Beschut werk: leren van elkaar

Begin 2018 is de Programmaraad in samenwerking met het ministerie van SZW gestart met het project Beschut Werk: leren van elkaar. Doel van het project is om de gemeenten van elkaar te laten leren. Er zijn inmiddels een tweetal intervisiebijeenkomsten geweest waar veel goede voorbeelden zijn gewisseld, maar waar ook veel knelpunten zijn benoemd en gezamenlijk gezocht is naar oplossingen hiervoor. 

Op 6 november is er in Amersfoort een bovenregionale bijeenkomst met aansluitend een lunch. Deze bovenregionale bijeenkomst is interessant voor alle gemeenten en andere instanties die te maken hebben met beschut werk, maar we hopen dat vooral ook gemeenten die nog veel vragen hebben over beschut werk zich aanmelden. Opgeven voor de bovenregionale bijeenkomst kan hier

Programma

Het definitieve programma wordt nog later bekendgemaakt, maar in ieder geval zullen de thema’s die tijdens de intervisiesessies veelvuldig aan bod kwamen hierin een plek krijgen. Denk hierbij aan thema’s als:

  • Wat te doen bij uitval?
  • Hoe vind je voldoende, gevarieerde en duurzame werkzaamheden?
  • Realiseren van duurzame plekken bij reguliere werkgevers
  • Financiering van werkplekken / businesscase
  • Hoe vind je de mensen die zijn aangewezen op beschut werk?