Lexicon

A

additionele arbeid

extra, boventallige arbeid, gecreëerd (in verband met werkgelegenheidsmaatregelen) uit taken die voorheen door reguliere werknemers werden uitgevoerd maar niet binnen hun functie thuishoorden of door ooit wegbezuinigd werk weer in betaalde vorm terug te halen; additionele arbeid mag niet leiden tot verdringing van reguliere arbeid

AIO

aanvullende inkomensvoorziening ouderen; aanvulling tot het minimuminkomen op het AOW-pensioen voor iedereen die in Nederland woont, geen volledig AOW-pensioen heeft en weinig of geen andere inkomsten heeft; uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op grond van de Participatiewet

alimentatie

toelage voor levensonderhoud aan ex-partner en/of kinderen na een (echt)scheiding

Anw

Algemene nabestaandenwet; regelt dat nabestaanden een uitkering krijgen indien de nabestaande de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft, in Nederland woont en een kind jonger dan 18 jaar verzorgt of minimaal 45% arbeidsongeschikt is; de overledene moet ook in Nederland hebben gewoond of gewerkt

AOW

Algemene Ouderdomswet; regelt een basisinkomen voor iedereen die 66 jaar of ouder is; de AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2021; in 2022 en 2023 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden, vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, maar ook in 2024 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden omdat de levensverwachting ongeveer gelijk gebleven is

arbeidsadviseurs

adviseurs bij wie werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking vrijwillig en kosteloos terechtkunnen voor informatie en advies over werk en re-integratie; zij werken bij UVW Werkbedrijf of in gebouwen waar UWV Werkbedrijf en gemeente samenwerken, maar zijn onafhankelijk van deze organisaties

arbeidsbemiddeling

bemiddeling tussen werkgevers en werknemers

arbeidsbeperkingen

belemmeringen bij het uitvoeren van werk ten gevolge van een ziekte of beperking en daardoor ook bij het verkrijgen van werk

arbeidsbeperkten

(aankomende) werknemers die door ziekte of beperking een belemmering hebben bij het verkrijgen of verrichten van werk

arbeidsconsulenten

consulenten, onder meer bij MEE-organisaties, die mensen begeleiden bij het zoeken naar werk

arbeidsdeskundigen

arbodeskundigen die zich bezighouden met preventie, beoordeling en beperking van de schadelast op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en re-integratie van arbeidsgehandicapten

arbeidsgeschiktheid

volledige of gedeeltelijke geschiktheid voor het verrichten van (verdere) arbeid, ondanks beperkingen door ziekte, beperking of ongeval; bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid is er vanzelfsprekend tevens sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, maar met de term arbeidsgeschiktheid wenst de politiek meer nadruk te leggen op wat iemand nog wél kan; bij een loonverlies van minimaal 35% en maximaal 80% heeft iemand recht op een WGA-uitkering

arbeidshulpverlening

hulp- en dienstverlening aan (ex-)werknemers met psychosociale problemen door ggz, bedrijfsmaatschappelijk werk, arbodiensten, zelfstandig werkende psychologen enz.

arbeidsintegratie

het (weer) gaan werken door mensen met een beperking, arbeidsongeschikten, arbeidsgehandicapten, werklozen, en de maatregelen en methoden die dat mogelijk maken

arbeidsmarkt

het geheel van vraag naar arbeid en hoeveelheid beschikbare arbeidskrachten in de hele maatschappij

arbeidsmarktbeleid

beleid gericht op maatregelen die effect hebben op het functioneren van de arbeidsmarkt, waaronder (fiscale) stimulering van arbeidsparticipatie, ontslagbescherming, maatregelen rondom socialezekerheidsuitkeringen

arbeidsmarktdiscriminatie

discriminatie op de arbeidsmarkt tijdens het wervings- en selectieproces, met name van sollicitanten met een niet-westerse naam en ouderen

arbeidsmarktgedrag

gedrag van individuen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld ten aanzien van het accepteren van passend werk, tijdelijk werk enz.

arbeidsmarktregio's

regio's waarin gemeenten en UWV samenwerken voor wat betreft de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden; er zijn momenteel 35 arbeidsmarktregio's

arbeidsmarkttoeleiding

alle activiteiten die gericht zijn op het vinden en behouden van een betaalde baan

arbeidsmatige dagbesteding

georganiseerde arbeid zowel vanuit instellingen als in combinatie met commerciële bedrijven voor onder meer psychiatrische patiënten, mensen met een beperking en (ex-)verslaafden, als dagbesteding of als arbeidsmarkttoeleiding

arbeidsmobiliteit

(mate van) verandering van de positie van werknemers op de arbeidsmarkt door wisseling van baan of verandering van functie, bijvoorbeeld door promotie of demotie

arbeidsonderzoek

onderzoek naar en voorbereiding op (nieuwe) arbeidsmogelijkheden voor mensen met een beperking

arbeidsongeschikten

mensen die door ziekte of beperking niet in staat zijn met arbeid een inkomen te verdienen dat even hoog is als van een gezond iemand met soortgelijke opleiding, ervaring in dezelfde omstandigheden

arbeidsongeschiktheid

gedeeltelijke of volledige ongeschiktheid voor (verdere) arbeid ten gevolge van beperkingen door ziekte, beperking of ongeval; in termen van de Wia is er sprake van volledige arbeidsongeschiktheid bij een loonverlies van 80% of meer en van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid wanneer iemand bovendien geen kans op herstel heeft

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

uitkeringen die iemand ontvangt bij arbeidsongeschiktheid

arbeidsparticipatie

het actief deelnemen aan het arbeidsproces in de vorm van het hebben van een officiële baan dan wel als zelfstandige

arbeidsplaatsen

het beschikbare aantal arbeidsplaatsen: het totaal aantal fulltime personeelsleden en vacatures (parttime wordt omgerekend naar fulltime)

arbeidsrehabilitatie

het opnieuw wennen van psychiatrische patiënten aan werken

arbeidsverdeling

verdeling van de hoeveelheid beschikbaar werk over meer werknemers

arbeidsverleden

totaal van perioden dat iemand gewerkt heeft

arbeidsvermogen

vermogen van een individu om doelgerichte handelingen in een arbeidsorganisatie te verrichten die resulteren in producten of diensten waarvoor een werkgever bereid is een loon te betalen; iemand heeft arbeidsvermogen als hij aan alle volgende vereisten voldoet: een taak kunnen uitvoeren in een arbeidsorganisatie; basale werknemersvaardigheden hebben; ten minste een uur aaneengesloten kunnen werken; en ten minste vier uur per dag belastbaar zijn

arbeidsverplichtingen

verplichtingen voor iemand met een bijstandsuitkering of werkloosheidsuitkering die verband houden met het zoeken en aanvaarden van werk, zoals om naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en aanvaarden en zich in te schrijven bij het UWV en om mee te werken aan een onderzoek naar zijn belastbaarheid

arbeidsvoorziening

activiteiten van de overheid op het gebied van arbeidsbemiddeling en registratie van werklozen; uitgevoerd door het UWV

arbodeskundigen

deskundigen, werkzaam bij arbodiensten, op het gebied van arbeidsomstandigheden en de invloed daarvan op de gezondheid van werknemers; onder meer bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, arbeidsdeskundigen en arboverpleegkundigen

assessment

persoonlijkheidsbepaling en psychodiagnostiek voor selectie van de juiste persoon voor een bepaalde functie of opleiding of als instrument voor loopbaanontwikkeling van werknemers

Awir

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; regelt harmonisatie van een aantal inkomensafhankelijke regelingen, zoals de huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, tegemoetkoming schoolkosten WTOS en studiefinanciering door uniformering van begrippen en procedures rond de uitvoering door de Belastingdienst; inwerkingtreding 1 september 2005

B

basisberoepsopleidingen

tweede kwalificatieniveau in het mbo; opleidingen van één tot twee jaar die jongeren voorbereiden om uitvoerende werkzaamheden te doen; met dit diploma heeft men een startkwalificatie

basisinkomen

minimuminkomen dat iedereen ontvangt, ongeacht of hij werkt; met werk kan iemand het basisinkomen aanvullen; van tijd tot tijd zijn er discussies over het basisinkomen als vervanging van de huidige uitkeringen

Bbz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen; onderdeel van de Participatiewet waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden zelfstandigen een uitkering (in de vorm van een rentedragende of renteloze lening of een gift) kunnen krijgen om hun inkomen aan te vullen tot bijstandsniveau of in aanmerking kunnen komen voor een bedrijfskapitaal (lening)

bedrijfsartsen

sociaal geneeskundigen in dienst van bedrijven of arbodiensten die het gezondheids- en verzuimbeleid in organisaties mede vormgeven, adviseren over preventie van ziekteverzuim, bepalen of een werknemer zich terecht ziek heeft gemeld, medische adviezen geven aan zieke werknemers en deze begeleiden bij hun re-integratie

begeleid werken

werken met begeleiding op de werkplek voor mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking

beheermodule werk.nl

beheeromgeving die onderdeel uitmaakt van het UVW Portaal voor Gemeenten, voor inzicht in cv's en monitoring van klantactiviteiten op werk.nl

belastbaar inkomen

deel van het inkomen dat geldt als maatstaf voor belastingheffing; wordt berekend door het totale inkomen te verminderen met de aftrekbare kosten, aftrekposten en te verrekenen verliezen

belastingaftrek

aftrek bij de berekening van het belastbaar inkomen

beroepsbegeleidende leerweg

vorm van middelbaar beroepsonderwijs waarbij 60% of meer beroepspraktijkvorming is; de opleiding vindt voornamelijk plaats in een bedrijf (op de werkplek)

beroepskeuzebureaus

bureaus die advies en begeleiding geven bij studie- en beroepskeuze, opleiding, loopbaanoriëntatie en re-integratie

beroepsonderwijs

scholings- en opleidingsactiviteiten om leerlingen en studenten te kwalificeren voor bepaalde beroepen

beroepsopleidende leerweg

vorm van middelbaar beroepsonderwijs waarbij 20% tot 60% beroepspraktijkvorming is; de opleiding vindt voornamelijk plaats op school

beroepsoriëntatie

oriëntatie op verschillende beroepen en het beroepsperspectief om te bepalen welke beroepen of banen aansluiten op iemands kwaliteiten, motivatie en interesses

beschut werk

werk in dienstbetrekking voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt; deze mensen krijgen een dienstverband, gekoppeld aan een cao, waarvoor de gemeente de rol van werkgever vervult; geregeld in de Participatiewet

beslaglegging

middel waarmee schuldeisers via de rechter een deel van het loon, de uitkering of eigendommen van een schuldenaar kunnen gebruiken om een schuld af te lossen

beslagvrije voet

gedeelte van het inkomen waarop bij schulden de deurwaarder geen beslag kan leggen om te voorkomen dat mensen niet meer in de kosten van hun levensonderhoud kunnen voorzien

bijstand

minimumuitkering volgens de Participatiewet aan mensen die geen of onvoldoende inkomsten hebben en die geen recht hebben op andere (hogere) uitkeringen

bijstandsgerechtigden

mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering

bijstandsmoeders

alleenstaande moeders met een of meer jonge kinderen die zijn aangewezen op een uitkering volgens de Participatiewet

bijzondere bijstand

tegemoetkoming van gemeenten voor mensen met een laag inkomen voor noodzakelijke bestaanskosten die voortvloeien uit bijzondere individuele omstandigheden die de aanwezige draagkracht te boven gaan; bijvoorbeeld voor speciale dieetvoeding, hogere stookkosten of extra kledingslijtage door beperking of ziekte

BRI

Basisregistratie Inkomen; basisregistratie met het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van ongeveer 13 miljoen burgers; overheidsorganisaties gebruiken de BRI om toeslagen, subsidies of uitkeringen te bepalen

broodfondsen

kleine verenigingen van zelfstandigen (maximaal 50 zelfstandigen) die onderling met elkaar afspraken maken om elkaar bij arbeidsongeschiktheid maximaal twee jaar een inkomen te schenken; maandelijkse inleg voor het broodfonds blijft, na aftrek van eventuele schenkingen, eigendom van het lid zelf

C

centrumgemeenten

formele samenwerkingsvormen, gelegitimeerd door de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarbij een (meestal grotere) gemeente activiteiten uitvoert, ambtelijke bevoegdheden uitoefent en financiën beheert mede namens (kleinere) gemeenten in de regio; een voorbeeld is het uitvoeren van het beleid gericht op de maatschappelijke opvang

cliëntenparticipatie

betrokkenheid van cliënten en gebruikers van zorg en sociale zekerheid in het beleidsproces op gemeentelijk of instellingsniveau; vanuit hun perspectief en ervaringsdeskundigheid denken zij mee, geven gevraagd en ongevraagd advies en hebben invloed op het beleidsproces en het hulp- en ondersteuningsaanbod van een gemeente of instelling; de medezeggenschap is wettelijk geregeld: in de zorg in de WMCZ, in de jeugdzorg in de Jeugdwet, in de sociale zekerheid voor cliënten van UWV of de SVB in de Wet SUWI en voor cliënten van de gemeenten in de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Wsw

co-wonen

het samenwonen van een volwassen kind met een ouder

D

De Werkkamer

bestuurlijk overleg tussen de VNG en de sociale partners (verenigd in de Stichting van de Arbeid) met als doel verbinding tussen landelijk, sectoraal en regionaal arbeidsmarktbeleid; de activiteiten zijn in eerste instantie gericht op verbetering van de samenwerking in de arbeidsmarktregio's tussen gemeenten en sociale partners om ervoor te zorgen dat de afspraken rond de garantiebanen nagekomen kunnen worden

detachering

het tijdelijk tewerkstellen van eigen personeel bij een andere onderneming of organisatie

dienstencheques

door de overheid gesubsidieerde cheques, waarmee burgers tegen een gereduceerd tarief bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp of tuinman kunnen inhuren bij een bedrijf dat deze mensen in loondienst heeft; algemeen ingevoerd in België, in Nederland kunnen mensen met een Wmo-indicatie in bepaalde gemeenten via een dienstencheque subsidie krijgen op dienstverlening aan huis zoals huishoudelijke hulp

doelgroepregister

register dat beheerd wordt door UWV en dat bestemd is voor monitoring van de banenafspraak en voor raadpleging door werkgevers, burgers, gemeenten en UWV; bevat gegevens van mensen die behoren tot de doelgroep van de banenafspraak. Zie <a href="http://www.uwv.nl/doelgroepregister" target=_blank>www.uwv.nl/doelgroepregister</a> voor een volledig en actueel overzicht van de doelgroepen

doelgroepverklaring

verklaring van UWV die een werknemer van 56 jaar of ouder nodig heeft om te bewijzen dat hij een uitkering had op de dag voordat hij in dienst kwam en waarmee de werkgever korting kan krijgen op de premies werknemersverzekeringen

drempelfuncties

functies op de arbeidsmarkt die een lichte belasting kennen en ook door iemand met een ziekte of beperking kunnen worden uitgevoerd; gebruikt door UWV om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een garantiebaan

E

entreekwalificaties

kwalificatiedossiers voor het niveau van de entreeopleidingen (voorheen mbo niveau 1), gericht op doorstroming naar niveau 2 of op een zinvolle uitstroom naar de arbeidsmarkt

entreeopleidingen

eerste kwalificatieniveau in het mbo; eenjarige opleidingen die jongeren die geen diploma van een vooropleiding hebben en die geen startkwalificatie kunnen halen, voorbereiden op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar het tweede niveau

F

fase 4-cliënten

mensen die al geruime tijd cliënt zijn van de sociale dienst en van wie de kans op herintreding in het arbeidsproces zeer klein is

functiecreatie

het creëren van specifieke arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking door werkprocessen anders in te richten en eenvoudige taken af te splitsen en samen te voegen in nieuwe functies; niet verwarren met jobcarving waarbij het gaat om het op maat maken van een specifieke functie voor een specifieke medewerker; functiecreatie gaat uit van herijking van bedrijfsprocessen en functies

G

garantiebanen

extra banen waarvoor de overheid en het bedrijfsleven zich met de inwerkingtreding van de Participatiewet garant stellen om mensen met een beperking meer kans te geven op de arbeidsmarkt

gehandicapten

mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen waardoor zij in de samenleving tegen belemmeringen aanlopen

gelijke behandeling

in gelijke gevallen gelijke behandeling van iedereen die in Nederland woont, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd enz.; vastgelegd in de Grondwet en de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)

Gemeentelijk Informatie Portaal

informatiekanaal van UWV dat onderdeel uitmaakt van het UVW Portaal voor Gemeenten en dat nieuws, release-informatie, ondersteunende documentatie en sturingsinformatie biedt

gezamenlijke huishouding

huishouden van twee personen die in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben en die blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins

groepsdetachering

vorm van detachering waarbij meerdere medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt gedurende korte of langere tijd tegelijkertijd bij een reguliere werkgever werken en zij elkaar kunnen ondersteunen; de detacherende organisatie, vaak een regionaal SW-bedrijf, begeleidt de medewerkers en zorgt voor de administratieve afhandeling

H

hardheidsclausule

bepaling in een wet of verordening die het mogelijk maakt af te wijken van het in de wet of verordening bepaalde ten gunste van de belanghebbende

hbo

hoger beroepsonderwijs; vorm van hoger onderwijs, gericht op de theoretische en praktische voorbereiding tot het uitoefenen van beroepen waarvoor een hogere opleiding vereist is

heffingskortingen

kortingen op de te betalen inkomstenbelasting

herintreden

opnieuw gaan werken na een periode van niet-werken

hoger onderwijs

hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs

huisbezoek

het bezoeken thuis van patiënten/cliënten door professionele zorgverleners bijvoorbeeld huisartsen of beroepskrachten uit een sociaal wijkteam; ook bezoek aan huis i.v.m. controle bij uitkeringen of een persoonsgebonden budget

huishoudens

een of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar voorzien in de dagelijkse levensbehoeften

huishoudinkomen

gezamenlijk inkomen van alle meerderjarigen die op één adres wonen, in huiselijk verkeer met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren

huurtoeslag

bijdrage van de Rijksoverheid in de huur voor mensen die in een huurwoning wonen en die in verhouding tot hun inkomen te veel huur betalen; uitbetaald door de Belastingdienst

I

inclusie

visie op participatie die uitgaat van gelijke mogelijkheden en kansen voor elk individu, ongeacht beperkingen, leeftijd, gender, sociaal-culturele achtergrond, etniciteit, enz., met volledige acceptatie en waardering van de samenleving; ook het proces van inclusiever worden van een samenleving

inclusief ondernemen

vorm van ondernemerschap waarbij de werkgever werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, rekening met hen houdt en het werk zo indeelt dat de werknemer zijn mogelijkheden zo optimaal mogelijk benut

individuele inkomenstoeslag

IIT; jaarlijks geldbedrag van gemeenten voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering; de toekenning is afhankelijk van de krachten en bekwaamheden van de betrokkene en de inspanningen die deze heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen

individuele re-integratieovereenkomst

mogelijkheid voor mensen met een arbeidsbeperking of werklozen met UWV een overeenkomst te sluiten om een eigen plan uit te kunnen voeren om weer aan het werk te komen (bijvoorbeeld door scholing, stage, sollicitatietraining)

individuele studietoeslag

geldbedrag van gemeenten op grond van de Participatiewet voor studenten vanaf 18 jaar die recht hebben op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en van wie is vastgesteld dat zij door een arbeidsbeperking met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, om hen te ondersteunen en te stimuleren bij het volgen van een opleiding

individuele voorzieningen

voorzieningen die aangepast aan een individu verstrekt worden vanuit zorg- of socialezekerheidswetgeving (m.u.v. de Wmo 2015, dan maatwerkvoorzieningen); in het bijzonder in de Jeugdwet, door de gemeente te treffen voorzieningen voor ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen voor gevallen waarbij de algemene, vrij toegankelijke (collectieve) voorzieningen niet voldoen; dit kan vrij toegankelijke hulp zijn die afgestemd is op een individueel geval; en re-integratievoorzieningen vanuit de Participatiewet

inkeerregeling

vrijwillige belastingaangifte van bepaalde inkomsten of vermogen die niet eerder of onvolledig zijn aangegeven; in de Participatiewet: het herzien, op verzoek van de bijstandsgerechtigde, van de opgelegde bijstandsverlaging vanwege niet nakomen van de arbeidsverplichting, omdat de belanghebbende deze arbeidsverplichtingen (weer) nakomt

inkomen

gehele som geld die iemand ontvangt door te werken, door ontvangst van een uitkering of pensioen en/of door opbrengsten uit vermogen

inkomenssuppletie

tijdelijke aanvulling op het inkomen van zelfstandigen die een (gedeeltelijke) WAO-, Waz- of Wajong-uitkering hebben en daarnaast inkomsten als zelfstandige die minder bedragen dan zij gelet op hun arbeidsbeperking theoretisch zouden kunnen verdienen

Inlichtingenbureau

dienstverlenende stichting voor gemeenten en andere overheidsorganisaties op het gebied van informatie-uitwisseling binnen het sociaal domein; biedt onder meer diensten rondom rechtmatigheidscontrole bij verstrekking van uitkeringen, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, rapportage van voortijdig schoolverlaters en gegevensuitwisseling tussen ketenpartners i.v.m. de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet (Gemeentelijk Gegevensknooppunt), Wlz en Participatiewet; het Inlichtingenbureau gebruikt hiervoor gegevens van gemeenten en van organisaties als de Belastingdienst, UWV, DUO en de SVB

Inspectie SZW

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid; inspectie die toezicht houdt op naleving van regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, gevaarlijke stoffen, illegale tewerkstelling en minimuminkomen, die onderzoek doet naar de recht- en doelmatigheid van de uitvoering van socialezekerheidswetten door UWV, SVB, gemeenten en andere organisaties, die fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit opspoort binnen de keten van werk en inkomen en die ontwikkelingen en risico's in het werkveld van SZW signaleert

inzetbaarheid

zowel de kwantitatieve, kwalitatieve en geografische inzetbaarheid van werknemers, als de condities die een grotere inzetbaarheid op de interne en externe arbeidsmarkt mogelijk maken, bijvoorbeeld opleidingsparticipatie en veranderingsbereidheid

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; regelt een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum voor werkloze werknemers die geen recht meer hebben op een WW-uitkering, die zijn geboren vóór 1 januari 1965 en die na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar werkloos zijn geworden, dan wel recht hebben gekregen op een WGA-uitkering die weer is geëindigd omdat de mate van arbeidsongeschiktheid niet langer ten minste 35% bedraagt; ook de uitkering in het kader van de IOAW

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; regelt een uitkering voor mensen die na het bereiken van de leeftijd van 55 jaar hun bedrijf of beroep hebben beëindigd en die aan bepaalde voorwaarden voldoen; in uitzonderlijke gevallen ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen; ook de uitkering in het kader van de IOAZ

IOW

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; regelt een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum voor werkloze werknemers die geen recht meer hebben op een WW-uitkering en die na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar en op of na 1 oktober 2006 en vóór 1 januari 2020 werkloos zijn geworden, ook voor werkloze werknemers die geen recht meer hebben op een WGA-uitkering en die na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar en op of na 1 januari 2008 en vóór 1 januari 2020 recht hebben gekregen op een WGA-uitkering

IPS

Individuele Plaatsing en Steun; methode afkomstig uit de Verenigde Staten voor het verkrijgen en behouden van betaald, regulier werk door mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, waarbij zij na plaatsing gericht getraind worden in de benodigde werkvaardigheden en begeleid worden door een trajectbegeleider die ook onderdeel vormt van het ambulante ggz-team en die ook de werkomgeving ondersteunt

ITB

Individuele Traject Begeleiding; intensieve individuele begeleiding tijdens een traject, bijvoorbeeld naar een arbeidsplaats, tijdens inburgering, in het onderwijs en in de (jeugd)reclassering

ITB Plus

Individuele Trajectbegeleiding Plus; zeer intensief begeleidingstraject van maximaal zes maanden voor jongeren die meerdere of ernstige delicten hebben gepleegd; uitgevoerd door gecertificeerde instellingen jeugdbescherming en jeugdreclassering

ITB-CRIEM

Individuele Traject Begeleiding Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden; intensief begeleidingstraject van maximaal drie maanden voor etnische jongeren die voor het eerst een delict hebben gepleegd of enkele kleine delicten binnen een korte periode; uitgevoerd door gecertificeerde instellingen jeugdbescherming en jeugdreclassering

IVA

Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten; regelt een uitkering voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, d.w.z. dat zij meer dan 80% loonverlies hebben en geen of slechts een geringe kans op herstel hebben; ook de uitkering in het kader van de IVA

J

jareneis

eis dat in de vijf jaar voorafgaand aan de werkloosheid in ten minste vier jaar gewerkt moet zijn om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen

jeugd-LIV

tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd

jeugdwerkloosheid

werkloosheid onder jongeren tussen van 15 en 27 jaar

jobcarving

methode om bestaande functies op taakniveau te analyseren om vervolgens, uitgaande van de mogelijkheden van iemand met een arbeidsbeperking, te komen tot een op die persoon toegesneden takenpakket; uit bestaande banen worden eenvoudige taken gebundeld tot een nieuwe functie of er worden taken uit bestaande functies afgesplitst; niet verwarren met functiecreatie, waarbij het gaat om herijking van bedrijfsprocessen en functies; bij jobcarving gaat het om het op maat maken van een specifieke functie voor een specifieke medewerker

jobcoaching

begeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een arbeidsbeperking of langdurig werklozen naar betaalde arbeid op de reguliere arbeidsmarkt, waarbij beroep gedaan kan worden op wettelijke regelingen voor vergoeding van een gespecialiseerde begeleider; de begeleiding varieert van het zoeken naar geschikt werk tot instructie geven op de werkplek zelf en iemand leren het werk te organiseren

jobrotation

het tijdelijk verwisselen van taak, functie of werkplek binnen een organisatie of tussen organisaties met als doel een betere kennisontwikkeling, flexibiliteit en inzetbaarheid

jonggehandicapten

mensen die voor hun zeventiende jaar een ziekte of beperking hebben waardoor zij niet of moeilijk kunnen werken en studerenden tot 30 jaar die tijdens hun studie arbeidsongeschikt raken; per 1 januari 2015 vallen mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben onder de Wajong, mensen met arbeidsvermogen vallen onder de Participatiewet; voor alle jonggehandicapten die vóór 1 januari 2015 onder de Wajong vielen, blijft de Wajong bestaan

jonggehandicaptenkorting

vermindering van inkomstenbelasting voor uitkeringsgerechtigden met een Wajong-uitkering

K

kansberoepen

beroepen waar veel vraag naar is of in de komende jaren wordt verwacht

kinderbijslag

inkomensonafhankelijke tegemoetkoming voor ouders of verzorgers in de kosten van het onderhouden en opvoeden van kinderen tot 18 jaar

kinderopvangtoeslag

inkomensafhankelijke bijdrage van de Rijksoverheid in de kosten van kinderopvang voor werkende ouders en ouders die een opleiding of traject naar werk volgen en gebruik maken van geregistreerde kinderopvang; uitbetaald door de Belastingdienst; per 1-1-2018 ook mogelijk voor peuteropvang die op voormalige peuterspeelzalen wordt gegeven

kindgebonden budget

inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen tot 18 jaar; geregeld in de Wet op het kindgebonden budget en uitbetaald door de Belastingdienst

kindregelingen

totaalpakket van regelingen die ouders financieel ondersteunen bij het onderhouden en opvoeden van hun kinderen tot 18 jaar

klantmanagers

beroepskrachten in dienst van gemeenten die aanvragen van uitkeringen in het kader van de sociale wet- en regelgeving behandelen en beoordelen en cliënten stimuleren en begeleiden naar werk, scholing en/of maatschappelijke participatie

klantprofielen

beschrijvingen van kenmerken van klanten die op zoek zijn naar werk, zodat werkgevers op zoek kunnen gaan naar geschikte kandidaten met bepaalde kenmerken en de klantprofielen ook gematcht kunnen worden met beschikbare vacatures

kostendelersnorm

norm voor de hoogte van een uitkering volgens de Participatiewet, Anw, IOAW, IOAZ, AIO, Anw en Toeslagenwet; naarmate meer mensen in een huis wonen, ontvangt iedere afzonderlijke uitkeringsgerechtigde een lagere uitkering omdat meer mensen de kosten delen

kredietbanken

door de gemeenten opgerichte openbare instellingen voor het verstrekken van leningen aan personen en voor schuldhulpverlening

kwalificatieplicht

wettelijke verplichting voor jongeren tot 18 jaar die na de volledige leerplicht nog geen startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo-2) hebben, om een volledig programma van onderwijs te volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald; dit kan ook een combinatie van leren en werken zijn zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo; er zijn plannen om de kwalificatieplicht te verlengen naar 21 jaar

L

lage-inkomensvoordeel

LIV; vergoeding, uitgekeerd door de Belastingdienst, voor werkgevers om de loonkosten te verlagen en het financieel aantrekkelijker te maken mensen met een laag inkomen aan te nemen

langdurig werklozen

werklozen die langer dan een jaar op zoek zijn naar een baan

leeftijdsdiscriminatie

discriminatie op grond van leeftijd; heeft voornamelijk betrekking op (te) oude leeftijd, maar kan ook op (te) jonge leeftijd betrekking hebben

leerafdelingen

competentiegerichte stageomgevingen waar mbo-leerlingen onder deskundige begeleiding een afdeling runnen; stagiairs leren zelfstandig te werken en ze leren van elkaar; er zijn leerafdelingen in de gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, maar ook in de thuiszorg, het onderwijs en bij sportverenigingen

leerbanen

banen in bedrijven waarbij men werken combineert met een opleiding; het kan gaan om stages tijdens beroepsopleidingen, scholing op de werkplek of instroomtrajecten voor werkzoekenden waarbij scholing en het opdoen van werkervaring samengaan

leerwegen

niveaus vanaf de derde klas binnen het vmbo: theoretische leerweg, gemengde leerweg (was mavo en vbo) en de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen

leerwegondersteunend onderwijs

lwoo; ondersteuning voor leerlingen met een normale intelligentie en een drempeloverschrijdende leerachterstand in één van de leerwegen van het vmbo die alleen met extra ondersteuning in staat worden geacht een vmbo-diploma te halen; de ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit een aangepast programma, extra assistentie in de klas, of kleine groepen; de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs zijn per 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de toewijzing en bekostiging van het lwoo

leningen

geldbedragen die door een partij, zoals een bank of een persoon, worden verstrekt aan een andere partij op voorwaarde dat het later terug wordt betaald; vaak wordt hier een vergoeding in de vorm van rente voor betaald

licht verstandelijk beperkten

LVB'ers; mensen die in hun ontwikkeling zijn belemmerd en die zich op grond van hun lagere intellectueel functioneren (IQ 50-70) én beperkte sociale redzaamheid niet (zonder hulp) kunnen handhaven in een of meer reguliere maatschappelijke verbanden, zoals gezin, school, werk, groep, leeftijdsgenoten of buurt

loon

geldelijke tegenprestatie van een werkgever aan een werknemer voor geleverde arbeid

loonaanvullingsuitkering

WGA-uitkering die volgt op de loongerelateerde uitkering en die afhankelijk is van eventuele inkomsten uit werk en de mate van arbeidsongeschiktheid

loondispensatie

regeling voor de werkgever om minder loon te hoeven betalen aan werknemers met een Wajong-uitkering die minder presteren; maatregel om arbeids(re-)integratie te bevorderen

loongerelateerde uitkering

1. WW-uitkering waarop men recht heeft als men voldoet aan de wekeneis (basisuitkering) of de weken- en jareneis (verlengde uitkering) 2. WGA-uitkering waarop men recht heeft als men voldoet aan de wekeneis

loonkostensubsidie

LKS; compensatie van de gemeente voor het verlies aan productiviteit ter hoogte van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen; geregeld in de Participatiewet

loonkostenvoordelen

LKV's; tegemoetkomingen aan werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking (ter vervanging van de eerdere premiekortingen)

loonsuppletie

tijdelijke aanvulling op het loon van mensen met een arbeidsbeperking die een (gedeeltelijke) WAO-, Waz- of Wajong-uitkering hebben, als zij minder verdienen dan zij theoretisch zouden kunnen

loonwaarde

percentage dat iemand met een arbeidsbeperking per gewerkt uur kan verdienen in vergelijking met een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring; het percentage bepaalt hoeveel loonkostensubsidie de werkgever als compensatie voor het verlies aan productiviteit van de gemeente kan krijgen

M

maatschappelijk ondernemen

vorm van ondernemen waarbij naast winst ook sociaal-maatschappelijke en/of ecologische doelen nagestreefd worden door activiteiten voor of investeringen in de (lokale) samenleving of specifieke doelgroepen

maatschappelijk rendement

verhouding tussen enerzijds de benodigde investeringen in geld, mensen en/of middelen (input) in een project, interventie of maatregel en anderzijds de maatschappelijke effecten die worden bereikt (outcome)

maatschappelijke ondersteuning

MO; alle vormen van ondersteuning en begeleiding waardoor de zelfredzaamheid en/of het sociaal functioneren van mensen wordt hersteld of bevorderd; vanuit de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voor het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld; voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, zo veel mogelijk in de eigen leefomgeving en voor het bieden van beschermd wonen en opvang

marktbewerkingsplannen

plannen die de partners van ieder Werkbedrijf uit een arbeidsmarktregio gezamenlijk moeten opstellen en waarin een beschrijving wordt gegeven van de kenmerken van de mensen in de regio die horen tot de doelgroep voor de garantiebanen en de mogelijkheden van deze mensen, en waarin een analyse is opgenomen van de sectoren en bedrijven waar vacatures voor hen bestaan of gecreëerd kunnen worden en waarin de afspraken zijn opgenomen over de wijze van matching en bemiddeling van deze mensen

mbo

middelbaar beroepsonderwijs; beroepsonderwijs dat aansluit op het vmbo en voorbereidt op een beroepskwalificatie of een hbo-opleiding; de opleidingen zijn ondergebracht in een kwalificatiestructuur met vier opleidingsniveaus: entreeopleiding, basisberoepsopleiding, vakopleiding en middenkaderopleiding; elk van deze niveaus kan worden gevolgd in twee leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl); leerlingen die een vakopleiding hebben gevolgd, kunnen nog een specialistenopleiding volgen

MEE-organisaties

ondersteuningsorganisaties voor mensen met een beperking (onder wie mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening, een verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis); zij bieden informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking en zijn gericht op integratie van mensen met een beperking in de samenleving

mensen met arbeidsvermogen

mensen met een arbeidsbeperking die ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en indien nodig inkomensondersteuning nodig hebben; per 1 januari 2015 vallen zij onder de Participatiewet

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

mensen die moeite hebben om een baan te verkrijgen vanwege beperkingen, onvoldoende kwalificaties, leeftijd, langdurige werkloosheid enz.

mensen met EPA

mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen; mensen met een langdurige psychiatrische stoornis (niet van voorbijgaande aard, minimaal twee jaar aanwezig), waarvoor gecoördineerde behandeling en zorg nodig is en die leidt tot ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren

middenkaderopleidingen

vierde kwalificatieniveau in het mbo; opleidingen van drie tot vier jaar waar jongeren leren werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren; zij kunnen ook doorstromen naar het hbo

minimumjeugdloon

wettelijk vastgelegd minimum-brutoloon voor werknemers van 15-21 jaar volgens vaste percentages voor de verschillende leeftijden; voor een volledige werkweek, exclusief vakantiegeld; vanaf 1 juli 2019 gaan ook 21-jarigen het reguliere minimumloon verdienen

minimumloon

wettelijk vastgelegd minimum-brutoloon voor werknemers vanaf 22 jaar bij een volledige werkweek, exclusief vakantiegeld; per juli 2019 vanaf 21 jaar

modaal inkomen

inkomen dat in het inkomensbeleid als ijkpunt wordt gehanteerd en dat voor 2019 bruto op 36.000 euro ligt

N

no-riskpolis

regeling voor werkgevers die arbeidsgehandicapten die tijdens de eerste vijf jaar (voor jonggehandicapten en mensen met een WSW-indicatie onbeperkt) van hun dienstverband ziek worden, recht geeft op ziekengeld van UWV dat de werkgever in mindering mag brengen op het loon dat hij moet doorbetalen, idem voor mensen die 56 jaar of ouder waren op de datum van indiensttreding en langer dan 52 weken een WW-uitkering hebben en vanuit de WW in dienst gekomen zijn en voor mensen die zijn opgenomen in het doelgroepregister en die op of na 1 januari 2015 in dienst zijn gegaan bij een werkgever; ook een regeling voor werkgevers die een werkloze jongere zonder startkwalificatie aannemen op een leerbaan vanuit de beroepsbegeleidende leerweg, waarbij gemeenten bij ziekte het loon doorbetalen voor de duur van de opleiding

nuggers

niet-uitkeringsgerechtigden; werkzoekenden zonder uitkering

O

onbetaald werk

alle arbeid waar geen geldelijke vergoeding tegenover staat

onderwijs- en werkuren

tolkuren voor mensen met een auditieve beperking die bedoeld zijn voor ondersteuning bij onderwijs en werk; gefinancierd vanuit de Participatiewet

ouderenkorting

vermindering van inkomstenbelasting voor pensioengerechtigden

overlijdensuitkeringen

uitkeringen bij het overlijden van uitkeringsgerechtigden voor de partner of minderjarige kinderen

P

participatie

deelname van (groepen) burgers aan de samenleving, zoals het hebben van werk, volgen van onderwijs, verrichten van vrijwilligerswerk en betrokken zijn bij leefbaarheid van de eigen omgeving, op een voor de persoon zinvolle manier

Participatieladder

meetinstrument waarmee gemeenten kunnen vaststellen in hoeverre een burger meedoet in de samenleving; de ladder is onderverdeeld in zes treden die gaan van sociaal geïsoleerd tot (betaald) werkend zonder ondersteuning

participatieplaatsen

banen waarbij bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering maximaal twee jaar eenvoudig (additioneel) werk doen bij een reguliere werkgever met als doel doorstroming naar regulier werk; zij krijgen een premie en verplichte (bij)scholing naast het werk

participatieplannen

plannen met afspraken tussen jonggehandicapten en arbeidsdeskundigen van UWV over wat voor de jongere de beste manier is om werk te vinden en welke ondersteuning hij daarbij krijgt, zoals een re-integratietraject, scholing, werkvoorzieningen en dergelijke, en welke plichten hij heeft

participatieraden

onafhankelijke adviesorganen, ingesteld door gemeenten, bestaand uit vertegenwoordigers uit de bevolking en organisaties, die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid met betrekking tot het sociaal domein

Participatiewet

PW; regelt de verantwoordelijkheid van gemeenten om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen door ondersteuning bij arbeidsinschakeling en indien nodig inkomensondersteuning; inwerkingtreding 1 januari 2015

passend werk

1. in het kader van de Participatiewet, WAO, WIA en ZW: alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe iemand met zijn krachten en bekwaamheid in staat is; er wordt geen rekening gehouden met opleiding en ervaring 2. in het kader van de WW: werk dat iemand met een WW-uitkering moet aanvaarden omdat het volgens UWV past bij opleiding, ervaring, loon, reistijd, capaciteiten en persoonlijke omstandigheden van de werkloze; in de WW en ZW is na een half jaar alle arbeid passend

personeelsbeleid

al het beleid in organisaties dat betrekking heeft op het personeel, bijvoorbeeld op het functioneren, de inzetbaarheid, de loopbaan en werving en selectie

personeelstekorten

schaarste op de arbeidsmarkt door een tekort aan beschikbare arbeidskrachten

plusvoorzieningen

voorzieningen voor onderwijsinstellingen in een RMC-regio (regionale meld- en coördinatiepunten) die bestaan uit een gecombineerd programma van onderwijs leidend naar het behalen van een startkwalificatie, zorg, hulpverlening en waar nodig arbeidstoeleiding, dat wordt aangeboden aan jongeren van 12 tot 23 jaar, die zodanig ernstige problemen ondervinden op het gebied van financiën, gezondheid, huisvesting, sociale omgeving of maatschappelijk functioneren dat zij de onderwijsinstelling zonder diploma dreigen te verlaten

Praktijkdagen

bijeenkomsten die de Programmaraad enkele malen per jaar organiseert voor projectleiders, (beleids)medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners die uitvoering geven aan de Participatiewet, de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de Wet SUWI, met als doel kennis- en contactuitwisseling en het delen van inspirerende praktijkvoorbeelden

praktijkleren

combinatie van leren en werken binnen het beroepsonderwijs

praktijkonderwijs

onderwijs voor leerlingen in het vmbo die op grond van hun beperkte intelligentie (IQ 60 - 80) niet in staat zijn een regulier vmbo-diploma te halen; leidt op voor een plaats op de arbeidsmarkt; de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs zijn per 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de toewijzing en bekostiging van het praktijkonderwijs

praktijkroute

mogelijkheid om mensen van wie op de werkplek wordt vastgesteld dat zij een verlaagde loonwaarde hebben, dus niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, zonder beoordeling door het UWV op te nemen in het doelgroepregister; ingangsdatum 1 januari 2017

proefplaatsing

mogelijkheid voor arbeidsgehandicapte werknemers of werkzoekenden met een uitkering om met behoud van uitkering, zonder loon, twee maanden (in uitzonderlijke gevallen maximaal zes maanden) op proef bij een werkgever te werken; de werkgever moet de intentie uitspreken om bij gebleken geschiktheid de betrokkene na deze proefperiode voor minimaal zes maanden aan te nemen

Programmaraad

samenwerkingsverband waarin Divosa, de VNG, UWV en Cedris vertegenwoordigd zijn en dat beoogt de arbeidsmarktregio's te ondersteunen door onder meer samenwerking tussen alle betrokken partijen te stimuleren, door vragen te beantwoorden en door bijeenkomsten voor kennis- en contactuitwisseling te organiseren

publiek-private samenwerking

PPS; samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven waarbij voor beide partijen een meerwaarde bestaat en gewerkt wordt met een heldere taak- en risicoverdeling

Q

quotumheffing

belastingheffing voor werkgevers met 25 en meer werknemers voor niet vervulde arbeidsplaatsen die zij volgens de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet) aan mensen met een arbeidsbeperking moeten aanbieden; mogelijk eerste heffing in 2020 voor overheidswerkgevers indien zij niet aan de quotumregeling hebben voldaan, werkgevers uit de marktsector hebben aan het quotum voldaan; het onderscheid tussen markt en overheid komt mogelijk te vervallen, maar daar is nog een wetswijziging voor nodig; overheid en markt gezamenlijk voldoen nu wel aan de quotumregeling

quotumregeling

verplichting, op grond van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet), voor werkgevers met 25 en meer werknemers om een bepaald percentage arbeidsplaatsen aan te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te verdienen; indien marktpartijen en overheidspartijen voor niet genoeg vervulde plekken zorgen, moeten zij een quotumheffing betalen; voor overheidswerkgevers is deze regeling nu in werking getreden, zij hebben tot en met 2019 om aan het quotum te voldoen; het onderscheid tussen overheid en markt binnen de quotumregeling zal mogelijk komen te vervallen maar daar is nog een wetswijziging voor nodig

R

re-integratiebedrijven

bedrijven die (moeilijk bemiddelbare) werkzoekenden begeleiden bij het vinden van werk

re-integratietrajecten

perioden waarin iemand die langdurig ziek is geweest of werkloos, arbeidsongeschikt of arbeidsgehandicapt is, wordt begeleid naar werk door zijn eigen werkgever, de arbodienst, UWV of een re-integratiebedrijf; onder meer door gesprekken, scholing, proefplaatsing, bemiddeling

re-integratieverslagen

verslagen waarin werkgevers een aantal zaken moeten vastleggen tijdens een re-integratietraject van een zieke werknemer, zoals een probleemanalyse, plan van aanpak, verslagen van voortgangsgesprekken en indien van toepassing een eerstejaarsevaluatie en een actueel oordeel bij probleemanalyse indien de werknemer een WIA-uitkering wil aanvragen

re-integratievoorzieningen

individuele voorzieningen zoals scholing, werk of begeleiding die gemeenten op grond van de Participatiewet aan uitkeringsgerechtigden moeten bieden om een baan te vinden; uitkeringsgerechtigden zijn verplicht gebruik te maken van deze voorzieningen; de voorziening kan bestaan uit scholing, een combinatie van leren en werken of werkervaring opdoen: met vrijwilligerswerk met behoud van uitkering, detachering in dienst van de gemeente of re-integratiebedrijf bij een bedrijf of organisatie of (maximaal) twee jaar werken in een participatieplaats; (startende) zelfstandigen kunnen een beroep doen op de Bbz

RMC's

regionale meld- en coördinatiepunten; meldpunten waar alle schoolverlaters zonder startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo-2) van 18-24 jaar worden gemeld; zij helpen deze jongeren weer een opleiding te volgen of ondersteunen hen bij het vinden van een (leer-werk)baan

roc's

regionale opleidingencentra; opleidingsinstituten die het volledige pakket aan opleidingen bieden in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, inclusief basiseducatie

RPA's

Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid; hebben tot doel afstemming en coördinatie van het arbeidsmarktbeleid in hun regio; participanten in deze platforms zijn onder meer gemeenten, sociale partners, scholingsinstellingen en UWV; de platforms ontstaan vanuit de regio en hebben geen hiërarchische lijn naar het landelijk niveau; 1 juli 2001 ingesteld volgens de Wet SUWI, maar per 1 januari 2009 vervallen; in een aantal regio's functioneren de RPA's nog en geven structuur aan de regionale Werkbedrijven

S

saneringskrediet

lening verstrekt door de gemeentelijke kredietbank aan de schuldenaar, waarmee al dan niet met afkoop de schulden ineens betaald kunnen worden; het saneringskrediet moet in drie jaar met rente afgelost worden

schakeljaren

extra jaar onderwijs voor studenten uit niet-westerse landen die in het herkomstland een opleiding hebben gevolgd die toegang geeft tot het hoger onderwijs; een schakeljaar is gericht op het leren van de Nederlandse taal en op de aansluiting op de in Nederland te volgen studie

scholing

activiteiten na de beroepsopleiding, die erop gericht zijn kwalificaties van arbeidskrachten op peil te houden of op peil te brengen voor de uitoefening van functie en beroep

schooluitval

het voortijdig beëindigen van de schoolloopbaan; dit is het geval als leerlingen tot 23 jaar het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo-2)

sectorplannen

plannen waarin de sociale partners uit een sector de sectorale, intersectorale en regionale arbeidsmarktsituatie analyseren en inzicht geven in knelpunten en de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de korte en lange termijn en waarin zij maatregelen aandragen waarmee zij de werkgelegenheid willen bevorderen; voor het opstellen van de sectorplannen en de uitvoering van de maatregelen is een subsidieregeling beschikbaar vanuit het rijk

sociaal minimum

bedrag dat iemand nodig heeft om in zijn levensbehoeften te kunnen voorzien, afgeleid van het minimumloon en meestal ongeveer even hoog als een bijstandsuitkering; ligt iemands inkomen lager, dan kan hij een toeslag krijgen vanuit de Toeslagenwet

sociale activering

vorm van intensieve individuele begeleiding (georganiseerd door gemeenten, zorginstellingen of welzijnsorganisaties) waardoor mensen op vrijwillige basis nieuwe activiteiten gaan ondernemen en hun isolement doorbreken; kan ook een opstap zijn naar betaald werk; sociale activeringstrajecten worden gezien als eindige trajecten met uitstroom naar activerende arbeidsmarkttrajecten, vrijwilligerswerk zonder begeleiding of zorgtrajecten

sociale diensten

GSD's; gemeentelijke diensten die de volgende wetten uitvoeren: Participatiewet (ook bijzondere bijstand), Bbz (bijstand voor zelfstandig ondernemers), IOAW en IOAZ (uitkeringen voor oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers of zelfstandigen); veel gemeenten werken samen met andere gemeenten in een intergemeentelijke of regionale sociale dienst

sociale firma's

particuliere bedrijven waarbij de eigenaar voor eigen rekening en risico een bedrijf voert dat met zijn producten en diensten concurrerend is op de markt en waarvan een substantieel deel van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft

sociale fraude

misbruik van sociale verzekeringen of sociale voorzieningen door bijvoorbeeld het verzwijgen van een inkomen uit arbeid terwijl men een uitkering ontvangt

sociale minima

groep mensen die van een minimumloon of een minimumuitkering moeten rondkomen, zoals bijstandontvangers en ouderen die alleen een AOW-uitkering hebben

sociale ondernemingen

ondernemingen die de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop stellen en waarvoor geld verdienen van secundair belang is

sociale partners

verzamelnaam voor de werkgeversorganisaties en de vakbonden (werknemersorganisaties)

sociale voorzieningen

aanvulling op de sociale verzekeringen; in tegenstelling tot de sociale verzekeringen gefinancierd uit de algemene middelen

sociale werkvoorziening

mogelijkheid om te werken in loondienst onder aangepaste omstandigheden in SW-bedrijven (socialewerkvoorzieningbedrijven), voor mensen die geen gewone baan kunnen krijgen door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking; ook mogelijkheid om begeleid te werken bij een gewone werkgever; per 1 januari 2015 houden alleen Wsw-werknemers met een vast contract op 31 december 2014 hun wettelijke rechten en plichten; voor anderen geldt de Participatiewet

socialezekerheidswetgeving

wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid

Sonar

klantvolgsysteem van werkzoekenden dat onderdeel uitmaakt van het UVW Portaal voor Gemeenten en waarin het volledige dossier, inclusief de ingezette dienstverlening, kan worden bijgehouden en dat communicatie via de Werkmap mogelijk maakt

speciaal onderwijs

onderwijs aan kinderen met (ernstige) beperkingen of gediagnosticeerde stoornissen, die meer ondersteuning nodig hebben dan regulier onderwijs kan bieden; hiertoe behoren de scholen voor kinderen met een visuele (cluster 1) of auditieve beperking en kinderen met spraak-taalmoeilijkheden (cluster 2), kinderen met een motorische of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen (cluster 3), zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met psychiatrische problematiek, dan wel ernstige gedragsproblematiek (cluster 4); valt onder de Wet op de expertisecentra; per 1 augustus 2014 met de invoering van het passend onderwijs maakt het cluster 3- en cluster 4-onderwijs deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs in de regio waarin de scholen staan

SROI

social return on investment, maatschappelijk rendement van sociale investering; methodiek voor het zichtbaar maken en meten van effecten en het rendement van investeringen in maatschappelijke projecten, zowel in economische als sociale zin

stages

periodes van werken bij een organisatie of bedrijf tijdens het volgen van een opleiding om ervaring op te doen en geleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen; bijstandsgerechtigden kunnen drie tot zes maanden een werkstage doen om ervaring op te doen met behoud van uitkering

startkwalificatie

minimale opleidingsniveau dat nodig is om een betere kans op de arbeidsmarkt te hebben, een diploma havo, vwo of mbo-2 of hoger

subsidies

uitkeringen door de overheid aan burgers, bedrijven en instellingen om bepaalde activiteiten te stimuleren

SVB

Sociale Verzekeringsbank; voert onder meer de volksverzekeringen AOW, Anw en AKW uit, beheert persoonsgebonden budgetten op grond van de Wlz, de Wmo 2015 en de Jeugdwet en betaalt deze uit en is betrokken bij de voorbereiding en toetsing van nieuwe regelingen

T

taakstraffen

straffen die de rechter kan opleggen in plaats van een vrijheidsstraf of geldboete en die bestaan uit onbetaalde arbeid (werkstraf), een verplicht programma (leerstraf) of een combinatie hiervan

taaleis

eis op grond van de Wet taaleis Participatiewet dat men het Nederlands beheerst op een basisniveau, zowel wat betreft het voeren van een gesprek, als het lezen en schrijven; noodzakelijk voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden en het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; per 2023 geldt ook een taaleis voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

taaltoets

toets die bij iemand wordt afgenomen om het niveau van zijn taalbeheersing van het Nederlands te testen, zoals bij toelating tot opleidingen in het hoger onderwijs; in het bijzonder, toets die een gemeente volgens de Wet taaleis Participatiewet kan afnemen bij iemand die bijstand aanvraagt als er een redelijk vermoeden bestaat dat deze niet of niet in voldoende mate de Nederlandse taal beheerst, noodzakelijk voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden en het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid

TBA

Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen

tegemoetkomingen

gedeeltelijke vergoedingen om het inkomen op peil te houden of vergoedingen van gemaakte kosten of geleden schade

tegenprestatie

handeling die iemand verricht in ruil voor iets anders; in het bijzonder verplichting die door gemeenten aan mensen met een bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering kan worden opgelegd om tijdelijk naar vermogen bepaalde onbeloonde activiteiten uit te voeren; de activiteiten moeten van nut zijn voor de maatschappij, hebben niet re-integratie als doel en mogen niet leiden tot verdringing op de reguliere arbeidsmarkt

terugvordering

het terugeisen van hetgeen te veel ontvangen is, bijvoorbeeld subsidies, studiefinanciering, uitkering enz.

toeslagen

subsidies die uitgekeerd worden door de belastingdienst

Toeslagenwet

TW; wettelijke voorziening waarmee uitkeringen beneden het relevante sociaal minimum tot dit niveau worden aangevuld

tolkvoorzieningen

dienstverlening door een doventolk waar iemand recht op heeft, gefinancierd vanuit de Wmo 2015 (leefuren) of de Participatiewet (onderwijs- en werkuren)

transitievergoeding

vergoeding bij ontslag voor alle werknemers na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar, die gebruikt kan worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep; de hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband; inwerkingtreding 1 juli 2015

transparantie

het op een duidelijke wijze inzicht geven in strategie, beleidsbeslissingen en procedures van een bestuur of van de overheid; binnen het domein werk en inkomen: het inzicht geven in de arbeidsmarkt door gemeenten, UWV en SW-bedrijven zodat werkgevers en werkzoekenden elkaar weten te vinden; twee elementen van transparantie zijn: de registratie van vacatures en werkzoekenden in één systeem en het kennen van de mogelijkheden van werkzoekenden

tweedekansberoepsonderwijs

beroepsonderwijs voor werkzoekende jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo-2 of hoger), waarbij werkgevers door verschillende financiële en fiscale maatregelen worden gestimuleerd om deze jongeren een leerbaan aan te bieden, zodat zij een kans krijgen een opleiding af te ronden en werkervaring op te doen en tevens salaris krijgen

U

uitkeringen

geldbedragen ter vervanging van een maandelijkse inkomen uit arbeid verstrekt in het kader van de socialezekerheidswetgeving

uitkeringsgerechtigden

mensen die recht hebben op een uitkering

uittreding

uit het arbeidsproces gaan

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen; verantwoordelijk voor uitvoering van de Ziektewet, WAO, WIA, WW, IOW, Toeslagenwet, Wajong en Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz); de afdeling WERKbedrijf is gericht op het aan het werk helpen of houden en re-integratie van werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden en op het helpen van werkgevers bij het vinden van gekwalificeerd personeel

UWV Portaal voor Gemeenten

gemeenschappelijke, beveiligde digitale omgeving voor gemeenten, SW-bedrijven en UWV zelf, gebaseerd op een aantal UWV-applicaties waarmee transparantie op de arbeidsmarkt ontstaat (één landelijk werkzoekendenbestand en één landelijk vacaturebestand); de applicaties zorgen voor betere matching, bevordering van de eenduidigheid van de aanvraag van uitkeringen, versterking van de dienstverlening aan werkgevers en meer mogelijkheden voor bemiddeling van werkzoekenden naar werk; bestaat uit Sonar, WBS (Werkcoach BemiddelingsService), een beheermodule voor werk.nl en het Gemeentelijk Informatie Portaal (GIP)

V

vacatures

arbeidsplaatsen, betaald of onbetaald, die (nog) niet ingevuld zijn en waarvoor een geschikte kandidaat wordt gezocht

vakbonden

vak- of bedrijfsgewijze organisaties van werknemers; een vakbond behartigt primair de sociaaleconomische belangen van zijn leden, daarnaast ook beroepsinhoudelijke belangen

vakcolleges

zesjarige opleidingen met een doorlopende leerlijn, waarbij vmbo, mbo en bedrijven in de regio gezamenlijk jongeren opleiden naar mbo-niveau 2, 3 of 4 via de vakmanschaproute of de beroepsroute tot goede vakmensen waarnaar in de regio vraag is

vakopleidingen

derde kwalificatieniveau in het mbo; opleidingen van twee tot drie jaar waar jongeren leren werkzaamheden zelfstandig uit te voeren; zij kunnen nog een specialistenopleiding van een tot twee jaar volgen

vakscholen

bovenregionale onderwijsinstellingen op mbo-niveau die specifiek voor een bepaalde branche of bedrijfstak opleidingen verzorgen; ook vakinstellingen genoemd

vangnetters

werknemers die geen werkgever (meer) hebben, zoals zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens ziekte en werknemers die wel een werkgever hebben maar een hoog ziekterisico hebben, zoals orgaandonoren en zwangere vrouwen

vangnetuitkering

regeling die gemeenten financiële compensatie van de Rijksoverheid biedt voor grote tekorten op het budget voor algemene bijstand, IOAW- en IOAZ-uitkeringen

vervolguitkering

1. WAO-uitkering die volgt op de loondervingsuitkering en die gebaseerd is op het minimumloon plus een leeftijdsafhankelijke aanvulling daarop en de mate van arbeidsongeschiktheid 2. WGA-uitkering die volgt op de loongerelateerde uitkering en die afhankelijk is van eventuele inkomsten uit werk en de mate van arbeidsongeschiktheid

verzekeringsgeneeskundigen

sociaal geneeskundigen die beoordelen in hoeverre cliënten vanwege een ziekte of andere sociaalmedische reden zouden kunnen werken en adviseren over mogelijkheden om terug te keren in het arbeidsproces; het oordeel van de verzekeringsarts is van belang voor de aanspraak op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen; werken met name bij UVW en bij verzekeringsmaatschappijen ingeval van particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

vmbo

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs; onderwijs na het basisonderwijs en voorbereiding op het mbo; vanaf de derde klas zijn er voor de theoretische leerweg vier profielen: zorg en welzijn, techniek, economie en landbouw; voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerwegen zijn er tien profielen: bouwen, wonen en interieur; produceren, installeren en energie; mobiliteit en transport; media, vormgeving en ICT; maritiem en techniek; zorg en welzijn; economie en ondernemen; horeca, bakkerij en recreatie

voorliggende voorzieningen

mogelijkheden om inkomsten, hulpmiddelen of diensten te verkrijgen op een andere manier dan een aangevraagde voorziening; dit kunnen algemeen gebruikelijke, algemene of collectieve voorzieningen zijn of voorzieningen volgens socialezekerheidswetten, maar ook andere voorzieningen, zoals alimentatie, mantelzorg enz.

voortgezet onderwijs

al het onderwijs na het basisonderwijs en voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs; hieronder vallen vmbo, havo en vwo

voortijdige schoolverlaters

jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo-2 of hoger)

vso

voortgezet speciaal onderwijs; onderwijs dat volgt na het basisonderwijs, bedoeld voor leerlingen van 12-20 jaar met (ernstige) beperkingen of gediagnosticeerde stoornissen, die meer ondersteuning nodig hebben dan regulier onderwijs kan bieden; hiertoe behoren de scholen voor leerlingen met een visuele of auditieve beperking, leerlingen met spraak-taalmoeilijkheden, leerlingen met een motorische of meervoudige beperking, langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met psychiatrische problematiek, dan wel ernstige gedragsproblematiek; valt onder de Wet op de expertisecentra (WEC); hieronder valt niet het praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs, dat valt onder het voorgezet onderwijs

W

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten; regelt arbeidsondersteuning en inkomensondersteuning voor mensen met een beperking die voor hun 17de jaar reeds arbeidsongeschikt waren en voor studerenden tot 30 jaar die tijdens hun studie arbeidsongeschikt raken; per 1 januari 2015 met de inwerkingtreding van de Participatiewet alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, alle anderen vallen onder de Participatiewet; voor alle jonggehandicapten die vóór 1 januari 2015 onder de Wajong vielen, blijft de Wajong bestaan; ook de uitkering in het kader van de Wajong

Wajongers

jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben; jonggehandicapten met arbeidsvermogen die op 1 januari 2015 al in de Wajong zaten, hebben hun Wajong-uitkering behouden

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; regelt een uitkering voor werknemers die door ziekte of ongeval niet meer kunnen werken; met de inwerkingtreding van de WIA per 1 januari 2006 geldt de WAO alleen nog voor degenen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen; ook de uitkering in het kader van de WAO

WBS

Werkcoach Bemiddelingsservice; landelijk dekkend transparant systeem met informatie over werkgevers en vacatures (uit werk.nl) dat onderdeel uitmaakt van het UVW Portaal voor Gemeenten en dat samen met Sonar de mogelijkheid biedt tot matching van vacatures en werkzoekenden

wekeneis

1. eis dat in de 36 weken voorafgaand aan de werkloosheid in ten minste 26 weken gewerkt moet zijn om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen 2. eis dat in de 36 weken voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid in ten minste 26 weken gewerkt moet zijn om voor een WGA-uitkering in aanmerking te komen

Werkbedrijven

netwerkorganisaties waarin gemeenten binnen een arbeidsmarktregio samenwerken met UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties om mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen te plaatsen op de banen waarvoor werkgevers garanties hebben afgegeven; Werkbedrijven staan gemeenten ook bij bij het organiseren van beschut werk

werkervaringsprojecten

werkgelegenheidsprojecten voor werklozen om werkervaring op te doen en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren

werkgelegenheid

geheel van mogelijkheden (in een land, streek of bedrijfstak) om arbeidskrachten te werk te stellen

werkgelegenheidsprojecten

projecten die de werkgelegenheid moeten bevorderen voor bepaalde groepen mensen zoals langdurig werklozen

werkgeversdienstverlening

dienstverlening aan werkgevers georganiseerd per arbeidsmarktregio en uitgevoerd door gemeenten en UWV, bestaande uit één (digitaal) aanspreekpunt waar werkgevers terechtkunnen voor informatie, advies en specialistische kennis (werkgeversservicepunt); gemeenten en UWV zijn daarnaast gezamenlijk verantwoordelijk voor registratie van werkzoekenden en vacatures en zij ondersteunen werkgevers bij de matching, met name voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

werkgeversnetwerken

netwerken van werkgevers in bepaalde arbeidsmarktregio's die samen bekijken of iemand uit de regio die zijn baan verliest vanwege bijvoorbeeld ziekte of het vervallen van zijn functie, aan de slag kan bij een van de andere werkgevers uit de regio

werkgeversorganisaties

overkoepelende organisaties (verenigingen of stichtingen) die zich bezighouden met belangenbehartiging van werkgevers; voorbeelden van werkgeversorganisaties zijn VNO-NCW en MKB-Nederland, waarbij verschillende brancheorganisaties zijn aangesloten

werkgeversservicepunten

WSP's; samenwerkingsverbanden per arbeidsmarktregio van gemeenten, UWV Werkbedrijf, SW-bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partijen waar werkgevers uit de betreffende regio gratis advies en ondersteuning kunnen krijgen bij de werving en selectie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door begeleiding van een jobcoach te bieden en informatie te geven over subsidies of garantiebanen

werkloosheidsbestrijding

overheidsbeleid gericht op vermindering van werkloosheid

werkloosheidsuitkeringen

uitkeringen bij werkloosheid, geregeld in verschillende wetten en regelingen waarvan de WW de belangrijkste is

werklozen

mensen die geen betaald werk hebben, die recent hebben gezocht naar werk en direct beschikbaar zijn, maar geen werk hebben kunnen krijgen

Werkmap

persoonlijke, digitale omgeving van UVW binnen werk.nl waarin werkzoekenden hun cv kunnen maken, wijzigingen, taken en activiteiten kunnen doorgeven en berichten met UWV-medewerkers uitwisselen als ze een uitkering ontvangen, en waarin ze kunnen zoeken naar vacatures en onlinetrainingen en webinars kunnen volgen om de kans op werk te vergroten

werkplekaanpassingen

ingrepen of voorzieningen in de werkomgeving om deze geschikt te maken voor mensen met een functiebeperking, zoals aangepaste bureaus, aangepaste computers of telefoons

werkscholen

trajecten voor arbeidstoeleiding voor jongeren op het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen, maar wel op de arbeidsmarkt mee kunnen doen; georganiseerd door regionale netwerken van werkgevers, scholen, gemeenten, kenniscentra onderwijs-arbeidsmarkt, (jeugd)zorginstellingen en UWV

werkvoorzieningen

hulpmiddelen, aanpassingen of geld, verstrekt volgens de socialezekerheidswetten, die ervoor zorgen dat mensen met een beperking kunnen werken

werkvoorzieningschappen

bestuurlijke eenheden, gevormd door een of meer gemeenten, verantwoordelijk voor het beheer van SW-bedrijven (socialewerkvoorzieningbedrijven)

werkzoekendenbestanden

databestanden met gegevens van werkzoekenden waaronder hun cv, die gematcht kunnen worden met vacatures en waarin werkgevers kunnen zoeken naar potentiële kandidaten voor op te vullen vacatures

werkzoekendendienstverlening

dienstverlening door publieke partijen als UWV, gemeenten, SW-bedrijven of werkgeversservicepunten of private partijen als uitzendbureaus of re-integratiebedrijven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten; bijvoorbeeld het aanbieden van sollicitatietrainingen of workshops ter vergroting van vaardigheden of ondersteuning bij het realiseren van een match tussen werkzoekende en werkgever

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

regelt de verplichting voor bedrijfsleven en overheid om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren; komen werkgevers hun baanafspraken niet na, dan zal er een wettelijk quotum geactiveerd worden om extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te waarborgen; inwerkingtreding 1 mei 2015

Wet SUWI

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; regelt de structuur, taken en verantwoordelijkheden voor de sociale zekerheid

Wet taaleis Participatiewet

regelt de verplichting voor gemeenten om van bijstandsgerechtigden te verlangen dat zij het Nederlands op een basisniveau spreken, begrijpen, lezen en schrijven; inwerkingtreding 1 januari 2016, voor bijstandsgerechtigden die voor 1 januari 2016 al bijstand ontvangen geldt de datum van 1 juli 2016

Wet verbetering poortwachter

stelt minimumnormen voor inspanningen van werkgevers, werknemers en arbodiensten om werkhervatting door zieke werknemers te bevorderen; UWV moet toetsen of er voldoende aan re-integratie is gedaan om de toeloop tot de WIA te beperken (poortwachtersfunctie)

wetenschappelijk onderwijs

onderwijs dat is gericht op de voorbereiding tot zelfstandige beoefening van de wetenschap of beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis, en dat het inzicht in de samenhang van de wetenschappen bevordert

wettelijk voorliggende voorzieningen

voorzieningen vanuit andere socialezekerheidswetten die voorgaan

WGA

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten; regelt een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (mensen die tussen de 35 en 80% loonverlies hebben) en voor volledig arbeidsongeschikten (meer dan 80% loonverlies) bij wie er nog kans op herstel is; biedt tevens ondersteuning bij re-integratie voor zowel werknemers als werkgevers; ook de uitkering in het kader van de WGA

WGBL

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (loonverlies van meer dan 80%), hebben recht op een IVA-uitkering en mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn (loonverlies tussen de 35 en 80%) krijgen een WGA-uitkering en worden gestimuleerd te werken; inwerkingtreding 1 januari 2006; ook de uitkeringen in het kader van de WIA

woningdelers

mensen die samen een woning delen en al dan niet een gezamenlijke huishouding voeren

woonkostentoeslag

tijdelijke bijdrage van de gemeente in de woonkosten om de huur of hypotheek te betalen als het inkomen plotseling en buiten eigen schuld daalt, bijvoorbeeld bij ziekte, scheiding of werkloosheid; de duur van de woonkostentoeslag verschilt per gemeente

WSF

Wet studiefinanciering 2000

Wsw

Wet sociale werkvoorziening; regelt de verplichting van gemeenten om mensen die vanwege hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking niet aan gewoon werk kunnen komen, de mogelijkheid te bieden onder aangepaste omstandigheden te werken; regelt ook de mogelijkheid om met intensieve begeleiding te werken bij een gewone werkgever; per 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk in de Wsw, Wsw-werknemers met een vast contract op 31 december 2014 houden hun wettelijke rechten en plichten; voor anderen geldt de Participatiewet

Wtl

Wet tegemoetkomingen loondomein; regelt een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers met een relatief laag loon in dienst hebben (lage-inkomensvoordeel, LIV), een tegemoetkoming aan werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking ter vervanging van de bestaande premiekortingen (loonkostenvoordelen, LKV's) en een tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd (jeugd-LIV)

WTOS

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; regelt een tegemoetkoming in de studiekosten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs van 18-30 jaar en voor deelnemers in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en de lerarenopleiding in het hoger onderwijs

Wva

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen

WW

Werkloosheidswet; regelt de verzekering van werknemers tegen financiële gevolgen van werkloosheid; ook de uitkering in het kader van de WW

Wwz

Wet werk en zekerheid; wet die een aantal artikelen in bestaande wetten wijzigt; stapsgewijs worden vanaf 1 januari 2015 regels gewijzigd met betrekking tot ontslag, de rechtspositie van flexibele arbeidskrachten en de WW

Z

zelfstandigen

mensen die voor eigen rekening of risico een beroep uitoefenen of een bedrijf hebben en niet in loondienst zijn

zelfstandigenloketten

speciale afdelingen van sociale diensten of samenwerkingsverbanden tussen meerdere gemeenten voor kredietverlening en inkomensondersteuning van zelfstandigen; geven advies en ondersteunen startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap en voeren de Bbz en de IOAZ uit; komen voor onder verschillende namen zoals (regionaal) bureau zelfstandigen, afdeling zelfstandigen, regionale organisatie zelfstandigen en zelfstandigenloket

zoekperiode

periode van vier weken waarin jongeren tot 27 jaar verplicht zijn zelf actief naar werk of naar mogelijkheden voor scholing te zoeken voordat zij een bijstandsuitkering kunnen aanvragen; in sommige gemeenten ook verplicht voor iedereen die een bijstandsuitkering wil aanvragen

zorgleerlingen

leerlingen met een beperking, stoornis, leer- of gedragsmoeilijkheden die extra zorg en ondersteuning nodig hebben op school

zorgtoeslag

bijdrage van de Rijksoverheid in de premie van de zorgverzekering voor mensen die in verhouding tot hun inkomen te veel premie betalen; geregeld in de Wet op de zorgtoeslag en uitbetaald door de Belastingdienst

Zvw

Zorgverzekeringswet; regelt een verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of die hier loonbelasting betaalt; inwerkingtreding 1 januari 2006

ZW

Ziektewet; regeling voor ziekte en arbeidsongeschiktheid die korter duurt dan een jaar; daarna valt men onder de WIA

Terug naar boven