Afspraken met UWV over voorzieningen bij beschut werk van mensen met UWV-uitkering

15 juni 2017

Sinds 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om beschut werkplekken op grond van artikel 10b van de Participatiewet  te realiseren (Wet van 14 december 2016 (Stb. 519)). Het aantal plekken dat een gemeente verplicht is te realiseren wordt jaarlijks geregeld in een ministeriële regeling (voor 2017 is dit geregeld in de ministeriële regeling van 23 januari 2017, Stcrt. 4882).

Ook mensen met een UWV-uitkering (zoals een Wajong en WAO/WIA-uitkering) kunnen  in aanmerking komen voor een beschut werkplek, als zij aan de criteria voor beschut werken voldoen. Deze mogelijkheid is in de Participatiewet verduidelijkt. In het budget dat gemeenten voor beschut werk beschikbaar hebben is rekening gehouden met de financiering van beschut werkplekken voor de UWV-populatie. Het gaat hierbij zowel om de middelen  voor loonkostensubsidie die zijn toegevoegd aan het I-deel (BUIG-budget) als om de middelen voor begeleiding die zijn opgenomen in de integratie-uitkering sociaal domein.

Als mensen met een UWV-uitkering een positief advies beschut werk van UWV krijgen, is de gemeente dus ook verplicht om voor hen een beschut werkplek te realiseren. Hoewel in het budget dat aan gemeenten beschikbaar is gesteld rekening is gehouden met de financiering van beschut werk voor de UWV-populatie, is met UWV afgesproken dat bij beschut werk voor mensen met een Wajong-uitkering, naast loondispensatie,  ook (andere) voorzieningen door UWV verstrekt worden. Dit houdt dus in dat de werkgever voor een Wajonger bij UWV  loondispensatie en bijvoorbeeld  ook jobcoaching of een vervoersvoorziening kan aanvragen. 

Voor mensen met een andere uitkering van UWV dan een Wajong-uitkering (zoals bijvoorbeeld een WAO of een WIA-uitkering)  is inzet van het instrument loondispensatie niet mogelijk. Voor hen kan door de gemeente beschut werk in combinatie met loonkostensubsidie worden ingezet. Dit is geregeld in  het nieuwe negende lid van artikel 10b van de Participatiewet. Zoals eerder aangegeven is hiermee rekening gehouden in het budget dat voor gemeenten beschikbaar is gesteld. Gemeenten zijn voor deze mensen dan ook verantwoordelijk –ook financieel-  voor de jobcoaching alsmede voor de eventueel benodigde overige voorzieningen.

Met betrokken partijen wordt nauwgezet de praktische uitwerking van deze afspraken gevolgd. In het najaar bespreken we de ervaringen met elkaar.

 

Vond u deze pagina interessant?