Keuze loonwaardemethodiek: meld dit bij SZW

04 december 2014

Volgens het besluit Loonkostensubsidie Participatiewet is het streven dat elke arbeidsmarktregio een loonwaardemethodiek kiest. De keuze moet uiterlijk één maand voordat de regio met de gekozen loonwaardemethodiek aan de slag gaat, zijn doorgegeven. Wil de arbeidsmarktregio hiermee vanaf 1 januari 2015 aan de slag, dan moet de keuze uiterlijk 1 december 2014 aan het ministerie van SZW zijn doorgegeven. Voor regio’s /gemeenten die hun keuze nog niet hebben doorgegeven is de ministeriële regeling Loonkostensubsidie Participatiewet per 1 januari 2015 van kracht. 

AMvB loonkostensubsidie

Artikel 4 van de AMvB loonkostensubsidie gaat nader in op de beoordeling methode van loonwaardebepaling. Hierin staat:
1. Indien de colleges in een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit SUWI voornemens zijn op grond van afspraken over eisen als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, onderdeel i, van het Besluit SUWI, een methode van loonwaardebepaling toe te passen, dan wel voornemens zijn om een methode van loonwaardebepaling te wijzigen, meldt het bestuur van het samenwerkingsverband namens die colleges de desbetreffende methode uiterlijk een maand voorafgaand aan de datum waarop de methode zal worden toegepast, dan wel zal worden gewijzigd, aan Onze Minister. 2. Indien een methode van loonwaardebepaling is gemeld als bedoeld in het eerste lid, stelt Onze Minister vast of die methode voldoet aan artikel 2. Indien die methode voldoet aan artikel 2, zijn de op grond van artikel 3 vastgestelde regels niet langer op die methode van toepassing. 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van het eerste en het tweede lid. Lees meer op Overheid.nl

Ministeriële regeling

In de ministeriële regeling staat welke bestanddelen (kwaliteit, tempo, inzetbaarheid) bij de vaststelling van de loonwaarde moeten worden betrokken, de functie waartegen de prestaties van de betrokken (potentiële) werknemer moeten worden afgezet en de wijze waarop de loonwaarde wordt berekend. Tot aan het moment dat in een regionaal Werkbedrijf afspraken over een loonwaardemethode zijn gemaakt en die methode voldoet aan de voorwaarden van het Ontwerpbesluit, gelden de in de ministeriële regeling opgenomen eisen.

Loonwaardemethodiek doorgeven

Arbeidsmarktregio’s moeten hun keuze aan het ministerie schriftelijk doorgeven. De melding moet worden gedaan door het bestuur namens de aangesloten colleges. Het is aan te bevelen om in de brief te onderbouwen dat voldaan wordt aan de eisen van artikel 2 van het besluit. De Staatssecretaris moet vaststellen of die methode aan de eisen van artikel 2 van het besluit voldoet.

De keuze kan worden gemeld aan:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Postbus 90801,
2509 LV Den Haag

Het ministerie streeft er naar om regio’s binnen één maand te informeren of de methode aan de eisen van artikel 2 van het besluit voldoet.

Heeft u vragen over de loonwaardebepaling of wilt u advies? Neem dan contact op met Renate Westdijk via rwestdijk@samenvoordeklant.nl of tel. 06-21558055

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.