Midden-Holland doet ervaring op met IPS

07 maart 2019

Ter gelegenheid van het bezoek van ambassadeur Marc Blom heeft projectleider Bastiaan van Oosten een bijeenkomst georganiseerd voor betrokkenen bij en geïnteresseerden in het impulsproject. Daarin is tot nu toe vooral veel aandacht voor IPS, waarvan een inspirerend voorbeeld wordt belicht. Daarnaast staat de inzet van ervaringsdeskundigheid hoog op de agenda. 

Marc Blom is psychiater. Hij is lid van de raad van bestuur van de Parnassia groep en werkt één dag per week in een factteam. Hij is enthousiast over de impulsprojecten omdat werk van groot belang is bij herstel. Hij is vooral geïnteresseerd in de vraag of IPS ook iets kan betekenen voor cliënten met een mildere aandoening, de zogenaamde CMD doelgroep. “Werk levert veel op: inkomen, zingeving, sociale contacten, en nog veel meer. Het is een pakketje dat je anders niet kan bereiken.”

IPS-trajecten

In het Midden-Hollandse project is veel ruimte gecreëerd voor IPS trajecten. In totaal worden negen IPS trajecten gefinancierd vanuit de impulssubsidie. Deze trajecten worden uitgevoerd door GGZ-instelling Rivierduinen in samenwerking met de gemeente Gouda en enkele regiogemeenten. Alle negen trajecten lopen nog, maar de betrokkenen vinden dat er nu al winst is geboekt.

UWV voert een aantal trajecten uit op basis van de UWV onderzoekssubsidie. Daarbij kwam overigens een knelpunt aan het licht: een leertraject of opleiding kan niet worden ingepast in een IPS traject van UWV. Het uitgangspunt van UWV is dat het traject gericht moet zijn op werk.

Hoe Jeroen aan het werk kwam

Jeroen heeft te maken met autisme en is een van de kandidaten die bezig is met een IPS traject. Hij werkt momenteel bij Carapax IT, na lange tijd thuis te hebben gezeten. In de bijeenkomst vertelt hij over zijn ervaringen. Hij was erg onzeker over zijn eigen functioneren en dacht dat hij een baan niet aan zou kunnen. Hij was een aantal maal vastgelopen in een sollicitatie, iets wat zijn twijfel alleen maar vergrootte. Samen met de IPS coach is een arbeidsprofiel opgesteld. Daaruit  bleek dat Jeroen veel heeft met wiskunde. Dat was een basis om te gaan solliciteren bij Carapax  IT. Na twee gesprekken werd hij, ondanks dat hij behoorlijk nerveus was, aangenomen, en hij werkt er met veel plezier. Jeroen ziet de verandering die het werken bij hem teweeg heeft gebracht, hij is zijn onzekerheid kwijt en bijt zich graag vast in zijn werk. Hij werkt nu bijna één jaar bij Carapax. “In het begin dacht ik nog vaak dat ik niets kon, maar dat werd geleidelijk beter. Ook omdat ik therapie volgde waarin me duidelijk werd dat mijn denkpatroon niet goed was.” Wat Jeroen heeft geholpen bij zijn groei is dat hij één aanspreekpunt had. 

Dat beeld wordt volmondig bevestigd door zijn (interne) jobcoach en zijn IPS-coach. Jeroen liep, ondanks gedragstherapie, altijd vast in zijn sollicitaties. Dat had veel te maken met zijn eigen twijfels over wat hij kon en aankon, vertelt IPS-coach René van der Velden van GGZ- instelling Rivierduinen. Interne jobcoach John van der Tuijn zag Jeroen groeien in zijn baan, van onzeker naar zeer betrokken en vasthoudend.

Blijf bij de werkelijkheid

Zit de gemiddelde werkgever wel te wachten op iemand die bezig is met herstel, vraagt Marc Blom zich af. De ervaring van René is dat er matches kunnen worden gemaakt als je zo reëel mogelijk bent. Het arbeidsprofiel, met sterkere en zwakkere punten, is daarin erg belangrijk. ‘Maak duidelijk hoe het zit. En wat er aan begeleiding beschikbaar is. “Doe aan verwachtingsmanagement”, verwoordt Blom het.
 
De huidige krappe arbeidsmarkt biedt kansen, maar een appèl op de sociale verantwoordelijkheid van de werkgever wordt door Van der Velden zeker niet geschuwd, integendeel. Het belangrijkste argument is dat het bedrijf er een goede werknemer bijkrijgt. In het begin is er misschien wat ‘snijverlies’, maar daarna komt de winst in beeld van een werknemer die, in Jeroens geval, anders, ‘out of the box’ kan denken en die een enorme concentratie kan opbrengen, zegt Van der Velden.

Ervaringsdeskundigen bevorderen openheid

In het Midden-Hollandse Impuls-project is een belangrijke rol ingeruimd voor ervaringsdeskundigheid. Die wordt met name ingebracht door Kernkracht. Directeur Petra van Buren, die lid is van het projectteam, legt uit dat kernkracht onder meer ervaringsdeskundigen opleidt tot coach. Dat is heel belangrijk om het stigma dat er ook in de GGZ zelf rust op psychische aandoeningen te verminderen. Evenals het zelfstigma, vult Blom aan. Van Buren pleit nadrukkelijk voor meer openheid binnen bedrijven. Ervaringsdeskundigen zijn bij uitstek in staat om dat te stimuleren.

Wat is bereikt …

Projectleider Bastiaan van Oosten licht tenslotte toe hoe het Impulsproject is verlopen en wat de plannen voor de toekomst zijn. De subsidie is vooral gebruikt om ervaring op te doen met IPS. Er zijn negen IPS-trajecten van start gegaan. Het voornemen is om met verzekeraar VGZ in gesprek te komen om te zien hoe kan worden samengewerkt. Daarnaast is veel energie gestoken in het op gang brengen van een netwerkoverleg, waarin alle betrokken partijen participeren. Door de impuls is dat netwerk breder en intensiever geworden, aldus Van Oosten. Dit jaar gaat Midden-Holland beginnen met periodieke casusbesprekingen, plus een meer gestructureerde kennisdeling tussen de diverse betrokken partijen.

… en hoe verder?

Blom pleit ervoor de IPS-aanpak te verbreden naar de doelgroep met lichtere aandoeningen. Nu is het alleen voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Die verbreding staat zeker hoog op het verlanglijstje van de regio, reageert Van Oosten. Daarnaast is het voornemen voor 2019 en 2020 om de werkgeversbenadering vanuit IPS meer te integreren met de activiteiten van het werkgeversservicepunt. Een grote wens van de regio is een meer vloeiende overgang tussen WMO (arbeidsmatige dagbesteding) en re-integratie in het kader van de Participatiewet, zodat instrumenten kunnen worden ingezet naargelang iemands situatie in plaats van dat dit wordt bepaald door de wet waaronder de betreffende persoon valt.

Knelpunten

Omdat er binnenkort een gesprek plaatsvindt met de staatssecretarissen van SZW en VWS, vraagt Blom welke punten de regio graag op de Haagse gesprekstafel zou willen leggen. Dat levert het volgende lijstje op, deels al ter sprake gekomen hierboven:

  • Transparantie rond privacy en gegevensuitwisseling
  • De verbinding met de Wmo. Een duidelijke belemmering is dat in de Wmo een cliënt een eigen bijdrage betaalt voor dagbesteding, ook de arbeidsmatige variant.
  • Uitbreiding van IPS naar de groep met lichtere psychische aandoeningen, naast doorgaan met IPS voor de EPA-doelgroep.
  • De noodzaak van een geïntegreerde werkgeversbenadering en gezamenlijke werkgeverscontacten.
  • Meer en beter ervaringsdeskundigheid benutten. Zet naast professionele coaches of begeleiders ervaringsdeskundige maatjes in.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.