Nieuw product: sturingsmodel Participatiewet

19 april 2015

Op de implementatiedag van 16 april jl. is het laatste product uit het programma “een optimale weg naar participatie” gepresenteerd: een uitgewerkt sturingsmodel. De opbrengst van enkele maanden grondig onderzoek naar en mét het management van Sociale Diensten en SW-bedrijven is een rapport dat de fundamentele keuzes toegelicht waar gemeenten, die de Participatiewet moeten uitvoeren, voor staan.

Op een herkenbare manier wordt beschreven dat naast een visie op de benodigde ondersteuning en dienstverlening aan de doelgroep van de Participatiewet en de werkgevers, ook beleidskeuzes gemaakt moeten worden rondom specifieke doelgroepen (‘welke voorzieningen worden al dan niet ingezet’) en keuzes over de financiële sturing (‘op welke wijze worden de verschillende budgetten al dan niet ingezet’). Ten slotte moeten belangrijke keuzes gemaakt worden over de wijze waarop de uitvoering wordt georganiseerd en de processen ingericht.

In het rapport zijn deze keuzes kernachtig samengebracht tot 19 fundamentele keuzes. Bij een aantal gemeenten is hiermee getoetst waar zij staan in de implementatie van de Participatiewet. Daaruit bleek dat veel gemeenten nog geen antwoord hebben op al deze voorliggende keuzes. Ook werd duidelijk dat dit rapport voor deze gemeenten een handzaam overzicht biedt dat helpt te bepalen op welke issues de komende periode nog stappen moeten worden gezet. Zo biedt dit sturingsmodel een gestructureerde agenda waarmee gemeenten kunnen bepalen op welke onderdelen nog een verdere uitwerking nodig is om de Participatiewet tot een succes te kunnen maken. Omdat het volledig kunnen beantwoorden van al deze keuzes in veel gemeenten naar verwachting nog een proces van jaren zal zijn, wordt dit model in de komende en laatste fase van het programma verder doorontwikkeld tot een on-line ‘thermometer’ waarmee voor afzonderlijke gemeenten gemakkelijk de stand van zaken ten aanzien van besluitvorming en implementatie (visueel) in beeld kan worden gebracht. Dit instrument zal – evenals een een rekenmodel dat per gemeente inzicht geeft in de omvang van de doelgroepen, budgetten en verwachte uitgaven – vóór de zomer van 2015 beschikbaar zijn.

Lees meer over het programma Optimale weg naar participatie

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.