Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen - februari 2018

05 februari 2018

Kennisnetwerk Samenwerking GGZ en W&I

Goede voornemens

Een nieuw jaar is al weer een maand oud. 2018 is het eerste volle jaar waarin de regio’s werken aan de uitvoering van het plan van aanpak dat zij vorig jaar indienden. In veel gevallen was daar in 2017 trouwens al een begin mee gemaakt. Wij hopen u met deze nieuwsbrief te helpen om tot goede resultaten te komen.

Het is al februari. Maar voor goede voornemens is het nooit te laat. Wij doen graag een voorzet, vul het gerust aan op basis van uw inzichten en ervaringen!

  • Deel informatie en leer van elkaar. In de regio, maar ook daarbuiten. Gebruik de mogelijkheden daarvoor, zoals de app Many
  • Benut de kracht van ervaringsdeskundigen en hun verhalen; betrek cliënten en cliëntenorganisaties bij de regionale aanpak.
  • Zonder werkgevers lukt het niet! Dus zorg voor een goed aanspreekpunt en oplossingen voor de vragen waar werkgevers mee zitten. En doe ze een ‘offer they can’t refuse’.
  • Geef de regionale aanpak een stevig fundament door de ‘body of knowledge’ te gebruiken die wordt opgebouwd in het Kennisnetwerk Samenwerking GGZ en W&I, bijvoorbeeld in de Routekaart psychische aandoeningen en werk.

In deze nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I ook ontvangen? Schrijf dan hier in.

Landelijk beroepsregister Ervaringsdeskundigheid

De Vereniging voor Ervaringsdeskundigen (VvED) heeft het initiatief genomen om tot een landelijk beroepsregister Ervaringsdeskundigheid te komen. Dit register is een belangrijk middel voor de erkenning van het beroep van ervaringsdeskundige. De basis voor het beroepsregister is gelegd, verdere uitrol vindt plaats in 2018.

Ervaringsdeskundigen kunnen zich inschrijven als zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast kan het brede aanbod aan opleidingen voor ervaringsdeskundigen zich afmeten aan de componenten van het beroep.

Het beroepsregister draagt bij aan harmonisatie van wat er onder ervaringsdeskundigheid wordt verstaan door gezamenlijk geformuleerde kwaliteitseisen. Daarnaast geeft het register een overzicht van de verschillende profielen van ervaringsdeskundigheid.

Wilt u meer weten over het landelijk beroepsregister? Neem dan contact op met Natalie Bunschoten, 06 - 51 19 73 43.

De Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) is in 2012 opgericht en maakt zich sterk voor de inzet van gekwalificeerde ervaringsdeskundigen en voor erkenning van deze functie en werksoort. 

Inzet ervaringsdeskundigen voor jongeren met psychische kwetsbaarheid op het HBO

In 2017 startten de Hogeschool Rotterdam, InHolland en de gemeente Rotterdam een driejarig onderzoeksproject dat als doel heeft om deelname van jongeren met een psychische kwetsbaarheid te verbeteren. Howie the Harp, de opleiding van Pameijer tot ervaringsdeskundige, ontwikkelt een training voor het jongerenteam, dat een belangrijke rol speelt in dit onderzoek.

Routewijzer naar werk

Werk is belangrijk als je te maken hebt met psychische problemen en ook voor de maatschappij is het goed als mensen met psychische problemen meedoen op de arbeidsmarkt. Dat kan alleen als je de kans krijgt om op je eigen manier invulling te geven aan werk: aansluitend op je eigen ambitie, je eigen tempo, je eigen mogelijkheden en beperkingen. Je kunt bij de gemeente terecht voor ondersteuning en het vinden van werk en inkomen als je verder geen andere mogelijkheden meer hebt.

Zieke werknemers vallen - als ze langdurend uitvallen - onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). In dat geval moet je bij het UWV zijn. Wil je meer weten over deze trajecten waar gemeenten of UWV naar vragen en wat je mogelijkheden zijn, kijk dan op www.routewijzernaarwerk.nl  Naast informatie over trajecten en gebruikte termen, vind je er ook ervaringsverhalen.

Met vragen over je eigen situatie, kun je ook bellen met Meld je zorg 0900-0401208 of het Nationale Zorgnummer 0900-2356780.

Qracht 500: Eenmalig magazine over psychische kwetsbaarheid en werk

In het magazine Qracht 500 delen honderd mensen uit heel Nederland hun ervaringen met werk, bejegening en vooroordelen. Werkenden en onvrijwillig werklozen, zieke en herstelde mensen, hoger en lager opgeleiden, jongeren en ouderen vertellen over hun kwetsbaarheid, waardigheid, ambities en wensen.

Het magazine zal op 14 februari a.s. in ontvangst worden genomen door staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark,.
Het magazine is een uitgave vanuUitgeverij Tobi Vroegh, die een brug wil slaan tussen de psychiatrie en de maatschappij als geheel.

Bestellen kan via Uitgeverij Tobi Vroegh. Prijs: € 7,00 (excl. verzendkosten)

Psychische aandoening onbespreekbaar op de werkvloer

Veel mensen met een psychische aandoening of ziekte verzwijgen die op hun werk, uit angst voor negatieve reacties of zelfs ontslag. Hun onzichtbaarheid staat haaks op het streven van politiek, werkgevers en vakbonden om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is de strekking van een artikel van Annemiek Onsterk op de site Sociale Vraagstukken. 

Ondersteuning vanuit de Programmaraad

De Programmaraad (Divosa, Cedris, UWV en VNG) en GGZ Nederland willen meer aandacht voor de re-integratie van mensen met een psychische aandoening. De Routekaart psychische aandoeningen en werk is daarin een belangrijk instrument. Het is één van de uitkomsten van de regionale werkateliers psychische kwetsbaarheid, die van mei 2016 tot april 2017 in bijna alle arbeidsmarktregio’s zijn gehouden: interactieve bijeenkomsten waar professionals van GGZ, UWV en gemeenten kennismaakten, elkaar leerden kennen en kennis uitwisselden over bewezen effectieve methoden om mensen te laten participeren.

De ervaringen uit de werkateliers zijn neergelegd in het rapport ‘Samen werken aan werk. Psychische aandoeningen en werk: wat we weten, wat we kunnen doen’. In vervolg op de werkateliers hebben 31 arbeidsmarktregio’s plannen gemaakt om in de komende twee jaar de samenwerking verder te brengen. Het ministerie van SZW stelt daarvoor een financiële impuls beschikbaar. De Programmaraad heeft een helpdesk opgezet voor vragen over samenwerking: de helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl.Via App Many kunnen professionals vragen aan elkaarstellen en informatie uitwisselen. De app is te vinden in iTunes, Google Play en Windows Phone. Handige documenten voor het gebruik van Many: Wat is Many inclusief de regio codes en categoriën? en Hoe plaats ik een bericht in Many?. Natuurlijk is er veel meer relevante informatie beschikbaar, zoals de Divosa-werkwijzer en Mensen-met-mogelijkheden. Veel meer links naar informatie zijn beschikbaar in de Routekaart psychische aandoeningen en werk.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.