Ondersteuning vanuit Programmaraad

21 juni 2012

De Programmaraad biedt een ondersteunend platform via één overall secretariaat, beleidsondersteuning en communicatie. De communicatie verloopt via de informatiekanalen Werkpleinjournaal en Samen voor de klant.

Door de Programmaraad van Divosa, UWV en VNG is een agenda voor de complementaire samenwerking tussen UWV en gemeenten opgesteld. In de samenwerkingsagenda staat realisatie van optimale dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden voorop.

De samenwerking moet de publieke doelstellingen dichterbij brengen, waarbij UWV en gemeenten ieder op hun eigen doelstellingen gericht blijven en elkaar daarbij maximaal versterken.

De vormgeving van de complementaire (sub)regionale samenwerking wordt door de Programmaraad ondersteund en beschreven in het koersdocument. Er zijn drie werkgroepen die de visie van de Programmaraad in concrete voorstellen uitwerken:

De werkgroep Informatisering en Shared Services (WISS)

Deze werkgroep is door de Programmaraad ingesteld om zich bezig te houden met de volgende onderwerpen:

  1. Toepassingen/Werkplein ICT
  2. Gegevensverkeer/Suwinet
  3. Vraagstukken rondom shared services

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, Divosa, VNG, King Wigo4it, Inlichtingenbureau, UWV WERKbedrijf, UGD, UWV Uitkeren, SVB en BKWI.

Toepassingen/Werkplein ICT

De werkgroep houdt zich bezig met de ICT ondersteuning voor Werkpleinen. Nu betekent dat vooral het ondersteunen van de complementaire dienstverlening door het beschikbaar stellen van UWV systemen aan gemeenten. Daarvoor is stekker 4 en EROW (eenmalige registratie op werkpleinen) ontwikkeld. Dit jaar is vooral het jaar van de uitrol: de WISS volgt de implementatie en kan indien nodig bijsturen.

Gegevensverkeer/Suwinet

UWV, SVB en gemeenten verstrekken elkaar kosteloos gegevens op basis van de Wet Suwi. Daarvoor is het Suwinet in leven geroepen. BKWI heeft Suwinet ontwikkeld en heeft het ook in onderhoud. De WISS is voor BKWI de stem van de opdrachtgever.

Shared services

Dit is begonnen als een onderzoek naar de mogelijkheden van een gezamenlijke betaalfunctie voor gemeenten en UWV. Het onderzoek is nu verbreed naar een verkenning van de mogelijkheden om op de middenlange termijn gezamenlijke intelligente software en beslisbomen te ontwikkelen. Voor deze verkenning wordt momenteel een programma opgezet.

De werkgroep Werkzoekendendienstverlening

De voorgenomen wijzigingen op het gebied van Werken naar Vermogen, de aangepaste wet SUWI en budgettaire beperkingen maken het noodzakelijk dat gemeenten en UWV een nieuwe visie ontwikkelen op de samenwerking bij de dienstverlening aan werkzoekenden. De werkgroep Werkzoekendendienstverlening richt zich inhoudelijk op drie grote thema's: Klantcontact, Diagnostiek en Re-integratie.

Op elk van deze thema's maken genoemde wijzigingen het voor gemeenten en UWV noodzakelijk om, in het belang van de klant, optimaal samen te werken en elkaars krachten te benutten. Zo ontstaan er bijvoorbeeld vraagstukken als: voortzetten netwerken Wajong, veranderende samenwerking bij inschrijving en aanvraag (mede als gevolg van aanwezigheid UWV van 100 naar 30 werkpleinen), voorkomen van multi-indicatiestellingen, gevolgen wijzigingen WSW, samenwerking op het gebied van kennisdelen en gezamenlijke initiatieven m.b.t. re-integratie, etc.

De werkgroep stelt zich bovenal ten doel inzicht te verschaffen in de verschillende onderwerpen die vanwege de veranderde wet- en regelgeving (en bijbehorende budgettaire wijzigingen) aandacht behoeven. Daarnaast zullen varianten en mogelijke oplossingen lokaal/regionaal worden opgehaald en gedeeld, zodat goede werkwijzen op de verschillende onderwerpen landelijk bekend zullen zijn en desgewenst kunnen worden overgenomen. Tenslotte is de werkgroep het aanspreekpunt voor aanvullende vragen op het gebied van complementaire samenwerking op het gebied van werkzoekenden. Concrete vraagstukken op dit gebied kunnen bij de werkgroep worden neergelegd, met het verzoek te komen tot werkbare oplossingen.

De werkgroep Werkgeversdienstverlening

De werkgroep Werkgeversdienstverlening levert een bijdrage aan de realisatie van complementaire werkgeversdienstverlening op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Dit doet ze door concrete producten en hulpmiddelen te ontwikkelen waarmee gemeenten en UWV worden geholpen hun samenwerking op diverse niveaus tot stand te brengen. De volgende thema’s worden in ieder geval uitgewerkt:

  1. Ontwikkelvarianten regionale samenwerking UWV- gemeenten
  2. ICT aspecten
  3. Professionalisering
  4. Gezamenlijke dienstverlening en transparantie instrumenten

In de werkgroep zitten werkgeversadviseurs, (regionale) beleidsadviseurs, projectleiders en arbeidsmarktdeskundigen, managers en landelijke vertegenwoordigers van gemeenten, UWV en de SW sector. Peter Koppe van de VNG is de voorzitter van de werkgroep.

Eén aanspreekpunt voor werkgevers: vormgeving regionale samenwerking UWV - gemeenten
Volgens de wet SUWI moeten gemeenten en UWV samenwerken en in tenminste 30 arbeidsmarktregio’s een gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers realiseren.

In de notitie Samenwerking werkgeversdienstverlening gemeenten en UWV: Ontwikkelvarianten en afwegingen (link opnemen) beschrijft de werkgroep een aantal regionale ontwikkelvarianten. De komende tijd gaat de werkgroep in op de vragen, dilemma’s en ervaringen van samenwerking tot op het niveau van de werkvloer van het werkgeversservicepunt.

ICT en werkgeversdienstverlening

Hoe maakt ICT het verschil bij effectieve werkgeversdienstverlening? E-dienstverlening is in opkomst, maar hoe spelen we daarmee in op de vraag van werkgevers (vacatures, andere vragen)? De werkgroep bekijkt welke aanpassingen noodzakelijk zijn om meer profijt te hebben van de al bij UWV en gemeenten in gebruik zijnde ICT applicaties.

Professionalisering

Vakmanschap en professionalisering: twee onmisbare onderdelen bij het verbeteren van de publieke werkgeversdienstverlening. UWV en gemeenten hebben inmiddels de nodige inzichten rondom het methodisch te werk gaan bij het onderhouden van relaties met werkgevers. De werkgroep kijkt wat er op dit gebied aanwezig is en vertaalt dit naar een aanbod aan de regio’s, gemeenten, UWV, de werkvloer, het management en het bestuur.

Dienstverlening en instrumenten voor werkgevers

Gemeenten en UWV moeten samen werken aan het vergroten van de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van hun dienstverlening aan en instrumenten voor werkgevers. Er is veel te winnen als gemeenten en UWV zich gezamenlijk weten te presenteren en gebruik maken van elkaars posities. De werkgroep wil laten zien wat er al is, en hoe het zou kunnen werken.

Twee deelwerkgroepen

Daarnaast buigen 2 afzonderlijke werkgroepen zich over:

  1. De noodzakelijke samenwerking tussen UWV en gemeenten/VNG op landelijk en bovenregionaal niveau (toewerken naar een gezamenlijk landelijk werkgeversservicepunt om in te kunnen spelen op landelijke en bovenregionale afspraken over werkgelegenheid)
  2. De verbetering -en het effectieve gebruik van arbeidsmarktinformatie op regionaal en lokaal niveau.

Aanjagers in de regio

De Programmaraad heeft een 4-tal aanjagers aangesteld die oog en oor van de Programmaraad zijn om het regionale met het landelijke te verbinden en werken daarin samen met de regiocoördinatoren van Divosa.

De aanjagers bezoeken periodiek de beoogde 30 arbeidsmarktregio's om de mogelijke behoefte aan ondersteuning vanuit de Programmaraad in kaart te brengen en hebben daarbij een adviserende rol zowel richting de regio’s als de programmaraad. Middels de gesprekken met de regio's proberen de aanjagers een beeld te krijgen van de stand van zaken rondom de vormgeving van het regionale arbeidsmarktbeleid, de werkgeversdienstverlening, de samenwerking tussen gemeenten en tussen gemeenten en UWV. Ook de stand van zaken rondom de registratie van vacatures en werkzoekenden is een aandachtspunt.

Inmiddels zijn bijna alle 30 regio' s bezocht en de bevindingen laten tot nu toe een wisselend beeld zien. Sommige regio's zijn voortvarend bezig in hun aanpak, terwijl in andere gebieden de aanpak en het proces een versnelling nodig hebben.

In het algemeen is de werkgeversdienstverlening al goed in beeld en worden er stappen gemaakt, terwijl de aanpak rondom de kop van het proces en de automatisering (uitrol stekker4 en Erow) nog de nodige aandacht behoeft. De wijze waarop e.e.a. bestuurlijk en ambtelijk is georganiseerd en de wijze en frequentie van overleg tussen de partners verschilt nogal.

Niettemin is het beeld dat elke regio al stappen zet, waarbij tempo en inhoud van elkaar verschillen.

Regio' s kunnen ook van elkaar leren. Dat wordt o.a. bevorderd door het uitwisselen van best practices, het toegankelijk maken van informatie over wat elders al is bereikt en het organiseren van oploopjes rondom het thema regionalisering arbeidsmarkt. Hiervoor wordt de website samenvoordeklant.nl als medium gebruikt.

Naast wensen van een regio voor concrete ondersteuning en/of facilitering zullen de aanjagers ook periodiek de regio's benaderen, en desgewenst op vervolgbezoek gaan, om de stand van zaken en bereikte voortgang te bespreken.

De aanjagers zijn Arjan Kampman (Divosa), Cees Kiene (UWV), Bert Schriever (VNG) en Dick Schuur. Voor afspraken met een van de aanjagers kunt u contact opnemen met de procesondersteuner van het programmaraadbureau, mevr. Monique Ceton, die bereikbaar is op 088-7513700.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.