Programma implementatiedag 5 maart

21 februari 2015

De Participatiewet is sinds 1 januari 2015 van krachten de Tweede Kamer heeft ingestemd met de 'Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vindt plaats op 24 maart 2015. 

Om arbeidsmarktregio’s te ondersteunen bij de uitvoering van deze twee wetten, organiseert de Programmaraad donderdag 5 maart de eerste implementatiedag in Ede. 

Er zijn nog veel vragen en ondersteuning is nog steeds wenselijk. Zo blijkt uit de behoeftepeiling, de chatsessie ‘Loonwaardebepaling en no-riskpolis’ en het webinar ‘Uitvoering geven aan het regionaal Werkbedrijf’ van de Programmaraad.

Het programma van 5 maart vloeit hieruit voort: 

Werksessie 1: Beschut werken
Werksessie 2: Actualiteiten en in gesprek met Programmaraad en SZW
Werksessie 3: Doelgroepregister – de feiten op een rij
Werksessie 4: No-riskpolis i.r.t. Banenafspraak
Werksessie 5: Loonkostensubsidie en loonwaarde i.r.t. Banenafspraak
Werksessie 6: Optimale verdienmodellen
Werksessie 7: Intervisie voor trekkers regionale Werkbedrijven | Let op! Deze intervisie sessie duurt 2 rondes
Werksessie 8: Overgang van school naar werk
Werksessie 9: Handen en voeten geven aan werkgeversdienstverlening | Let op! Duurt 1,5 uur
Werksessie 10: Hoe helpen UWV-applicaties uw arbeidsmarktregio transparant maken?

De tijden van de workshops zijn als volgt:

Programma

TijdenOnderdeel
09.15 – 09.45uInloop met koffie en thee
09.45 - 10.45uRonde 1 met 3 parallelle sessies: 
 • Beschut werken 
 • Actualiteiten en in gesprek met Programmaraad en SZW
 • Optimale verdienmodellen
11.00 - 12.00uRonde 2 met 4 parallelle sessies:
 • Doelgroepregister – de feiten op een rij
 • No-riskpolis i.r.t. Banenafspraak 
 • Loonkostensubsidie en loonwaarde i.r.t. Banenafspraak
 • Overgang van school naar werk
 • Handen en voeten geven aan werkgeversdienstverlening (duurt 1.5 uur)
12.00 - 12.45uLunch
12.45 - 13.45uRonde 3 met 5 parallelle sessies:
 • Handen en voeten geven aan werkgeversdienstverlening (duurt 1.5 uur en loopt door in ronde 4)
 • No-riskpolis i.r.t. Banenafspraak
 • Optimale verdienmodellen
 • Intervisie trekkers regionale Werkbedrijven (loopt door in ronde 4)
 • Hoe helpen UWV-applicaties uw arbeidsmarktregio transparant maken?
14.00 - 15.00uRonde 4 met 4 parallelle sessies:
15.00 - 15.15uKorte pauze
15.15 - 16.15uRonde 5 met 3 parallelle sessie 
 • Doelgroepregister – de feiten op een rij 
 • Loonkostensubsidie en loonwaarde i.r.t. Banenafspraak
 • Hoe helpen UWV-applicaties uw arbeidsmarktregio transparant maken? 

Per werksessie is de doelgroep specifiek aangegeven, om de effectiviteit zo groot mogelijk te maken.

Aanmelden

Aanmelden voor de implementatiedag op donderdag 5 maart is niet meer mogelijk. U kunt zich voorinschrijven voor de implementatiedagen in april en mei. Zodra het programma bekend is ontvangt u deze automatisch na de voorinschrijving. 

Deelname is kosteloos. Aan deelnemers die zich hebben aangemeld maar zonder afmelding niet aanwezig zijn, worden organisatiekosten van € 50,- in rekening gebracht. 

Voor wie?

De implementatiedagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionaal Werkbedrijf.

Locatie

Hotel en Congrescentrum de ReeHorst 
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede

Werksessies maart 

Werksessie 1: Beschut werken
Ronde 1: 09.45 - 10.45 uur en ronde 4: 14.00 - 15.00 uur  

Soort werksessie: Kennisdeling
Doelgroep: (beleids)medewerkers, controllers en management/bedrijfsvoering

In deze workshop staat beschut werken centraal. Uitgangspunt is de handreiking Beschut werk die de Programmaraad in 2014 uitbracht. Met de workshop wordt beoogd om de kennis over beschut werken te vergroten. Aan de orde komt de plaats van beschut werken binnen het participatiebeleid en een aantal varianten in de uitvoering. Tevens worden de eerste praktijkervaringen met het organiseren van beschut werk gedeeld. 

Deze workshop wordt gegeven door Gerrit van Romunde van Stimulansz i.s.m. de gemeente Veenendaal.

Werksessie 2: Actualiteiten en in gesprek met Programmaraad en SZW
Ronde 1: 09.45 - 10.45 uur 

Soort werksessie: Kennisdeling
Doelgroep: Alle geïnteresseerden

In de eerste helft van 2015 biedt de Programmaraad arbeidsmarktregio’s ondersteuning bij de implementatie van de Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Tijdens deze sessie vertelt Hélène Oppatja van de Programmaraad hoe deze ondersteuning wordt ingevuld en praat Fer Nieuweboer van het ministerie van SZW u bij over het laatste nieuws uit Den Haag. Ook beantwoorden zij uw vragen.

Daarnaast wil de Programmaraad graag met u in gesprek over uw grootste vragen en uitdagingen. Wat heeft u nog nodig om de uitvoering goed te kunnen vormgeven? Wat speelt er in uw regio en hoe kan de Programmaraad hierbij helpen?

Staatssecretaris Klijnsma woont mogelijk deze sessie bij via een webcast. Deelnemers aan deze sessie kunnen vragen aan haar stellen die zij tijdens deze sessie beantwoordt.

Werksessie 3: Doelgroepregister – de feiten op een rij
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur en ronde 5: 15.15 - 16.15 uur 
Soort werksessie: Kennisdeling
Doelgroep: Alle geïnteresseerden

In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de Banenafspraak vallen. UWV beheert dit register. Voor de Banenafspraak is er een nulmeting gedaan. De peildatum hiervan is 1 januari 2013. Bij nieuwe metingen wordt het aantal banen op dat moment vergeleken met het aantal banen bij de nulmeting. Over het doelgroepregister en de metingen bestaan veel vragen, blijkt in de praktijk. Tijdens deze sessie worden feiten en misverstanden op een rij gezet en praktische vragen beantwoord.

Werksessie 4: No-riskpolis i.r.t. Banenafspraak
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur en ronde 3: 12.45 - 13.45 uur  
Soort werksessie: Kennisdeling
Doelgroep: Alle geïnteresseerden

VNG en UWV hebben in het kader van de Participatiewet een afspraak gemaakt over de no-riskpolis 2015, voor de gemeentelijke doelgroep van de Banenafspraak. Voor werkgevers betekent dit dat zij voor gemeentelijke kandidaten voor de Banenafspraak gebruik kunnen maken van de no-riskpolis, die gelijk is aan de bestaande polis voor Wajongers.

Met de no-riskpolis zijn werkgevers die iemand uit de doelgroep aannemen gevrijwaard van de verplichting om loon door te betalen bij ziekte. UWV voert de no-riskpolis namens de gemeenten uit. Wat betekent dit in de praktijk? Wie komen in aanmerking voor de no-riskpolis? En hoe pakt dit uit voor schoolverlaters uit het speciaal/praktijkonderwijs? Op deze en nog meer praktische vragen krijgt u het antwoord in deze sessie.

Werksessie 5: Loonkostensubsidie en loonwaarde i.r.t. Banenafspraak
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur en ronde 5: 15.15 - 16.15 uur 

Soort werksessie: kennisoverdracht
Doelgroep: Alle geïnteresseerden

Loonkostensubsidie is een van de nieuwe instrumenten die gemeenten kunnen inzetten om mensen met een beperking te laten werken bij een reguliere werkgever. De Programmaraad heeft in 2014 een handreiking over loonkostensubsidie met bijbehorende rekentool gepubliceerd. In de workshop loonkostensubsidie staan deze handreiking loonkostensubsidie en rekentool centraal. Tevens is er ruimte om vragen te stellen en te discussiëren over de inzet van het instrument loonkostensubsidie op lokaal en regionaal niveau.

Werksessie 6: Optimale verdienmodellen
Ronde 1: 09.45 - 10.45 uur en ronde 3: 12.45 - 13.45 uur 

Soort werksessie: Kennisdeling
Doelgroep: (Beleids)medewerkers en managers van gemeenten, SW-bedrijven en UWV

Doel: De inzet is om in het voorjaar van 2015 te beschikken over een bedrijfsvoeringmodel waarmee gemeenten en partners kunnen doorrekenen wat de consequenties zijn van de keuzes die zij maken. Zo beschikken zij over handvatten om de besluitvorming over de begroting van 2016 te onderbouwen. Keuzes die betrekking hebben op de doelen die worden nagestreefd met de Participatiewet en keuzes die betrekking hebben op de manier waarop de wet wordt uitgevoerd in de komende jaren. Deelnemers worden geïnformeerd over de laatste inzichten uit het onderzoek ‘Optimale Verdienmodellen’ dat in opdracht van de Programmaraad wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt de input van de werksessie benut voor verdere aanscherping en detaillering van het model en de daarbij behorende themamodules.

Werksessie 7: Intervisie voor trekkers regionale Werkbedrijven
Ronde 3 en 4: 12.45 - 15.00 uur | Let op! Deze intervisie sessie duurt 2 rondes
Soort werksessie: Discussie en gezamenlijk tot verdieping komen (gevorderd)
Doelgroep: Trekkers regionale werkbedrijven (deze workshop is niet toegankelijk voor andere geïnteresseerden).

In deze intervisiesessies gaan trekkers van regionale Werkbedrijven met elkaar in gesprek. Alle onderwerpen die geregeld moeten worden in het regionale Werkbedrijf komen aan bod. Deelnemers geven aan het begin van de sessie vier onderwerpen aan die de revue passeren. U kunt denken aan:

 • Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen het Regionale Werkbedrijf
 • Financiën
 • Marktbewerkingsplan
 • Harmoniseren van instrumenten
 • Keuze voor één loonwaarde systematiek
 • Kandidaten in doelgroepregister krijgen
 • Transparant maken van het aanbod voor werkgevers
 • Werkgeversdienstverlening (één aanspreekpunt voor werkgevers)
 • Koppelen met andere regionale activiteiten
 • etc

Het doel van de intervisie is om regio’s kennis te laten delen en hiaten te ontdekken. Om het leereffect zo groot mogelijk te maken, is deze workshop alleen voor trekkers van regionale Werkbedrijven.

De sessie wordt begeleid door Renate Westdijk (trekker van het thema regionale Werkbedrijven) en Dick Schuur, aanjager van de Programmaraad. Deze sessie is een vervolg op eerdere intervisiesessies.

Werksessie 8: Overgang van school naar werk
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur en ronde 4: 14.00 - 15.00 uur 
Soort werksessie: Kennisoverdracht
Doelgroep: Uitvoerders en beleidsmedewerkers van gemeenten, leraren van het VSO/Pro, MEE.

Tijdens deze sessie krijgt u een toelichting en uitleg over samenwerking in de zogeheten “Schoolse netwerken” van het VSO/Pro, met MEE, UWV en de gemeenten. U krijgt inzicht in de toegevoegde waarde van preventieve activiteiten, die gericht zijn op toeleiding naar de arbeidsmarkt, in plaats van het uitkeringsloket.

Wat levert het u op? Deze sessie biedt concrete handvatten, kennis en inzicht waardoor gemeenten in de loop van 2015 beter in staat zijn om de regie op de “Schoolse netwerken” van UWV over te nemen, samen met o.a. het onderwijs en MEE. UWV helpt u daarbij, door middel van de inzet van een dedicated arbeidsdeskundige per arbeidsmarktregio.

Werksessie 9: Handen en voeten geven aan werkgeversdienstverlening
Ronde 2: 11.00 - 12.30 uur en ronde 3: 12.45 - 14.15 uur | Let op! Deze sessie duurt 1,5 uur
Soort werksessie: Discussie en gezamenlijk tot verdieping komen
Doelgroep: (Beleids)medewerkers bij gemeenten, SW-bedrijven, UWV en andere geïnteresseerden, zoals werkgevers.

Met de Participatiewet wil het kabinet meer arbeidsbeperkten aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'. Hoe betrek je werkgevers hierin? Welke dienstverlening aan werkgevers moet leiden tot meer plaatsingen? Welke dilemma’s liggen hieraan ten grondslag bij het vormgeven van de werkgeversdienstverlening? Hoe kan het plan van aanpak voor het marktbewerkingsplan van de Programmaraad hierin ondersteunen? En wat vinden werkgevers zelf? Aan de hand van actuele ervaringen van een gemeente worden deze vragen behandeld en gespiegeld aan de wensen van werkgevers.In deze sessie gaan aanwezigen met elkaar in gesprek over de werkgeversbenadering en hoe deze kan worden verbeterd. Het is de bedoeling eigen ervaringen in te brengen en te bespreken hoe de werkgeversdienstverlening zo goed mogelijk kan worden ingericht in de arbeidsmarktregio.

Werksessie 10: Hoe helpen UWV-applicaties uw arbeidsmarktregio transparant maken?
Ronde 3: 12.45 - 13.45 uur en ronde 5: 15.15 - 16.15 uur 

Soort werksessie: Kennisdeling
Doelgroep: Alle geïnteresseerden

Op 22 december 2014 informeerde het ministerie van SZW de Kamer over de SUWI-jaarplannen 2015. Hierin dient Werk.nl als basis voor vergroting van de transparantie op de arbeidsmarkt.

Gemeenten en arbeidsmarktregio’s hebben daarbij een belangrijke taak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te matchen, ook voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In deze sessie wordt u meegenomen in de wijze waarop UWV-applicaties Sonar, WBS en Werkmap gemeenten en UWV ondersteunen bij hun gezamenlijke taak om een transparante arbeidsmarkt te organiseren. Niet alleen de werking van afzonderlijke applicaties staat centraal, maar vooral de samenhang en verbinding ertussen .

Na deze sessie kunt u de applicaties benutten binnen uw eigen werkprocessen en voor de gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers in uw arbeidsmarktregio. U weet dan welke mogelijkheden de applicaties bieden, hoe ze afzonderlijk werken en waar de samenhang in zit.

Volgende implementatiedagen

De volgende implementatiedagen zijn op 16 april en 28 mei. U kunt zich nu voorinschrijvenHeeft u ideeën voor een werksessie of zijn er vraagstukken die zeker aan de orde moeten komen? Laat het ons weten via info@samenvoordeklant.nl. Dan houden wij daar rekening mee in ons programma.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.