Uitnodiging: Donderdag 14 maart Praktijkdag én Dag van de 1000 voorbeelden

12 februari 2019

Er komen steeds meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De arbeidsmarkt wordt steeds inclusiever. Hier werken we met z’n allen hard aan. Onder andere op de Praktijkdag van 14 maart in Postillion Bunnik én de Dag van de 1000 Voorbeelden. Op deze dag worden werkgevers, die kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking, in het zonnetje gezet en andere ondernemers geïnspireerd om hun goede voorbeeld te volgen.

We nodigen u van harte uit om meer werk te maken van de inclusieve arbeidsmarkt. De Praktijkdag op 14 maart biedt ruim 20 sessies over werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening, samenwerking in de keten en tussen domeinen en het organiseren van regelluwe dienstverlening en gegevensuitwisseling. Inschrijven voor een enkele workshop op de Praktijkdag die uw interesse heeft is mogelijk waardoor u ook de Dag van de 1000 Voorbeelden kunt bezoeken.

Tijdens de Dag van de 1000 Voorbeelden is er een 1000 Voorbeelden Festival in Den Haag en vinden in bijna alle arbeidsmarktregio’s activiteiten plaats: wethouders reiken inclusieprijzen uit, werkgevers worden op een bijzondere manier bedankt, er zijn congressen, bijeenkomsten en filmvertoningen. Tegelijkertijd geeft staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van SZW op onze Praktijkdag toelichting op de plannen om hier een actieve bijdrage aan te leveren.

Meer informatie is te vinden op www.opnaarde100000.nl/dag-van-de-duizend-voorbeelden/. De Dag van de 1000 Voorbeelden is een initiatief van het project ‘Op naar de 100.000 banen,’ dat namens werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland werkgevers inspireert en informeert rond de Banenafspraak. De activiteiten worden georganiseerd door het projectteam, regionale werkgeversverenigingen of de WerkgeversServicePunten.

Programma Praktijkdag: keuze uit 20 sessies 

Op 14 maart bieden wij u een uitgebreid viergangenmenu met 20 verschillende sessies. U stelt een persoonlijk programma samen en bepaalt in welke rondes u deelneemt en welke sessies u bijwoont. Er zijn vier rondes: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur / ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur / ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur / ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur. Schrijf snel in want het aantal plaatsen per sessie is beperkt.

Voor wie, wanneer en waar is de Praktijkdag?

Overzicht van de sessies:

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad

Sprekers: Bestuurder van de Programmaraad en Tamara van Ark - Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur

Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 150 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
De sessie heeft dit keer een bijzonder karakter omdat Tamara van Ark, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid u samen met een van de bestuurders van de Programmaraad zal bijpraten over actuele ontwikkelingen. Wat betekent het breed offensief voor de arbeidsmarktregio’s? Wat is de status van Simpel switchen in de Participatieketen en Perspectief op werk? Het ministerie praat u tijdens deze sessie bij en de Programmaraad gaat dieper in op de ondersteuning die zij biedt. Uiteraard is er in deze interactieve sessie gelegenheid om vragen te stellen.

Sessie 2: Pilot Op weg naar automatisch verrekenen van partiële Netto inkomsten in de bijstand 

Sprekers: Marije Timmer - Relatiemanager Stichting Inlichtingenbureau, Chris Kornmann - Programmamanager Amsterdams Experiment met de bijstand en Simone Herlaar - Projectmedewerker Amsterdams Experiment Bijstand
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, medewerkers rechtmatigheid, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten 
Maximaal aantal deelnemers: 25 deelnemers
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisdeling/ Presentatie over de eerste bevindingen van de pilot

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In deze workshop worden de eerste stappen en ervaringen van de pilot netto inkomstenverrekening toegelicht. Het verrekenen van inkomsten is voor gemeenten een Arbeidsintensief proces. Samen met het Inlichtingenbureau onderzoekt gemeente Amsterdam of het leveren van alle inkomstenopgaven de rechtmatigheid van de uitkeringen vergroot en tot meer efficientie in de uitvoering kan leiden. De kans dat gewijzigde of nieuwe inkomsten worden gemist wordt hiermee aanzienlijk teruggebracht. Door deze inkomstengegevens te verrijken met een Netto indicatie kunnen de inkomsten snel en makkelijk worden vergeleken met de opgave van de klant.

Sessie 3: Privacy protocol bij samenwerking GGZ en W&I

Sprekers: Eric Schreuders – Privacy jurist 
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: iedereen 
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: kennisoverdracht

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In de samenwerking tussen GGZ en het domein Werk & Inkomen lopen professionals vaak tegen privacyvraagstukken aan. Veel tijd gaat dan verloren aan discussies en uitzoekwerk over wat wel en niet mag. Een helder werkproces en daarop afgestemd privacy protocol kan de samenwerking een stuk makkelijker maken. Hoe kom je tot deze zaken? Welke stappen moeten de partijen in de regio zetten. Privacy jurist Eric Schreuders licht dit toe.

Sessie 4: Werken aan werknemersvaardigheden met gratis e-learnings in de WERK-portal.nl 

Sprekers: Paula Mensink - Projectleider SBCM samen met Linda Wanders - Participatiecoach en Annette Steketee - Teamleider Diagnose en trajecten bij Werkbedrijf Rijnvicus, gemeente Alphen aan de Rijn
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4  van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, hr-adviseurs van sociale ondernemingen en werkbedrijven, professionals van re-integratiebedrijven, medewerkers van wijkteams, jobcoaches en begeleiders van kwetsbare mensen op weg naar de arbeidsmarkt.
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen 
Kennisniveau: geen specifieke voorkennis vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en demonstratie van de online leeromgeving van SBCM en Cedris, de WERK-portal.nl. Via deze website kan iedereen gratis gebruik maken van diverse online programma s. 

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Ontdek hoe u met de (gratis) online programma’s in de WERK-portal.nl de werknemersvaardigheden van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunt versterken.  Het (verder) ontwikkelden van deze vaardigheden is essentieel om hun kansen op duurzaam en betaald werk te vergroten. De  programma’s in de WERK-portal.nl kunnen op een flexibele manier ingezet worden:  individueel, groepsgewijs, zelfstandig, onder begeleiding of in combinatie met andere (eigen) leermiddelen.
Er zijn programma’s over werk zoeken en solliciteren, veilig en prettig werken, taal en omgaan met de computer. 

Sessie 5: Duurzame inclusie; een vraaggestuurde benadering

Sprekers: Gemma van Ruitenbeek - Onderzoeker Universiteit Maastricht/ Managing Director Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) en Jojanneke Bakker - Adviseur inclusieve arbeidsorganisatie Werkgeversdiensten UWV 
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur
 
Doelgroep: klantmanagers, (beleids)adviseurs en strategisch medewerkers uit de werkgeversdienstverlening van WSP’en, gemeenten, sw-bedrijven en UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: kennisoverdracht, kennisdeling a.d.h.v. praktijkvoorbeelden, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Organisaties kampen in toenemende mate met bezettings- en inzetbaarheidsproblemen. Wat is nodig om inclusie als oplossing in te zetten voor personeelsproblemen? De verplichte inclusie van mensen uit de doelgroep Banenafspraak wordt veelal gezien als last. Wat is nodig om inclusie als oplossing in te zetten voor personeelsproblemen?

Om de meerwaarde van inclusie voor werkgevers, werkenden, werkzoekenden en de werkgeversdienstverlening te kunnen kapitaliseren heeft CIAO (instituut van de Universiteit Maastricht) de methode IHW doorontwikkeld naar model IHW 2.0. Een model dat bedreiging kan ombuigen naar kansen en mogelijkheden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de arbeidsmarktregio Groningen wordt in deze sessie de meerwaarde van de vernieuwde aanpak én de meerwaarde van regionale samenwerking aangetoond.

Sessie 6: PPS: Samen werken voor werk

Sprekers: Sharon Peters - Projectmanager Samen werken voor werk en Heleen Roossien - Aanjager/projectleider Samen werken voor werk
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 -15.00 uur

Doelgroep: De sessie is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het werkveld van het publieke- en sociaal domein. Medewerkers die elke dag betrokken zijn in het speelveld van vraag van de werkgever en het aanbod van de kandidaten. Accountmanagers, strategisch beleidsadviseurs gemeenten/UWV, medewerkers WSP, gemeentelijke klantmanagers of adviseurs en arbeidsdeskundigen van het UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist. Deelnemers aan de workshop hebben kennis en/of interesse of werken in het speelveld van samenwerken tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij de ketensamenwerking die passend is bij vraag (werkgever) en aanbod (kandidaat).
Type sessie: kennisdeling over de alliantie Samen werken voor werk en verdiepen met praktijkvoorbeelden wat dit arbeidsmarktregio’s kan opleveren. Interactieve sessie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Een interactieve workshop over de alliantie Samen werken voor werk – die er op gericht is podium te bieden aan pilots die binnen verschillende arbeidsmarktregio’s gebouwd worden om de 1.1 miljoen mensen die nu nog langs de kant staan, door middel van intensieve publiek-private samenwerking aan het werk te krijgen. 

Sessie 7: Duurzaamheid van plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Sprekers: Joost van Genabeek, Marloes Vooijs, Katarina Putnik – TNO
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 -15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV, werkgevers, leidinggevende SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist. Kennis van de doelgroep en inzicht in de voorzieningen voor werkbegeleiding en jobcoaching is gewenst.
Type sessie: kennisoverdracht, kennisdeling en discussie.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Het blijkt lastig om mensen met een arbeidsbeperking langdurig inzetbaar te houden. Uit onderzoek blijkt dat zij een grote kans lopen om hun baan snel te verliezen (Jehoel-Gijsbers, 2010; Villotti et al., 2017). Dit is frustrerend voor de professionals die begeleiding verzorgen, voor de betrokken werkgevers en natuurlijk voor de werkenden zelf (Vessies, et .al, 2017).

In deze presentatie leggen wij uit hoe de duurzaamheid van plaatsing bevorderd kan worden van mensen met een arbeidsbeperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij aan de hand van de resultaten van het SBCM-TNO onderzoek naar goede praktijkvoorbeelden van bedrijven met de duurzaamheid van plaatsing van deze groep. In het eindrapport staan aanbevelingen en tips voor werkgevers en professionals van gemeenten.

Sessie 8: Subsidieregeling IPS voor CMD-doelgroep

Sprekers: Henk-Jan Grotenhuis - Ministerie van SZW en Cris Bergmans – Stafmedewerker IPS Phrenos
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur

Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: geen kennisniveau vereist 
Type sessie: kennisoverdracht, kennisdeling, interactief 

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Vanaf 1 april 2019 treedt een nieuwe ministeriële regeling in werking om Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD) beschikbaar te maken. Hiermee komt subsidie beschikbaar waarmee 200 trajecten kunnen worden uitgevoerd voor de CMD-doelgroep  Wat houdt deze subsidie regeling in en wie kan er op welke gebruik van maken? In de sessie zal worden ingegaan op de nieuwe regeling en wijze waarop   gemeenten voor bijstandsgerechtigden deze IPS-subsidie kunnen aanvragen om er  gebruik van te kunnenmaken? Tijdens deze sessie lichten we tevens toe wat de principes zijn van  IPS is en hoe dit in de praktijk werkt in de uitvoering/samenwerking met gemeenten en UWV

Sessie 9: Niet de werkzoekende, maar de baan als uitgangspunt

Sprekers: Anneke Goudswaard - Lector nieuwe arbeidsverhoudingen Windesheim Flevoland en senior onderzoeker TNO en Goedele Geuskens - Senior onderzoeker bij TNO.
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 -15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: geen kennisniveau vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, interactief, discussie
 
Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Professionals in het sociaal domein worden getraind en opgeleid om de doelgroepen als klant te zien en de klant als uitgangspunt te nemen in hun dagelijks handelen. Hierdoor staat in de begeleiding en toeleiding naar betaald werk vaak de beperking van de klant centraal. De manier van werken met het concept Nieuwe Banen is precies andersom. Vertrekpunt is de behoefte van werkgevers aan toekomstige functies. Economische groei in de Gemeente wordt benut voor inclusie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Dit concept wordt in Lelystad in een living lab uitgewerkt en in de praktijk getest. Inmiddels zijn vier routes naar werk ontwikkeld en zijn diverse trajecten met werkgevers gestart. Tijdens de presentatie wordt de methodiek uitgelegd en wordt besproken wat deze nieuwe manier van werken betekent voor de professional, maar ook voor de samenwerking met het bedrijfsleven.

Sessie 10: Hallo Werk

Spreker: Irma Vonk - Projectleider HalloWerk en Dianne Haarlem - Coördinator en projectleider HalloWerk. Beiden zijn werkzaam voor gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 -15.00 uur

Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: geen kennisniveau vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld

Wat levert het volgen van deze sessie op? 

Gemeenten hebben de landelijke opdracht te komen tot een transparante arbeidsmarkt voor werkzoekenden en werkgevers. Daarbij spelen vraagstukken als transparantie en de rol van de overheid. Maar ook de wens om oplossingen te creëren die beleidsvrijheid bieden én de mogelijkheid om in de ‘eigen’ systemen te blijven werken. De gemeenten Rotterdam en Den Haag hebben deze uitdaging opgepakt en in samenwerking met arbeidsmarktpartners en softwareleveranciers HalloWerk ontwikkeld. Niet door zelf een nieuw ICT systeem te bouwen maar door gebruik te maken van bestaande softwareoplossingen en deze door middel van gegevensuitwisseling aan elkaar te verbinden.
Met het bieden van een online platform waar werkgevers en werkzoekenden elkaar digitaal kunnen vinden verandert ook de werkwijze van de professional. De regie komt veel meer bij de burger en werkgever te liggen, waarbij onze rol is om dit proces te ondersteunen. 
Op basis van de ervaringen opgedaan in de pilot en een door KPMG uitgevoerde review wordt HalloWerk in 2019 breed uitgerold binnen Rotterdam, Den Haag en de arbeidsmarktregio’s Rijnmond en Haaglanden. Met het UWV, Amsterdam en Utrecht lopen gesprekken over mogelijke aansluiting. 
Tijdens deze bijeenkomst vertelt programmamanager Irma Vonk je meer over dit online platform/ dienstverleningsconcept, bijbehorende uitdagingen en de resultaten tot nu toe.

Sessie 11: Beschut werk in de Gemeente Almere

Sprekers: Saskia van Brenk - Klantmanager Beschut Werk, Annemarie Faber - Klantmanager Beschut Werk en Arjan Verweij - Beleidsmedewerker
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs, strategisch medewerkers gemeenten/UWV en iedereen die interesse heeft in beschut werk.
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit onderwerp vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld 

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Gemeente Almere heeft de taakstelling van 2019 al behaald en wil graag haar succes delen. Hoe doen zij dit toch? Graag vertellen 2 klantmanagers beschut werk over de werkwijze van Almere. Jullie worden meegenomen vanaf het eerste gesprek tot en met de plaatsing bij een werkgever. Gemeente Almere plaatst ook bij reguliere werkgevers! Tevens is er een beleidsadviseur voor de beleidsmatige vragen. 

Sessie 12: Geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen UWV WERKbedrijf en gemeenten i.h.k.v. gezamenlijke werkgeversdienstverlening

Sprekers: Stefan Hes – WerkSaam WF, Danny BlomUWV Werkbedrijf, Johan Verhage - UWV Werkbedrijf
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur

Doelgroep: Beleidsadviseurs, Informatiemanagers, Businessmanagers, projectleiders 
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Enige kennis van gemeentelijke ICT-systemen en UWV ICT-systemen
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief, discussie. 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Tijdens deze workshop zullen wij de aanwezigen informeren over wat er op dit moment in samenwerking vanuit UWV met ketenpartners allemaal plaats vindt in het kader van gegevensuitwisseling tussen de systemen van UWV (Sonar/WBS/kandidatenverkenner banenafspraak) en gemeentelijke systemen in het domein Werk. 

Deze workshop gaat, aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, in op de mogelijkheden van (semi-)geautomatiseerde uitwisselingen van klant(profiel)- en vacaturegegevens. Het doel hierbij is het voorkomen van dubbele handmatige registratie, het borgen van datakwaliteit en maximeren van transparantie op de (regionale) arbeidsmark. Dit alles in het kader van werkgeversdienstverlening. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de doelgroep VSO/Pro en de rol van de scholen binnen dit proces.
Daarnaast wordt de wijze gepresenteerd waarop medewerkers vanuit de ingevoerde/ingelezen datagegevens via het dashboard Werkgeversdienstverlening selecties kunnen maken van kandidaten uit elkaars kandidatenbestanden (UWV/Gemeenten).

Sessie 13: Jongeren in beeld 

Sprekers: Marije Timmer - relatiemanager Stichting Inlichtingenbureau, Paul de Koning - productmanager Inlichtingenbureau en Lodewijk Berkhout - beleidsmedewerker ministerie SZW
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, medewerkers reintegratie, medewerkers jongerendienstverleners, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten 
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen vereiste 
Type sessie: Kennisdeling interactieve sessie 

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Jongeren zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Tot 23 jaar heeft de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) de verantwoordelijkheid deze jongeren door te verwijzen naar het onderwijs of de arbeidsmarkt. Veel gemeenten willen ook jongeren van 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie in beeld brengen voor ondersteuning naar leren, werken of een combinatie van beide. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op verzoek van gemeenten heeft het Inlichtingenbureau de functionaliteit ‘jongeren in beeld’ ontwikkeld. Voor gemeenten maakt het Inlichtingenbureau inzichtelijk welke jongeren tussen de 23 en 27 jaar geen startkwalificatie, geen onderwijsinschrijving en geen werk of uitkering hebben. In deze sessie gaan we in op de samenstelling van dit bestand, de ervaringen van gemeenten met deze groep, het verrijken van de gegevens met andere organisaties en de wijze waarop je de dienstverlening kunt inzetten.

Sessie 14: Gezamenlijke dienstverlening UWV en gemeenten aan werkzoekenden die dreigen door te stromen van WW naar bijstand

Sprekers: Martine Smit - projectleider Arbeidsparticipatie gemeente Alphen aan den Rijn, Astrid van Aalst - Projectleider WW@Work en AO@Work Gemeente Rotterdam, Harriet Oomen - project coördinator Max WW Gemeente ’s-Hertogenbosch, Alex Hallema - Landelijk Adviseur Samenwerking en Gemeenten UWV en Helena Beukema – Projectmedewerker UWV Landelijk Team Samenwerking Gemeenten
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Management en uitvoering UWV dienstverlening WW en gemeente welke gezamenlijk willen inzetten op burgers welke WW ontvangen maar mogelijk aansluitend voor uitkering van de gemeente in aanmerking komen. 
Maximaal aantal deelnemers: 25 deelnemers
Kennisniveau: geen specifieke kennis vereist en geschikt voor iedereen die meer informatie wil over de toolkit
Type sessie: presentatie, fitting practices en live door de toolkit lopen

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Gemeenten en UWV werken in steeds meer gemeenten samen om dienstverlening te verlenen aan werkzoekenden die dreigen door te stromen vanuit de WW naar de bijstand. Daarbij worden verschillende vormen van dienstverlening ingezet. In samenwerking met verschillende arbeidsmarktregio’s zijn diverse ‘kruispunten’ aangemerkt waar gemeenten en UWV samenwerkingsafspraken kunnen maken over de aan te bieden dienstverlening. Hoe wordt in deze regio’s samengewerkt om deze werkzoekenden zo goed mogelijk te ondersteunen?
In deze sessie worden fitting practices op deze kruispunten gedeeld. Aan de hand van een ontwikkelde toolkit die na deze sessie beschikbaar is op Samenvoordeklant.nl worden de deelnemers meegenomen in de fitting practices voor de gezamenlijke dienstverlening aan deze groep werkzoekenden.

Sessie 15 Pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo (PPPM)

Sprekers: Jos ter Haar - Projectleider SBB PPPM, Hiske Andriessen - Projectleider Programmaraad PPPM
Te volgen in: ronde 2 van 11:00 - 12:00 uur
 
Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs, strategisch medewerkers gemeenten/UWV en iedereen die interesse heeft in het onderwerp
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: geen kennisniveau over dit onderwerp is vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld 

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Naast de bestaande mbo-diplomaroutes en nieuwe mbo-certificaatroutes wordt de route ‘praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo’ mogelijk gemaakt voor de doelgroep werkzoekenden die (nog) geen startkwalificatie kunnen behalen. In februari zijn 13 regio’s gestart met deze vorm van praktijkleren. In deze sessie willen we met elkaar verkennen hoe de routes praktijkleren met de praktijkverklaring vorm kan krijgen. We leggen kort uit wat de pilots inhouden en één van de deelnemende regio’s zal vertellen wat de ervaringen tot nu toe zijn. 

Sessie 16: Jouw inbreng in het Breed Offensief 

Sprekers: Bert Schriever, Senior beleidsmedewerker VNG en Chris Wallis, Procesmanager Divosa
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur

Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: kennis van instrumenten van de Participatiewet
Type sessie: interactieve kennisuitwisseling

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Wil jij invloed op nieuwe beleidsontwikkelingen? Kom dan in deze workshop. De staatssecretaris heeft een Breed Offensief aangekondigd om het makkelijker te maken meer mensen aan het werk te helpen. In verschillende werk- en expertgroepen wordt gewerkt aan voorstellen om de regelgeving voor mensen met een arbeidsbeperking. Denk bijvoorbeeld aan loonwaardemethodiek, werkprocessen rondom de no risk polis en harmonisatie van instrumenten. In deze workshop krijg je een toelichting op een aantal van de onderwerpen die wordt uitgewerkt. Maar vooral heb je de mogelijkheid om mee te denken en kan jouw input een belangrijke aanvulling zijn op de concept-voorstellen!

Sessie 17: Samenwerking GGZ en W&I, de eerste stappen in de praktijk 

Sprekers: Omar Baqi - Twomorow, Hanneke Ulrich – Arbeidsdeskundige UWV en Natasza Semp - Integraal trajectbegeleider Sociale Dienst OostAchterhoek
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur

Doelgroep: GGZ instellingen, Gemeentelijke klantmanagers, medewerkers UWV, beleidsmakers. 
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Niet vereist wel handig om bekend te zijn met IPS, trajectbegeleiding vormgegeven vanuit de GGZ
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief, discussie.
 
Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Gedachte vorming over de samenwerking GGZ en W&I in uw regio’s. Het zien van mogelijkheden om betaald aan het werk te gaan voor GGZ cliënten en het zien van mogelijkheden om informatie te delen en samen op te werken om resultaat te bereiken. Daarbij putten we uit de samenwerking die vormgegeven is met UWV, Sociale Dienst Oost Achterhoek en GGNet/Twomorrow. 

Sessie 18: De landelijke werkgever ISS laat samen met de arbeidsmarktregio Haaglanden zien hoe zij samen de juiste match van kandidaten maken

Sprekers: Peter Vos - Manager Sociale Innovatie ISS, Carla van Boheemen - Accountmanager WSP Den Haag en Jacqueline Mooiman - Adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers Programmaraad
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, (beleids)medewerkers, strategisch medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners 
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: kennis van en ervaring met werkgeversdienstverlening
Type sessie: praktijkvoorbeeld, informatief en interactief 

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers verbindt de vraag van grote landelijke werkgevers met het aanbod van de regio’s. In deze sessie wordt duidelijk gemaakt hoe arbeidsmarktregio Haaglanden samen met werkgever ISS de juiste match van kandidaten weet te maken. 
De volgende vragen zijn een onderdeel van het programma: 
Hoe worden kandidaten voorbereid en begeleid? Welke tools worden daarvoor ingezet? 
Wanneer noemen we het een succes? 

Sessie 19: Integrale verordening Sociaal domein en de Omgekeerde toets in de gemeente Kampen

Spreker: Sacha van de Wall - Manager Frontoffice WMO, Werk en Inkomen bij gemeente Kampen en Stefan Nijhuis - Projectleider maatschappelijke ontwikkeling bij gemeente Kampen
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen 
Kennisniveau: geen specifiek niveau vereist
Type sessie: kennisdeling en interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Met het vaststellen van de omgekeerde verordening sociaal domein markeerde de gemeenteraad op donderdag 1 november 2018 een bijzondere mijlpaal voor de gemeente Kampen.
De verordening bundelt tien gemeentelijke verordeningen in het sociaal domein (Jeugd, Zorg, Werk en Inkomen) en regelt de manier waarop de gemeente dit uitvoert, zoals het verstrekken van rolstoelen, huishoudelijke hulp, bijstand en jeugdhulp. Wat deze verordening anders, omgekeerd maakt, is dat – in de geest van het Kamper Kompas – niet langer de regels leidend zijn, maar de hulpvraag van de inwoner. Kampen is de eerste gemeente in Nederland die met een dergelijke verordening voor het hele sociaal domein gaat werken. Hoe is het proces gelopen en wat betekent dit voor de professionals in het sociaal domein? Wat merkt de burger concreet van deze wijziging? In deze sessie krijgt u antwoord op deze vragen en geeft gemeente Kampen tips mee aan gemeenten die dit voorbeeld willen volgen. Lees meer in het artikel op BinnenlandsBestuur.nl.

Sessie 20 Intervisie Beschut werk – leren van elkaar 

Spreker: Hiske Andriessen – Projectleider Werknemersdienstverlening Programmaraad
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 uur tot 15.30 uur

Doelgroep: iedereen die nauw betrokken is bij beleid en/of uitvoering van Beschut werk
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Intervisie

De sessie “Beschut werken – leren van elkaar” van 14.00 – 15.30 uur is  een vervolg op de intervisie sessies op de Praktijkdagen van 2018. Deze sessie wordt georganiseerd voor gemeenten die via de Programmaraad en/of het Ministerie van SZW hebben aangegeven te willen leren van elkaar m.b.t. beschut werk.

Voor wie?

De Praktijkdagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf.

Wanneer? 

Donderdag 14 maart 2019 van 9.45 uur tot 15.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. Inloop vanaf 9.00 uur. 

Waar?    

Postillion in Bunnik
Baan van Fectio 1
3981 HZ Bunnik

Routeplanning naar Postillion

Aanmelden 

Meld u zich hier aan voor de Praktijkdag van 14 maart 2019

Beperkte deelname private partijen

Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de praktijkdag een bevestiging van toelating.

Tot ziens op donderdag 14 maart in Postillion te Bunnik!

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.