Uitnodiging implementatiedag Programmaraad 15 oktober 2015

22 september 2015

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) nodigt u van harte uit voor de implementatiedag op donderdag 15 oktober 2015 in het Van der Valk hotel in Veenendaal. Wij bieden u een gevarieerd programma aan met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisie sessies over de  Participatiewet, de wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten en de wet SUWI. Deze dag heeft u tevens de gelegenheid om ervaringen met professionals te delen, te netwerken en inhoudelijk deskundigen te bevragen.

 

Programma

U heeft de keuze uit 19 verschillende workshops. Om de wisselwerking te bevorderen, is het aantal deelnemers voor de meeste sessies gemaximeerd. Daarom worden de meeste sessies meerdere keren aangeboden. Tijdens de implementatiedagen zijn de hele dag experts aanwezig van het ministerie van SZW en de Programmaraad om uw te beantwoorden. U kunt zich hier inschrijven voor de implementatiedag op donderdag 15 oktober 2015.

 

Programma: keuze uit 19 sessies

Overzicht van de sessies die u kunt volgen:
Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en het ministerie van SZW   
Sessie 2: Intervisie: Welke wegen leiden naar beschut werk?
Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale werkbedrijven  
Sessie 4: Hoe vind ik werkzoekende jongeren die een duurzame kans krijgen op de arbeidsmarkt? De Leer- Werkfabriek Zuid-Limburg een succesverhaal
Sessie 5: Publiek-private samenwerking voor 10 jaar verzekerd
Sessie 6: Uitvoering ketenproces NO-risk Participatiewet per 1-1-2016
Sessie 7: Transparantie van de kandidaten
Sessie 8: Beschut werk! Hoe? Dialoog over een passende aanpak met: SZW, Tilburg, Leiden en u 
Sessie 9: Monitoring banenafspraak en doelgroepregister: van beleid tot praktijk
Sessie 10: Financieel Dashboard Participatiewet
Sessie 11: Reviewinstrument Participatiewet
Sessie 12: Doelgroepregister en leerlingen van VSO/PrO-scholen in de praktijk
Sessie 13: Help. De gemeente is ook werkgever!
Sessie 14: Synergie werk en zorg in wijkteams: van jargon naar praktijk
Sessie 15: Van beleid naar uitstroom naar betaald werk
Sessie 16: Functiecreatie, onmisbaar instrument!
Sessie 17: Werken met een psychische aandoening
Sessie 18: Toolkit arbeidsbeperkten Participatiewet
Sessie 19: Harmonisatie instrumenten voor werkgevers

Sessies Cedris

Tijdens de implementatiedag organiseert Cedris in ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur en ronde 5 van 15.30 - 16.30 uur respectievelijk de sessies Het sectorplan in de SW en Uitwerking van de regionale detacheringsfaciliteit in SW-sectorplannen. Inschrijven voor deze sessies kan door een e-mail te sturen naar Gerard Ruis. Klik hier voor meer informatie over de sessies van Cedris. 

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en het ministerie van SZW

Te volgen in: ronde 1

Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: onbeperkt
Sprekers: Hélène Oppatja – programmamanager Programmaraad en Aat Bal - Afdelingshoofd Participatie en Arbeidsmarktregio’s ministerie SZW

De Koning heeft op Prinsjesdag in de Troonrede de belangrijkste plannen voor de regering voor het komende jaar bekend gemaakt. Gemeenten krijgen de komende vijf jaar jaarlijks 20 miljoen euro extra voor het inrichten van beschut werk. Dat blijkt uit de rijksbegroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens deze sessie praat het ministerie van SZW u bij over het laatste nieuws uit Den Haag.

Daarnaast wil de Programmaraad graag met u in gesprek over uw grootste vragen en uitdagingen. Wat heeft u nog nodig om de uitvoering goed te kunnen vormgeven? Wat speelt er in uw regio en hoe kan de Programmaraad hierbij helpen?

Naar overzicht sessies

Sessie 2: Intervisie: Welke wegen leiden naar beschut werk?

Te volgen in: ronde 1&2 en ronde 3&4 (Let op: deze sessie duurt 2 uur) (Deze sessie is in beide rondes VOLGEBOEKT)

Doelgroep: Deze sessie is bestemd voor beleidsmakers van gemeenten op het terrein van beschut werk en de Participatiewet.  Om de verdieping met elkaar te maken is het noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van decentralisatie AWBZ en/of beschut werk in de nieuwe Participatiewet.
Maximaal aantal deelnemers: 12 personen
Sessiebegeleider: Ida Dral – adviseur

In deze sessie gaan we gezamenlijk verdiepen en op zoek naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de voorziening beschut werk. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: welke kansen biedt meer synergie tussen bestaande SW en dagbesteding bij zorgpartijen? Hoe kunt u gebruik maken van de ruimte of krapte in budgetten? Welke partners kunt u hierbij betrekken? Wat vraagt dit aan stappen en hoe gaat u om met de uitdagingen die u daarbij tegenkomt? Het resultaat van deze sessie is een gezamenlijk opgesteld stappenplan om beschut werk in de eigen gemeente/regio te organiseren.  Om dit te bereiken wordt onder begeleiding van Ida Dral de werkvorm intervisie toegepast.

Naar overzicht sessies

Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale werkbedrijven

Te volgen in: ronde 3&4 (Let op: deze sessie duurt 2 uur)

Doelgroep: Trekkers regionale werkbedrijven en alle leden van regionale werkbedrijf (deze workshop is niet toegankelijk voor andere geïnteresseerden).
Maximaal aantal deelnemers: 20
Sessiebegeleiders: Renate Westdijk – trekker regionale Werkbedrijven en Dick Schuur – aanjager Programmaraad

In deze intervisiesessie gaan trekkers van regionale Werkbedrijven met elkaar in gesprek. We starten de intervisie met een ronde langs de velden. Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid om de actuele stand van het regionale Werkbedrijf te delen. Na deze ronde van delen en kruisbestuiving  wordt 1 thema centraal gesteld. Als deelnemer krijg je het thema vooraf toegestuurd met een kleine huiswerkopdracht. Op deze wijze kunnen we de tijd effectief benutten. We nodigen de deelnemers uit om thema’s aan te  leveren bij Renate Westdijk via  e-mail: rwestdijk@samenvoordeklant.nl.

Naar overzicht sessies

Sessie 4: Hoe vind ik werkzoekende jongeren die een duurzame kans krijgen op de arbeidsmarkt? De Leer- Werkfabriek Zuid-Limburg een succesverhaal

Te volgen in: ronde 3

Doelgroep: allen
Maximaal aantal deelnemers: 25
Sprekers: Chris Peters – Manager werkgeversservicepunt Zuid Limburg van het UWV, Adri Salomé – Technicom en Reinier op den Kamp – Manpower

Via onder andere de sectorplannen en het nieuwe banenplan voor jongeren vanuit het ministerie SZW worden miljoenen euro’s vrijgemaakt voor het bestrijden van de jongerenwerkeloosheid. Maar de cruciale vraag hierin is: hoe vind ik deze werkzoekende jongeren? In deze workshop nemen we u mee om buiten de gebaande paden te zoeken naar een oplossing en willen we graag in een interactieve sessie met u inzoomen hoe wij kandidaten uit de verschillende doelgroepen inzichtelijk krijgen. Het doel is om ze een duurzame kans te kunnen bieden op de arbeidsmarkt. Maar hoe vinden we deze kandidaten in een tijd waarin de elektronisch dienstverlening een steeds prominentere rol speelt?

Naar overzicht sessies

Sessie 5: Publiek-private samenwerking voor 10 jaar verzekerd

Te volgen in: ronde 1 – 2 (Volgeboekt in ronde 2, nog wel beschikbaar in ronde 1)

Doelgroep: allen
Maximaal aantal deelnemers: 25
Spreker: Edwin Levels – commercieel directeur Sagenn

Van oudsher bestaat de samenwerking tussen gemeenten en private aanbieders uit een klassieke inkooprelatie. Gemeente Tilburg heeft echter gekozen voor een heel andere manier van samen werken en wel via een dienstenconcessie met privaat bedrijf Sagenn en SW-bedrijf Diamant-groep. In deze constructie die voor maximaal 10 jaar is overeengekomen draagt iedere partij risico en is het management geïntegreerd. Edwin Levels, commercieel directeur van Sagenn, zal tijdens de sessie vanuit het perspectief van de private partij vertellen over het proces, de hobbels om te komen waar men nu is, en voor- en nadelen van deze unieke werkwijze. Een kijkje in de keuken dus …

Naar overzicht sessies

Sessie 6: Uitvoering ketenproces NO-risk Participatiewet per 1-1-2016

Te volgen in: ronde 1 – 5 (Deze sessie is in beide rondes VOLGEBOEKT)

Doelgroep: management en beleid
Maximaal aantal deelnemers: 20
Spreker: Erik van der Straeten - UWV

In het jaar 2015 wordt de NO-risk Participatiewet op verzoek van de VNG tijdelijk uitgevoerd door UWV. Per 1 januari 2016 is er een wettelijke regeling ( Wet Harmonisatie Instrumenten Participatiewet), die UWV als uitvoerder van de NO-risk aanwijst. Bedoeling is dat de werkgever bij UWV de aanvraag voor een NO-riskuitkering indient en dat UWV na toekenning de betrokken gemeente informeert. Van de gemeentes wordt verwacht dat deze de eventuele toegekende loonkostensubsidie stopzet, (omgekeerd gebeurt dit ook: beëindigen van een NO-riskuitkering vraagt om herstart van LKS). Dit vraagt om een adequate gegevensuitwisseling van UWV naar de gemeentes en afspraken over het stoppen (en eventueel weer starten) van LKS door de gemeente.

Naar overzicht sessies

Sessie 7: Transparantie van de kandidaten

Te volgen in: ronde 1 – 4 (Deze sessie is in beide rondes VOLGEBOEKT)

Doelgroep: allen
Maximaal aantal deelnemers: 20
Spreker: Danny Blom - UWV, Senior projectleider OPP, i.s.m. een van de pilotregio’s

Sinds 1 januari 2015 heeft iedere arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf. Deze Werkbedrijven komen voort uit afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord van april 2013. Het belangrijkste doel van de Werkbedrijven is de realisatie van de Banenafspraak. De regionale Werkbedrijven zijn voortvarend aan de slag gegaan om dit doel te realiseren. Eén van de belangrijkste knelpunten is de transparantie van de kandidaten. Iedere arbeidsmarktregio loopt hier in meer of mindere mate tegenaan. We merken dat het transparant maken van de doelgroep Banenafspraak van gemeenten en UWV in één systeem nog niet overal even ver gevorderd is. Het is de uitdrukkelijke wens van werkgevers om kandidaten in één applicatie zelf te kunnen vinden. De Programmaraad is in 4 regio’s de pilot ‘Transparantie Banenafspraak’ gestart. In nauwe samenwerking met het projectteam stelt elke deelnemende regio een plan van aanpak op.
Het projectteam ondersteunt de regio praktisch en concreet met het transparant maken van werkzoekenden (doelgroep Banenafspraak). Belangrijke voorwaarden voor deelname aan de pilot was dat gemeenten in de deelnemende regio zijn aangesloten op het portaal van UWV. Meer weten over de voortgang van deze pilot en met handvaten naar huis gaan om uw transparantie een boost te geven. Kom dan naar deze sessie!

Naar overzicht sessies

Sessie 8: Beschut werk! Hoe? Dialoog over een passende aanpak met: SZW, Leiden, Tilburg en u

Te volgen in: ronde 5

Doelgroep: allen
Maximaal aantal deelnemers: onbeperkt
Sprekers: Yvonne Wijnands - Hoofd Afdeling Specifieke Participatievoorzieningen ministerie SZW, Bas van Drooge, directeur DZB Leiden en Roy Willems, strateeg Economie en Arbeidsmarkt gemeente Tilburg

Beschut Werk! Wat kunnen we leren van gemeenten die al verder zijn?  Welke keuzes zijn nodig om beschut werk in uw regio of gemeente te organiseren? Onder bezielende begeleiding van Peter van der Geer van Debat.nl vindt er een dialoog plaats met SZW en de gemeenten Leiden en Tilburg die elk op een andere manier beschut werk hebben ingericht.

Naar overzicht sessies

Sessie 9: Monitoring banenafspraak en doelgroepregister: van beleid tot praktijk

Te volgen in: ronde 2 – 3 (Deze sessie is in beide rondes VOLGEBOEKT)

Doelgroep: allen
Maximaal aantal deelnemers: 20
Sprekers: Saskia Laarman - teammanager WSW en garantiebanen, gemeente Rotterdam, Peter Haledo - senior adviseur UWV en Petra van der Meer - adviseur UWV 

De voortgang per arbeidsmarktregio en gemeente inzichtelijk maken? Hoe kunnen we nu komen tot een landelijke, regionale en gemeentelijke "monitor banenafspraak", met inzicht in:

  • het aantal personen in het doelgroepregister;
  • het aantal werkzame personen in het doelgroepregister (aantal inkomensverhoudingen);
  • het aantal verloonde uren;
  • het aantal extra gerealiseerde banen (conform definitie Wet BQA – 25,5 uur per week) ten opzichte van de nulmeting.

De workshop laat de monitoring en resultaten van arbeidsmarktregio Rijnmond zien. Duidelijk wordt hoe zij inzicht krijgen in hun resultaten. Er is landelijk grote vraag naar een regionale en gemeentelijke monitor. Hoe ver is het met de uitwerking van die plannen door UWV en wat kunt u verwachten.

Naar overzicht sessies

Sessie 10: Financieel Dashboard Participatiewet, afwegingen en keuzes

Te volgen in: ronde 1 – 3 – 4 (Volgeboekt in ronde 3 en ronde 4, nog wel beschikbaar in ronde 1)

Doelgroep: beleidsmedewerkers, controllers, managers, wethouders
Maximaal aantal deelnemers: 20
Spreker: Martin Heekelaar – Berenschot namens de Programmaraad en Mark Bouma - IJmond Werkt!

Tijdens de workshop staan de te maken keuzes centraal om iedereen die dat nodig heeft aan het werk te helpen. Hoeveel beschutte banen moeten we realiseren? Hoeveel mensen kunnen met een loonkostensubsidie aan de slag? En, wat betekent dat voor mijn budgetten BUIG, uitvoering en re-integratie? In de workshop laten we de effecten van de verschillende beleidsopties zien aan de hand van het Financieel Dashboard Participatiewet. Mark Bouma (directeur IJmond Werkt!) vertelt hoe het dashboard heeft geholpen bij de besluitvorming van de gemeenten Velsen, Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest.

Naar overzicht sessies

Sessie 11: Reviewinstrument Participatiewet

Te volgen in: ronde 1 – 2

Doelgroep: beleidsmedewerkers,  managers, wethouders die willen weten waar ze staan in het implementatieproces
Maximaal aantal deelnemers: 20
Spreker: Robert Capel – Capeladvies namens de Programmaraad

Het reviewinstrument Participatiewet stelt gemeenten in staat om 19 strategische keuzes en de implicaties te vergelijken met andere gemeenten. Hoe zet uw gemeente het instrument loonkostensubsidie in? En wie is partner bij de organisatie van beschut werk? Het SW-bedrijf of partners uit de gemeente?  Op welke wijze zijn de VSO/PrO leerlingen opgenomen in de gemeentelijke processen of arbeidsmarktregio? Deze en nog 16 andere strategische keuzes komen aan de orde in het reviewinstrument Participatiewet.  Na het invullen weet u op welke onderdelen uw keuzes afwijken dan wel ‘achter lopen’ in vergelijking met andere gemeentes. Met dit resultaat kunt u het beleid herdefiniëren, bijsturen of doorgaan op de ingeslagen weg.

Naar overzicht sessies

Sessie 12: Doelgroepregister en leerlingen van VSO/PrO-scholen in de praktijk

Te volgen in: ronde 2 – 3 – 5 (Deze sessie is in alle rondes VOLGEBOEKT)

Doelgroep: beleidsadviseurs, managers, wethouders
Maximaal aantal deelnemers: 20
Spreker: Tom de Haas – Tom de Haas Consultancy namens de Programmaraad

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten er een nieuwe doelgroep bij gekregen: jongeren die VSO/PrO-onderwijs volgen. Hoe hebben gemeenten deze groep opgepakt? Heeft men dat regionaal gedaan? Of voert de centrumgemeente de regie? Welke invloed heeft de beoordeling arbeidsvermogen op het proces? Wat zijn de succesfactoren en welke juist niet? En tot welke resultaten leiden deze? Alles wat u wilde weten, maar nooit durfde te vragen leert u tijdens deze sessie.

Naar overzicht sessies

Sessie 13: Help. De gemeente is ook werkgever!

Te volgen in: ronde 2 – 4 (Volgeboekt in ronde 4, nog wel beschikbaar in ronde 2)

Doelgroep: iedereen bij gemeenten die zich bezig houdt met het creëren van banen bij gemeenten. Andere overheden met dubbele petten ook van harte welkom.
Maximaal aantal deelnemers: 20
Sprekers: Monique Veldhoven – projectleider VNG banenafspraken Gemeente en Monica Botter – aanjaagteam Banenafspraak Overheidssector

In het sociaal akkoord is afgesproken dat er extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking komen. Niet alleen in het bedrijfsleven maar ook bij de overheid. Gemeenten nemen een bijzondere positie in dit proces in. Aan de ene kant zijn ze begeleider en casemanager van mensen in de doelgroep, indicatiesteller, subsidieverlener en wegvoorbereider voor plaatsing van mensen uit de doelgroep bij werkgevers. Aan de andere kant zijn gemeenten zelf ook werkgever en hebben daarmee een eigen opgaaf te realiseren. Die dubbelrol lijkt lastig met elkaar te verenigen. In deze workshop gaan we in op hoe je daarmee goed kan omgaan en hoe je de gemeente als werkgever kunt ondersteunen om structureel banen te creëren voor (toekomstige) medewerkers uit de doelgroep. Overigens zijn andere overheden met dubbele petten ook van harte welkom. We stellen in deze workshop de actieve inbreng van concrete praktijkervaringen van gemeenten met takenpakketten of ingevulde werkplekken zeer op prijs. Wie durft?

Naar overzicht sessies

Sessie 14: Synergie werk en zorg in wijkteams: van jargon naar praktijk

Te volgen in: ronde 3 – 4 (Deze sessie is in beide rondes VOLGEBOEKT)

Doelgroep: voornamelijk gemeenten, en andere geïnteresseerden
Maximaal aantal deelnemers: 20
Sprekers: Henk Bakker – manager Arbeidsmarkt, Onderwijs en Sociale Innovatie bij Ecorys en Nina de Kruijk - Projectleider Maatschappelijk Domein Gemeente Zaanstad

Er is veel bekend over ‘gezondsheidswinst door werk’ en over ‘meer participatie door aandacht voor zorg’ … maar ook weer niet. De sociale wijkteams vormen een nieuwe kans om dit praktisch handen en voeten te geven. Deze workshop kan kansen maximaliseren: slim verbinden van tot nu toe te vaak gescheiden ingezette expertise en interventies van zorg, welzijn, activering en werk. In theorie en in de Zaanstedelijke praktijk.

Naar overzicht sessies

Sessie 15: Van beleid naar uitstroom naar betaald werk

Te volgen in: ronde 2 – 4 – 5 (Deze sessie is in alle rondes VOLGEBOEKT)

Doelgroep: allen
Maximaal aantal deelnemers: 20
Sprekers: Jantine Waijenberg – Gemeenten Schagen en Hollands Kroon en Mirjam Robart – Pit Strategie

Hoe vorm je re-integratie om van maatschappelijke ondersteuning naar zakelijke dienstverlening? De gemeente Schagen en Hollands Kroon hebben deze slag gemaakt, met als resultaat bijna 1 miljoen minder uitbetaalde uitkeringen in vergelijking tot 2013, door uitstroom naar betaald werk. Beleid en visie hebben hierbij een grote rol gespeeld. In het nieuwe beleid staat arbeidsbemiddeling naar betaald werk voorop en staan de werkgevers in de regio centraal. Wij vertellen je graag over de kritische succesfactoren.

Naar overzicht sessies

Sessie 16: Functiecreatie, onmisbaar instrument!

Te volgen in: ronde 2 – 3 – 4 (Deze sessie is in alle rondes VOLGEBOEKT)

Doelgroep: allen
Maximaal aantal deelnemers: 20
Sprekers: Josje Lesterhuis – secretaris SBCM en een gecertificeerde jobcreator

Mensen met een arbeidsbeperking hebben de grootste kans op werk als er nieuwe functies worden gecreëerd bij werkgevers. Hoe kunt u hier vanuit uw werkgeverservicepunt, gemeente en SW-bedrijf mee aan de slag? Hoe schakel je een ‘jobcreator’ in of word je zelf een jobcreator? Deze workshop helpt u op weg met de instrumenten die SBCM voor functiecreatie  beschikbaar heeft, en waarin SBCM met vele partijen samenwerkt. Een gecertificeerde jobcreator vertelt over zijn ervaringen.  

Naar overzicht sessies

Sessie 17: Werken met een psychische aandoening

Te volgen in: ronde  3 – 4 (Volgeboekt in ronde 3, nog wel beschikbaar in ronde 4)

Doelgroep: allen
Maximaal aantal deelnemers: 20
Spreker: Peter van Eekert - Arco sz en Rozemarijn van Seventer - GGZ

Onder de Participatiewet hebben gemeenten nog meer te maken met cliënten met psychische aandoeningen. Die hoeven zeker niet altijd een belemmering te zijn voor participatie, integendeel: vaak kan werk helpen om psychische problemen te overwinnen. Maar hoe kan deze groep participeren en regulier werk verrichten? In deze workshop krijgt u inzicht in de doelgroep. Ook krijgt u praktische handvatten aangereikt om mensen naar werk toe te leiden, naar aanleiding van voorbeelden uit de praktijk. U hoort ook over de winst van samenwerking met de GGZ, en uiteraard is er ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen.

Naar overzicht sessies

Sessie 18: Toolkit arbeidsbeperkten Participatiewet

Te volgen in: ronde 2 – 5 (Deze sessie is in beide rondes VOLGEBOEKT)

Doelgroep: alleen gemeentelijke mensen (voor hen is de toolkit opengesteld)
Maximaal aantal deelnemers: 20
Spreker: André van Amsterdam – UWV

Uitvoerenden van alle gemeenten in Nederland kunnen per 16 oktober 2015 gebruik maken van de "Toolkit arbeidsbeperkten Participatiewet". Deze wordt, exclusief voor uitvoerders bij gemeenten, ondergebracht in de Kennisbank Wajong. Hier is een deelverzameling van documenten, onderzoeken en handzame, direct bruikbare formulieren in opgenomen. Ook staan er voorbeelden van individuele ontwikkeling van leerlingen en hun transitie naar werk. In deze workshop krijgt u uitleg over de werking van de Toolkit, krijgt u toelichting en voorbeelden bij de beschikbare handreikingen en onderzoeken in de Toolkit. Deze informatie inspireert en ondersteunt bij het begeleiden van 'Participatiewetters' naar passend werk.

Naar overzicht sessies

Sessie 19: Harmonisatie instrumenten voor werkgevers

Te volgen in: ronde 2 – 3 (Deze sessie is in beide rondes VOLGEBOEKT)

Doelgroep: allen
Maximaal aantal deelnemers: 20
Spreker: Gerard van der Wel – ministerie van SZW

Werkgevers in de marktsector en bij de overheid stellen tot 2026 totaal 125.000 extra banen voor mensen met een beperking beschikbaar. Tot de doelgroep van de banenafspraak behoren mensen uit de Participatiewet en de Wajong. Van belang zijn de instrumenten die gemeenten en UWV beschikbaar kunnen stellen aan werkgevers die mensen in dienst willen nemen. Het wetsvoorstel harmonisatie instrumenten Participatiewet wil met ingang van 1 januari 2016 een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van instrumenten mogelijk maken voor werkgevers. Daarbij gaat het met name om een uniforme no-riskpolis en een gelijke mobiliteitsbonus (premiekorting). Ook andere instrumenten zijn van belang. Op 15 oktober komt Gerard van der Wel van het ministerie van SZW u over de laatste stand van zaken vertellen en een toelichting geven wat dit voor u betekent.

Naar overzicht sessies

Sessies Cedris

Tijdens de implementatiedag organiseert Cedris in ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur en ronde 5 van 15.30 - 16.30 uur respectievelijk de sessies Het sectorplan in de SW en Uitwerking van de regionale detacheringsfaciliteit in SW-sectorplannen. Inschrijven voor deze sessies kan door een e-mail te sturen naar Gerard Ruis.

Sessie Het sectorplan in de SW in ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur

Doelgroep: Regionale contactpersonen / directeuren SW-bedrijf, gemeenten en UWV, beleidsmedewerkers, programmamanagers uitvoerders / transitiemanagers
Spreker: Anneke Westerlaken - Cedris 

Sociale werkbedrijven en hun gemeenten maken, a.g.v. van de motie van Kerstens cs., aanspraak op een subsidie van 30 miljoen euro van het Rijk voor innovatie en transformatie van de SW-sector. Het totale budget wordt naar rato van het aantal SE’s verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s. SZW heeft de SW-bedrijven gevraagd om in afstemming met de Centrumgemeenten en het werkbedrijf, aanvragen in te dienen op het niveau van arbeidsmarktregio’s. De plannen kunnen gericht zijn op:

  • aan het werk helpen van SW’ers, mensen op wachtlijst of de nieuwe doelgroep van de P-wet
  • bevorderen expertise van stafmedewerkers en begeleiders in de sociale werkbedrijven
  • doorontwikkeling van de infrastructuur van SW-bedrijven voor de Participatiewet

We staan nog aan het begin van de uitvoering van de sectorplannen. In deze sessie wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken en kunt u alles vragen wat u altijd al wilde weten over deze plannen.

Sessie Uitwerking van de regionale detacheringsfaciliteit in SW-sectorplannen in ronde 5 van 15.30 - 16.30 uur

Doelgroep: Regionale contactpersonen SW-bedrijf en gemeenten, uitvoerders / transitiemanagers die bezig zijn met uitwerking van dit thema.
Sprekers: Anneke Westerlaken - Cedris en Barbara Huis in ‘t Veld - Empatec/ project Kerstens

In veel regionale sectorplannen die in het kader van de motie Kerstens door SW-bedrijven zijn opgesteld, is aandacht voor het opzetten van een regionale detacheringsfaciliteit. Maar wat betekent dit en waaraan moet het voldoen? Hoe kunt u het organiseren? Hoe zoekt u de afstemming met de overige partners in de regio? Wat zijn de voornaamste knelpunten bij dit thema en hoe lost u die op? Deze workshop biedt iedereen die betrokken is bij de uitvoering van sectorplannen, de gelegenheid kennis uit te wisselen en contact te leggen met anderen die bezig zijn met regionale detachering.

Voor wie?

De implementatiedagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf.

Wanneer?

Donderdag 15 oktober 2015 van 9.45 uur tot 16.30 uur. Inloop vanaf 9.00 uur

Waar?

Van der Valk hotel
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Routebeschrijving

Aanmelden

U kunt zich hier inschrijven voor de implementatiedag op donderdag 15 oktober 2015. Deelnemen is kosteloos. Aan deelnemers die na aanmelding toch afwezig zijn (zonder afmelding), worden wel organisatiekosten (50 euro) in rekening gebracht. 

Bij uw inschrijving kunt u aangeven welke vragen of knelpunten voor u urgent zijn. Tijdens de implementatiedag zal hier (zoveel mogelijk) rekening mee worden gehouden. U kunt ook aangeven als u een (eventueel) volgeboekte sessie wilt bijwonen op de implementatiedag in december 2015.

Beperkte deelname private partijen
Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de implementatiedag een bevestiging van toelating.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.