Uitnodiging Leerbijeenkomst Regionale samenwerking GGZ – Werk en Inkomen

21 maart 2019

Eind 2017 hebben 31 regio’s gebruik gemaakt van de financiële Impuls ‘Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk en Inkomen’ en een samenwerkingsplan ingediend. We zijn ruim een jaar onderweg. De samenwerking is in de meeste regio’s op gang en tegelijkertijd is er nog veel te leren. De Programmaraad (waarin UWV, VNG, Divosa en Cedris samenwerken) organiseert op dinsdag 16 april in Kasteel Woerden een leerbijeenkomst over de regionale samenwerking GGZ – Werk en Inkomen.

Alle contactpersonen en projectleiders die in het kader van de financiële Impuls een samenwerkingsplan hebben ingediend, nodigen wij van harte voor deze bijeenkomst uit. Ook de regio’s die geen plan hebben ingediend en de regionale samenwerking willen verbeteren, zijn van harte welkom.

Doel is u op inspirerende wijze met elkaar in contact te brengen en kennis met elkaar te delen zodat mensen werken gaat werken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Schrijf snel in

Programma 16 april

12.00 – 12.30    Inloop met walk-in lunch
12.30 – 12.40    Opening – welkom 
12.40 – 13.40    Leren van  Welzijn op Recept – Jan Joost Meijs

Welzijn op Recept is een innovatieve interventie, die op een praktische en gestructureerde manier een brug slaat tussen de domeinen zorg en welzijn. De uitdagingen die zich voordoen in de samenwerking tussen deze twee domeinen kent veel parallellen met de samenwerking tussen de domeinen GGZ en Werk & Inkomen om met mensen met een psychische kwetsbaarheid aan werk te helpen of te houden. Denk aan onder meer de schotten tussen de twee domeinen en daarmee gepaard gaande gescheiden financieringsstromen en de verschillen in taal en cultuur. Wat kunnen we binnen de samenwerking tussen GGZ en W&I leren van de lessen die Welzijn op recept in hun bestaan van ruim 7 jaar heeft opgeleverd? (en nog dagelijks bijleren) In het bijzonder als het gaat om elkaars taal leren spreken, verschillen overbruggen en gebruiken en samenwerken vanuit gestapelde belangen. Jan Joost Meijs, een van de grondleggers neemt ons mee in de leerschool die hij heeft gehad op het pad dat Welzijn op Recept heet.

13.45 – 14.45      Ronde 1 – keuze uit 3 sessies 

  1. Lagere ziektelast en lagere kosten door samenwerking tussen Gemeenten, UWV en GGZ 
  2. Wat helpt werkgevers bij in dienst nemen van mensen met een psychische kwetsbaarheid 
  3. Subsidieregeling IPS voor CMD-doelgroep

14.45 – 15.15     Pauze    
15.15 – 16.15     Ronde 2 – keuze uit 3 sessies 

  1. IPS co-financiering zorgverzekeraar, WMO & Participatie 
  2. Privacy protocol bij samenwerking GGZ en W&I 
  3. Inzet van Zelfregiecentrum in de regio Noord Limburg

16.15 – 16.30    Afsluiting
16.30 – 17.00    Borrel

Sessie ronde 1 – 13.45 tot 14.45 uur

Sessie 1: Lagere ziektelast en lagere kosten door samenwerking tussen Gemeenten, UWV en GGZ

Sprekers: Pim Candel- (Projectleider pilot EHdK; Ludo Bosma – Gebiedsteammedewerker  gemeente Súdwest-Fryslân en Lex Wunderink - Psychiater/A-Opleider GGZ Friesland

Wat levert deze sessie op?
Deze sessie levert meer inzicht op in hoe de samenwerking tussen Gemeenten, UWV en GGZ kan leiden tot een lagere ziektelast voor de doelgroep met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) en tot lagere kosten. GGZ Friesland, De Friesland Zorgverzekeraar en de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân zijn met betrokkenheid van het UWV en de NZa een pilot aan het voorbereiden waarbij het FACT-team en de wijkteams geïntegreerd worden in één team. In deze pilot staan integraal samenwerken, de herstelvisie, preventief werken en lage administratieve lasten centraal
In deze sessie is ook aandacht voor het samenwerkingstraject dat door alle betrokken partijen wordt doorlopen.

Sessie 2: Wat helpt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Sprekers: Lisa Molenaar - Projectleider AWVN 

Gedurende het komende jaar gaan in de arbeidsmarktregio’s Achterhoek, Drenthe, Friesland, Utrecht en Zuid-Kennemerland vijftien tot twintig werkgevers ervaring opdoen met het duurzaam plaatsen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De pilot, die vanuit werkgeversvereniging AWVN en stichting De Normaalste Zaak wordt begeleid, vindt plaats in nauwe samenwerking met GGZ, UWV en gemeenten in de betreffende regio en bouwt voort op de projecten die daar al plaatsvinden. Wat willen werkgevers bij het in dienst nemen of houden van mensen met een psychische kwetsbaarheid? Hoe willen ze ondersteund worden? Wat werkt wel en wat niet? 

Sessie 3: Subsidieregeling IPS voor CMD-doelgroep

Sprekers: Miranda van Soest – Coördinator convenant samenwerken aan wat werkt UWV; Henk-Jan Grotenhuis – Beleidsadviseur ministerie van SZW en Cris Bergmans – Stafmedewerker IPS Phrenos

Vanaf 1 mei 2019 treedt een nieuwe ministeriële regeling in werking om Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD) beschikbaar te maken. Hiermee komt subsidie beschikbaar waarmee 200 trajecten kunnen worden uitgevoerd voor de CMD-doelgroep. Wat houdt deze subsidie regeling in en wie kan er op welke gebruik van maken? In de sessie zal worden ingegaan op de nieuwe regeling en wijze waarop gemeenten voor bijstandsgerechtigden deze IPS-subsidie kunnen aanvragen om er  gebruik van te kunnen maken? Tijdens deze sessie lichten we tevens toe wat de principes zijn van  IPS is en hoe dit in de praktijk werkt in de uitvoering/samenwerking met gemeenten en UWV
 

Sessie ronde 2 – 15.15 – 16.15 uur

Sessie 4: IPS co-financiering zorgverzekeraar, WMO & Participatie

Sprekers: Hanneke Davelaar - Wijkcoach gemeente Arnhem; Ingrid Westenberg - IPS trajectbegeleider regio Arnhem en Evelyn Wannet - Directeur Twomorrow

Wat biedt deze sessie?
Inspiratie over ontschotten van financieringsstromen in de praktijk om IPS trajecten te bekostigen door de verschillende partijen die schadelast ervaren. En tevens de winst oogsten wanneer inwoners met langdurige en ernstige GGZ problematiek de weg naar betaald werk niet vanzelfsprekend vinden. Gemeente Arnhem geeft een inspirerend voorbeeld uit de praktijk waarin financieringsstromen van zorgverzekeraar, WMO en participatie worden samengevoegd. Welke drempels komen we dan tegen? En wat levert deze wijze van werken op voor inwoners, gemeenten & GGZ?

Sessie 5: Privacy protocol bij samenwerking GGZ en W&I

Sprekers: Eric Schreuders – privacy jurist 

In de samenwerking tussen GGZ en het domein Werk & Inkomen lopen professionals vaak tegen privacyvraagstukken aan. Veel tijd gaat dan verloren aan discussies en uitzoekwerk over wat wel en niet mag. Een helder werkproces en daarop afgestemd privacy protocol kan de samenwerking een stuk makkelijker maken. Hoe kom je tot deze zaken? In het eerste deel van de presentatie licht Eric toe hoe het stappenplan werkt. Vervolgens gaat hij in op (1) de relatie tussen client en organisatie, (2) taken en werkzaamheden organisaties en (3) geheimhouding waarbij hij steeds de vraag stelt: Wat is het “grote” probleem? en 2. Hoe lossen we dat op?  Deze sessie is op de Praktijkdag van 14 maart met een 8 beoordeeld.

Sessie 6: Inzet van Zelfregiecentrum in de regio Noord Limburg

Spreker: Sonja Visser – Projectleider Samenwerking GGZ en W&I Noord Limburg 

Zelfregie- en herstelinitiatieven bieden een kansrijke context voor mensen met psychische en/of psychosociale kwetsbaarheden om betekenisvolle activiteiten én rollen in het leven te hervinden. Voor maatschappelijk herstel is het namelijk nodig om te mogen oefenen met andere rollen, om de kat uit de boom te kunnen kijken, om te zien hoe ervaringsgelijken herstellen, om gezien te worden als iemand die meer is dan zijn kwetsbaarheid; om via oefening en educatie op je eigen tempo bovenal zélf te (her-)ontdekken dat je meer bent dan je kwetsbaarheid en eigenaar van je eigen herstelproces te worden.
In deze sessie zoomen we in op hoe de taal van maatschappelijk herstel een verbindende factor kan zijn in de samenwerking tussen partijen én met de klant. 
 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.