Uitnodiging Praktijkdag Programmaraad 27 juni 2019

29 mei 2019

De Programmaraad nodigt u van harte uit voor de Praktijkdag van 27 juni 2019 in Gooiland in Hilversum. Er staat een gevarieerd programma voor u klaar met thema's als werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening, samenwerking in de keten en tussen domeinen en het organiseren van regelluwe dienstverlening en gegevensuitwisseling.

Programma Praktijkdag

Stel een persoonlijk programma samen en bepaal in welke rondes u deelneemt en welke sessies u bijwoont. U heeft keuze uit 21 sessies. Er zijn vier rondes: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur / ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur / ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur / ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur. Schrijf snel in want het aantal plaatsen per sessie is beperkt. Inschrijven voor een enkele workshop op de Praktijkdag die uw interesse heeft is ook mogelijk.

Voor wie, wanneer en waar is de Praktijkdag?

Overzicht van de sessies

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad
Sessie 2: Groeien naar betaald werk via een traject bij Arriva
Sessie 3: Werken in de Zorg
Sessie 5: samen werken aan de modernisering van het WERKdomein
Sessie 6: Werksessie Simpel Switchen in de Participatieketen
Sessie 7: Vanuit welk Perspectief op Werk kijk jij?
Sessie 8: Wat helpt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een psychische kwetsbaarheid 
Sessie 9: Beschut werk in de Gemeente Almere
Sessie 10: Diplomagericht opleiden van kwetsbare groepen
Sessie 11: Werkwijzer: ontdek de vele mogelijkheden van het mbo
Sessie 12: De Benefits Counselor als onafhankelijk adviseur 
Sessie 13: Open Hiring, een baan zonder sollicitatiegesprek
Sessie 14: Samen Werkt
Sessie 15: Integraal samenwerken binnen het WSP Midden-Gelderland
Sessie 16: Lokaal Werken binnen Sociaal Domein
Sessie 17: Inbedding, borging en continuering van samenwerking GGZ en W&I. Hoe?
Sessie 18: Competenties centraal: ‘Verborgen matches’ op de arbeidsmarkt bieden nieuw perspectief aan 130.000 werkzoekenden”
Sessie 19: De werkgever laat zich kennen
Sessie 20: Co-creatie met werkgevers; banen vinden én werkfit maken
Sessie 21: PPS - Taxiwerq 

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad

Sprekers: Programmaraad en het ministerie van SZW
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 100 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Tijdens deze sessie praat het ministerie van SZW samen met de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt u graag bij over de laatste ontwikkelingen en actualiteiten. Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn: Breed offensief en Perspectief op Werk. Tevens biedt de Programmaraad een overzicht van nieuwe producten en ondersteuning zoals de analyse die wij hebben gedaan op de praktijkvoorbeelden op samenvoordeklant.nl.
Naar boven

Sessie 2: Groeien naar betaald werk via een traject bij Arriva

Sprekers: Jennie de Vreede - Eigenaar de Fairfabriek en projectleider, Gerard Vincken - HR manager regio Limburg en Michiel Huisman - Adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers Programmaraad
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Professionals in de publieke en private sector die geïnteresseerd zijn in het vormgeven van ontwikkeltrajecten bij reguliere werkgevers.
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
De huidige arbeidsmarkt is heel krap. Er zijn ontzettend veel kansen voor mensen die werkloos zijn. Maar hoe kunnen we ook goede kansen bieden voor mensen die al wat langer aan de kant staan? Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers ziet deze ontwikkelingen en springt daar op in. Arriva biedt naast regulier werk mooie kansen voor ontwikkeltrajecten en geeft deze, na een introductie via het Schakelpunt, samen met gemeenten vorm. Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de meerwaarde van ontwikkeltrajecten voor de huidige groep werkzoekenden binnen de Participatiewet. Hoe richt je deze trajecten in bij een reguliere werkgever? Wat zijn mogelijke opbrengsten aan de kant van zowel de gemeente, de werkzoekende als de werkgever? Welke punten moeten overwonnen worden? Vanuit hun eigen ervaring gaan Jennie en Gerard hier verder op in, waarbij de specifieke achtergrond van Arriva ook wordt meegenomen.
Naar boven

Sessie 3: Werken in de Zorg

Sprekers: Joost Bruggeman - Projectleider Basis Arbeidsmarkt Zorg, Gemeente Leiden, Barbara Konstapel - HR manager Libertas regio Leiden en Jeanet Zonneveld, landelijk projectleider Basis Arbeidsmarkt Zorg
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist 
Type sessie: Praktijkvoorbeeld

Wat levert het volgen van deze sessie op?
De zorgbranche is enorm in beweging en de behoefte van zorgorganisaties aan gekwalificeerd personeel is erg groot. Maar, het aanbod is schaars. Hoe kunnen de mensen die nu nog aan de kant staan (UWV, gemeenten) aan de slag in de zorg? Wat is ervoor nodig? Gemeente Leiden en Libertas Leiden zijn samen aan de slag gegaan. In deze workshop hoor je hun ervaringen. Welke voorbereidingen hebben ze getroffen. Wat hebben ze geleerd in het (werving en selectie)proces. Op welke manier is het onderwijs betrokken? Hoe werken ze aan functiecreatie? Graag vertellen ze jou over de reis, vanaf begin 2018 en de resultaten nu. Ze inspireren jou met hun ervaringen, zodat meer kansen ontstaan voor werkzoekenden in het mooie vak van de zorg.
Naar boven

Sessie 4: Kennisdeling en gegevensuitwisseling voor een effectievere schuldhulpverlening, gericht op preventie en vroegsignalering

Vervallen

Sessie 5: samen werken aan de modernisering van het WERKdomein

Sprekers: Anton van der Gaag – Beleidsadviseur WERK, Michelle van der Hulst – Business analist en Amanda Bruns beleidsadviseur WERK van VNG.
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit onderwerp is vereist
Type sessie: Kennisoverdracht, interactief, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Een ontschot/transparant werkzoekendenbestand is essentieel om effectieve werkgeversdienstverlening te kunnen bieden en meer werkzoekenden aan het werk te helpen. In deze workshop geven we een doorkijkje naar de toekomstige gegevensuitwisseling in het WERKdomein. 

We starten met een korte uitleg over het advies van het KPMG-rapport, welke in opdracht van SZW is uitgevoerd. Het advies richt zich erop dat werkzoekenden en werkgevers elkaar beter en sneller kunnen vinden door het gebruik van landelijke standaarden voor klantprofielen en vacatures. Door het transparant maken van uniforme gegevens, zijn werkzoekenden inzichtelijk en kunnen de profielen worden uitgewisseld tussen publieke partijen (gemeenten, UWV, WSP) en met private partners (werkgevers en uitzendbureaus). 

We staan aan het begin van deze veranderopgave. VNG vraagt gemeenten in de workshop mee te denken over hoe we de transparantie en gegevensuitwisseling in het WERKdomein kunnen vormgeven.
Naar boven

Sessie 6: Werksessie Simpel Switchen in de Participatieketen

Sprekers: Kim Kruisdijk – Divosa, Martine van Ommeren - Divosa, Judith Helmons - Ministerie van SZW en Hiske Andriessen - Programmaraad
Te volgen in: start in ronde 3 om 12.45 uur en eindigt om 15.00 uur. Let op: dit is een lange sessie van 2 rondes.  

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs, strategisch medewerkers gemeenten/UWV en iedereen die interesse heeft in simpel switchen
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: werksessie waarbij we aan de hand van casussen de verschillende dilemma’s en oplossingen voor het thema ‘simpel switchen’ op een rijtje zetten. 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Weet jij bij wie je terechtkunt als je inkomen volgende week wegvalt? Wat je zou doen als je niet elke maand loon ontving? Voor veel inwoners van Nederland is een stabiel inkomen geen automatisch gegeven. Ze switchen van werk naar de WW, van de bijstand naar parttime werk, en weer terug. Voor al die onzekere schakelmomenten in de levens van mensen is het project Simpel Switchen in de Participatieketen opgezet. 

Tijdens de workshop gebruiken we een Ontwerp-methode om inhoudelijk én actief aan de slag te gaan met deze vraagstukken. Dat doen we vanuit vragen als:  Over wie gaat het? Wat is voor hen echt belangrijk? Waar hebben zij precies last van, waar zitten de pijnpunten en wie zijn daarbij betrokken? Vanuit daar gaan we slimme oplossingen voor deze vraagstukken verzamelen en bundelen. Ook gaan we werken aan nieuwe ideeën die kunnen helpen om mensen simpeler te laten switchen in de participatieketen. We eindigen de sessies met een aantal prototypes van oplossingen - en heel veel oplossingsrichtingen - en een aantal concrete vervolgstappen.
Naar boven

Sessie 7: Vanuit welk Perspectief op Werk kijk jij?

Sprekers: Jeroen de Lange - Regiomanager VNO NCW West-Brabant en Eva Jeremiasse - Projectmanager Perspectief op Werk West-Brabant
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: projectleiders, (beleids)medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden)
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit thema/project is vereist. 
Type sessie: kennisdeling interactief, discussie en gezamenlijk tot verdieping komen 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Een interactieve sessie om vanuit diverse perspectieven te kijken naar een gezamenlijke opgave. Dit hebben wij gedaan in West-Brabant rondom het project Perspectief op Werk. We hebben gekeken naar elkaars belangen, naar elkaar geluisterd, en toegewerkt naar een gezamenlijke doe-agenda. We passen dit tijdens de sessie toe door vanuit de volgende perspectieven de voordelen van het project te gaan zien: werkgevers, werkzoekenden en overheid. Iedereen stapt letterlijk in elkaars rol. Dit levert een inhoudelijke bijdrage aan de manier van samenwerking in een regio, en specifiek voor Perspectief op Werk.
Naar boven

Sessie 8: Wat helpt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een psychische kwetsbaarheid 

Spreker: Lisa Molenaar - Projectmedewerker AWVN Inclusief
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Professionals betrokken bij de werkgeversbenadering voor mensen meteen psychische kwetsbaarheid
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisdeling, 1e resultaat pilots, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Gedurende heel 2019 gaan in de arbeidsmarktregio’s Achterhoek, Drenthe, Friesland, Utrecht en Zuid-Kennemerland vijftien tot twintig werkgevers ervaring opdoen met het duurzaam plaatsen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De pilots, die vanuit werkgeversvereniging AWVN en stichting De Normaalste Zaak worden begeleid, vinden plaats in nauwe samenwerking met GGZ, UWV en gemeenten in de betreffende regio en bouwen voort op de projecten die daar al plaatsvinden. Wat willen werkgevers bij het in dienst nemen of houden van mensen met een psychische kwetsbaarheid? Hoe willen ze ondersteund worden? Wat werkt wel en wat niet? In deze sessie inzicht in de bevindingen die zijn opgedaan in de startfase van de pilots.
Naar boven

Sessie 9: Beschut werk in de Gemeente Almere

Sprekers: Saskia van Brenk - Klantmanager Beschut Werk, Annemarie Faber - Klantmanager Beschut Werk en Arjan Verweij –Beleidsmedewerker
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 -10.45 uur en ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs, strategisch medewerkers gemeenten/UWV en iedereen die interesse heeft in beschut werk.
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Gemeente Almere heeft de taakstelling van 2019 al behaald en wil graag haar succes delen. Hoe doen zij dit toch? Graag vertellen 2 klantmanagers beschut werk over de werkwijze van Almere. Jullie worden meegenomen vanaf het eerste gesprek t/m de plaatsing bij een werkgever. Gemeente Almere plaatst ook bij reguliere werkgevers! Tevens is er een beleidsadviseur voor de beleidsmatige vragen.
Naar boven

Sessie 10: Diplomagericht opleiden van kwetsbare groepen

Sprekers: Thea van Tolij - Onderwijsadviseur en beleidsadviseur kwaliteit StartCollege, onderdeel van Landstede Groep (MBO), Mandy Blesing – Projectmedewerker Inclusief Groep en Bruno Fermin - Projectleider SBCM 
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 -10.45 uur en ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Beleidsadviseurs, strategisch medewerkers, klantmanagers/professionals gemeenten, sw-bedrijven, UWV en mbo-scholen
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en praktijkvoorbeeld met discussie
 
Wat levert het volgen van deze sessie op?
Samenwerking van mbo-scholen en sociale werkbedrijven bij diplomagerichte mbo-opleidingen biedt kansen voor kwetsbare jongeren een plek op de reguliere arbeidsmarkt te vinden. De nieuwe routes zijn gericht op jongeren die moeite hebben met theoretisch en klassikaal onderwijs en die snel de weg kwijt dreigen te raken in grote mbo-scholen. Kenmerk bij het volgen van deze diplomagerichte mbo-opleidingen is dat een groot deel van de opleiding op de werkvloer van het sociaal werkbedrijf plaatsvindt. 

SBCM en Cedris hebben deze nieuwe routes in kaart laten brengen aan de hand van vier praktijkvoorbeelden. MBO Landstede en de Inclusief Groep vertellen in deze sessie over hun praktijkervaringen en hun leerpunten. SBCM vertelt welke stappen gemeenten, mbo-scholen en leerwerkbedrijven kunnen zetten om zelf een passende onderwijsroute op te zetten.
Naar boven

Sessie 11: Werkwijzer: ontdek de vele mogelijkheden van het mbo

Sprekers: Karin Lukassen – MBO Raad en SBB 
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs, strategisch medewerkers van gemeenten/UWV/WSP/Sociale Werkbedrijven/Ontwikkelbedrijven en iedereen die interesse heeft in het onderwerp.
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Presentatie van de Werkwijzer en het delen van praktijkvoorbeelden en ervaringen 

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Het mbo, met meer dan 400 opleidingen en ruim 250.000 erkende leerbedrijven is niet alleen belangrijk voor jonge studenten, maar kan ook veel betekenen voor werkzoekenden en werkenden. Juist nu het opleidingsaanbod wordt geflexibiliseerd, waardoor je werken beter kunt combineren met leren in de diplomagerichte route en het ook mogelijk is om delen van een opleiding te volgen in een certificaatgerichte leerroute leidend tot een mbo-certificaat of in een praktijkleerroute op maat leidend tot een mbo-verklaring met tenminste een praktijkverklaring. Zeker voor werkzoekenden en werkenden voor wie een startkwalificatie, maar ook een Entree diploma een brug te ver is, biedt deze laatste mogelijkheid kansen.

Maar liefst een derde van de mensen met een werkloosheidsuitkering heeft geen startkwalificatie en meer dan de helft van de mensen in de bijstand. Zij zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Ze zijn vaker werkloos en uitkeringsafhankelijk. Juist voor hen willen we de overgang naar werk versoepelen en de kans op duurzaam werk vergroten door te investeren in werken en leren via het mbo.

In de werksessie presenteren we de werkwijzer. We zetten de mogelijkheden die het mbo biedt op een rij, gaan in op de laatste ontwikkelingen m.b.t. het BBL-leerbanenoffensief, de pilots met de mbo-certificaten en de ‘pilots met de praktijkverklaring in het mbo’ (dus een praktijkleerroute op maat). We laten praktijkvoorbeelden zien en wisselen ervaringen uit over de samenwerking in de regio tussen mbo-instellingen en gemeenten, UWV en sw-bedrijven.
Naar boven

Sessie 12: De Benefits Counselor als onafhankelijk adviseur 

Sprekers: Rinske Wegener - gemeente Haarlem, Dagmar Voss - Herstelacademie en Daniëlle Beevendorp - DOCK sociaal raadslieden 
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 -10.45 uur en ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Voor beleidsmakers en andere medewerkers uit het Sociaal Domein en de GGZ
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifieke kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht met praktijkvoorbeeld 

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Een belangrijke reden voor het achterblijven van betaalde arbeidsparticipatie door mensen met een GGZ kwetsbaarheid heeft te maken met onzekerheid over de gevolgen. Kan ik wel weer terug in mijn oude regeling? Heb ik nog recht op toeslagen? Wat als het toch weer misgaat? Ga ik er financieel op vooruit of achteruit? Alhoewel deze onzekerheid geldt voor alle mensen met een uitkering, heeft de GGZ doelgroep vaak meer te verliezen als het mis gaat. In Haarlem zijn we gestart met onafhankelijk advies aan deze doelgroep over de gevolgen van het aanvaarden van betaald werk. In deze bijeenkomst vertellen we over onze aanpak. 
Naar boven

Sessie 13: Open Hiring, een baan zonder sollicitatiegesprek

Sprekers: Ingeborg Zwolsman - Sart Foundation en Leendert Bos - Cedris
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 -10.45 uur en ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur 

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau:geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling  interactief, 

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Open Hiring introduceren we in Nederland, zodat iedereen die wil en kan werken, ook werk krijgt. Vanuit lopende pilots delen we de lessons learned. Vooraf aan het openen van de deuren door de werkgever, heeft ook de publieke kant een rol in te vullen. Nadat de medewerker is aangenomen, is er vraag naar support van Gemeentes en de sociale werkbedrijven, zodat mensen aan het werk blijven. Met Open Hiring is werk het uitgangspunt, werkt u mee?
Naar boven

Sessie 14: Samen Werkt

Sprekers: Jan Edzes - Directeur EMCO-groep en Heidy Postma - Directeur Menso N.V.
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: iedereen
Miximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Presentatie met interactie

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
In de gemeente Emmen werken EMCO-groep en Menso N.V. intensief samen. Op 12 april is de opening gevierd van AT7, het bedrijfsverzamelgebouw aan de Abel Tasmanstraat 7 te Emmen, waarvan EMCO-groep en Menso de hoofdbewoners zijn. EMCO-groep is het voormalige SW-bedrijf. Menso is de verzelfstandigde afdeling Leren en Werken van de gemeente Emmen.
 
In deze samenwerking wordt uitvoering gegeven aan nieuw ondernemerschap in het sociale domein. EMCO-groep en Menso zijn first-supplier van elkaar op elk terrein waar het gaat om mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt aan volwaardig werk te helpen. We hanteren een werkwijze die volledig aansluit op en matcht met de wereld van ondernemers. Gezamenlijk is de kennis én de expertise in huis om werkzoekenden optimaal voor te bereiden op doorstroming naar een reguliere baan.
 
Samen vertellen we wat de basis is van deze succesvolle samenwerking en hoe we dit zonder gedoe en met steun van bestuurders, ambtenaren en medewerkers voor elkaar hebben gekregen.
Naar boven

Sessie 15: Integraal samenwerken binnen het WSP Midden-Gelderland

Sprekers: Angele Welting - Directeur WSP Midden-Gelderland en Annuska Sip - Manager WSP Midden-Gelderland
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: beleidsmedewerkers en management betrokken bij het WSP (gemeenten/UWV)
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: zie doelgroep 
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief, discussie.

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Integraal samenwerken op een wsp: hoe doe je dat? Hoe neem je gezamenlijk verantwoordelijkheid voor werkzoekenden en werkgevers? Hoe organiseer je dat, van beleid tot aan de uitvoering? Wat betekent dit voor de inrichting van processen in de samenwerking tussen gemeenten en UWV?

In deze sessie delen twee collega’s van het WSP Midden Gelderland hoe de samenwerking is georganiseerd binnen het werkgeversservicepunt. Over rol- en taakverdeling, de overlegstructuur en do’s and don’t in de samenwerking.
Naar boven

Sessie 16: Lokaal Werken binnen Sociaal Domein

Sprekers: Marielle Don, Teammmanager/Regio-Coördinator Avres
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke Klantmanagers, Werkcoaches, Beleidsadviseurs en strategisch medewerkers.
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Inhoudelijk betrokken zijn bij het uitvoering geven van de Participatiewet
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, Kennisdeling en delen van de opgedane ervaring.  

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Een presentatie hoe de dienstverlening rondom de Participatiewet lokaal en integraal is vorm gegeven. Nadrukkelijk is hier het uitgangspunt geweest dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger te brengen met zoveel mogelijk partners die actief zijn binnen het Sociaal Domein.
Naar boven

Sessie 17: Inbedding, borging en continuering van samenwerking GGZ en W&I. Hoe?

Spreker: Alja van Peursen – Projectleider arbeidsmarktregio Haaglanden 
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Professionals betrokken bij samenwerking GGZ en Werk & Inkomen
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Interactie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Binnen arbeidsmarktregio Haaglanden is in 2018 gestart om de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen vorm te geven. Op voorhand is in de regio afgesproken dat ze geen verlenging aanvragen van het project en het meteen gaan implementeren binnen de Werkgevers Servicepunten. Hoe ze dat in arbeidsmarktregio Haaglanden doen en hoe de WSP’s hieraan uitvoering geven lichten ze toe in deze interactieve workshop waarin de projectleider graag het gesprek met u aangaat.
Naar boven

Sessie 18: Competenties centraal: ‘Verborgen matches’ op de arbeidsmarkt bieden nieuw perspectief aan 130.000 werkzoekenden”

Sprekers: Kim van der Werf en Johan Stuiver van Deloitte Consulting 
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke HR professionals, beleidsadviseurs en strategisch (HR)-medewerkers gemeenten/UWV met een focus op arbeidsmarktontwikkelingen en talentmanagement
Max aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: HBO/WO
Type sessie: kennisdeling  interactief en gezamenlijk tot verdieping komen 

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Uit een data-analyse van AWVN, UWV en Deloitte komen nieuwe matches tussen werkzoekenden en vacatures naar voren. Door specifieker te kijken naar benodigde taken en competenties laat ons onderzoek nieuwe perspectieven zien voor werkzoekenden enerzijds en anderzijds voor werkgevers met moeilijk te vervullen vacatures, die mogelijk toch in te vullen zijn. In deze workshop nemen wij u graag mee in de aanleiding en resultaten van ons onderzoek naar ‘verborgen matches’. Dit combineren we met wat we steeds meer zien, nl dat een datagedreven arbeidsmarktbeleid met een focus op de match van vraag en aanbod van skills vruchten begint af te werpen. Veel regio’s beginnen hier nu mee te experimenteren.
Naar boven

Sessie 19: De werkgever laat zich kennen

Sprekers: Kiek Adriaansens - Teammanager werkgeversdienstverlening Regio Rivierenland en een medewerker van Randstad Participatie
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Beleidsadviseurs, accountmanagers en klantmanagers (gemeenten en UWV)
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Ervaring met werkgeversdienstverlening en matching gewenst
Type sessie: Kennisdeling aan de hand van een praktijkvoorbeeld,  interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
De workshop is bedoeld voor iedereen die kennis wil krijgen en delen over het voldoen aan een grote vraag van een werkgever. Wat werkt goed, en wat juist niet? Regio Rivierenland slaagde erin om, met  Randstad Participatie, snel ruim 40 medewerkers te vinden voor een logistiek bedrijf dat zich nieuw in de regio heeft gevestigd. Daarvoor werd veel geïnvesteerd om de werkgever goed te leren kennen. Kandidaten komen uit VSO-PRO, Wajong, SW, P-wet. Rivierenland maakte een analyse waarom deze aanpak is geslaagd. Deze interactieve sessie is ook bedoeld om kennis en ervaringen uit andere regio’s te delen. 
Naar boven

Sessie 20: Co-creatie met werkgevers; banen vinden én werkfit maken

Sprekers: Hanne Overbeek - Directeur Locus Netwerk
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Beleid Arbeidsmarkt, Accountmanagers (werkgeversdienstverlening) en klantmanagers/werkcoaches (werkzoekendendienstverlening)
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: ervaring met werkgevers en werkzoekenden is een pré 
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Dat er mismatch is tussen vacatures en kandidaten weten we allemaal. Maar hoe verander je dat? Wij geloven én ervaren dat in co-creatie met werkgevers onverwachte inzichten en kansen mogelijk worden. Co-creëren doe je met partners. Wat is er voor nodig om van je keyaccounts je keypartners te maken? Locus organiseerde in co-creatie met arbeidsmarktregio Holland Rijnland in het afgelopen jaar DOE-dates. Ontmoetingen waarbij de focus vooral lag op het doen. Tijdens deze sessie inspireren we je met een beetje theorie en voorbeelden uit Holland Rijnland én gaan we actief aan de slag met oefeningen. Complex? Nee hoor, co-creatie is gewoon durven & doen.
Naar boven

Sessie 21: PPS - Taxiwerq 

Spreker: Wilbert Wijnne - Taxiwerq
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
In deze sessie deelt Taxiwerq hun ervaring van de intensieve samenwerking met UWV: een publiek private samenwerking voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Enkele jaren geleden heeft Taxiwerq met UWV een landelijk convenant ondertekend wat het makkelijk maakt om met alle 35 arbeidsmarktregio’s een samenwerking aan te gaan. De focus ligt daarbij op kandidaten met een WW/WIA/Wajong uitkering. Wanneer het UWV onvoldoende potentieel van gekwalificeerde en gediplomeerde taxichauffeurs heeft, maken zij een selectie van kandidaten die geschikt lijken voor de taxibranche. Taxiwerq neemt vervolgens contact op met de kandidaat en bepaalt of deze kan starten met de opleiding en bemiddeld kan worden naar een baan in de taxibranche. Wat zijn de werkende elementen van deze PPS? 
Naar boven

Voor wie?

De Praktijkdagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf.

Wanneer? 

Donderdag 27 juni 2019 van 9.45 uur tot 15.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. Inloop vanaf 9.00 uur. 

Waar?    

Gooiland
Emmastraat 2
1211 NG Hilversum

Routeplanning naar deze locatie.

Aanmelden 

Meld u hier aan voor de Praktijkdag van 27 juni 2019

Beperkte deelname private partijen

Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de praktijkdag een bevestiging van toelating.

Tot ziens op donderdag 27 juni in Gooiland in Hilversum!

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.