Uitnodiging Praktijkdag Programmaraad 31 maart 2016

29 februari 2016

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) nodigt u van harte uit voor de eerste Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat van dit jaar op donderdag 31 maart 2016 bij evenementenlocatie Gooiland in Hilversum. Wij bieden u een gevarieerd programma aan met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisie sessies over de  Participatiewet, de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de wet SUWI. U heeft op deze dag tevens de gelegenheid om ervaringen met professionals te delen, te netwerken en inhoudelijk deskundigen te bevragen. U kunt zich niet meer inschrijven voor de Praktijkdag op donderdag 31 maart 2016 in Gooiland te Hilversum.

 

De presentaties van de sessies die gehouden zijn op 31 maart 2016 kunt u hier bekijken.

 

Programma: keuze uit 22 sessies

Op 31 maart bieden wij u een uitgebreid vijfgangenmenu met 22 verschillende sessies. U bepaalt aan welke gang(en) (ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur / ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur / ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur / ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur / ronde 5 van 15.30 – 16.30 uur) u deelneemt en welke sessie(s) u bijwoont. In elke ronde heeft u de keuze uit maximaal tien verschillende sessies.


Overzicht van de sessies die u kunt volgen:

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW
Sessie 2: 'Onno achter de geraniums'; een interactieve sessie beschut werk met praktijkvoorbeeld en dialoog
Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale Werkbedrijven
Sessie 4: Intervisie ‘Hoe zet ik de werkgeversdienstverlening beter in de markt?’
Sessie 5: Dialoog over integrale samenwerking tussen gemeenten: centrum en satellieten
Sessie 6: Creëer sociale impact samen met de Social Impact Factory
Sessie 7 : Banenafspraak bij de Overheid – gemeente Hoorn
Sessie 8: Helpt meer scholing mensen aan het werk? Hoe kan onderzoek beleid en praktijk in gemeenten helpen?
Sessie 9: Hoe verder te komen met het werkgeversteam/servicepunt in uw regio?
Sessie 10: Project UWV Inclusief: een methodische aanpak voor duurzaam participeren bij de overheid
Sessie 11: Participatiewet scan
Sessie 12: Eén team garantiebanen, UWV en gemeente werken samen (gemeente/regio Rotterdam)
Sessie 13: Een gedegen aanpak van de implementatie van WBS en Sonar, een voorwaarde voor succes
Sessie 14: Scoren met baanbrekende formule Scoort
Sessie 15: Inkoop beschut werken in samenhang met arbeidsmatige dagbesteding
Sessie 16: PPS, samenwerken is het nieuwe ondernemen!
Sessie 17: Workshop daadwerkelijk innoveren en ontschotten in de praktijk - gemeente Doetinchem
Sessie 18: Het werkzoekendenperspectief
Sessie 19: Wat gebeurt er nadat UWV een indicatie afgeeft? Werkprocessen omtrent het doelgroepregister
Sessie 20: Hoe krijgen we de transparantie nu echt voor elkaar: het gemeentelijk portaal voor de regio
Sessie 21: Re-integratietaak vangnetters Ziektewet gemeentelijke doelgroep
Sessie 22: Schoolverlaters van VSO en PrO: de aansluiting tussen onderwijs en werk

 

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW

Sprekers: Betsie Gerrits – Programmamanager Programmaraad en Fer Nieuweboer - ministerie van SZW
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: Onbeperkt
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Wat biedt deze sessie? Naar aanleiding van signalen van werkgevers en gemeenten wil staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het makkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Gemeenten en UWV mogen alvast vooruit lopen op enkele verbeteringen in de Participatiewet en de Wet banenafspraak, nog voordat deze wijzigingen in werking zijn getreden. SZW praat u bij over deze ontwikkelingen, die dan ook zijn verwerkt in het Kennisdocument Banenafspraak en het Kennisdocument Beschut werk. Wat betekent dit alles in de praktijk? Betsie Gerrits en Fer Nieuweboer gaan graag met u in gesprek hierover. Ook vertelt Betsie Gerrits u meer over het jaarplan van de Programmaraad en de ondersteuning die de Programmaraad u biedt in 2016.

Naar overzicht sessies

 

Sessie 2: 'Onno achter de geraniums'; een interactieve sessie beschut werk met praktijkvoorbeeld en dialoog

Sessiebegeleiders namens de Programmaraad: Ida Dral - IDE Advies en Paul van der Plas - Drama & Communicatie
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur, ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur en ronde 5 van 15.30 – 16.30 uur

Doelgroep: Beleidsmedewerkers gemeenten
Maximaal aantal deelnemers: 25 deelnemers
Kennisniveau: Ervaring als beleidsmedewerker en kennis van beschut werk
Type sessie: Interactieve sessie met praktijkvoorbeeld en dialoog om gezamenlijk tot verdieping te komen

Wat biedt deze sessie? Kunt u zich voorstellen welke klant geschikt zou zijn voor een instrument als beschut werk? En wat betekent de inzet van beschut werk? Hoe kunt u dit concreet vorm of invulling geven? En wat vraagt het aan afspraken? Welke uitvoeringspartijen moet u erbij betrekken om een en ander te realiseren? Kortom wat kunt u adviseren aan uw collegae beleidsmedewerkers om beschut werken te realiseren.

In deze praktijkgerichte workshop wordt u als deelnemer op een interactieve manier bewust gemaakt van de belemmeringen en de kansen als het gaat om beschut werk te realiseren voor kwetsbare klanten. Aan de hand van praktijksituaties gaan we aan de slag om een (alternatieve) oplossing te vinden. In deze interactieve sessie wordt een praktijksituatie verbeeld. Om vervolgens aan de slag te gaan met de vraag ‘Hoe geeft u hieraan (idealiter) uitvoering?’ om de oplossing te vertalen naar ‘Wat is op beleidsniveau nodig om deze uitvoering mogelijk te maken?’.

Naar overzicht sessies

 

Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale Werkbedrijven

Sessiebegeleiders: Tanja Willemsen - trekker Werkgeversdienstverlening en regionale Werkbedrijven Programmaraad en Dick Schuur - Aanjager Programmaraad
Te volgen in: ronde 3&4 van 12.45 – 15.00 uur (Let op: deze sessie duurt 2 uur)

Doelgroep: Trekkers regionale Werkbedrijven en (bestuurs)leden regionale Werkbedrijven (deze workshop is niet toegankelijk voor andere geïnteresseerden)
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Kennis en ervaring met regionale Werkbedrijven
Type sessie: Intervisie

Wat biedt deze sessie? In deze intervisiesessie gaan trekkers van regionale Werkbedrijven met elkaar in gesprek. We starten de intervisie met een ronde langs de velden. Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid om de actuele stand van het regionale Werkbedrijf te delen en de uitdagingen voor de nabije toekomst te duiden. Na deze ronde van delen en kruisbestuiving worden 1 of 2 uitdagingen centraal gesteld. Deze vragen of casuïstiek worden vervolgens middels een gestructureerde intervisie-methode gezamenlijk uitgediept. Je bent van harte uitgenodigd om vooraf een vraag of casus die verdieping verdient, in te dienen bij twillemsen@divosa.nl.

Naar overzicht sessies

 

Sessie 4: Intervisie ‘Hoe zet ik de werkgeversdienstverlening beter in de markt?’

Sessiebegeleiders: Tanja Willemsen - trekker Werkgeversdienstverlening en regionale Werkbedrijven Programmaraad en Miriam Leeflang - Communicatie-expert VNG
Te volgen in: ronde 1&2 van 9.45 – 12.00 uur en ronde 3&4 van 12.45 – 15.00 uur (Let op: deze sessie duurt 2 uur)

Doelgroep: Trekkers werkgeversdienstverlening en communicatieadviseurs
Maximaal aantal deelnemers: 12 personen 
Kennisniveau: Ervaring opgedaan met het vergroten van de vindbaarheid voor werkgevers van werkgeversdienstverlening
Type sessie: Intervisie

Wat biedt deze sessie? We gaan op zoek naar de mogelijkheden om de werkgeversdienstverlening beter vindbaar te maken voor werkgevers, beter aan te laten sluiten bij de vraag van werkgevers en het aanbod van werkzoekenden. We doen dat door samen aan de slag te gaan met cases van deelnemers. Iedereen kan bij de start van de sessie een vraag/probleem inbrengen. Die kan bijvoorbeeld een communicatieve insteek hebben maar ook een organisatorische of financiële. Aan de hand van de intervisiemethode verdiepen we de vraag/het probleem. Dat werkt als volgt:
Stap 1: het verhaal 
De verteller vertelt de situatie en neemt daarbij alles mee wat relevant is voor de anderen om te weten, en eindigt met: mijn vraag aan jullie is….. De anderen onderbreken niet.
Stap 2: vragen stellen 
De anderen vuren nu één voor één vragen op hem af. Alle vragen zijn goed, juist de gekke vragen! De verteller schrijft ze op en reageert niet. Als de stroom vragen ophoudt, wordt de stap afgesloten. 
Stap 3: de antwoorden 
De verteller beantwoordt één voor één de vragen. De anderen onderbreken niet (tip voor de anderen: schrijf zo min mogelijk op en concentreer je op het luisteren en kijken naar de verteller). 
Stap 4: de adviezen
Elke deelnemer geeft de verteller een advies of een denkrichting. De deelnemers reageren niet op elkaar. 
Stap 5: de oogst 
De verteller vertelt welke inzichten hij meeneemt uit de intervisie en wat hij gaat doen.

We hebben ruimte voor 3 cases en nodigen de deelnemers aan de workshop uitdrukkelijk uit vooraf een vraag of een probleem te formuleren waar men tegenaan loopt, tegenaan bent gelopen, het lastig mee hebt (gehad) en waar u nog niet uit bent of nog met verwarring op terugkijkt. Input kunt u mailen naar twillemsen@divosa.nl

Naar overzicht sessies

 

Sessie 5: Dialoog over integrale samenwerking tussen gemeenten: centrum en satellieten

Sessiebegeleider namens de Programmaraad: Peter van der Geer van Debat.nl
Te volgen in: ronde 5 van 15.30 – 16.30 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: Onbeperkt
Type sessie: Interactieve dialoog om gezamenlijk tot verdieping komen 

Wat biedt deze sessie? Elke arbeidsmarktregio kent een unieke samenwerking mede ingegeven door haar couleur locale. Afspraken, keuzes, inrichting, governance, maar vooral mensen geven de samenwerking vorm. Sociale partners hebben zich georganiseerd. Centrumgemeenten zien veel extra taken op hen af komen, en ze hebben een verantwoordelijkheid in de regio te vervullen. Hoe verhoudt zich dat tot de overige gemeenten in de regio? Hoe werken de afspraken door? Welke voordelen heeft een inrichting met een krachtige centrumgemeente? En tegen welke problemen loop je dan aan? En welke kansen biedt het als een regio krachtige subregio’s heeft? En welke uitdagingen moeten dan het hoofd worden geboden? Kunnen we leren van elkaar?

Onder de bezielende begeleiding van Peter van der Geer van Debat.nl vindt er een dialoog plaats met twee gemeenten uit verschillende regio's, waarin de samenwerking verschillend is vormgegeven.

Naar overzicht sessies

 

Sessie 6: Creëer sociale impact samen met de Social Impact Factory

Sprekers: Thea-Smid-Verheul - Inkoopstrateeg gemeente Utrecht, Roos Spekman en Kim Kiszelnik 
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur en ronde 5 van 15.30 – 16.30 uur

Doelgroep: Iedereen die meer sociaal ondernemerschap wil stimuleren
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Basis
Type sessie: Praktijkvoorbeeld en kennisdeling 

Wat biedt deze sessie? Maak kennis met de Social Impact Market: een market die de inkoopkracht van gemeenten en organisaties inzet om zo werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door deze inkoopkracht te verbinden aan sociaal ondernemers die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden hiermee handelingsperspectief voor zowel gemeenten, bedrijven en sociaal ondernemers. Tijdens deze workshop laten we zien welke concrete handvatten de Social Impact Market biedt voor jouw organisatie. 

Zie voor meer informatie: https://market.socialimpactfactory.com/

Naar overzicht sessies

 

Sessie 7 : Banenafspraak bij de Overheid – gemeente Hoorn

Sprekers: Marijke Visser – HR beleidsadviseur gemeente Hoorn/projectleider Hoorn werkt aan werk! en Ronald Koenen – adviseur Werkgeverservicepunt Noord-Holland Noord
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Werkgeversdienstverlening, ondernemers en overige aanwezigen met kennis en ervaring over het begeleiden en of plaatsen van mensen met een banenafspraak
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit onderwerp vereist
Type sessie: Aanpak, praktijkvoorbeelden en interactieve discussie

Wat biedt deze sessie? De gemeente Hoorn en het Werkgeverservicepunt Noord-Holland Noord delen hun ervaringen over de aanpak en invulling van de banenafspraak. Welke voorbereidingen zijn getroffen door het projectteam? Hoe werden de afdelingen van de gemeente Hoorn betrokken en voorbereid? Hoe is de plaatsing vormgegeven? Hoe wordt de begeleiding ingevuld? Welke zaken gaan goed en wat kan beter? Welke contacten zijn essentieel in het traject? Welke problemen zijn ondervonden en ook weer opgelost? Welke leerervaringen zijn opgedaan? De ‘Hoornse’ antwoorden op deze vragen vertellen we graag in deze workshop. Daarnaast gaan we graag met de deelnemers van de workshop in gesprek over de vragen en/of antwoorden die bij hen spelen.

Naar overzicht sessies

 

Sessie 8: Helpt meer scholing mensen aan het werk? Hoe kan onderzoek beleid en praktijk in gemeenten helpen?

Sprekers: Bram Schout – Strateeg gemeente Enschede en Marloes de Graaf-Zijl - Programmaleider Sector 3 Arbeid & onderwijs, CPB
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Beleidsmedewerkers, managers en uitvoerders van gemeenten en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Ervaring met re-integratie en inzet van scholing daarbij, vanuit beleid of praktijk
Type sessie: Kennisoverdracht en leren van elkaar door uitwisselen van ervaringen

Wat biedt deze sessie? Uit onderzoek blijkt dat scholing de kans op het vinden van werk niet vergroot, terwijl dat tegen de verwachting ingaat. Maar de wetenschap geeft ook ruimte voor twijfel: Werkt scholing voor bepaalde groepen wel en zo ja voor wie dan? Is er nog verschil tussen soorten onderwijs? Wat kun je als beleidsmaker of klantmanager met dit soort inzichten? Marloes de Graaf-Zijl, onderzoeker bij het Centraal planbureau, presenteert de laatste wetenschappelijke onderzoeken over het effect van scholing op de kans om weer aan te werk te komen. Bram Schout, beleidsadviseur in de gemeente Enschede vertelt over de aanpak in Enschede. Enschede  biedt scholing op een andere manier aan door met het ROC samen te werken. Het ROC geeft, op basis van no cure less pay, een uitstroomgarantie van 50% uit de uitkering na afloop van de (BBL) opleiding. Schout laat zien hoe de Enschedese aanpak in de praktijk werkt en wat daarvoor nodig is. De Graaf-Zijl zal aangeven wat de verwachte effectiviteit van de Enschedese aanpak op basis van onderzoek. Daarnaast gaat zij in op welke manier onderzoek de gemeente Enschede kan helpen om sneller en beter zicht te krijgen op de effecten van de nieuwe Enschedese aanpak.

De deelnemers worden nadrukkelijk uitgenodigd de eigen vragen over zin en onzin van scholing te delen met elkaar en aan te geven hoe zij antwoorden zoeken op deze vragen. In de bijeenkomst brengen we de werelden van beleid, praktijk en onderzoek dichter bij elkaar.

Deze sessie wordt verzorgd door het kennisprogramma Vakkundig aan het werk dat zich richt op het verkrijgen van kennis over de effectiviteit en implementatie van interventies rond werk en inkomen in de gemeentelijke praktijk. Onder interventies wordt een breed arrangement verstaan van aanpakken, methodes, werkwijzen, instrumenten en samenwerkingsverbanden. In dit kennisprogramma werken Divosa, SZW, VNG, UWV samen, de uitvoering is in handen van ZonMw.

Naar overzicht sessies

 

Sessie 9: Hoe verder te komen met het werkgeversteam/servicepunt in uw regio?

Sessiebegeleider: Arjan Kampman – aanjager Programmaraad
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Leden en eindverantwoordelijken van werkgeversteams/servicepunten, leden werkbedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en interactieve kennisdeling om gezamenlijk tot verdieping te komen

Wat biedt deze sessie? In deze workshop krijgt u handvaten voor verdere stappen in uw regio. Hoe bijvoorbeeld te werken in een regio met subregio’s? Biedt één aansturing nu meer kans op succes? Welke gedrag van de accountmanagers is nodig?
De workshop staat onder leiding van aanjager Arjan Kampman. Zijn ervaringen en ook de resultaten van het onderzoek van de inspectie SZW dat is uitgevoerd door Paul Bulterman en Maarten Bos, geven aansluiting bij de situatie in de regio.
U wordt uitgedaagd een beeld te geven van de regio. Adviezen op basis van ervaringen, onderzoek en succes-/faalfactoren krijgt u ter hand gesteld.

Naar overzicht sessies

 

Sessie 10: Project UWV Inclusief: een methodische aanpak voor duurzaam participeren bij de overheid

Spreker: Dianne Hafkamp - arbeidsdeskundige UWV
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 5 van 15.30 – 16.30 uur

Doelgroep: Functionarissen van overheidsinstellingen die meer willen weten over hoe er binnen een grote administratieve organisatie, binnen de bestaande structuren, assistent functies zijn gecreëerd voor laag opgeleide kandidaten uit het doelgroepregister.
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Er is geen specifieke kennis vereist 
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling 

Wat biedt deze sessie? De mensen die deze sessie hebben gevolgd weten na afloop dat “de kost voor de baat uitgaat”. Dat bij dit kennisintensieve onderwerp het maken van een plan, besluitvorming op het niveau van de Raad van Bestuur/Directie en het inrichten van het proces voorafgaat aan de uitvoering van alle praktische zaken. Dat daarvoor een project organisatie en dedicated medewerkers van groot belang zijn om binnen de organisatie het (voor)werk te verrichten. Verder hebben de deelnemers na afloop een beeld van de methodische aanpak van het Project UWV Inclusief: het verankeren van de functies in het functiehuis, commitment van het management en de collega’s bij de implementatie van de functie, belang van communicatie, het werkplekprofiel, uitgebreide vacaturetekst, wat het belang is van een goede match en van opgeleide werkbegeleiders.

Naar overzicht sessies

 

Sessie 11: Participatiewet scan

Sprekers namens Programmaraad: Evert-Jan Slootweg – Procesmanager Divosa en Gerard Ruis – Procesmanager Cedris
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Beleidsmakers, professionals en managers die beleid maken en uitvoeren op het terrein van resultaatsturing bij de uitvoering van de Participatiewet
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: In de workshop wordt ingegaan op de vraag hoe beleidskeuzes over sturing in de praktijk vertaald worden naar doelgroepen en werkprocessen. En welk resultaat dat oplevert. Maximale opbrengst levert de workshop wanneer u de P-wet scan (http://www.samenvoordeklant.nl/actueel/nieuws/nieuw-pwet-scan) al hebt ingevuld.
Type sessie: Beleidsmatige en bedrijfskundige kennis delen aan de hand van concrete voorbeelden van gemeenten

Wat biedt deze sessie? De P-wet scan stelt gemeenten in staat om 19 strategische keuzes en de implicaties te vergelijken met andere gemeenten. Hoe zet uw gemeente het instrument loonkostensubsidie in? En wie is partner bij de organisatie van beschut werk? Het SW-bedrijf of partners uit de gemeente? Op welke wijze zijn de VSO/PrO leerlingen opgenomen in de gemeentelijke processen of arbeidsmarktregio? Deze en nog 16 andere strategische keuzes komen aan de orde in de P-wet scan. Na het invullen weet u op welke onderdelen uw keuzes afwijken dan wel ‘achter lopen’ in vergelijking met andere gemeenten. Met dit resultaat kunt u het beleid herdefiniëren, bijsturen of doorgaan op de ingeslagen weg.

U krijgt met deelname aan deze sessie inzicht in de keuzemogelijkheden van gemeenten ten aanzien van sturing op de uitvoering van de P-wet. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk welke resultaten worden bereikt. En wat het effect van de gekozen manier van sturen is op de inzet van participatiemiddelen.

Naar overzicht sessies

 

Sessie 12: Eén team garantiebanen, UWV en gemeente werken samen (gemeente/regio Rotterdam)

Sessiebegeleiders: Saskia Laarman - Teammanager Wsw en Garantiebanen Gemeente Rotterdam en Peter Haledo - senior adviseur UWV
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: (Beleids)medewerkers werkgeverservicepunten
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifieke kennis vereist
Type sessie: Interactieve sessie met praktijkvoorbeeld en dialoog om gezamenlijk tot verdieping komen

Wat biedt deze sessie? Hoe mooi zou het zijn als een werkgever naar een werkgeverservicepunt belt met de vraag om een garantiebaan te vervullen en een medewerker van het Werkgevers Servicepunt Rijnmond (WSPR) stelt zowel SW, nieuwe doelgroep als Wajongeren voor. Utopie of werkelijkheid? Binnen de gemeente/regio Rotterdam is het afgelopen jaar geïnvesteerd in de samenwerking tussen UWV, gemeente en WSPR om te komen tot één team participatie/garantiebanen. Tijdens de sessie worden jullie meegenomen in de stappen die genomen zijn om tot één team te komen. Wat waren de uitdagingen, wat verliep goed en welke stappen zijn er nog te nemen. 

Naar overzicht sessies

 

Sessie 13: Een gedegen aanpak van de implementatie van WBS en Sonar, een voorwaarde voor succes
 

Spreker: Guus Olijerhoek, regiocoördinator implementatie WBS en Sonar van Arbeidsmarktregio Fryslân
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: managers, beleidsmakers, kwartiermakers, regiocoördinatoren, iedereen die betrokken is bij besluitvorming en voorbereiding van het implementatieproces van WBS en Sonar

Maximaal aantal deelnemers: 25

Kennisniveau: Enige kennis van hoe een arbeidsmarktregio werkt en in het bijzonder de governance in relatie tot werkgeversdienstverlening en regionale samenwerking.

Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht en kennisdeling interactief

Wat biedt deze sessie?

•        Deze sessie laat met praktische voorbeelden zien welke aanpak in de arbeidsmarkt Fryslân is gevolgd in de voorbereiding van het regiobreed werken met WBS en Sonar. Er wordt ingegaan op de besluitvorming, het beleggen van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap, hoe weerstand het hoofd geboden wordt en wat de actuele stand van zaken is. De sessie geeft praktische handvatten voor de aanpak voor elke regio.

Tijdens de  sessie is veel ruimte voor dialoog en kennisuitwisseling.

Naar overzicht sessies

Sessie 14: Scoren met baanbrekende formule Scoort

Sprekers: Thijs Beekman - Relatiebeheerder MKB Deventer en Elles Reusen - Hoofd Marketing en Communicatie Sallcon 
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur 

Doelgroep: Accountmanagers, managers Werkgeverservicepunt, managers gemeenten, werkgevers, bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25 
Kennisniveau: Kennis van maatschappelijk vraagstuk werkgevers/bedrijven bij invullen MVO beleid
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, interactieve kennisdeling 

Wat biedt deze sessie? De Scoort formule is een social community voor maatschappelijk ondernemen. Bedrijven kunnen hier online netwerken, kennis delen en samen werken. Daarnaast bevat Scoort een challenge waarbij bedrijven en coaches hun netwerk inzetten voor het vinden van werk voor mensen met een afstand tot werk. Daarmee is Scoort een belangrijke aanjager voor de werkgelegenheid. Inmiddels boeken Deventer, Apeldoorn en Zutphen winst met het inzetten van ambassadeurs en het netwerk van bedrijven voor het scoren van banen. Het resultaat: ruim 300 extra banen per seizoen in de regio Stedendriehoek.

Vorige maand heeft de formule de Challenge-prijs gewonnen van MVO Nederland. 
Wat is het succes van de Scoort formule? Thijs Beekman van MKB Deventer vertelt waarom bedrijven zich zo prettig voelen bij de Scoort formule. Hoe zet u de Scoort formule in binnen uw eigen regio? Elles Reusen van Sallcon (founder) vertelt hoe u de social community Scoort kunt implementeren. 

Naar overzicht sessies

 

Sessie 15: Inkoop beschut werken in samenhang met arbeidsmatige dagbesteding

Spreker: Battoul Rachak - Adviseur Sociaal Domein 
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Beleidsadviseurs, uitvoerders beschut werk
Maximaal aantal deelnemers: 20
Kennisniveau: Voor iedereen toegankelijk qua kennisniveau
Type sessie: Kennisoverdracht/kennisdeling: visie en implementatie in Almere; praktijkvoorbeeld verticale ontwikkeling en interactief/discussie: knelpunten en toekomst

Wat biedt deze sessie? Tijdens deze sessie wordt u meegenomen in de ontwikkelingen binnen de gemeente Almere, de oplossing om beschut werk vorm te geven, het belang van de samenhang met arbeidsmatige dagbesteding, de knelpunten die zich in de praktijk voor doen, hoe het inkoopproces (openbare aanbesteding) is vormgegeven (gegeven door gemeente Almere) en met welk resultaat alsmede ook de opbrengst vanuit de “markt”.

Naar overzicht sessies

 

Sessie 16: PPS, samenwerken is het nieuwe ondernemen!

Sprekers: Karin Hoogteijling, verantwoordelijk voor arbeidsmarkt, inclusiviteit en publiek private samenwerking bij Adecco Group Nederland en Manuel Stoffels, vestigingsmanager UWV Midden Limburg.
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur en ronde 5 van 15.30 – 16.30 uur

Doelgroep: Ondernemers en betrokkenen bij werkgeversdienstverlening 
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Enige kennis en ervaring met PPS is gewenst
Type sessie: Praktijkvoorbeeld en interactieve discussie

Wat biedt deze sessie? De overheid en het bedrijfsleven werken al jarenlang met elkaar samen, veelal vanuit de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer. Daar moeten we naar onze mening vanaf! Publiek Private Samenwerking is partnership, inzetten van elkaars expertise! Vandaag kijken we met elkaar naar de successen en de valkuilen van Adecco in de samenwerking met gemeenten, UWV en de VDL NedCar fabriek in Limburg. Daarnaast gaan we graag met de deelnemers van de workshop in gesprek over de vragen en/of antwoorden die bij hen spelen over de kansen en risico’s.

Naar overzicht sessies

 

Sessie 17: Workshop daadwerkelijk innoveren en ontschotten in de praktijk - gemeente Doetinchem

Sprekers: Wendy van Beek - transitiemanager en strategisch adviseur Wmo en Zorg, Petra Helming - strategisch adviseur Participatiewet
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Globale kennis van de dienstverlening op het gebied van Wmo, Beschermd wonen, Jeugd, Participatiewet
Type sessie: Inspiratie, praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief

Wat biedt deze sessie? Van decentralisatie naar transformatie betekent ook gewoon gaan doen en uitproberen. Een inspirerende workshop met voorbeelden van transformatie in het sociaal domein die al werken, van systeemwereld terug naar de menselijke maat, het verbinden van domeinen, de integrale aanpak van Daginvulling, en hoe transformatie, verregaande vereenvoudiging en innovatie op het gebied van Wmo, Beschermd wonen, Jeugd en Participatiewet een praktische vertaling krijgen voor de inkoop voor 2017 en verder. Laat u inspireren door de ervaringen en discussieer mee over de stappen die we voor ogen hebben om de transformatie van het sociaal domein verder vorm te geven.

Naar overzicht sessies

 

Sessie 18: Het werkzoekendenperspectief

Het werkzoekendenperspectief

Sprekers: Bas van der VlietUWV regiomanager, Theo Duijker – Enspiratie en
Ernst Zegers - CNV Jongeren

Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 5 van 15.30 – 16.30 uur

Doelgroep: Beleidsmakers, vertegenwoordigers RWB, klantmanagers en medewerkers Werkgeverservicepunt

Maximaal aantal deelnemers: 25

Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit onderwerp is vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief

Wat biedt deze sessie? Deze workshop laat zien hoe mensen uit de Wajong en Participatiewet zélf bijdragen aan de werkgeversbenadering. Deze methodiek wordt nu in zeven arbeidsmarktregio’s ingezet en zorgt voor draagvlak en een realistisch beeld van het werken met de doelgroep. Ook gaat de workshop in op duurzaamheid van plaatsingen door begeleiding op de werkvloer middels de HARRIE methodiek (interne jobcoaching).

Naar overzicht sessies

 

Sessie 19: Wat gebeurt er nadat UWV een indicatie afgeeft? Werkprocessen omtrent het doelgroepregister

Spreker: Wim Schouten – Werkcoach Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordoost
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Iedereen die te maken heeft met kandidaten nadat deze een indicatiestelling van UWV hebben ontvangen.
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Kennis van gemeentelijke processen. 
Type sessie: praktijkvoorbeeld en interactieve kennisoverdracht

Wat biedt deze sessie? Meer informatie volgt.

Naar overzicht sessies

 

Sessie 20: Hoe krijgen we de transparantie nu echt voor elkaar: het gemeentelijk portaal voor de regio

Sprekers: Cees Kiene en Dick Schuur - Aanjagers Programmaraad en Marcel Helfferich – Senior adviseur kwaliteit en implementatie UWV
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 5 van 15.30 – 16.30 uur

Doelgroep: De workshop is bedoeld voor personen die interesse hebben in en verantwoordelijkheid hebben voor het voor elkaar krijgen van de transparantie, naar werkgevers, werkzoekenden en het voor elkaar krijgen van de match. Voor medewerkers (UWV en gemeenten) die tactisch en operationeel betrokken zijn bij de (ICT) ondersteuning van de taak in de arbeidsmarktregio, inzicht in de bestanden. De workshop is ook opgezet voor de (ICT) regio-coördinatoren en ICT ondersteuners van de gemeente in de regio.
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Interactieve sessie

Wat biedt deze sessie? We streven naar één landelijke systeem voor transparantie van de arbeidsmarkt en gebruiken daarvoor Sonar, werk.nl en WBS. Deze sessie biedt u kennis van de huidige aanpak om te komen tot één systeem voor transparantie van de arbeidsmarkt, informatie over de wensen van gemeenten alsmede de verwerking in de applicaties en ontwikkelingen in de UWV-systemen. Middels interactie sluiten we zo goed mogelijk aan bij uw wensen.

Naar overzicht sessies

 

Sessie 21: Re-integratietaak vangnetters Ziektewet gemeentelijke doelgroep

Sprekers: Erik van der Straeten - UWV en een vertegenwoordiger van een nog te benaderen gemeente
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Beleidsmedewerkers gemeente m.b.t. re-integratie arbeidsbeperkten Participatiewet
Max aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Kennis van de regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet 
Type sessie: Kennisoverdracht, interactieve kennisdeling, discussie en gezamenlijk tot verdieping komen 

Wat biedt deze sessie? Met deze sessie wordt inzicht gegeven in het re-integratieproces dat gemeenten dienen uit te voeren voor burgers die onder de gemeentelijke doelgroep Participatiewet vallen en ziek uit dienst gaan. Een burger met arbeidsbeperkingen, die niet in staat is het WML te verdienen kan met Loonkostensubsidie door een werkgever in dienst worden genomen. De loonkostensubsidie wordt door de gemeente aan de werkgever verstrekt. Zolang de burger niet in staat is het WML te verdienen blijft de gemeente verantwoordelijk voor de re-integratie als de burger weer uit dienst gaat. Specifiek voor de groep die bij einde van het dienstverband ziek is, is de regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet in het leven geroepen. Deze procesgang wordt al door werkgevers uitgevoerd en geldt in vereenvoudigde vorm nu ook voor gemeenten. Wat betekent dit voor de organisatie rondom deze specifieke doelgroep? Wat moet en wat mag? Hoe verhouden zich de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente ten opzichte van die van UWV? Hoe vindt overdracht plaats? Wat weten andere gemeenten al? Wat kun je van elkaar leren?

Naar overzicht sessies

 

Sessie 22: Schoolverlaters van VSO en PrO: de aansluiting tussen onderwijs en werk 

Sprekers: Tom de Haas – namens de Programmaraad en Dorien Brussen - Consulent Werk & Coaching het Plein Zutphen 
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Professionals werkzaam bij scholen, gemeenten, SW-bedrijven, werkgeversdienstverlening 
Maximaal aantal deelnemers: 25 
Kennisniveau: Werkend met en voor de doelgroep 
Type sessie: Kennisoverdracht, interactief uitwisselen van kennis en ervaringen 

Wat biedt deze sessie? Na afloop kent de deelnemer de specifieke aandachtspunten bij het realiseren van de aansluiting tussen school en werk voor schoolverlaters van VSO en PrO. Ook is inzicht verworven over effectieve aanpakken van dit vraagstuk. 

Naar overzicht sessies
 

Voor wie?

De Praktijkdagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf.

Wanneer?

Donderdag 31 maart 2016 van 9.45 uur tot 16.30 uur met aansluitend een borrel. Inloop vanaf 9.00 uur.

Waar?

Evenementenlocatie Gooiland
Emmastraat 2
1211NG Hilversum
Routebeschrijving

Aanmelden

U kunt zich niet meer inschrijven voor de Praktijkdag op donderdag 31 maart 2016.
 

Beperkte deelname private partijen

Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de praktijkdag een bevestiging van toelating.

Tot ziens op donderdag 31 maart in Gooiland te Hilversum!

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.