Uitnodiging Praktijkdag Programmaraad 6 maart 2017

09 februari 2017

De eerste Praktijkdag van 2017 vindt plaats op maandag 6 maart in Media Plaza te Utrecht. De Praktijkdag op 6 maart kent een bijzonder karakter omdat deze wordt gecombineerd met een bestuurlijke bijeenkomst die het ministerie van SZW samen met de Programmaraad organiseert. Met de bestuurlijke bijeenkomst wil het ministerie van SZW samen met haar landelijke partners en de arbeidsmarktregio’s, de dienstverlening aan werkgevers (“matchen op werk”) in de regio’s een impuls geven.
De inschrijving is gesloten. U kunt zich niet meer inschrijven voor de Praktijkdag op maandag 6 maart 2017 in Media Plaza te Utrecht. De gegeven presentaties zijn hier beschikbaar.

Programma: keuze uit 23 sessies

Op 6 maart bieden wij u een uitgebreid viergangenmenu met 23 verschillende sessies. U bepaalt aan welke gang(en) (ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur / ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur / ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur / ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur) u deelneemt en welke sessie(s) u bijwoont. In de eerste drie rondes heeft u de keuze uit maximaal tien verschillende sessies. De laatste ronde - ronde 4 - valt samen met de bestuurlijke bijeenkomst van het ministerie van SZW. Wilt u deze bijwonen? Kies dan sessie 23.

Overzicht van de sessies die u kunt volgen:

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW
Sessie 2: Intervisie Beschut werk
Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale Werkbedrijven
Sessie 4: Dialoog: Hoe verbeteren we de Werkgeversdienstverlening: Matchen op Werk?
Sessie 5: Beïnvloeden van werkgevers (overheid en onderwijs)
Sessie 6: Re-integratietaak vangnetters Ziektewet gemeentelijke doelgroep
Sessie 7: Duurzame matching van jongeren met een arbeidsbeperking
Sessie 8: Regionale Samenwerking tussen GGZ en UWV
Sessie 9: ‘De Ondernemingsraad en arbeidsbeperkten - draagvlak op de werkvloer’
Sessie 10: Mensen met een psychische kwetsbaarheid die een uitkering hebben naar werk helpen – waarom samenwerking met de GGZ loont
Sessie 11: Groepsgewijze aanpak naar werk – een krachtige combinatie van trainen en matchen
Sessie 12: Do's en don'ts werkgeversdienstverlening: betrekken, bedienen, beïnvloeden
Sessie 13: Een sluitende aanpak voor kwetsbare mensen; inzet van de transitiecoach en externe jobcoach
Sessie 14: ‘Ondernemen met je hart’, een begrip bij werkgevers in het Westland
Sessie 15: Regionale cliëntenparticipatie hoe geeft u dat vorm?
Sessie 16: Factsheets, Trendrapportage, 2-meting: inzicht en overzicht voor de Banenafspraak
Sessie 17: Transparantie & Kandidatenverkenner: ‘Ondersteuning in de Werkgeversdienstverlening en extra kansen voor werkzoekenden’
Sessie 18: Is de online dienstverlening van UWV WERKbedrijf ook interessant voor uw organisatie en klanten?
Sessie 19 : Zijn we echt gericht op werkgevers?
Sessie 20: Vergunninghouders - Integratie en participatie vanaf dag 1
Sessie 21: Beschut Werk en het Tilburgs Alternatief
Sessie 22: Uitvoering geven aan Praktijkroute in Amsterdam
Sessie 23: Conferentie Samen aan het werk. Matchen op werk in de arbeidsmarktregio

 

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW

Sprekers: Betsie Gerrits – Programmamanager Programmaraad en het ministerie van SZW
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 100 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Wat biedt deze sessie?
Tijdens deze sessie praat het ministerie van SZW u graag bij over de laatste ontwikkelingen en actualiteiten uit Den Haag zoals de impact van de verkiezingen en het programma Matchen op Werk. De Programmaraad brengt u graag op de hoogte van het aanbod en ondersteuning die zij bieden in 2017. Daarnaast gaat de Programmaraad graag met u in gesprek over uw grootste vragen en uitdagingen. Welke vragen spelen er in uw regio? Wat heeft u nog nodig om de uitvoering goed te kunnen vormgeven? Wat speelt er in uw regio en hoe kan de Programmaraad u in 2017 hierbij helpen? Een interactieve sessie met het ministerie van SZW en de Programmaraad.

Naar overzicht sessies

Sessie 2: Intervisie Beschut werk

Sessiebegeleider: Ida Dral - Adviseur op innovatie en verbinding IDE Advies in opdracht van de Programmaraad
Te volgen in: ronde 3 en 4 van 12.45 - 14.45 uur (let op: deze sessie duurt 2 uur en loopt door tijdens het plenaire onderdeel van de bestuurlijke bijeenkomst)

Doelgroep: Beleidsmakers gemeenten
Maximaal aantal deelnemers: 16 tot 20 personen
Kennisniveau: (beleids)kennis van beschut werk als onderdeel van Participatiewet
Type sessie: Intervisiesessie waarin het delen van informatie en praktijkvoorbeelden centraal staat

Wat biedt deze sessie?
Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht uitvoering te geven aan Beschut Werk. Daarom: een intervisiesessie over Beschut Werk die specifiek gericht is op beleidsmakers van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de beleidsuitvoering van Beschut Werk. Welke oplossingen hebben andere gemeenten gekozen? Hoe en waar zijn de werkplekken gerealiseerd? Waar worden de klanten voor beschut werken gevonden? Hoe is de financiering geregeld? Welke kansen biedt meer synergie tussen nieuw beschut en besparing budget WMO?

Naar overzicht sessies

Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale Werkbedrijven

Sessiebegeleider: Tanja Willemsen – Projectleider Werkgeversdienstverlening en regionale Werkbedrijven Programmaraad
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Trekkers regionale Werkbedrijven en (bestuurs)leden regionale Werkbedrijven (deze workshop is niet toegankelijk voor andere geïnteresseerden)
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Kennis en ervaring met regionale Werkbedrijven
Type sessie: Intervisie

Wat biedt deze sessie?
In deze intervisiesessie gaan trekkers van regionale Werkbedrijven met elkaar in gesprek. We inventariseren de onderwerpen die u als deelnemer wil bespreken en gaan dan aan de slag. Zo zoomen we in op de actualiteit en hebben we de ruimte om de uitdagingen voor de nabije toekomst te duiden. U bent van harte uitgenodigd om vooraf een onderwerp, een vraag of casus die verdieping verdient, in te dienen bij
twillemsen@divosa.nl.

Naar overzicht sessies

Sessie 4: Dialoog: Hoe verbeteren we de Werkgeversdienstverlening: Matchen op werk?

Sessiebegeleider namens de Programmaraad: Peter van der Geer van Debat.nl met deelnemers dialoogsessie: Aart van der Gaag - Aanjager banenafspraak private werkgevers en Hans Spigt - Aanjager banenafspraak overheidswerkgevers
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: n.v.t.
Kennisniveau: n.v.t.
Type sessie: Interactieve dialoog om gezamenlijk tot verdieping te komen

Wat biedt deze sessie? 
De werkgeversdienstverlening van publieke partners kan beter in Nederland. Meer werkgevers in de markt zouden bereikt kunnen worden. De regionale samenwerking kan beter; op dit moment wordt er suboptimaal gewerkt zowel tussen ketenpartners als tussen subregio's. Recent is dit ook weer geconstateerd in een inspectierapport, en is daarover een brief naar de kamer gestuurd. Hoe kan dit beter? Wat is nodig om de uitgangspunten voor de werkgeversdienstverlening te verbeteren, namelijk brede samenwerking in de arbeidsmarktregio, een vraaggerichte aanpak en eenduidige en herkenbare dienstverlening vanuit een werkgeversservicepunt. 

Naar overzicht sessies

Sessie 5: Beïnvloeden van werkgevers (overheid en onderwijs)

Sprekers: Monique Veldhoven - Projectleider banenafspraak VNG en zelfstandig adviseur en een collega projectleider uit de Overheid & Onderwijs sector
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Accountmanagers WSP en andere adviseurs van O&O werkgevers op het gebeid van de Wet banenafspraak
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Kennis van de Wet banenafspraak
Type sessie: Kennisoverdracht, strategiebepaling

Wat biedt deze sessie?
In deze sessie, die op de Praktijkdag van 8 december met een 8,1 is gewaardeerd, vergroten we uw kennis over de sector en geven we u tips om deze effectief in te zetten opdat er meer banen gecreëerd kunnen worden in de Overheid en Onderwijs sector. Kennis over de Wet banenafspraak, hoe creëer je banen en hoe match je daar de juiste mensen op, dit is voor veel adviseurs bekend terrein. Maar voor je deze kennis en kunde kan toepassen moet er een pad geplaveid zijn. Hoe en met wie doe je dat binnen de sector Overheid en Onderwijs, daar gaat het over in deze sessie.

 

Naar overzicht sessies

Sessie 6: Re-integratietaak vangnetters Ziektewet gemeentelijke doelgroep

Sprekers: Pieter Veefkind - UWV en Alex Tamminga – Stichting Inlichtingenbureau
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Beleidsmedewerkers gemeente m.b.t. re-integratie arbeidsbeperkten Participatiewet en informatiemanagers gemeente
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Kennis van de regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
Type sessie: Kennisoverdracht, interactieve kennisdeling, discussie en gezamenlijk tot verdieping komen

Wat biedt deze sessie?
Deze sessie stond ook op het programma op de Praktijkdag in oktober en december 2016 en werd beide keren met meer dan een 8 beoordeeld. Deelnemers over de sessie:
- “Heldere uitleg die veel vragen oproept. Dit zet mij aan het denken over alle acties die ondernomen dienen te worden.”
– “Meer bekendheid aan geven. Ik denk dat veel gemeenten nog niet weten dat ze hier iets mee moeten. Eye opener en schrikbeeld.”

Met deze sessie wordt inzicht gegeven in het re-integratieproces dat gemeenten dienen uit te voeren voor burgers die onder de gemeentelijke doelgroep Participatiewet vallen en ziek uit dienst gaan. Zolang de burger niet in staat is het WML te verdienen blijft de gemeente verantwoordelijk voor de re-integratie als de burger weer uit dienst gaat. Specifiek voor de groep die bij einde van het dienstverband ziek is, is de regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet in het leven geroepen. Wat betekent dit voor de re-integratie rondom deze specifieke doelgroep? Wat moet en wat mag? Hoe verhouden zich de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente ten opzichte van die van UWV? Hoe wordt de gemeente geïnformeerd over deze overdracht? Welke informatie moet de gemeente daarvoor zelf ontsluiten in het Digitaal Klantdossier? Welke rol speelt het Inlichtingbureau hierin? Wat weten andere gemeenten al? Wat kunt u van elkaar leren?

Naar overzicht sessies

Sessie 7: Duurzame matching van jongeren met een arbeidsbeperking

Sprekers: Hans Koemans - Projectleider Inspectie SZW en Emmy Mol - Onderzoeker Inspectie SZW
Te volgen in ronde: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Deze sessie is bedoeld voor beleids- en uitvoerende functionarissen van gemeenten en UWV. Daarnaast beleidsfunctionarissen ministerie en experts op het onderwerp en werkgevers
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Bij voorkeur heeft u kennis van uitvoerende matchingsprocessen
Type sessie: Kennisoverdracht en -deling en interactief

Wat biedt deze sessie?
Een workshop waarin gekomen wordt tot de kern van een duurzame match: wat is er voor nodig om een jongere duurzaam te plaatsen. Ingegaan wordt op de uitvoeringsprocessen bij gemeenten. Gepresenteerd wordt een referentiekader dat de Inspectie hanteert voor haar onderzoek. Het referentiekader gaat uit van drie hoofdprocessen: (voor)selectie van werkgevers en kandidaten, het maatwerk van de daadwerkelijke match en nazorg. De deelnemers van de workshop worden uitgenodigd vanuit hun ervaringen te reageren op het gepresenteerde referentiekader.

Naar overzicht sessies

Sessie 8: Regionale Samenwerking tussen GGZ en UWV

Sprekers: Nia de Vries – UWV, Ellen Otto – GGZ-NHN en Connie van Breugel – GGZ-NHN
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Professionals die door samenwerking tot een betere dienstverlening willen komen voor cliënten met een werkwens
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: geen kennisniveau vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, interactief

Wat biedt deze sessie?
Een workshop waarin wordt uitgelegd wat de samenwerking tussen de GGZ en UWV inhoudt, hoe dit tot stand is gekomen en hoe dit in de praktijk werkt. Het doel is een betere dienstverlening voor de cliënt die graag wil werken. Door korte lijnen binnen de zorg én met UWV, worden de kwaliteit en slagingskans van re-integratie vergroot.

Naar overzicht sessies

Sessie 9: ‘De Ondernemingsraad en arbeidsbeperkten - draagvlak op de werkvloer’

Sprekers: Gabbie van der Kroef - trainer-adviseur SBI Formaat
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13. 45 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Voor deze sessie is alleen algemene kennis vereist over de Participatiewet en de afspraken in het sociaal akkoord van 2013 om 125.000 arbeidsplaatsen te realiseren voor werknemers met een arbeidsbeperking
Type sessie: Kennisoverdracht, interactief en tips voor de aanpak in bedrijven en organisaties

Wat biedt deze sessie?
In deze workshop staat centraal: het draagvlak op de werkvloer binnen bedrijven en organisaties die aan de slag willen om duurzame arbeidsplaatsen te realiseren voor arbeidsbeperkten. We staan stil bij de eigen rol van de OR. In verschillende regionale werkconferenties en in trainingen is de initiatiefnemende rol van de OR al besproken. U krijgt inzicht in de prakrijkervaringen. En er is aandacht voor de collega op de werkvloer die als werkmaat of buddy een klankbord is voor de nieuwe collega. Welke afspraken kan een bedrijf of organisatie hierover maken?

Naar overzicht sessies

Sessie 10: Mensen met een psychische kwetsbaarheid die een uitkering hebben naar werk helpen – waarom samenwerking met de GGZ loont

Sprekers: Peter van Eekert – Onderzoeker/verslaggever van regionale ontmoetingsbijeenkomsten GGZ-gemeenten-UWV; Janneke Oude Alink - Projectleider Regionale samenwerking met de GGZ in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, gemeente Apeldoorn; Michelle van der Veeken - ministerie SZW en Henk-Jan Grotenhuis - ministerie SZW
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Enige kennis/ervaring van activering/re-integratie van mensen met een uitkering is wenselijk
Type sessie: Er is sprake van kennisoverdracht, een praktijkvoorbeeld van samenwerking met de GGZ met interactieve inbreng/discussie en van informatieverstrekking en interactie over het vervolg: een landelijke impuls om de samenwerking GGZ-Werk&inkomen op regioniveau te stimuleren

Wat biedt deze sessie?
De bezoeker van deze sessie krijgt:

  • Nuttige algemene tips om via samenwerking GGZ-Werk&Inkomen meer mensen met psychische aandoeningen naar werk te helpen. Tips gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en op onderzoek.
  • Een uit het leven gegrepen voorbeeld van regionale samenwerking tussen de domeinen GGZ en Werk&Inkomen (regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe).
  • Informatie over een nieuw landelijk initiatief om regionale planvorming voor samenwerking GGZ-Werk&Inkomen te stimuleren.

Naar overzicht sessies

Sessie 11: Groepsgewijze aanpak naar werk – een krachtige combinatie van trainen en matchen

Sprekers: Marije Winkeler – Trainer/adviseur ZINZIZ en Tim Colijn - Acquisiteur AM Match 
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Trainers/acquisiteurs/klantmanagers/bestuurders
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief en discussie

Wat biedt deze sessie?
In deze sessie bespreken we op een interactieve manier hoe cliënten van vijf gemeenten met een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet door middel van een groepsgewijze aanpak ‘Match je Perspectief’ richting reguliere arbeid worden ondersteund. Deze groepsgewijze aanpak is op maat ontwikkeld voor AM Match en wordt sinds september 2016 uitgevoerd. Kenmerkend voor deze aanpak is een combinatie van enerzijds groepstrainingen gericht op het versterken van zelfsturend en probleemoplossend vermogen en werkzoekvaardigheden en anderzijds actieve begeleiding in concrete sollicitaties, werkstages en oriëntatie op de arbeidsmarkt. De samenwerking van de professionals rondom de cliënt wordt daarmee optimaal ingezet, terwijl tegelijkertijd de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt wordt gestimuleerd. We gaan op een interactieve manier in op een aantal cases en op de randvoorwaarden voor langdurige plaatsing bij een dergelijke groepsgewijze aanpak.

Naar overzicht sessies

Sessie 12: Do's en don'ts werkgeversdienstverlening: betrekken, bedienen, beïnvloeden

Spreker: Ida Dral – Adviseur op innovatie en verbinding IDE Advies in opdracht van de Programmaraad
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Uitvoerders en beleidsmakers werkgeversdienstverlening
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifieke kennis is vereist
Type sessie: Kennisoverdracht

Wat biedt deze sessie?
Er zijn in de afgelopen vijf jaar diverse onderzoeken over werkgeversdienstverlening uitgevoerd en gepubliceerd. In deze interactieve sessie wordt de rode draad van deze onderzoeken gedeeld. En de do’s en don'ts over werkgeversdienstverlening op basis van de verschillende onderzoeken gepresenteerd. Vragen die onder meer aan de orde komen zijn: Wat is de behoefte van werkgevers aan re-integratie dienstverlening? Welke werkgevers staan open voor doelgroep werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Hoe ziet het proces voor werkgevers bij het aannemen en plaatsen van medewerkers met een arbeidshandicap eruit? Wat zijn de succes- en faalfactoren? En welke rol kun je daar als intermediair of werkgeversservicepunt in spelen? De waaierkaart van de Programmaraad
Mensen met een beperking aan de slag! – Handreiking voor de dienstverlening aan werkgevers’ is het vertrekpunt van deze sessie.

Naar overzicht sessies

Sessie 13: Een sluitende aanpak voor kwetsbare mensen; inzet van de transitiecoach en externe jobcoach

Sprekers: Nicole van der Aa - Teamleider Werk en Inkomen gemeente Oss en Brenda Wouters - Arbeidscoach/adviseur St. Jobstap
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief en discussie

Wat biedt deze sessie?
Een kijkje in de keuken van de succesvolle re-integratiewijze van de gemeente Oss. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in de samenwerking van de Gemeente Oss met Stichting Jobstap m.b.t. de arbeidstoeleiding en jobcoaching van kwetsbare jongeren. In deze interactieve sessie worden succesfactoren gedeeld maar wordt er ook stilgestaan bij processen die verbetering behoeven en de kennisoverdracht naar de eigen medewerkers. U krijgt inzicht in wat transitiecoaching en externe jobcoaching kan betekenen in de sluitende aanpak.

Naar overzicht sessies

Sessie 14: ‘Ondernemen met je hart’, een begrip bij werkgevers in het Westland

Sprekers: Edwin Zuidgeest - Accountmanager en communicatieadviseur bij Patijnenburg en aanjager van MVO Westland
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Beleidsmedewerkers, werkgevers, re-integratiedienstverleners, WSP’s, SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Is geen vereiste. Iets weten van ons speelveld is wel handig, maar niet noodzakelijk
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, inspiratie

Wat biedt deze sessie?
In deze sessie zal Edwin Zuidgeest u meenemen in het verhaal van MVO Westland, Ondernemen met je hart! Dit initiatief van Patijnenburg (verantwoordelijk voor SW en re-integratie Participatiewet), is dé Westlandse succesformule om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen én voldoende productiewerk te bieden aan de SW-medewerkers. MVO Westland is een begrip geworden bij Westlandse ondernemers, die zich graag willen aansluiten. In dit publiek-private platform worden schotten en hokjes vermeden en wordt gedacht kansen en samenwerken! In deze workshop hoor je welke acties worden ondernomen om de werkgevers echt aan ons te binden, wat de aanpak zo succesvol maakt, en van welke ervaringen we hebben geleerd.

Naar overzicht sessies

Sessie 15: Regionale cliëntenparticipatie hoe geeft u dat vorm?

Sprekers: Alice Uineken - Arbeidsmarktregio Drenthe; Branko Hagen - Beleidsadviseur LCR en Marije Nool - Onderzoeker ZINZIZ
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Beleidsmedewerkers en managers betrokken bij regionaal Werkbedrijf of cliëntenparticipatie, leden cliëntenraden
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifieke kennis of kennisniveau vereist, wel kennis nemen van
brief van Klijsnma en van de Meer
Type sessie: Presentatie resultaten onderzoek naar regionale cliëntenparticipatie met actieve sessie over ontwikkelen regionale cliëntenparticipatie + praktijkvoorbeeld

 

Wat biedt deze sessie?
Kennis en inzicht over hoe regionale cliëntenparticipatie ontwikkeld kan worden. ‘Je spreekt niet over maar met cliënten’, dus ook in de arbeidsmarktregio. Maar hoe doen de regionaal Werkbedrijven dit? Welke thema’s zijn relevant op regionaal niveau? Hoe doet u dat in uw regio? Wat kunt u leren van andere regio’s? Gestart wordt met een presentatie van een onderzoek van ZINZIZ die in kaart bracht (1) Hoe staat het met de ontwikkeling van regionale cliëntenparticipatie en wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren? (2) Welke ondersteuningsbehoefte hebben bestuurlijk verantwoordelijken (o.a. vanuit het regionaal Werkbedrijf) en lokale gemeentelijke en UWV-cliëntenraden?
Na de presentatie zal Alice Uineken van de arbeidsmarktregio Drenthe haar ervaring en het belang van regionale cliëntenparticipatie belichten. Vervolgens gaan we op interactieve wijze ervaringen delen die u helpt bij de verdere ontwikkeling van succesvolle regionale cliëntenparticipatie.

Naar overzicht sessies

Sessie 16: Factsheets, Trendrapportage, 2-meting: inzicht en overzicht voor de Banenafspraak

Sprekers: Stefan Leliveld - Strategisch beleidsadviseur UWV; Arjen Michels - (Interim) manager Bronnen Gegevensdiensten UWV en Renate Westdijk - Projectleider transparantie Programmaraad
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Beleidsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten, maatschappelijke organisaties en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Enige kennis over de Banenafspraak en het doelgroepregister is wenselijk
Type sessie: Kennisoverdracht aan de hand van de nieuw ontwikkelde regionale Factsheets Banenafspraak, met de gegevens over kwartaal 3-2016, met mogelijkheid tot discussie

 

Wat biedt deze sessie?
In het kader van de Banenafspraak is er behoefte aan inzicht in en overzicht van de voortgang in de realisatie van het aantal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. Hiertoe stelt UWV onder andere formele metingen (ieder jaar: 1-meting, 2-meting, etc.) en trendrapportages (ieder kwartaal) op. Daarnaast heeft UWV sinds de trendrapportage over kwartaal 2-2016 als extra ondersteuning speciale factsheets ontwikkeld, met onder andere informatie over grondslagen en in- en uitstroom per arbeidsmarktregio. Een belangrijke extra tool om in uw regio te sturen op het behalen van de doelstellingen van de Banenafspraak. Zo krijgt u kennis en inzicht in de rapportages én u deze weet toe te passen bij u in de regio. Hoe worden deze rapportages opgesteld? Welke gegevens worden gebruikt? Hoe moet ik de cijfers lezen? En wat kan ik er mee als regio? Op dit soort vragen krijgt u in deze sessie het antwoord.

Naar overzicht sessies

Sessie 17: Transparantie & Kandidatenverkenner: ‘Ondersteuning in de Werkgeversdienstverlening en extra kansen voor werkzoekenden’

Sprekers: Astrid Hendriks - Programmamanager Banenafspraak bij UWV en Renate Westdijk - projectleider transparantie bij de Programmaraad
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

 

Doelgroep: Uitvoerders en managers van gemeenten en SW-bedrijven die werkzoekenden in de doelgroep Banenafspraak een extra kans gunnen en in werkgeversdienstverlening willen excelleren
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Enige kennis over dienstverlening aan werkzoekenden (met een arbeidsbeperking) en werkgevers is wenselijk
Type sessie: Kennisoverdracht waarbij praktijkvoorbeelden de overgebrachte kennis larderen. Een terugblik en een vooruitblik

Wat biedt deze sessie?
In 2016 hebben de regio’s en Programmaraad fors ingezet op een transparant bestand voor de kandidaten met een indicering voor het doelgroepregister (de doelgroep Banenafspraak). Wat hebben we met elkaar bereikt maar er is ook aandacht voor wat we niet hebben bereikt. Hoe gaat het nu met de Kandidatenverkenner, met de transparantie van de doelgroep en wat zijn de ‘lessons learned’ in 2016? En wat gaan we doen in 2017. Hoe kan de Programmaraad door middel van de Vliegende Brigade u ondersteunen en welke extra dienstverlening biedt UWV aan de regio’s om transparantie te realiseren. Wij gaan u enthousiasmeren om de ingeslagen weg voor een transparant bestand verder te bewandelen. Alle inspanningen met één doel: De werkgevers en kandidaten bij elkaar te brengen!

Naar overzicht sessies

Sessie 18: Is de online dienstverlening van UWV WERKbedrijf ook interessant voor uw organisatie en klanten?

Sprekers: Marcel Helfferich – UWV en Marc van den Broek - UWV
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifieke kennis is vereist
Type sessie: Interactief

 

Wat biedt deze sessie?
We leven in een samenleving waarin de digitalisering steeds verder gaat. Voor ons allen is het inmiddels normaal om online te shoppen, een reis te boeken en onze bankzaken te regelen. Het UWV WERKbedrijf biedt zogeheten blended services aan. Dit is een combinatie tussen persoonlijke en online dienstverlening. Wie weet wil uw organisatie de dienstverlening ook meer blendend aanbieden? In deze workshop laten we u kennismaken met de online diensten die aangeboden worden via werk.nl met als doelstelling dat u kunt bepalen of deze diensten wellicht ook voor uw organisatie interessant zijn.

Naar overzicht sessies

Sessie 19 : Zijn we echt gericht op werkgevers?

Sprekers: Brigitte van Lierop – Director Disworks en Tanja Willemsen – Projectleider Werkgeversdienstverlening Programmaraad
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Managers, leidinggevenden en professionals WSP
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Er is geen voorkennis nodig, behalve de eigen ervaringen in het werk
Type sessie: Interactief, discussie over belangen en doelen en keuzes hierin

Wat biedt deze sessie?
Deze workshop wil inspireren, wil aan het denken zetten. Waarover? Hoe is het in de praktijk van alledag gesteld met de klantgerichtheid van uw werkgeversdienstverlening? Bent u echt bezig met wat de werkgever nodig heeft om die nieuwe job of de nieuwe klus tot een succes te maken? In deze workshop krijgt u zicht op welke zaken in uw organisatie zorgen voor een stijging van de kansen om mensen te plaatsen. U discussieert met elkaar welke doelen op korte termijn haalbaar zijn, welke meer tijd nodig hebben, welke knelpunten u tegen komt, en hoe u deze knelpunten kunt oplossen. De workshop wordt ondersteund door een interactieve tool met stellingen.

Naar overzicht sessies

Sessie 20: Vergunninghouders - Integratie en participatie vanaf dag 1

Sprekers: Jorinde Hof - Regio-coördinator arbeidsmarktregio Utrecht Midden project Screening en Matching van Vergunninghouders, bedrijfsadviseur Werkgeversservicepunt Utrecht-Midden, en Lilian van Grimbergen - Projectcoördinator project Screening en Matching van Vergunninghouders Divosa
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 – 13. 45 uur

Doelgroep: Geen specificatie
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en praktijkvoorbeeld

Wat biedt deze sessie?
Met de komst van vluchtelingen in Nederland, is de integratie van vergunninghouders een flinke taak. De regio Utrecht start met een nieuwe aanpak waarbij vanaf het eerste moment van opvang van asielzoekers direct begonnen wordt met integratie. In deze workshop vertelt Utrecht hoe ze dit doen. Op welke manier opleiding, werk en taal zijn opgenomen in hun aanpak, en welke afspraken zijn gemaakt met het COA. Het streven is om statushouders van asielzoekerscentra naar gemeenten binnen dezelfde regio te laten doorstromen. Hierdoor kunnen asielzoekers in de regio blijven wonen, waardoor ze minder hoeven te verhuizen en gemaakte sociale contacten behouden.
De aanpak rondom vergunninghouders wordt landelijk ondersteund met het project Screening en Matching van Vergunninghouders. Divosa brengt 35 regio-coördinatoren samen en faciliteert een aanpak waarbij vanaf dag 1 integratie en participatie regionaal wordt opgepakt.

Naar overzicht sessies

Sessie 21: Beschut Werk en het Tilburgs Alternatief

Sprekers: Wilco Feil - Senior beleidsadviseur a.i. afdeling Economie & Arbeidsmarkt gemeente Tilburg
Te volgen in: ronde 1 van 09.45 – 10.45 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Uitvoerende professionals, beleidsadviseurs, managers
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Er wordt geen nadere uitleg over beschut werk gegeven. Deelnemers worden verondersteld bekend te zijn met de Participatiewet, het instrument beschut werk en enige kennis te hebben van de discussie rondom dit onderwerp die heeft geleid tot de wettelijke verplichting per 1 januari 2017
Type sessie: Praktijkvoorbeeld en interactieve uitwisseling

Wat biedt deze sessie?
De sessie geeft zicht op de beleidskeuzes om destijds met de invoering van de Participatiewet in 2015 juist niet te kiezen voor beschut werk. Maar daarvoor een alternatief te ontwikkelen. Het schetst wat dit Tilburgs Alternatief tot nu toe heeft opgeleverd. En maakt duidelijk welke beleidskeuzes de gemeente Tilburg maakt nu het beschut werk wettelijk is verplicht, hoe de uitvoering is ingericht en welk financieel model wordt gehanteerd. En geeft daarmee mogelijk praktische handvatten in beleids- en uitvoeringskeuzes in de eigen uitvoeringspraktijk.

Naar overzicht sessies

Sessie 22: Uitvoering geven aan Praktijkroute in Amsterdam

Sprekers: Ine Neefjes - Senior beleidsmedewerker bij de directie Werknemersregelingen van het ministerie van SZW en Antoinette de Ruijter - Senior beleidsadviseur Werk en Inkomen van gemeente Amsterdam
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Managers en medewerkers die een rol spelen in de uitvoering van de Praktijkroute
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Ter voorbereiding kunt u het
webinar over de Praktijkroute on demand terugzien
Type sessie: Praktijkvoorbeeld en interactieve uitwisseling

Wat biedt deze sessie?
Vanaf 1 januari 2017 is de Praktijkroute als toegang tot het
doelgroepregister opengesteld. Na een korte toelichting van het ministerie van SZW over het Wat, Waarom, Voordelen en Gevolgen van de Praktijkroute gaat Antoinette de Ruijter in op de ervaringen met de Praktijkroute in Amsterdam.

Naar overzicht sessies

Sessie 23: Conferentie Samen aan het werk. Matchen op werk in de arbeidsmarktregio

Van 14.00 – 15.00 kunt u het plenaire gedeelte bijwonen van de bestuurdersconferentie ‘Samen aan het werk. Matchen op werk in de arbeidsmarktregio.’

Deze bestuurdersconferentie die door het ministerie van SZW en de Programmaraad tezamen wordt georganiseerd, vindt evenals de Praktijkdag op 6 maart plaats op dezelfde locatie (Media Plaza te Utrecht).

Deze bestuurdersconferentie is een vervolg op de expertmeeting van 25 oktober 2016 met vertegenwoordigers van de arbeidsmarktregio’s en de wethoudersbijeenkomst van 2 november 2016. Beide bijeenkomsten stonden in het teken van een goede werking van de regionale arbeidsmarkt.

Deelnemers van de bestuurlijke conferentie zijn de regionale bestuurders in de werkbedrijven.

Doel van de bestuurdersconferentie is om samen met de landelijke partners en de arbeidsmarktregio’s de dienstverlening aan werkgevers (‘matchen op werk’) een impuls geven. Er gebeurt al veel in de regio en we willen dat verder ondersteunen. 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma zal de conferentie openen.

U bent van harte welkom om van 14.00 – 15.00 uur hierbij aanwezig te zijn.

Naar overzicht sessies

Voor wie?

De Praktijkdagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf.

Wanneer?

Maandag 6 maart 2017 van 9.45 uur tot 15.00 uur. Inloop vanaf 9.00 uur.

Waar?

Media Plaza
Croeselaan 6
3521 CA  Utrecht
Routebeschrijving

Aanmelden

De inschrijving is gesloten. U kunt zich niet meer voor de Praktijkdag op maandag 6 maart 2017.
 

Beperkte deelname private partijen

Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de praktijkdag een bevestiging van toelating.

Tot ziens op maandag 6 maart in Media Plaza te Utrecht!

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.