Uitnodiging Praktijkdag Programmaraad 6 oktober 2016

25 augustus 2016

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) nodigt u van harte uit voor de Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat die gehouden wordt op donderdag 6 oktober 2016 in NBC Congrescentrum te Nieuwegein. Het thema van deze Praktijkdag is werkzoekendendienstverlening. Wij bieden u weer een gevarieerd programma aan met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisie sessies over de  Participatiewet, de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de wet SUWI. U heeft op deze dag tevens de gelegenheid om ervaringen met professionals te delen, te netwerken en inhoudelijk deskundigen te bevragen.

 

De presentaties van de sessies die gehouden zijn op 6 oktober 2016 kunt u hier bekijken.

 

Programma: keuze uit 21 sessies

Met maar liefst 21 verschillende sessies heeft u op 6 oktober een uitgebreide keuze. U bepaalt zelf aan welke sessie u deelneemt in elk van de 4 rondes:
ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur
ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur
ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur
​ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur
In elke ronde heeft u de keuze uit maximaal 10 verschillende sessies.

Overzicht van de sessies die u kunt volgen:

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW
Sessie 2: 'Onno achter de geraniums'; een interactieve sessie beschut werk met praktijkvoorbeeld en dialoog
Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale Werkbedrijven
Sessie 4: Dialoog: Hoe gaan gemeenten om met de verplichtstelling van beschut werk? 
Sessie 5: Arbeidsvoorwaardelijke modellen voor detachering onder de Participatiewet
Sessie 6: Groepswerk bij werkgevers: De succesfactor van de Participatiewet!
Sessie 7: Detacheringswijzer Participatiewet
Sessie 8: Kandidatenverkenner
Sessie 9: Trendrapportage Banenafspraak...Tellen? Meten? Turven? Hoe en wat!
Sessie 10: Speciale leerweg naar werk - Subsidieregeling Ernstige Scholingsbelemmeringen
Sessie 11: Houding en gedrag zijn bepalend voor succes op de arbeidsmarkt
Sessie 12: Mentorwijs, een praktisch programma voor inclusief werken.
Sessie 13: Re-integratietaak vangnetters Ziektewet gemeentelijke doelgroep
Sessie 14: Schoolverlaters: sluitende aanpak PrO, VSO & Entree 
Sessie 15: Uniformiteit van social return in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant
Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet
Sessie 17: Van uitkering naar succes met de Buzinezzclub en Social Impact Bonds
Sessie 18: Workshop publiek private samenwerking voor vluchtelingen
Sessie 19: Mysteryguestonderzoek, de spiegel waar je graag in wilt kijken
Sessie 20: Handreiking voor een succelvolle aansluiting van SW-bedrijven op het UWV-portaal
Sessie 21: Interne jobcoaching vanuit het werkzoekendenperspectief 
Sessie 22: Handicap: een belemmering? - Hoe slaan we de brug tussen beleid, mentaliteit en eigen verantwoordelijkheid?

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW

Sprekers: Betsie Gerrits – Programmamanager Programmaraad en Fer Nieuweboer - Ministerie van SZW
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: Onbeperkt
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Wat biedt deze sessie?
Tijdens deze sessie praat het ministerie van SZW u graag bij over de laatste ontwikkelingen en actualiteiten uit Den Haag zoals de stand van zaken rondom Beschut werk, de Praktijkroute en Werkgeversdienstverlening. Daarnaast gaat de Programmaraad graag met u in gesprek over uw grootste vragen en uitdagingen. Welke vragen spelen er in uw regio? Wat heeft u nog nodig om de uitvoering goed te kunnen vormgeven? Wat speelt er in uw regio en hoe kan de Programmaraad hierbij helpen? Een interactieve sessie met het ministerie van SZW en de Programmaraad.

Naar overzicht sessies 

Sessie 2: 'Onno achter de geraniums'; een interactieve sessie beschut werk met praktijkvoorbeeld en dialoog

Sessiebegeleiders namens de Programmaraad: Ida Dral - IDE Advies en Paul van der Plas - Drama & Communicatie
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur

Doelgroep: Beleidsmedewerkers gemeenten
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Ervaring als beleidsmedewerker en kennis van beschut werk
Type sessie: Interactief,  inzichten en kennis uitwisselen, praktijkvoorbeeld,  dialoog,  'Learning by doing'

Wat biedt deze sessie?
Welke klant is geschikt voor Beschut Werk? Welke betekenis geeft u aan de inzet van Beschut Werk? Vanuit welk perspectief geeft u concreet vorm en invulling aan beleid? Welke uitvoerende partijen betrekt u om e.e.a. te realiseren? 
In deze, op de praktijk gerichte workshop, worden de belemmeringen en kansen rondom Beschut Werken zichtbaar en invoelbaar gemaakt.  Aan de hand van een praktijkvoorbeeld, waar de problematiek van Beschut Werk vanuit verschillende perspectieven wordt belicht, zullen inzichten en kennis worden gedeeld. Er zal een actieve dialoog worden gevoerd rondom de vraag: Wat is op beleidsniveau nodig om effectief uitvoering te geven aan Beschut Werk en hoe biedt u perspectief aan de groep kwetsbare klanten? De bijeenkomst biedt praktische handvatten om uitvoering te geven aan de ‘nieuwe’ elementen van de wetgeving en zet aan tot een actieve benadering.

Reacties op voorgaande sessies:

  • “Super dat je echt vanuit een duidelijk perspectief aan de slag gaat. Mooie  verbinding met de transformatie/transitie en Participatiewet.”
  • “Leuk, interactief, anders dan anders.”

Naar overzicht sessies

Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale Werkbedrijven

Sessiebegeleider: Tanja Willemsen - Trekker Werkgeversdienstverlening en regionale Werkbedrijven Programmaraad en Dick Schuur – Aanjager Programmaraad
Te volgen in: deze sessie start om 14.30 uur (tijdens ronde 4) en duurt tot 16.30 uur.

Doelgroep: Trekkers regionale Werkbedrijven en (bestuurs)leden regionale Werkbedrijven (deze workshop is niet toegankelijk voor andere geïnteresseerden)
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Kennis en ervaring met regionale Werkbedrijven
Type sessie: Intervisie

Wat biedt deze sessie?
In deze intervisiesessie gaan trekkers van regionale Werkbedrijven met elkaar in gesprek. We starten de intervisie met een ronde langs de velden. Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid om de actuele stand van het regionale Werkbedrijf te delen en de uitdagingen voor de nabije toekomst te duiden. Na deze ronde van delen en kruisbestuiving worden 1 of 2 uitdagingen centraal gesteld. Deze vragen of casuïstiek worden vervolgens middels een gestructureerde intervisie-methode gezamenlijk uitgediept. U bent van harte uitgenodigd om vooraf een vraag of casus die verdieping verdient, in te dienen bij twillemsen@divosa.nl.

Naar overzicht sessies

Sessie 4: Dialoog: Hoe gaan gemeenten om met de verplichtstelling van beschut werk?

Sessiebegeleider namens de Programmaraad: Peter van der Geer van Debat.nl met deelnemers dialoogsessie: Rabin Baldewsingh - wethouder gemeente Den Haag; Egbert Lichtenberg – algemeen directeur !GO voor mensenwerken en vice voorzitter Cedris, Co Lambert - wethouder Aa en Hunze en Marc Bevers - gemeente Tilburg
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: onbeperkt
Kennisniveau: n.v.t.
Type sessie: interactieve dialoog om gezamenlijk tot verdieping te komen

Wat biedt deze sessie?
Gemeenten worden volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken beschut werk aan te bieden. In de Wet zit ook de mogelijkheid dat mensen bij wie op de werkplek wordt vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, worden opgenomen in het doelgroepregister. De ministerraad stemde onlangs in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoe gaan gemeenten uitvoering geven aan de verplichtstelling beschut werk? Een dialoogsessie met verschillende partijen. 

Naar overzicht sessies

Sessie 5: Arbeidsvoorwaardelijke modellen voor detachering onder de Participatiewet 

Sprekers: Arend Pieterse van Cedris, opdrachtgever voor de publicatie 'Arbeidsvoorwaardelijke modellen bij detachering onder de Participatiewet' die in april door Cedris is uitgebracht
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur, ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur
 
Doelgroep: Beleidsmakers en bestuurders van gemeenten en Sociale Werkbedrijven die beslissingen moeten nemen of voorbereiden over detachering bij de uitvoering van de Participatiewet
Maximaal aantal deelnemers: 20
Kennisniveau: De sessie heeft meerwaarde voor personen die direct met het detacheringsvraagstuk bezig zijn. De workshop speelt in op een deelnemersgroep die actief bemoeienis heeft bij het ontwikkelen van (beleid en afwegingen rondom) een detacheringsfaciliteit.
Type sessie: Na een toelichting over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van detacheren, het bespreken van de voor- en nadelen van de verschillende rechtspositionele modellen aan de hand van de publicatie is er ruimte voor discussie en uitwisseling over de uitvoeringstechnische aspecten van detachering aan de hand van concrete vragen en voorbeelden van gemeenten

Wat biedt deze sessie?
De belofte van de Participatiewet is dat ook mensen die geen volwaardig loon kunnen verdienen zoveel mogelijk aan het werk gaan bij gewone werkgevers. In de praktijk blijken veel werkgevers voor een detachering te kiezen. Maar welke constructies zijn er eigenlijk mogelijk om mensen te detacheren en wat zijn de consequenties van de verschillende modellen? Daarover heeft Cedris een handreiking ontwikkeld die u vooraf kunt doornemen. Als dit tot vragen leidt, kunt u die stellen. Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen bedienen wordt de deelnemers van de sessie van te voren gevraagd hun concrete vragen in te dienen of aan te geven wat hun informatiebehoefte is. In de sessie wordt hierop ingegaan. Verder wordt actief ingespeeld op de vragen vanuit uw eigen praktijk en die van andere deelnemers.

Naar overzicht sessies

Sessie 6: Groepswerk bij werkgevers: De succesfactor van de Participatiewet!

Sprekers: Tom de Haas, zelfstandig adviseur en schrijver. Schreef met specialisten uit het veld de werkwijzer en het werkboek over groepsdetachering bij werkgevers. Jeroen Hubers is adviseur arbeid en innovatie bij Atlant Groep in Helmond en een van de genoemde specialisten.
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Professionals en leidinggevenden die werken bij uitvoerders van de Participatiewet, Wsw en sociale ondernemers
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Bekend met detachering als dienst. Bij voorkeur enige ervaring met het zelf ontwikkelen, organiseren van (groeps)detachering
Type sessie: Kennisoverdracht, praktijkvoorbeelden, interactief de grenzen verleggen

Wat biedt deze sessie?
Een methodische werkwijze voor het opzetten en in stand houden van groepsdetacheringen. Met als doel: loonwaarde ontwikkelen en realiseren, kennismaking met de werkgever tot stand brengen. De drempel naar doorstroom in een reguliere functie verlagen. Een leidraad voor maatschappelijk ondernemen met groepsdetachering.

Naar overzicht sessies

Sessie 7 : Detacheringswijzer Participatiewet

Sprekers: Maurits Depla van Hiemstra en De Vries, mede auteur detacheringswijzer die in april door de Programmaraad is uitgebracht
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur

Doelgroep: Beleidsmakers en bestuurders van gemeenten en Sociale Werkbedrijven die beslissingen moeten nemen of voorbereiden over detachering bij de uitvoering van de Participatiewet
Maximaal aantal deelnemers: 20
Kennisniveau: De sessie heeft meerwaarde voor personen die direct met het detacheringsvraagstuk bezig zijn. De workshop speelt in op een deelnemersgroep die actief bemoeienis heeft bij het ontwikkelen van (beleid en afwegingen rondom) een detacheringsfaciliteit.
Type sessie: Discussie en uitwisseling over a) de beleidsmatige, b) de bedrijfseconomische en c) de uitvoeringstechnische aspecten van detachering aan de hand van concrete voorbeelden van gemeenten

Wat biedt deze sessie?
De belofte van de Participatiewet is dat ook mensen die geen volwaardig loon kunnen verdienen aan het werk gaan bij gewone werkgevers. In de praktijk loopt het echter nog niet storm. Werkgevers zien op tegen de risico’s. Zij willen deze mensen wel laten werken, maar bij voorkeur op basis van detachering. Is het detacheren van deze groep een publieke taak? Hier en daar is en wordt daar volmondig “ja” op gezegd. Maar op veel plekken zijn twijfels, vanuit uiteenlopende overwegingen en belangen. Daardoor verloopt het keuzeproces soms moeizaam. Op verzoek van Cedris is de detacheringswijzer ontwikkeld. Daarin worden - op basis van de praktijkervaring in 18 gemeenten en SW-bedrijven - de uiteenlopende overwegingen om wel of niet te detacheren systematisch op een rij gezet. De kennis die hierbij is opgedaan, zal met u worden gedeeld. De deelnemers van de sessie worden tijdens de sessie door middel van een kleine enquête uitgenodigd in te gaan op de keuzes en dilemma’s uit hun praktijk. In de sessie wordt vervolgens actief ingespeeld op de vragen vanuit uw eigen praktijk en die van andere deelnemers.

Naar overzicht sessies

Sessie 8: Kandidatenverkenner

Sprekers:  Nick Goedman  - arbeidsdeskundige UWV, Nico Veerman, Cathelijne Cornelissen en een werkgever
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Werkgevers, gemeentes en scholen
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: geen specifieke kennis nodig
Type sessie: kennisoverdracht en praktijkvoorbeeld (ondersteund door aanwezigheid werkgever)

Wat biedt deze sessie?
De applicatie kandidatenverkenner Banenafspraak geeft werkgevers direct inzicht in de beschikbare kandidaten uit de doelgroep Banenafspraak. In deze interactieve sessie krijgt men een beeld van de werking van de applicatie. Maar ook wat UWV en gemeenten moeten organiseren om werkgevers op deze manier te ondersteunen bij het realiseren van de Banenafspraak. Een werkgever licht toe hoe de kandidatenverkenner toepasbaar is.

Naar overzicht sessies

Sessie 9: Trendrapportage Banenafspraak...Tellen? Meten? Turven? Hoe en wat!

Sprekers: Stefan Leliveld en Eric Vinckhof van UWV
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: beleidsmedewerkers, managers, bestuurders gemeenten en SW
Maximaal aantal deelnemers: 20
Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit onderwerp is vereist. 
Type sessie: kennisoverdracht, interactief

Wat biedt deze sessie?
In het kader van de banenafspraak is er behoefte aan inzicht in en overzicht van de voortgang in de realisatie van het aantal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. Hiertoe stelt UWV in opdracht van SZW onder andere formele metingen (ieder jaar) en de regionale trendrapportages (ieder kwartaal) op. Hoe worden deze rapportages opgesteld? Welke gegevens worden gebruikt? Hoe moet ik de cijfers lezen? En wat kan ik er mee als regio? Op dit soort vragen krijgt u in deze sessie het antwoord. Zodat u kennis en inzicht krijgt in de rapportages én u deze weet toe te passen bij u in de regio.

Naar overzicht sessies

Sessie 10: Speciale leerweg naar werk - Subsidieregeling Ernstige Scholingsbelemmeringen

Sprekers: Lianda van Velzen - Arbeidsdeskundige REA College en Raymond Keuters - Trajectcoach REA College  
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur  en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep:  Beleidsmedewerkers en uitvoerend medewerkers van gemeenten (Werk & Inkomen en Onderwijs)
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Zie doelgroep
Type sessie: Kennisoverdracht, interactief en delen van praktijkervaring

Wat biedt deze sessie?
Voor jongeren met een handicap is het vaak moeilijk om een vak te leren in het gewone beroepsonderwijs. Het REA College Nederland en Eega Plus bieden speciaal beroepsonderwijs op maat op mbo niveau, waarin jongeren met een arbeidsbeperking toewerken naar een erkend diploma of deelcertificaten. Bovendien biedt het onderwijs speciale begeleiding naar werk. Meer dan 70% van de afgestudeerden vindt dan ook binnen korte tijd een geschikte baan. Sinds 2015 kunnen ook jongeren die onder de Participatiewet vallen instromen in het speciaal beroepsonderwijs door gebruik te maken van de subsidieregeling ernstige scholingsbelemmeringen.

In deze workshop maakt u kennis met het speciaal beroepsonderwijs. U leert voor welke jongeren dit onderwijs bedoeld is, waar de onderwijslocaties zijn, hoe het toeleidings- en indicatieproces werkt en hoe het opleiden en de begeleiding naar werk eruit ziet in de praktijk. In de workshop is er ook ruimte om vragen te stellen.

Naar overzicht sessies

Sessie 11: Houding en gedrag zijn bepalend voor succes op de arbeidsmarkt

Sprekers: Rob Houthoofd - Algemeen Directeur IMpact Kampen en Dronten Impact en Cees Jan Gieskes - Algemeen Directeur MKB Goed Werknemer schap
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit onderwerp is vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisdeling, interactief, discussie

Wat biedt deze sessie? 
Als arbeidsbemiddelaar of jobcoach is het u ongetwijfeld wel eens overkomen: die veelbelovende kandidaat staat na twee dagen werken al weer bij u op de stoep:

“Ik paste niet in het team zei de ploegbaas…”
“Mijn oppas liet het afweten en die kantoortijden zijn ondoenlijk.”
“De werkomstandigheden zijn abnormaal, ik ga daar echt niet meer heen!”
“Ik kreeg meteen de volgende dag buikgriep, wat een pech!”

Op basis van het CV kunt u wel achterhalen welke kennis en vaardigheden de kandidaat heeft en kunt u een inschatting maken wat hij nodig heeft om actief deel te nemen op de arbeidsmarkt. Maar uit het CV is niet op te maken welke werkhouding en welk gedrag iemand zal vertonen op de werkvloer. Bij het inzetten van mensen met een afstand tot de wilt u graag van tevoren weten of iemand over de juiste houding beschikt. Dit voorkomt een hoop ergernis en frustratie. Bij u, bij de kandidaat en zéker bij de werkgever. MKB GoedWerknemerschap is een keurmerk dat samen met MKB Nederland -dus met de werkgevers- is ontwikkeld. Iemand die beschikt over het pasje voldoet aan de eisen die MKB werkgevers en ondernemers stellen aan houding en gedrag. Dus aan de attitude die iemand heeft, en niet de inhoudelijke competentie.

Naar overzicht sessies

Sessie 12: Mentorwijs, een praktisch programma voor inclusief werken.

Sprekers: Joke van der Wal – opleidingsadviseur Werkzaak Rivierenland, Frank Eversen - trainer Werkzaak Rivierenland en Rik Bijl - directeur Bureau Bennekom
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Leidinggevenden en beleidsmedewerkers gemeenten en bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 18
Kennisniveau: Basale kennis van de Participatiewet
Type sessie: Interactieve werksessie, kennisoverdracht over effectieve benadering en achtergrondkennis van psychische beperkingen, toelichting op programma.

Wat biedt deze sessie? 
De sessie geeft informatie over achtergrond, opzet en resultaten van Mentorwijs. Mentorwijs is een praktisch programma gericht op het succesvol opnemen van nieuwe medewerkers uit de Participatie-doelgroep in uw organisatie. Dat wilt u, u hebt werk, maar bent u er klaar voor?  Het gaat veelal om mensen met een bijzondere achtergrond, bij wie de benadering door collega’s en leidinggevenden het verschil vormt tussen succes en mislukken van een plaatsing. Mentorwijs is ontwikkeld voor werkgevers en leidinggevenden, die medewerkers van Werkzaak Rivierenland begeleiden op de werkvloer, of dit op korte termijn gaan doen.

De sessie is gericht op:

  • voorbereiding op de werkvloer;
  • psychische beperkingen in relatie tot werk;
  • (non)verbale communicatie en stijlen van leidinggeven;
  • observeren en feedback.

Naar overzicht sessies

Sessie 13: Re-integratietaak vangnetters Ziektewet gemeentelijke doelgroep

Sprekers: Pieter VeefkindUWV en een vertegenwoordiger van een gemeente
Te volgen in: ronde 1 van 09.45 – 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur 

(DEELNEMERS WAARDEREN DEZE SESSIE MET EEN 8,3)

Doelgroep: Beleidsmedewerkers gemeente m.b.t. re-integratie arbeidsbeperkten Participatiewet
Max aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Kennis van de regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
Type sessie: Kennisoverdracht, interactieve kennisdeling, discussie en gezamenlijk tot verdieping komen 

Wat biedt deze sessie?
Deze sessie stond ook op het programma op de Praktijkdag in maart. Deelnemers over de sessie: “Heldere uitleg die veel vragen oproept. Dit zet mij aan het denken over alle acties die ondernomen dienen te worden.” – “Meer bekendheid aan geven. Ik denk dat veel gemeenten nog niet weten dat ze hier iets mee moeten. Eye opener en schrikbeeld.”

Met deze sessie wordt inzicht gegeven in het re-integratieproces dat gemeenten dienen uit te voeren voor burgers die onder de gemeentelijke doelgroep Participatiewet vallen en ziek uit dienst gaan. Een burger met arbeidsbeperkingen, die niet in staat is het WML te verdienen kan met Loonkostensubsidie door een werkgever in dienst worden genomen. De loonkostensubsidie wordt door de gemeente aan de werkgever verstrekt. Zolang de burger niet in staat is het WML te verdienen blijft de gemeente verantwoordelijk voor de re-integratie als de burger weer uit dienst gaat. Specifiek voor de groep die bij einde van het dienstverband ziek is, is de regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet in het leven geroepen. Deze procesgang wordt al door werkgevers uitgevoerd en geldt in vereenvoudigde vorm nu ook voor gemeenten. Wat betekent dit voor de organisatie rondom deze specifieke doelgroep? Wat moet en wat mag? Hoe verhouden zich de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente ten opzichte van die van UWV? Hoe vindt overdracht plaats? Wat weten andere gemeenten al? Wat kun je van elkaar leren?

Naar overzicht sessies

Sessie 14: Schoolverlaters: sluitende aanpak PrO, VSO & Entree

Sprekers: Ingrid van Zimmeren - Unitmanager Participatie Orionis Walcheren en Anneke Westerlaken - projectadviseur bij Cedris en trekker bij de Programmaraad.
Te volgen in: Ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit onderwerp is vereist.
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief

Wat biedt deze sessie?
Een workshop over de laatste ontwikkelingen in het speciaal- en praktijkonderwijs. Daarnaast wordt de publicatie van SBCM en Cedris toegelicht over de rol die SW bedrijven kunnen spelen in de arbeidsmarkttoeleiding van leerlingen. De sluitende aanpak voor jongeren zoals vormgegeven in Walcheren wordt toegelicht vanuit de praktijk.

Naar overzicht sessies

Sessie 15: Uniformiteit van Social return in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant

Uniformiteit van Social return in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant; Welke dienstverlening bieden wij aan voor de verschillende doelgroepen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie?

Sprekers: Joyce de Vaan - programmamanager Social Return Weener XL en Corry Duquesnoy - Accountmanager Weener XL
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Voor iedereen die contract heeft met werkgevers en kandidaten
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Er wordt geen voorkennis verondersteld
Type sessie:  kennisdeling en middels vragen gezamenlijk tot verdieping komen

Wat biedt deze sessie?
Social Return blijkt nog steeds een vliegwiel voor arbeidsparticipatie. Echter, het is belangrijk om het in de arbeidsmarktregio goed te uniformeren. Dat vraagt om afstemming met andere SW-bedrijven, gemeenten en UWV.  Regio Noordoost Brabant laat u in deze sessie zien hoe deze uniformering eruit ziet en hoe zij dat hebben gerealiseerd. Als de Social Return goed georganiseerd is, dan levert dat veel plaatsingen op voor verschillende doelgroepen. Ook bij het plaatsen van kandidaten  is het van belang om dit af te stemmen in de arbeidsmarktregio. WXL schetst welke mogelijkheden zij in ’s-Hertogenbosch heeft om diverse doelgroepen te plaatsen bij werkgevers en hoe zij daarin eveneens samenwerkt met andere SW-bedrijven, gemeenten en UWV

Naar overzicht sessies

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de participatiewet?

Sprekers: Gerard Ruis – procesmanager Cedris en Guido Boonstra - Manager Werk & Werkgeversdienstverlening AM-Match 
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: beleidsmakers en bestuurders van gemeenten en Sociale Werkbedrijven die beslissingen moeten nemen of voorbereiden over beschut werk
Maximaal aantal deelnemers: 20
Kennisniveau: de sessie heeft meerwaarde voor personen die direct met het onderwerp beschut werk bezig zijn. De sessie vraagt om een deelnemersgroep die actief bemoeienis heeft bij het ontwikkelen van (beleid en afwegingen rondom) beschut werk
Type sessie: uitwisseling o.b.v. onderzoek over 1. de betekenis voor de doelgroep 2. financiële rekenmodellen en 3. mogelijke uitvoeringspraktijken van het instrument beschut werk.  Discussie aan de hand van concrete voorbeelden van gemeenten

Wat biedt deze sessie? De belofte van de Participatiewet is dat ook mensen die niet zelfstandig een volwaardig loon kunnen verdienen wél aan het werk gaan. Beschut werk is één van de bouwstenen voor een goed stelsel van voorzieningen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar wél een belangrijke. De doelgroep waar het hier om gaat is in staat en bereid om een bijdrage (productie) te leveren en daarmee toegevoegde waarde op de werkplek te realiseren. Dat kan op verschillende manieren: in de eigen organisatie, bij het SW-bedrijf of bij marktpartijen. Werkgevers zijn bereid voor deze productiviteit betalen maar willen wel gecompenseerd worden voor de kosten. De uitdaging bestaat eruit om slim op deze bereidheid in te spelen. In deze sessie belichten we de positieve kanten en mogelijkheden van beschut werk aan de hand van recente inzichten. In gesprek met uw collega’s kunt u dubbelwerk voorkomen en elkaar te inspireren bij het vormgeven van dit nieuwe instrument. Deelnemers van de sessie worden voor de sessie door middel van een kleine enquête uitgenodigd in te gaan op de keuzes en dilemma’s uit hun praktijk. In de sessie wordt vervolgens actief ingespeeld op de vragen vanuit uw eigen praktijk en die van andere deelnemers.

Naar overzicht sessies

Sessie 17: Van uitkering naar succes met de Buzinezzclub en Social Impact Bonds

Spreker: Leo van Loon - directeur van de Buzinezzclub en auteur van het boek Ondernemen in Transitie en Henk Bakker - manager sociale innovatie Ecorys
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur.

Doelgroep: beleidsmakers en bestuurders van gemeenten
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist 
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief

Wat biedt deze sessie?
De krimpende P-budgetten maken het noodzakelijk om nieuwe, innovatieve methodieken te vinden om uitkeringsgerechtigden te activeren. Alle deelnemers worden ter plekke uitgenodigd inspirerende voorbeelden en innovatieve methodieken in te brengen. Deze worden besproken en gezamenlijk komen we tot een staalkaart van de laatste ontwikkelingen in het veld om schaarse budgetten zo slim en effectief mogelijk in te zetten.
De Buzinezzclub aanpak dient als voorbeeld om de sessie op te starten. Zij past met succes drie krachtige methodieken toe: zelfsturing, vrijwilligerscoaches en Social Impact Bonds. Via Social Impact Bonds wordt het I-budget getransformeerd tot P-budget door afspraken te maken met sociale investeerders die 100% pay for succes werken. Met andere woorden: Pas als gemeenten daadwerkelijk bespaard hebben op hun uitkeringskosten, betalen ze een deel van de besparing uit.
Met haar innovatieve aanpak groeide de Buzinezzclub in drie jaar vanuit Rotterdam naar vijf regio’s (Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Drechtsteden). Nu begeleidt ze 400 jongeren per jaar 100% pay for succes. Gemiddeld verlaat 60% van de jongeren de uitkering: 10% start een bedrijf, 20% gaat naar een opleiding en 30% vindt de baan die bij ze past. 

Naar overzicht sessies

Sessie 18: Workshop van Publiek Private samenwerking voor vluchtelingen

Sprekers: Emerentia Meijburg - programmamanager ondernemerschap en werk voor vluchtelingen Gemeente Amsterdam en Dirco Dekker - Manager Social Development  Manpower
 Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: geen specifieke kennis vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief

Wat biedt deze sessie?
Wij nemen u mee in de pilot-ervaringen in Amsterdam van de begeleiding van vluchtelingen naar werk en/of opleiding.  Aan Amsterdam gekoppelde vluchtelingen, die nog in het AZC wonen maar zodra woonruimte beschikbaar is in Amsterdam komen wonen,  worden  begeleid naar werk en/of opleiding.  Het doel is meer vluchtelingen sneller de stap naar werk te laten maken, door al vanaf het moment dat zij aan Amsterdam gekoppeld zijn hun kwaliteiten en talenten in kaart te brengen en vervolgens te starten met activeren. Manpower heeft ruime ervaring in begeleiding en bemiddeling van vluchtelingen en zet deze in opdracht van de gemeente in om samen dit doel te bereiken. Graag inspireren wij u door het delen van onze ervaringen!

Naar overzicht sessies

Sessie 19: Mysteryguestonderzoek, de spiegel waar je graag in wilt kijken

Sprekers: Solange Walop – specialist klantgericht ondernemen en Jeannet Verhoeven - projectleider Regionale Werkgeversdienstverlening West Brabant
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: geen specifieke kennis vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisdeling, interactief, discussie

Wat biedt deze sessie? 
Wat gebeurt er wanneer een werkgever met jouw WSP belt? Wordt er aangenomen? En zo ja hoe? Krijgt hij de service die hij verwacht? Wat verwacht hij eigenlijk? En hoe kunnen we dat bieden? In deze workshop gaan we aan de hand van een interactieve discussie kijken wat kwaliteit van dienstverlening is. Hoe moeilijk het is om dit concreet te maken en daar collega’s bij te betrekken en uiteindelijk tip en tricks om dat juist te doen. Centraal staat de case van WSP West Brabant. Zij hebben een mysteryguestonderzoek laten uitvoeren op het kanaal telefonie en zijn met een deel van de betrokken medewerkers aan de slag gegaan met de resultaten hiervan. Dit wordt aangevuld met ervaringen uit andere branches, want dienstverlening is uiteindelijk overal mensenwerk. Denk hierbij niet alleen aan leuke anekdotes, maar ook praktische oplossingen om te verbeteren, om het kennisniveau van medewerkers op een ludieke doch effectieve manier te verbeteren en om dit alles te verankeren in de organisatie.

Naar overzicht sessies

Sessie 20: Handreiking voor een succesvolle aansluiting van SW-bedrijven op het UWV-portaal

Sprekers: Gerlinde Scheper - Regie Voerder Werk Gemeente Heerde en Vliegende Brigade Regionaal Werkbedrijf Zwolle, aangevuld met een SW organisatie die aangesloten is op UWV Portaal
Te volgen in: ronde 4 van 14:00 – 15:00 uur

Doelgroep: Medewerkers van SW organisaties die zich willen verdiepen in het aansluiten op en gebruik van UWV Portaal
Maximaal aantal deelnemers: 30
Kennisniveau: geen specifieke kennis vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en praktijkvoorbeeld

Wat biedt deze sessie?
Werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen door de vraag (vacatures/baanopeningen) en aanbod (kandidaten), al dan niet ondersteund met persoonlijk contact vanuit de publieke partijen, uniform in één elektronische voorziening aan te bieden om tot match te komen.’ Dat is de stip aan de horizon waar alle betrokken partijen zich voor inzetten.
Om dat te realiseren is het werken met die éne elektronische voorziening, UWV Portaal, van groot belang. Na het bezoeken van deze sessie weet u, als SW organisatie, hoe u aangesloten kan worden op UWV Portaal. Wat moet er geregeld worden, wat wordt u aangeboden en wat zijn de financiële consequenties. Tevens bent u op de hoogte van de voordelen die UWV Portaal heeft en het werken met één elektronische voorziening in de regio/ het land. Denk aan de extra mogelijkheden voor uw kandidaten omdat zij inzichtelijk zijn voor werkgevers, de werkgevers in uw regio kunnen zelf digitaal rondkijken in het aanbod Banenafspraak via de Kandidaatverkenner etc. 

Naar overzicht sessies

Sessie 21: Interne jobcoaching vanuit het werkzoekendenperspectief

Sprekers: Robin de Rooij - CNV Jongeren en een gemeente
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur 

Doelgroep: Beleidsmakers, vertegenwoordigers RWB, klantmanagers en medewerkers Werkgeverservicepunt
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit onderwerp is vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief

Wat biedt deze sessie?
Deze workshop laat zien hoe interne jobcoaching middels de HARRIE methodiek kan worden gestimuleerd. Deze methodiek is gecertificeerd voor de interne jobcoachregeling van het UWV en is al in 10 van de 35 arbeidsmarktregio’s geïntroduceerd. In de toolbox van de Programmaraad leest u meer over deze methodiek.

Sessie 22: Handicap: een belemmering? - Hoe slaan we de brug tussen beleid, mentaliteit en eigen verantwoordelijkheid? 

Sprekers: Karin Sleeking – directeur A+O fonds Gemeenten, Joy van der Stel - www.empowermij.com en Mariëlle Blankenstijn - www.wheelsofchange.nl 
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen specifieke kennis vereist
Type sessie: Dialoog, praktijkgericht, praktijkvoorbeelden, interactief, discussie, tot inzicht komen

Wat biedt deze sessie?
Jarenlang hebben 2 werelden naast elkaar bestaan: de kleine (gehandicapte) wereld en de grote (echte) wereld. Door het nieuwe (participatie) beleid willen we deze 2 werelden in allerlei domeinen samenvoegen. Echter nu blijkt uit ervaring een gat te zijn tussen het nieuwe beleid, de mentaliteit (die bestaat over mensen met een anderswerkend lijf) en de verantwoordelijkheid (die mensen met een anderswerkend lijf zelf kunnen en willen nemen). Joy en Mariëlle hebben beide een anderswerkend lijf en willen met de deelnemers in deze workshop de dialoog hierover aangaan. Hiermee willen ze de brug slaan tussen beleid, mentaliteit en verantwoordelijkheid. Aan de orde kunnen komen vragen over werkprocessen in gemeente, instrumenten zoals generatiepact en meester in je werk en jouw rol in het proces. Resultaat is een boodschappenlijstje dat we aan de betrokken organisaties gemeenten, UWV en SW bedrijven willen aanbieden zodat zij in werkprogramma 2017 hiermee verder kunnen.

Naar overzicht sessies

Voor wie?

De Praktijkdagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf.

Wanneer?

Donderdag 6 oktober 2016 van 9.45 uur tot 15.00 uur met aansluitend een borrel. Inloop vanaf 9.00 uur.

Waar?

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC  Nieuwegein
Routebeschrijving

Aanmelden

U kunt zich hier inschrijven voor de Praktijkdag op donderdag 6 oktober 2016.
 

Beperkte deelname private partijen

Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de Praktijkdag een bevestiging van toelating.
 

Tot ziens op donderdag 6 oktober bij NBC Congrescentrum in Nieuwegein!

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.