Uitnodiging Praktijkdag Programmaraad 7 juni 2018

25 april 2018

De Programmaraad (waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken) nodigt u van harte uit voor de Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat die gehouden wordt op donderdag 7 juni 2018 in Gooiland in Hilversum. Thema’s die aan bod komen zijn: werkgeversdienstverleningwerkzoekendendienstverleningtransparantie en samenwerking in de arbeidsmarktregio. Wij bieden u weer een gevarieerd programma aan met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisie sessies over de Participatiewet, de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de wet SUWI. U heeft op deze dag tevens de gelegenheid om ervaringen met professionals te delen, te netwerken en inhoudelijk deskundigen te bevragen. 

Programma: keuze uit 28 sessies

Op 7 juni bieden wij u een uitgebreid viergangenmenu met 27 verschillende sessies. U bepaalt aan welke gang(en) (ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur / ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur / ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur / ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur) u deelneemt en welke sessie(s) u bijwoont. Schrijf snel in want het aantal plaatsen per sessie is beperkt.

Overzicht van de sessies die u kunt volgen:

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW
Sessie 2: Stand van zaken Schakelpunt voor landelijke werkgevers
Sessie 3: Inclusief werkgeverschap: werkgevers zijn net mensen!?
Sessie 4: Dilemma's op de inclusieve werkvloer
Sessie 5: Het project samenwerking GGZ en Werk & Inkomen in Gooi & Vechtstreek
Sessie 6: Gegevens leerlingen VSO/PRO scholen digitaal aanleveren bij gemeenten
Sessie 7: Robots en de kansen voor mensen met een beperking
Sessie 8: Het belang van het opzetten van een businesscase
Sessie 9: Goed uit de voeten met de gemeentelijke data van het CBS
Sessie 10: Arbeidsparticipatie bevorderen, verdringing voorkomen
Sessie 11: Regelingen Leren en Werken optimaal benutten met financial engineering
Sessie 12: Makkelijk inomsten verrekenen met de Next2Flexapp maakt parttime lonend
Sessie 13: Opstap naar Werk met Praktijkverklaringen: het leerwerkbedrijf als verbinding tussen school en werk
Sessie 14: De toegevoegde waarde van jobcoaching
Sessie 15: Arbeidsparticipatie van hoogopgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe?
Sessie 16: Een handige zelfhulptool bij privacyvraagstukken
Sessie 17: Stand van zaken en reflectie op de loondispensatie in de Participatiewet
Sessie 18: Verbeteringen in de informatievoorziening van UWV en WERKbedrijf
Sessie 19: Beschut werken in de praktijk: instrument of voorziening
Sessie 20: Gezond en veilig aan de slag bij externe plaatsing
Sessie 21: Reshoring in de praktijk: naaiatelier voor Claudia Sträter geopend in West-Friesland 
Sessie 22: Talenttraject 'Werken zonder te beperken: voor hoogopgeleiden met afstand tot de arbeidsmarkt
Sessie 23: Hoe herken ik de doelgroep?
Sessie 24: Praktijkvoorbeeld succesvolle samenwerking gemeente-UWV bij indicaties Banenafspraak en participatieadviezen
Sessie 25: GSDO - uitwisselen van documenten in de arbeidsmarktregio via het UWV Portaal voor Gemeenten
Sessie 26: Begeleiden van klanten met een psychische kwetsbaarheid met een online groepscursus
Sessie 27: Werken aan werk, voor de bijstand, een betere "fit" tussen WW en bijstand
Sessie 28: Integraal werken met het Participatiewiel Samenspel XXL

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW

Sprekers: Tof Thissen van de Programmaraad en Yvonne Wijnands van het ministerie van SZW
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 125 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Tijdens deze sessie praat het ministerie van SZW u graag bij over de laatste ontwikkelingen en actualiteiten uit Den Haag zoals loondispensatie. Op de laatste Praktijkdag gaf het ministerie een presentatie over het nieuwe regeerakkoord en de effecten hiervan op het sociaal domein. Een en ander moest echter nog worden uitgewerkt. Het ministerie praat u tijdens deze verder sessie bij. De Programmaraad brengt u graag op de hoogte van het aanbod en ondersteuning dat zij biedt in de tweede helft 2018. Van praktijkvoorbeelden tot aan producten zoals de werkgeversgerichtheidsscan en van reviews tot aan hulp bij het indienen van de aanvraag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en W&I’. Daarnaast gaat de Programmaraad graag met u in gesprek over uw grootste vragen en uitdagingen. Welke vragen spelen er in uw regio? Wat heeft u nog nodig om de uitvoering goed te kunnen vormgeven? Wat speelt er in uw regio en hoe zal de Programmaraad u in 2018 hierbij helpen? Een interactieve sessie met het ministerie van SZW en de Programmaraad.

Naar overzicht sessies

Sessie 2: Stand van zaken Schakelpunt voor landelijke werkgevers

Sessiebegeleider: Tanja Willemsen - Projectleider Werkgeversdienstverlening Programmaraad
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Betrokkenen bij werkgeversdienstverlening
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Kennis van en ervaring met werkgeversdienstverlening
Type sessie: Informatief en interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In deze workshop wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen in de dienstverlening voor landelijke werkgevers. Deze werkgevers geven al geruime tijd aan dat ze graag ondersteund willen worden in hun afspraken met verschillende gemeenten en SW-bedrijven. Recent is afgesproken om actie te ondernemen, door het inrichten van een Schakelpunt Landelijke Werkgevers (SLW). Dit geschiedt uiteraard in zeer nauwe samenwerking met de regio's en het landelijke WSP van UWV. Het SLW is nu ruim een half jaar aan de slag. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Hoe schakelt dit punt met (de gemeenten en SW-bedrijven in) de regio's? Wat heeft u nog nodig van dit Schakelpunt? Wat heeft het Schakelpunt van u nodig? Bouw mee aan de dienstverlening voor landelijke werkgevers!

Naar overzicht sessies

Sessie 3: Inclusief werkgeverschap: werkgevers zijn net mensen?!

Sprekers: Astrid Hazelzet (projectleider en senior onderzoeker/adviseur TNO Kennisprogramma Inclusive Work) en Tanja Willemsen (projectleider Werkgeversdienstverlening Programmaraad)
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers van gemeenten en UWV die zich bezighouden met de werkgeversbenadering/werkgeversdienstverlening
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Er is geen voorkennis vereist.
Type sessie: Een mix van uitwisseling van praktijkervaringen, nieuwe inzichten in werkgeversfactoren en vertaling naar de dagelijkse praktijk

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Het doel van deze workshop is het uitwisselen van kennis en ervaring over hoe aan te sluiten bij de motivatie en beleving van een werkgever. De interactieve sessie telt drie delen. Deelnemers gaan eerst met elkaar in gesprek over welke factoren bij een werkgever een rol spelen bij het in dienst nemen van mensen uit kwetsbare groepen. Daarna presenteert TNO een denkmodel dat inzicht geeft in ‘het willen en kunnen’ van werkgevers bij inclusiever ondernemen. Dit denkmodel biedt ook handvatten voor verdere professionalisering van de werkgeversdienstverlening. Tot slot bespreken we met elkaar wat er nodig is om beter aan te sluiten bij de drijfveren en mogelijkheden van werkgevers.

Naar overzicht sessies

Sessie 4: Dilemma's op de inclusieve werkvloer

Sprekers: Marieke Mulder (regiocoördinator bij De Normaalste Zaak) en een werkgever
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 tot 13.45 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: De presentatie is voor iedereen toegankelijk en vereist geen specifieke voorkennis
Type sessie: Een combinatie van praktijkvoorbeelden en kennisoverdracht; er is volop ruimte voor vragen en discussie.

Type sessie: Kennisoverdracht en discussie met aandacht voor voorbeelden uit de praktijk.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
De baan voor de één kan betekenen dat de ander zijn baan verliest. Werkgevers worstelen met een ongelijk speelveld dat kan ontstaan als gevolg van het in dienstnemen van medewerkers die vallen onder de Participatiewet. Een aangepast werkpakket voor de één, leidt tot taakverzwaring bij de ander. Begeleiding op de werkvloer kent een grijs gebied en kost soms zoveel energie dat de balans zoek dreigt te raken. Zo leidt de inclusieve arbeidsmarkt op de werkvloer regelmatig tot (morele) dilemma’s. Gezamenlijk gaan we op zoek naar werkbare oplossingen.

Naar overzicht sessies

Sessie 5: Het project samenwerking GGZ en Werk & Inkomen in Gooi & Vechtstreek 

Sprekers: Ronald Claus (projectleider Sociaal Domein Regio Gooi en Vechtstreek))
Te volgen in: ronde 1 van 09.45 – 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Consulenten gemeenten, beleidsadviseurs, trajectbegeleiders GGZ, Arbeidsdeskundigen UWV, zorgverzekeraars en ambulante begeleiders
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Basiskennis sociaal domein en Participatiewet
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactieve kennisdeling en discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In een uur tijd krijgen de deelnemers te horen wat de kernpunten van het project GGZ/WI zijn en krijgen ze gelegenheid kennis en inzichten te delen. Hoofdlijnen zijn: de kandidaat, de afstand en de match. De deelnemers leren van elkaar en krijgen praktijkvoorbeelden en oplossingen mee uit de Gooi en Vechtstreek.

Naar overzicht sessies

Sessie 6: Gegevens leerlingen VSO/PRO scholen digitaal aanleveren bij gemeenten 

Sprekers: Bhartie Brandsma-Gowrising, namens WerkSaam Westfriesland en Jan Willem Kool (projectmanager UWV Werkbedrijf)
Te volgen in: ronde 1 van 09.45 – 10.45 uur en in ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur

Doelgroep: Beleidsadviseurs, informatiemanagers, businessmanagers en projectleiders
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: geen specifieke voorkennis vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Gemeenten, praktijkscholen en UWV hebben een toolkit gemaakt om gegevens van leerlingen van VSO/PRO-scholen digitaal te kunnen aanleveren bij gemeenten. De gegevens kunnen vervolgens in de Kandidatenverkenner Banenafspraak beschikbaar gemaakt worden. Deze sessie zoomt in op de voordelen van een tijdige gegevensuitwisseling. We tonen de eenvoudige manier van werken voor de VSO/PRO-scholen en de verwerking van gegevens door de gemeenten.

Naar overzicht sessies

Sessie 7: Robots en de kansen voor mensen met een beperking 

Spreker: Leendert Bos (senior adviseur Cedris), Bruno Fermin (projectleider en plv fondsmanager SBCM) en Harry de Boer (oud-business developer Preventie, Werk en Gezondheid TNO)
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Mensen met interesse in de vraag of en hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling van mensen en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: De presentatie is voor iedereen toegankelijk en vereist geen specifieke voorkennis
Type sessie: Een combinatie van praktijkvoorbeelden en kennisoverdracht, er is volop ruimte voor vragen en discussie.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers aan deze sessie krijgen meer inzicht in de kansen die nieuwe technologie kan bieden als het gaat om persoonlijke ontwikkeling van mensen, duurzame inzetbaarheid en het maken van een interessante propositie voor werkgevers. De sessie raakt dus zowel de mens-ontwikkelkant als de commerciële of productiekant. Deelnemers horen van concrete praktijkvoorbeelden en krijgen food for thought: hoe kan ik hiermee zelf aan de slag? Verder geven we uitleg over de doelen van de Kennisalliantie, de wijze waarop de pilots worden uitgevoerd en de beoogde opbrengsten.

Naar overzicht sessies

Sessie 8: Het belang van het opzetten van een businesscase  

Sprekers: Martin Heekelaar (sectorleider Werk en Inkomen Berenschot) en Ingrid van Zimmeren (MT-lid Orionis Walcheren)
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00

Doelgroep: Beleidsmedewerkers, controllers, directeuren en managers van uitvoeringsorganisaties van de Participatiewet en wethouders en bestuurders
Max aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Basiskennis van de Participatiewet
Type sessie: Na een korte inleiding gaan de mensen in de zaal met elkaar in gesprek gaan en kunnen ze ervaringen uitwisselen.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers aan de sessie krijgen een goed beeld van de mogelijkheden en het belang van het maken van een goede businesscase voor het uitzetten van de koers en om in control te blijven. Zo bevat de businesscase de afspraken met het bestuur over de indicatoren die aangeven of je het als organisatie wel of niet goed doet. Voorbeelden van vragen die in de businesscase worden beantwoord zijn: ‘Hoeveel mensen moet je aan de slag helpen met loonkostensubsidie?’, ‘Hoe ga je om met de transitie van Wsw-oud naar de nieuwe doelgroepen?’ en ‘Hoe zorg je voor een sluitend BUIG-saldo?’ In de sessie gaan we - mede aan de hand van de praktijkcasus Orionis Walcheren - in op de kracht van het instrument én op de vraag hoe je een integrale businesscase voor je eigen gemeente opzet. Natuurlijk vertellen we ook welke elementen er in een businesscase horen te zitten en wat de valkuilen zijn.

Naar overzicht sessies

Sessie 9: Goed uit de voeten met de gemeentelijke data van het CBS 

Sprekers: Ron Pieper (relatie- en kennisbeheerder bij de Bijstandsstatistieken bij het CBS) en Frank Hoekema (projectleider Verandertraject Statistiek re-integratie door gemeenten (SRG)
Te volgen in: rronde 2 van 11.00 – 12.00 en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs, strategisch medewerkers en informatiemanagers van gemeenten, sociale diensten en re-integratiebedrijven en iedereen met belangstelling voor statistiek
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: ennis van de registratie van gegevens in de gemeentelijke administratie of beleidsmatig geïnteresseerd in gegevens over bijstand en re-integratie
Type sessie: Interactieve kennisoverdracht, mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers aan deze sessie weten na afloop alles over het gebruik van de cijfers in reguliere publicaties, voor benchmarking en voor het maken van beleid. Ze weten ook dat de statistische informatie input is voor verschillende verdeelmodellen (i-deel/w-deel) en verdeelmaatstaven (uitvoeringskosten). Het Team Sociale Zekerheid van het CBS gaat verder in op het belang van de wijze waarop gegevens in de administratie worden geregistreerd voor goede statistische informatie. Na afloop weten de deelnemers ook hoe ze statistische gegevens kunnen vinden op de site van het CBS en wat er mogelijk is aan maatwerk. Tenslotte brengt het CBS-team de deelnemers op de hoogte van de stand van zaken in het verandertraject voor de Statistiek re-integratie door Gemeenten. De aanpassingen in de uitvraag worden daarbij toegelicht.

Naar overzicht sessies

Sessie 10: Arbeidsparticipatie bevorderen, verdringing voorkomen  

Sprekers: Jurgen Woudwijk van Divosa en het ministerie SZW
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 tot 15.00 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: beleidsmedewerkers, klantmanagers en werkcoaches en alle andere mensen die te maken hebben met werkgeversdienstverlening
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: geen specifieke voorkennis vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers aan deze sessie raken vertrouwd met de dilemma’s rond mensen plaatsen en mogelijke verdringing. Ze krijgen voorbeelden te horen van gemeenten die inmiddels beleid hebben ontwikkeld op het gebied van verdringing en welke maatstaven zij hanteren. De workshop is een vervolg op een eerdere workshop op de Praktijkdag in Ede op 8 maart. Tijdens de sessie presenteren we ook de concept-handreiking ‘Arbeidsparticipatie bevorderen, Verdringing voorkomen’. We delen voorbeelden van gemeentelijk beleid, bespreken de gekozen interventies en de effecten van tools en werkinstructies.

Naar overzicht sessies

Sessie 11: Regelingen Leren en Werken optimaal benutten met financial engineering  

Sprekers: Erik de Graaf (senior adviseur van Leren en Werken) en Jeroen Everhartz (senior adviseur Werkgeversdiensten WSP Utrecht-Midden)
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, UWV-adviseurs Werk en iedereen die actief is met werkgeversbenadering en werkgeversdienstverlening op strategisch, tactisch of operationeel niveau
Kennisniveau: Algemene kennis van financiële regelingen is een pre; geen gedetailleerde kennis van financiële regelingen vereist
Maximaal aantal deelnemers: 25
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers verwerven het inzicht dat door het slim combineren van financiële regelingen er meer mogelijkheden ontstaan voor scholingstrajecten. De Rijksoverheid, UWV en gemeenten willen werkend leren bevorderen door werkgevers te stimuleren medewerkers in een leerwerkbaan aan te nemen. Daarom zijn er verschillende regelingen in het leven geroepen. Door deze regelingen slim te combineren kun je meer mogelijkheden creëren voor scholingstrajecten. Dan kunnen sommige kandidaten voor wie eigenlijk geen scholingspotje beschikbaar is, toch een opleiding volgen. Dit slim combineren noemen we ‘financial engineering’. In deze sessie worden de verschillende financiële regelingen toegankelijker gemaakt. Niet alle regelingen worden besproken, maar u krijgt  een totaalbeeld van de mogelijkheden". Financial engineering wordt in de context geplaatst van de samenwerking tussen Leren en Werken en het WSP.

Naar overzicht sessies

Sessie 12: Makkelijk inkomsten verrekenen met de Next2Flexapp maarkt parttime lonend  

Sprekers: Erik Dijkstra (projectleider gemeente Rotterdam), Rianne van der Schilden (key-accountmanager Overheid Tempo-Team) en Mirjam Manni (landelijk manager Participatie en Publiek Private Samenwerking Tempo-Team)
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs, strategisch medewerkers van gemeenten en UWV en directeuren
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek voorkennis vereist.
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers aan deze sessie krijgen inzicht in de werking van de app Next2Flexapp, die maandelijks verrekenen van deeltijd of tijdelijk werk sterk vereenvoudigd. Ze raken thuis in de werking van de app en horen ook hoe het in Rotterdam is toegepast en waar men in deze gemeente bij de implementatie tegenaan liep. Werkzoekenden ervaren inkomensonzekerheid als een grote belemmering om parttime of tijdelijk aan het werk te gaan. Als het mogelijk is maandelijks te verrekenen, maakt dat parttime werk aantrekkelijker en komen meer mensen duurzaam aan de slag. Dit levert tijd en kostenbesparing op. Wel werk, geen gedoe!

Naar overzicht sessies

Sessie 13: Opstap naar Werk met Praktijkverklaringen: het leerbedrijf als verbinding tussen school en werk  

Sprekers: Monique Mol (beleidsadviseur Doelgroepen Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB) en Alex Wijnakker (adviseur PTC-groep)
Te volgen in: ronde 1 van 09.45 – 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Beleidsadviseurs en strategisch medewerkers van gemeenten en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen specifiek voorkennis vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisdeling, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers verwerven kennis van en inzicht in ‘Opstap naar Werk met Praktijkverklaringen’, een aanpak om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zonder diploma praktijkverklaringen te laten halen bij bedrijven in de regio. Hiermee verhogen zij hun loonwaarde. De werkzoekenden worden voorbereid op het uitvoeren van vakvaardigheden en worden bij de werkgever ondersteund bij het uitvoeren van de werkopdrachten. De werkgever toetst vervolgens of de kandidaten voldoen aan de gestelde eisen en in aanmerking komen voor een praktijkverklaring. Er is een baangarantie voor kandidaten die de leerwerktrajecten goed afronden. Tijdens de sessie besteden we ook aandacht aan het Implementatieplan en de vier businesscases die zijn uitgewerkt met de bedrijven die momenteel meedoen aan de aanpak.

Naar overzicht sessies

Sessie 14: De toegevoegde waarde van jobcoaching   

Sprekers: Mirjam Engelen en Anne Drijvers (onderzoekers bij De Beleidsonderzoekers)
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Klantmanagers, beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers gemeenten en UWV, arbeidsdeskundigen, medewerkers SW-bedrijven en jobcoaches
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen specifiek voorkennis vereist
Type sessie: Kennisoverdracht, praktijkvoorbeeld, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers vernemen de eerste, voorlopige resultaten van een onderzoek naar de toegevoegde waarde van jobcoaching. De rapportage van dit onderzoek, dat in opdracht van SBCM en Cedris wordt uitgevoerd door De Beleidsonderzoekers, is naar verwachting in de zomer van 2018 klaar. Op deze Praktijkdag wordt vast een tip van de sluier opgelicht over wat de jobcoach toevoegt. Andere vragen die we beantwoorden zijn: Wat zijn de do’s en don’ts bij jobcoaching? Over welke eigenschappen moet de jobcoach zeker beschikken? Op welk moment moet de jobcoach ingezet worden? We gaan ook in op de uiteenlopende werkwijzen die we zijn tegengekomen. Maakt het uit of het om een interne of externe jobcoach gaat? En wat zijn de verschillen tussen opdrachtgevers?

Naar overzicht sessies

Sessie 15: Arbeidsparticipatie van hoogopgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt  

Sprekers: Bart de Bart – Voorzitter Studeren & Werken op Maat en Philippe Evers - Projectmanager bij RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: HR Professionals, beleidsmedewerkers, projectleiders
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Enige pedagogische basiskennis 
Type sessie: Kennissessie met voorbeelden uit de praktijk

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Ook hoogopgeleiden kunnen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het doel is van de workshop is de werkwijze en unieke methode (het maatwerk) van Stichting SWOM te presenteren aan de hand van praktijkvoorbeelden en het inzicht te vergroten dat de unieke groep hoogopgeleide jonge mensen met een arbeidsbeperking door hun specialistische opleiding uitstekend past bij kennisintensieve organisaties en met hun authenticiteit behoren tot de arbeidsmarkt van de toekomst. Samen met een spreker uit de publieke sector wordt in deze sessie toegelicht hoe deze werkwijze wordt toegepast en tot welke resultaten dit leidt in organisaties.

Naar overzicht sessies

Sessie 16: Het UAF: een loopbaan voor hoger opgeleide vluchtelingen   

Spreker: Wilmar Hendriks en Léon Sonnenschein (team UPP Programma Sociaal Domein)
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Medewerkers van gemeenten, UWV en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Basiskennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Bij nieuwe aanpakken voor arbeidsparticipatie lopen organisaties vaak aan tegen privacyvraagstukken. Veel tijd gaat dan verloren aan discussies of en het inhuren van dure bureaus. Deelnemers aan deze workshop krijgen een zelfhulptool aangereikt die helpt bij het analyseren van het vraagstuk en in veel gevallen leidt tot een oplossing.

Naar overzicht sessies

Sessie 17: Stand van zaken en reflectie op de loondispensatie in de Participatiewet  

Sprekers: ministerie van SZW
Te volgen in: ronde 2 van 09.45 – 10.45 en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers en beleidsadviseurs
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Basiskennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemer aan deze sessie worden op de hoogte gebracht over de laatste stand van zaken rond het instrument loondispensatie in de Participatiewet. Staatssecretaris Van Ark heeft onlangs de Hoofdlijnennotitie over de uitwerking naar de Tweede Kamer gestuurd. Tijdens de sessie is er gelegenheid te reflecteren over de praktische implicaties voor gemeenten, werkgevers en cliënten.

Naar overzicht sessies

Sessie 18: Verbeteringen in de informatievoorziening van UWV WERKbedrijf   

Sprekers: Ilse Koster-Klaver (senior bedrijfsarchitect UWV WERKbedrijf) en Astrid Hendriks (landelijk manager Samenwerking Gemeenten & Programma Banenafspraak UWV WERKbedrijf)
Te volgen in: ronde 2 van 09.45 – 10.45 en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers van gemeenten en UWV
Maximaal aantal deelnemers: 20
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist. Basale kennis van de samenwerking tussen UWV WERKbedrijf en gemeenten via UWV Portaal is wel een pre.
Type sessie: Kennisoverdracht

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers zijn na afloop van de werksessie helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen in de informatievoorziening van UWV WERKbedrijf. Ze hebben een goed beeld van wat gemeenten de komende tijd op dit gebied kunnen verwachten. Het gaat om verbeteringen die op de korte termijn worden doorgevoerd (mede naar aanleiding van problemen die door de uitvoering zijn aangegeven), maar ook over verbeteringen op de lange termijn. Bij de aanpassingen op de lange termijn kijken we niet alleen naar de wensen van het ministerie van SZW, maar zeker ook naar de wensen van de uitkeringsgerechtigde (als belangrijke stakeholder) en van de gemeenten (als primaire partners).

Naar overzicht sessies

Sessie 19: Beschut werken in de praktijk: instrument of voorziening?   

Sprekers: volgt
Te volgen in: ronde 1 van 09.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers van gemeenten, UWV en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek voorkennis vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling interactief, discussie en gezamenlijk tot verdieping komen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In deze sessie gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden de ervaringen van beschut werken met elkaar delen. Het gaat met name om de vraag of beschut werken als instrument (tijdelijk) of voorziening (structureel) ingezet wordt. Er is voldoende ruimte om de tot nu toe opgedane ervaring met beschut werk met elkaar te verkennen.

Naar overzicht sessies

Sessie 20: Gezond en veilig aan de slag bij externe plaatsing   

Sprekers: Diana Lettink (projectleider SBCM)
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Detacheringsconsulenten, beleidsadviseurs etc.
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Iedereen met (nog) weinig arbokennis (voor arbofunctionarissen is de workshop waarschijnlijk minder interessant).
Type sessie: Workshop: combi van kennisoverdracht en interactieve delen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Door het toenemend aantal samenwerkingsvormen rond de Participatiewet is het soms lastig de veilig- en gezondheid van medewerkers te borgen. Beleidsmedewerkers, consulenten en accountmanagers beschikken niet altijd over de benodigde arbokennis. Bovendien is het vaak niet duidelijk wie nu waarvoor verantwoordelijk is. Daarom is het belangrijk structureel aandacht te besteden aan de inbedding van gezond en veilig werken; juist bij detachering en externe plaatsing.

Deelnemers aan deze workshop leren wat veilig en gezond detacheren oplevert en hoe ze dit kunnen borgen. Deelnemers kunnen hun eigen casus inbrengen en samen ontrafelen we systematisch de rollen en verantwoordelijken die verschillende spelers hebben. Daarbij maken ze ook kennis met instrumenten die ontwikkeld zijn om gezond en veilig werken in van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen (zoals de arbocatalogus, de model RI&E en diverse praktijkvoorbeelden).

Naar overzicht sessies

Sessie 21: Reshoring in de praktijk: naaiatelier voor Claudia Sträter geopend in West-Friesland   

Spreker: Kitty Tijhuis (WerkSaam Westfriesland)
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur 

Doelgroep: Uitvoerenden, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers van gemeenten en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen specifiek voorkennis vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisdeling, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers krijgen een goed beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het reshoren van werkzaamheden naar Nederland, aan de hand van een praktijkvoorbeeld. WerkSaam Westfriesland en Leviaan Participatie starten gezamenlijk een naaiatelier voor kledingmerk Claudia Sträter. Het reshoren van productie naar Nederland biedt hele mooie kansen en past in veel gevallen goed bij de doelgroep Participatiewet en Wsw en de werkwijze van leren en ontwikkelen. Wat kan er allemaal? Het is de bedoeling dat een levendig gesprek ontstaat over dit thema en dat we inspirerende voorbeelden met elkaar delen.

Naar overzicht sessies

Sessie 22: Talenttraject 'Werken zonder te beperken': voor hoogopgeleiden met afstand toe de arbeidsmarkt   

Sprekers: Yvonne Neven (trainee WerkenInGelderland) en Carla Frederix (projectmedewerker gemeente Arnhem)
Te volgen in:  ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur 

Doelgroep: Beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten en andere overheden
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisdeling, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers komen alles te weten van een het tweejarig talentraject voor de doelgroep Banenafspraak ‘Werken zonder te beperken’. Dit is een initiatief van de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe, Werkbedrijf Nijmegen, provincie Gelderland en Vereniging P&O Netwerk Ede- Arnhem-Nijmegen. Het gaat om een betaald leer-/werktraject voor tien starters. Het bijzondere is dat het gaat om mensen met een afgeronde HBO- en WO-opleiding. Op diverse punten is dit traject anders dan een gewoon traineeship. In deze workshop leren de deelnemers hoe je een programma kunt opzetten waarbij je de talenten van mensen benut en tevens rekening houdt met hun mogelijkheden. Ook laten we zien dat samenwerking met andere gemeenten, provincies, scholen en niet te vergeten de doelgroep zelf, op meerdere vlakken vruchten afwerpt. Het project won de eerste prijs bij de innovatieve ideeënwedstrijd van het A+O-fonds.

Naar overzicht sessies

Sessie 23: 'Hoe herken ik de doelgroep?'   

Sprekers: Gerlinde Scheper (adviseur transparantie Banenafspraak “Landelijke Vliegende Brigade” Programmaraad) en Brechtje den Engelsen (arbeidsdeskundige regio Zwolle) 
Te volgen: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Medewerkers werkzoekendendienstverlening, jobcoaches, klantmanagers
Maximaal aantal deelnemers: 25 
Kennisniveau: Inzicht op klantgroepen binnen het gemeentelijk bestand
Type sessie: Informerend, kennisoverdracht, interactief, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Hoe kun je de doelgroep herkennen en wat moet ik van hen weten? Een veel gehoord knelpunt is dat klantmanagers niet altijd weten welke informatie ze moeten uitvragen om de juiste route te bepalen. Met route bedoelen we indicatie beschut werk, indicatie Doelgroepenregister etc. Wat zijn belangrijke signalen? Wie kan de klantmanager ondersteunen? Wat zijn de criteria van UWV? In deze workshop willen we zoveel mogelijk input verzamelen voor de ontwikkeling van nieuwe ondersteunende instrumenten zoals masterclasses en handreikingen op dit gebied. Help je ons mee?

Naar overzicht sessies

Sessie 24: Praktijkvoorbeeld succesvolle samenwerking gemeente-UWV bij indicaties Banenafspraak en participatieadviezen    

Sprekers: Gerard Hoekstra (accountmanager gemeente Smallingerland) en André Weistra (dedicated arbeidsdeskundige UWV WERKbedrijf Friesland)
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers van gemeenten en UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen specifiek voorkennis vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Gemeente Smallingerland heeft in 2017 de meeste indicaties Banenafspraak in combinatie met participatieadviezen aangevraagd. In deze sessie geven de gemeente en UWV inzicht in de wijze waarop beide organisaties dit intern in hun eigen organisatie hebben ingeregeld en wat zij hebben veranderd in het gezamenlijke werkproces. We gaan nader in op de rol van de consulenten en wat dit betekent voor de Participatiewet-kandidaten. De sessie wordt afgesloten met het uitwisselen van ervaringen en tips om tot een goed gezamenlijk resultaat te komen.

Naar overzicht sessies

Sessie 25: GSDO - uitwisselen van documenten in de arbeidsmarktregio via het UWV Portaal voor Gemeenten   

Sprekers: Peter Wondergem (landelijk communicatiemedewerker Samenwerking gemeenten bij UWV) en Hanane Nassiri (adviseur UWV Portaal Gemeentelijke Samenwerking bij UWV)
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers van gemeenten en UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen specifiek voorkennis vereist
Type sessie: Kennisoverdracht

Wat levert het volgen van deze sessie op?
GSDO - Gemeenschappelijke Samenwerkings- en Documentatieomgeving - is de omgeving binnen het UWV Portaal voor Gemeenten waarin handleidingen, toolkits en nieuwsberichten met betrekking tot de UWV-applicaties worden uitgewisseld. Daarnaast biedt de GSDO de mogelijkheid om binnen de arbeidsmarktregio documenten uit te wisselen in een afgeschermde omgeving. In deze sessie informeren we de deelnemers over de mogelijkheden om documenten binnen de arbeidsmarktregio uit te wisselen via GSDO, en hoe de autorisatie is ingeregeld.

Naar overzicht sessies


Sessie 26: Begeleiden van cliënten met een psychische kwetsbaarheid met een online groepscursus   

Sprekers: Femke Bennenbroek (ZINZIZ) en één van de klantmanagers/GGZ-begeleiders uit de pilot
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Professional in het sociaal domein, GGZ en/of Werk en Inkomen die cliënten met een psychische kwetsbaarheid begeleiden in het realiseren van optimale participatie
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen specifiek voorkennis vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling interactief, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Steeds meer cliënten kampen met psychische problemen die hen belemmeren in het zoeken, vinden en behouden van werk. In deze workshop gaan we op een interactieve manier aan de slag met de uitgangspunten, voordelen en aandachtspunten van online dienstverlening die zich zowel op klachtenreductie als op vergroten van arbeidsparticipatie richt. We kijken daarbij naar het screenen en motiveren van cliënten voor een dergelijke interventie, maar kijken ook naar de voordelen en aandachtspunten van online begeleiding. We doen dit o.a. aan de hand van praktijkervaringen met de online groepscursus ‘Meer Grip op Werk’ die door de Stichting Grip op je Dip speciaal ontwikkeld is voor bijstandsgerechtigden met milde depressieve en/of angstklachten.

Naar overzicht sessies

Sessie 27: Werken aan werk, voor de Bijstand, een betere “fit” tussen WW en Bijstand

Sprekers: Leni Beukema, lector Duurzaam HRM, Hogeschool Hanze Groningen, eindverantwoordelijk voor het onderzoek Van de WW in de Bijstand en een van de deelnemende gemeenten. Piet Verstegen, onderzoeker Lectoraat HRM Hogeschool InHolland.
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantenmanagers, Gemeentelijke managers Werkintake, operationele managers UWV in WW werkgebied, managers werkgeversdiensten, beleidsadviseurs van gemeenten en arbeidsmarktregio's.
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Praktijkkennis van activeringsregimes UWV en Bijstand is een pré.
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Kennisnemen van enkele belangrijke resultaten van het praktijkonderzoek ‘Uit de WW, in de bijstand’ . De vraagstelling van dit onderzoek is gericht op 'fitting practices' en voorstellen voor de afstemming van activeringsregimes van UWV en gemeente. Dit praktijkonderzoek wordt verzorgd vanuit het landelijk netwerk HRM-lectoren, aangesloten bij Breed Platform Arbeid . De onderzoekers zijn afkomstig zijn van verschillende hogescholen in het land. Er is door hen gekeken in zes samenwerkingsverbanden tussen UWV en gemeente te weten Drechtsteden, Rotterdam Zuid, Werkplein Drentsche Aa (oa Assen), Werkplein Fivelingo (oa Delfzijl), Den Bosch en Rijk van Nijmegen. Ook de landelijke ontwikkelingen binnen UWV zijn deel van dit onderzoek.

De deelnemers aan de workshop krijgen beelden van verschillende succesvolle aanpakken waarbij instroom in bijstand vanuit de WW wordt beperkt door vroegtijdige informatievoorziening en het op 1 lijn krijgen van de activering. Deze voorbeelden leveren inspiratie voor steden waar ook plannen en initiatieven zijn om activering tijdens de WW en bij de Sociale Dienst dichter bij elkaar te brengen. Het onderzoek leert onder andere dat er niet overal eerst een masterplan nodig is, maar dat gedreven professionals vaak aan de wieg van deze initiatieven staan.

Naar overzicht sessies

Sessie 28: Integraal werken met het Participatiewiel Samenspel XXL

Sprekers: Marjet van Houten en Anna van Deth (participatiedeskundigen van Movisie) samen met een gemeente
Te volgen in: ronde 2  van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45- 13.45 uur

Doelgroep: geen specifieke doelgroep vereist
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Kennis van de Participatiewet

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Gemeenten komen nu, drie jaar na de decentralisatie, pas echt toe aan de diepere vraagstukken van de decentralisatie. Vragen als: wat is nu goed maatwerk, hoe geven we de cliënt de regie, hoe werken we integraal, wat betekent dat eigenlijk in de praktijk, en wat vraagt dat dan van onze aanpak en werkwijze?

  • Het Participatiewiel biedt inzicht in hoe je het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen met elkaar verbindt. Alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, (betaald) werk en dagbesteding zijn in het wiel meegenomen. Vanuit het perspectief van de burger krijgen alle partijen die in het sociaal domein actief zijn een helder beeld van wat nodig is en waar samenwerking gewenst is.
  • Het Participatiewiel Samenspel XXL laat je voelen wat de kaders en mogelijkheden zijn om een ‘kwetsbare’ burger te laten meedoen in de maatschappij. Het spel is ontwikkeld voor gemeenten en wordt gespeeld op een groot vloerkleed van 6 x 6 meter met een ervaringsdeskundige midden in het wiel.

Naar overzicht sessies

Voor wie?

De Praktijkdagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf.

Wanneer? 

Donderdag 7 juni 2018 van 9.45 uur tot 15.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. Inloop vanaf 9.00 uur. 

Waar?    

Gooiland
Emmastraat 2
1211 NG Hilversum

Routeplanning naar deze locatie. 

Aanmelden 

U kunt zich inmiddels niet meer aanmelden voor de Praktijkdag op donderdag 7 juni 2018.
 

Beperkte deelname private partijen

Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de praktijkdag een bevestiging van toelating.

Tot ziens op donderdag 7 juni in Gooiland in Hilversum!

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.