Uitnodiging Praktijkdag Programmaraad 8 maart 2018

06 februari 2018

De Programmaraad (waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken) nodigt u van harte uit voor de Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat die gehouden wordt op donderdag 8 maart 2018 in de Reehorst te Ede. Thema’s die aan bod komen zijn: werkgeversdienstverleningwerkzoekendendienstverleningtransparantie en samenwerking in de arbeidsmarktregio. Wij bieden u weer een gevarieerd programma aan met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisie sessies over de Participatiewet, de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de wet SUWI. U heeft op deze dag tevens de gelegenheid om ervaringen met professionals te delen, te netwerken en inhoudelijk deskundigen te bevragen. 

Programma: keuze uit 25 sessies

Op 8 maart bieden wij u een uitgebreid viergangenmenu met 25 verschillende sessies. U bepaalt aan welke gang(en) (ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur / ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur / ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur / ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur) u deelneemt en welke sessie(s) u bijwoont.

Overzicht van de sessies die u kunt volgen:

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW
Sessie 2: Schakelpunt voor landelijke werkgevers
Sessie 3: Vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking/zwakbegaafdheid: hoe en waarom
Sessie 4: Waarvoor kan ik de dashboarden binnen Sonar gebruiken?
Sessie 5: Beschut werk in de Rijnstreek
Sessie 6: Zichtbaar in Werk
Sessie 7: Ingeschakeld (www.ingeschakeld.nl)
Sessie 8: Hoe werkgeversgericht zijn we nu werkelijk?
Sessie 9: Loondispensatie, wat is dat nu eigenlijk?
Sessie 10: Werk bespaart bijstand; verdienen op het bijstandsbudget door inzet van loonkostensubsidies
Sessie 11: Geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen UWV Werkbedrijf en gemeenten
Sessie 12: Beschut werken in de praktijk: als instrument of voorziening?
Sessie 13: Online werken aan werknemersvaardigheden
Sessie 14: Eerste ervaringen van regionaal samenwerken tussen gemeenten, GGZ en UWV op het gebied van arbeidsmarktparticipatie en psychische aandoeningen
Sessie 15: Banenafspraak en Quotumregeling – Hoe kan mijn regio in actie komen?
Sessie 16: Het UAF: een loopbaan voor hoger opgeleide vluchtelingen?
Sessie 17: Mensen met een kleine beurs: leren van werkenden met inkomen net boven het sociaal minimum
Sessie 18: Participatiecoöperaties: re-integreren in teamverband
Sessie 19: Praktijkvoorbeelden vroege integratie en participatie vluchtelingen
Sessie 20: Je kan de boom in! Samen groeien naar een inclusieve arbeidsmarkt
Sessie 21: workshop Vraaggericht coachen
Sessie 22: Werken aan integraal vakmanschap
Sessie 23: Intervisie stelselvraagstukken Matchen op Werk
Sessie 24: Verdringingstoets, is het nodig?    |
Sessie 25: Wat betekent de Algemene verordening gegevensbescherming voor transparantie van kandidaten?
 

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW

Sprekers: Programmaraad en het ministerie van SZW
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 100 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Tijdens deze sessie praat het ministerie van SZW u graag bij over de laatste ontwikkelingen en actualiteiten uit Den Haag. Op de laatste Praktijkdag gaf het ministerie een presentatie over het nieuwe regeerakkoord en de effecten hiervan op het sociaal domein. Zie ook het verslag van deze presentatie. Een en ander moest echter nog worden uitgewerkt. Het ministerie praat u tijdens deze verder sessie bij. De Programmaraad brengt u graag op de hoogte van het aanbod en ondersteuning dat zij biedt in 2018. Van praktijkvoorbeelden tot aan producten zoals de werkgeversgerichtheidsscan en van reviews tot aan hulp bij het indienen van de aanvraag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en W&I’. Daarnaast gaat de Programmaraad graag met u in gesprek over uw grootste vragen en uitdagingen. Welke vragen spelen er in uw regio? Wat heeft u nog nodig om de uitvoering goed te kunnen vormgeven? Wat speelt er in uw regio en hoe zal de Programmaraad u in 2018 hierbij helpen? Een interactieve sessie met het ministerie van SZW en de Programmaraad.

Naar overzicht sessies

Sessie 2: Schakelpunt voor landelijke werkgevers

Sessiebegeleider: Tanja Willemsen - Projectleider Werkgeversdienstverlening Programmaraad
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Betrokkenen bij werkgeversdienstverlening
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Kennis van en ervaring met werkgeversdienstverlening
Type sessie: Informatief en interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In deze workshop wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen in de dienstverlening voor landelijke werkgevers. Deze werkgevers geven al geruime tijd aan dat ze graag ondersteund willen worden in hun afspraken met verschillende gemeenten en SW-bedrijven. Recent is afgesproken om actie te ondernemen, door het inrichten van een Schakelpunt. Dit geschiedt uiteraard in zeer nauwe samenwerking met de regio's en het landelijke WSP van UWV. Wat gaat u merken van dit Schakelpunt? Hoe schakelt dit punt met (de gemeenten en SW-bedrijven in) de regio's? Wat heeft u nodig van dit Schakelpunt? Wat heeft het Schakelpunt van u nodig? Bouw mee aan de dienstverlening voor landelijke werkgevers!

Naar overzicht sessies

Sessie 3: Vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking/zwakbegaafdheid: hoe en waarom 

Sprekers: Jolanda Douma – Onderzoekscoördinator bij het Landelijk Kenniscentrum LVB
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: voor iedereen die mogelijk wel eens te maken heeft met personen met een LVB en daar meer over wilt weten.
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Er is geen voorkennis over een LVB nodig.
Type sessie: kennisoverdracht, interactief, discussie en gezamenlijk tot verdieping komen.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid hebben meer moeite om mee te komen in de maatschappij. Aan het uiterlijk kun je dit echter niet zien. Mede daardoor worden ze vaker overvraagd op bijvoorbeeld het werk en in het alledaagse contact, wat kan leiden tot gevoelens van frustratie en een negatief zelfbeeld. Dit kan zich vervolgens uiten in ‘lastig gedrag’, terwijl het dan niet zozeer gaat om niet willen, als wel om niet kunnen. Tijdens deze workshop wordt het belang van vroegsignalering van een LVB verder benadrukt, uitgelegd wat een LVB wel (maar ook niet!) is, hoe een LVB herkend kan worden en wat een professional kan doen om daar zo goed mogelijk op aan te sluiten.

Naar overzicht sessies

Sessie 4: Waarvoor kan ik de dashboarden binnen Sonar gebruiken?

Sprekers: Danny Blom - Projectleider Vliegende Brigade; Mohamed Hasnaoui - Medewerker Vliegende Brigade; Gerlinde Scheper – Medewerker Vliegende Brigade
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 tot 13.45 uur

Doelgroep: Medewerkers vanuit gemeenten en UWV die gebruik maken van Sonar
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Basiskennis van Sonar en het vullen van klantprofielen is vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en discussie met aandacht voor voorbeelden uit de praktijk.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Binnen Sonar zijn verschillende dashboarden beschikbaar. Maar hoe benut je die optimaal? Tijdens deze workshop leren in het bijzonder gemeentelijke medewerkers hoe zij via dashboarden kunnen sturen op hun eigen caseload of kwaliteit van registratie en hoe zij de bemiddelingsgegevens van klanten inzichtelijk kunnen maken.

Verder krijgen zij antwoord op vragen als: Hoe vind ik mijn kandidaten? Hoe is de doelgroep opgebouwd (leeftijd, opleiding, beroepssectoren)? En: zijn onze beschikbare kandidaten transparant genoeg voor de Kandidatenverkenner Banenafspraak? Daarnaast is er aandacht voor het Dashboard Werkgeversdienstverlening, dat de mogelijkheid biedt om met behulp van filters werkzoekenden te selecteren uit de bestanden van zowel UWV als gemeenten. Dit dashboard is alleen aan te vragen voor de medewerkers (UWV en/of gemeenten) die werkzaam zijn binnen een samenwerkingsverband van gemeenten en UWV ten aanzien van de werkgeversdienstverlening.

Naar overzicht sessies

Sessie 5: Beschut werk in de Rijnstreek 

Sprekers: Joanna Vissotzkaia – vakspecialist arbeidsbeperkten, Joke de Wit – vakspecialist arbeidsbeperkten, Nyncke Graafland – beleidsadviseur Werk & Inkomen
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV met interesse in arbeidsbeperkten.
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: enige kennis op het gebied van de wetgeving rondom beschut werk is wel handig. We gaan niet in op de inhoud van de wet.
Type sessie: Interactief, praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In de gemeente Alphen aan den Rijn maken we in de uitvoering de verbinding met zorg, UWV en scholen. Door het volgen van deze workshop krijgt u inzicht in de manier waarop de gemeente Alphen aan den Rijn beschut werk heeft vormgegeven, welke lessen er zijn geleerd en wat eventueel nog knelpunten zijn waar wij tegenaan lopen en die ook voor andere gemeenten van belang kunnen zijn. De workshop richt zich zowel op beleid als op uitvoering.

Naar overzicht sessies

Sessie 6: Zichtbaar in Werk 

Sprekers: Diana Massaar - Coördinator WerkpadWerkpad en Ton Hulskamer - Consulent/klantmanager Werk en Re-integratie gemeente Amsterdam
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: klantmanagers en beleidsadviseurs gemeenten, medewerkers werkgeversservicepunt
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: geen kennisniveau vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
De workshop is gericht op het laten zien van kansen van mensen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt. Het doel is om gemeenten, WSP’s en kennisorganisaties optimaal te laten samenwerken om tot resultaat te komen. De workshop wordt geleid door een ervaringsdeskundige consulent en collega. De deelnemers ervaren tijdens de workshop wat het is om minder te zien.

Naar overzicht sessies

Sessie 7: Ingeschakeld (www.ingeschakeld.nl) 

Spreker: Patrick Hallink, landelijk projectleider ingeschakeld en directeur Edunova
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 en ronde 2 van 11.00 – 12.00

Doelgroep: Projectleiders, (beleids)medewerkers en managers van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners met affiniteit met thema onderwijs en arbeidsmarkt
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Kennis van arbeidsmarktregio en het onderwijsveld
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisdeling, interactief.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers worden geïnformeerd over ingeschakeld: een landelijk project waarbij de AWVN, De Normaalste Zaak en Edunova de samenwerking tussen scholen, werkgevers en gemeenten willen versterken of creëren om schoolverlaters uit het VSO en PRO aan het werk te krijgen en te houden. Om succesvolle voorbeelden op te halen, behoeften te peilen en in de regio partners aan elkaar te verbinden wordt gewerkt langs twee sporen: het ophalen en delen van goede voorbeelden en het vinden en verbinden, resulterend in samenwerkingsafspraken. Daarnaast worden eerste resultaten gedeeld en deelnemers uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan vanuit eigen ervaringen, die als indirecte input kunnen helpen bij de missie van ingeschakeld.

Dit leidt tot meer inzicht in de gezamenlijke aanpak van ingeschakeld, die ondersteund wordt door het ministerie SZW & OCW, AWVN, De Normaalste Zaak, de LCR, PO- en VO-raad, VNG, Landelijk Expertise Centrum Onderwijs (LESCO), Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs en Divosa. Verder leren de deelnemers wat samenwerking tussen werkgevers, VSO en PRO-scholen om duurzame arbeidsplekken voor leerlingen te creëren doet versnellen. Deelname biedt mogelijkheden om vanuit diverse gemeenten aan dit project deel te nemen of zelf met een toolkit (participatiekaart) aan de slag te gaan.

Naar overzicht sessies

Sessie 8: Hoe werkgeversgericht zijn we nu werkelijk?  

Sprekers: Els Stokman, adviseur Werkgeversdienstverlening Programmaraad en Tanja Willemsen, projectleider Werkgeversdienstverlening Programmaraad
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00

Doelgroep: professionals die contacten hebben met werkgevers
Max aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Eigen ervaringen met werkgeversdienstverlening
Type sessie: Interactief, discussie en ervaren

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deze workshop inspireert, zet je aan het denken en activeert. Waarover? De match tussen de vraag van de werkgever en de talenten van werkzoekenden is mensenwerk. Het is ook een kwestie van goede organisatie: sluiten alle tandwielen in de organisatie of in de regionale samenwerking zo op elkaar aan dat je die match ook echt kunt maken? Zijn de doelen van de organisatie en medewerkers op alle niveaus hetzelfde? Aan de inschrijvers op deze sessie vragen we een aantal weken voor de Praktijkdag een werkgeversgerichtheidscan in te vullen (een link wordt toegestuurd). Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.

Tijdens de interactieve sessie gaan we aan de hand van de uitkomsten van de werkgeversgerichtheidscan met elkaar in gesprek over de werkgeversdienstverlening. Wat gaat er goed? Welke knelpunten kom je tegen? En vooral ook, wat kun je zelf doen om de dienstverlening te verbeteren? Wat is realistisch, haalbaar en waar kun je zelf invloed op uitoefenen?

Naar overzicht sessies

Sessie 9: Loondispensatie, wat is dat nu eigenlijk? 

Sprekers: Ministerie van SZW en UWV
Te volgen in: ronde 2 van 11.:00 - tot 12.:00 en ronde 3 van 12.:45 - tot 13.:45

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Basiskennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Tijdens deze sessie komen de deelnemers alles te weten over het instrument loondispensatie in het kader van de Wajong. Zij horen ook wat het verschil is met het instrument loonkostensubsidie dat nu in het kader van de Participatiewet wordt ingezet.

Naar overzicht sessies

Sessie 10: Werk bespaart bijstand; verdienen op het bijstandsbudget door inzet van loonkostensubsidies  

Sprekers: Martin Heekelaar, adviseur Berenschot en Lex Vonk, directeur AM Match
Te volgen in: ronde 1 en 2 van 9.45 tot 12.00 uur en in ronde 3 en 4 van 12.45 tot 15.00 uur Let op: Deze sessie duurt ruim twee uur

Doelgroep: Managers, beleidsmedewerkers, controllers van sociale diensten en werkbedrijven.
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Kennis van de Participatiewet en de basisbegrippen
Type sessie: Kennisoverdracht, kennisdeling interactief en gezamenlijk tot verdieping komen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
De (dubbele) sessie bestaat uit één uur uitleg van de theorie en de achtergronden en aansluitend één uur zelfstandig aan de slag met toepassing van de rekentool en het opstellen businesscases voor de eigen gemeente.

In deel 1 wordt de werking van het systeem van de loonkostensubsidies uitgelegd. Deelnemers leren hoe ze aan de knoppen kunnen draaien om de hoogte van de loonkostensubsidie te beïnvloeden. Ook krijgen zij inzicht in de hoogte van de bespaarde uitkering en de doorwerking in het BUIG-budget. We staan kort stil bij de consequenties van het eventueel vervangen van loonkostensubsidies door loondispensatie. In deel 2 gaan we aan de slag met het zelf maken van businesscases. We maken gebruik van de Berenschot-rekentool die is opgesteld in opdracht van Cedris. We onderzoeken de financiële consequenties van de verschillende beleidsopties voor gemeenten, werkgevers en werknemers.

Naar overzicht sessies

Sessie 11: Geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen UWV Werkbedrijf en gemeenten  

Sprekers: Jan Willem Kool, senior projectmanager UWV Werkbedrijf, Johan Verhage, business consultant UWV Werkbedrijf
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Beleidsadviseurs, informatiemanagers, businessmanagers, projectleiders
Kennisniveau: Enige kennis van gemeentelijke ICT-systemen en UWV ICT-systemen
Maximaal aantal deelnemers: 25
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deze workshop gaat, aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, in op de mogelijkheden van (semi-)geautomatiseerde uitwisseling tussen UWV Werkbedrijf (Sonar/WBS/KandidatenVerkennerBanenafspraak) en gemeentelijke systemen in het domein Werk. Denk aan klantprofiel- en vacaturegegevens. Het doel hierbij is het voorkomen van dubbele handmatige registratie, het borgen van datakwaliteit en het maximeren van transparantie op de (regionale) arbeidsmarkt.

Naar overzicht sessies

Sessie 12: Beschut werken in de praktijk: als instrument of voorziening?  

Sprekers: Desirée Curfs – Algemeen directeur Stroomopwaarts MVS
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten, UWV en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist.
Type sessie: Discussie, kennisdeling en gezamenlijk tot verdieping komen aan de hand van een praktijkvoorbeeld

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In deze sessie delen de deelnemers hun ervaringen met beschut werken. Het gaat met name om de vraag of beschut werken als instrument (tijdelijk) of voorziening (structureel) wordt ingezet. Er is veel ruimte de ervaringen tot nu toe en de voor- en nadelen van de inzet als instrument of voorziening samen te verkennen.

Naar overzicht sessies

Sessie 13: Online werken aan werknemersvaardigheden  

Sprekers: Janneke Beckers, projectmedewerker E-learning namens SBCM (kenniscentrum en A&O fonds sociale werkgelegenheid)
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur 

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, hr-adviseurs van sociale ondernemingen en werkbedrijven, professionals van re-integratiebedrijven, medewerkers van wijkteams, jobcoaches en begeleiders van kwetsbare mensen op weg naar de arbeidsmarkt
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen voorkennis vereist, wel gezonde professionele nieuwsgierigheid naar de online leeromgeving om laagopgeleiden te begeleiden en ontwikkelen
Type sessie: Kennisoverdracht en demonstratie van de online leeromgeving van SBCM, de Werk-portal.nl

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Voor laagopgeleiden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt is het ontwikkelen van werknemersvaardigheden essentieel om hun kansen op (het behouden van) een betaalde baan te vergroten. Denk hierbij aan vaardigheden als samenwerken, instructies opvolgen, persoonlijke verzorging, omgaan met conflicten en hulp vragen.

Met de online programma’s in de WERK-portal en bijbehorende materialen, kunt u flexibel werken aan het versterken van werknemersvaardigheden: individueel, groepsgewijs, zelfstandig, of in combinatie met andere (eigen) leermiddelen.
Na een demonstratie weten de deelnemers hoe ze de verschillende programma’s in de Werk-portal kunnen inzetten om laagopgeleiden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie voor te bereiden op een (betaald) werk. En ze horen de ervaringen van professionals die dagelijks mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden.

Naar overzicht sessies

Sessie 14: Eerste ervaringen van regionaal samenwerken tussen gemeenten, GGZ en UWV op het gebied van arbeidsmarktparticipatie en psychische aandoeningen   

Sprekers: Cris Bergmans – projectleider samenwerking GGZ & W&I
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: voor wie is deze sessie bedoeld? Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: geen kennisniveau over dit onderwerp is vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisdeling, interactief, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Een workshop over de eerste ervaringen in de regionale samenwerking tussen GGZ-instellingen, gemeenten en UWV in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Hoe wordt er samengewerkt en wat zijn de speerpunten in het samenwerkingsplan? Waar lopen de partijen bij elkaar tegenaan? Wat gaat goed en wat kan beter?

Naar overzicht sessies

Sessie 15: Banenafspraak en Quotumregeling – Hoe kan mijn regio in actie komen?  

Sprekers: Stefan Leliveld, strategisch beleidsadviseur UWV en Eric Vinckhof, business consultant UWV Gegevensdiensten
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Beleidsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten, maatschappelijke organisaties en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Enige kennis over de Banenafspraak en het gebruik van het Doelgroepregister is wenselijk
Type sessie: Presentatie en discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
De presentatie en discussie over de meest recente Banenafspraak-resultaten, de implicaties van het quotum en de mogelijkheden voor sturing geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Per 1 januari 2018 is het quotum arbeidsbeperkten voor de overheid geactiveerd. Wat betekent dit voor overheidswerkgevers?

 • In juli 2018 verschijnt de 3-meting banenafspraak. Wat is de verwachting van de resultaten van de markt en de overheid? Welke trend zien we?

 • Wat betekenen de resultaten van markt en overheid bij de 3-meting voor activering of de-activering van het quotum? Wat zijn de mogelijke scenario’s?

 • Wat betekent de activering van het quotum voor werkgevers? Hoe gaat het proces van communiceren en heffen vanuit UWV er uit zien?

 • Wat betekent dit voor de mogelijkheden voor sturing op de Banenafspraak in mijn arbeidsmarktregio?

 • Welke informatie bieden de regionale kwartaalrapportages van UWV?

 • Hoe zorg ik ervoor dat mensen in het Doelgroepregister een baan vinden en houden?

 • Welke informatie ontvangen werkgevers over het quotum waarop ik misschien kan inspelen?

  Naar overzicht sessies

Sessie 16: Het UAF: een loopbaan voor hoger opgeleide vluchtelingen   

Spreker: Alex de Klerk, MT-lid Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Klantmanagers, casemanagers en beleidsmedewerkers die te maken hebben met participatie van vluchtelingen in Nederland
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Bij voorkeur enige kennis van regels en procedures en de mogelijkheden die vluchtelingen hebben
Type sessie: Kennisoverdracht, praktijkvoorbeelden, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deze workshop biedt kennis over de manier waarop Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij studie en werk. En over hoe kan dit aansluiten bij beleid van gemeenten en uitkeringsinstanties. Daarnaast worden enkele praktijkvoorbeelden van lopende projecten gepresenteerd. Wat zijn de succesfactoren van deze projecten en wat zijn de lessons learned?

Naar overzicht sessies

Sessie 17: Mensen met een kleine beurs: leren van werkenden met inkomen net boven het sociaal minimum  

Sprekers: Marleen Temmink, onderzoeker CBS en Jessica van den Toorn, senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur 

Doelgroep: Uitvoerders van sociale diensten, wijkteams, jobcoaches, schuldhulpverleners en schuldhulpmaatjes
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht, kennisdeling interactief, discussie en gezamenlijk tot verdieping komen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Om meer inzicht te krijgen in de leefsituatie en behoeftes van werkenden met een inkomen net boven het minimum voeren het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van Instituut GAK, een onderzoek uit. Hoe lukt het hen om elke maand weer rond te komen? Moeten ze daarvoor dingen laten? En: wat kunnen mensen die onder het sociaal minimum leven leren van deze groep?

Op basis van de onderzoeksresultaten onderscheiden de onderzoekers vijf profielen:

 1. Alleenstaande ouders. Gemene deler: werk en zorg combineren, waardoor beperkt aantal uren kunnen worden gewerkt. Situatie verandert waarschijnlijk als kinderen naar school gaan.

 2. 50 plussers. Gemene deler: weinig groeimogelijkheden meer. Richting pensioen.

 3. Flexwerkers (zzp en tijdelijke contracten). Gemene deler: onzekerheid over werk in de toekomst.

 4. Mensen in de schuldsanering/loonbeslag. Gemene deler: weinig invloed op inkomsten en uitgaven. Tijdelijke situatie, maar wel vaak 3 jaar.

 5. Mensen met een lage opleiding die niet veel verdienen, maar ook niet veel nodig hebben. Gemene deler: vaak geen life event, geen uitzicht op groei, maar ook geen behoefte aan.

De onderzoekers gaan graag met u in gesprek over de bevindingen. Herkent u deze uit uw eigen werk? Welke lessen trekt u hieruit en wat betekent dat voor uw dagelijkse praktijk?

Naar overzicht sessies

Sessie 18: Participatiecoöperaties: re-integreren in teamverband   

Sprekers: Alfred Griffioen, initiatiefnemer De Coöperatie Expert en Guus Köster, coöperatieadviseur, met bijdrage van een gemeente waar momenteel participatiecoöperaties actief zijn
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur:

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV en re-integratiebedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen vakspecifieke kennis nodig, enige kennis van de regeling voor werken in of naast de bijstand is handig
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers krijgen een heldere uitleg over hoe participatiecoöperaties kunnen worden opgezet en welke vormen er zijn. Verder uitleg over werken in een coöperatie en waarom en hoe de coöperaties in een aantal gemeenten tot stand zijn gekomen. Er is uiteraard ook aandacht voor de rol van de gemeente in dit proces. Diverse cases worden als voorbeeld gebruikt en we horen de ervaringen vanuit de gemeentelijke organisatie. Daarnaast wordt recent onderzoek gepresenteerd over het effect en de slagingskans van dit soort coöperaties. Met de deelnemers willen we concrete stappen formuleren die een gemeente kan nemen om dit soort initiatieven te faciliteren.

Naar overzicht sessies

Sessie 19: Praktijkvoorbeelden vroege integratie en participatie vluchtelingen   

Sprekers: Joost Bruggeman, Bas Schuiling en Christien Vijfhuizen , regiocoördinatoren Divosa-project ‘Screening en matching van vergunninghouders’; Ilona Rengelink, arbeidsmarktcoach Metechnica; Monique Baggen , hoofd Commercie Delken & Boot; Erik Colijn, directeur Bouwschool Breda en Ria Swinkels, projectmanager gemeenten Cuijk, Grave, Mill, Uden en Oss
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 tot - 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 tot - 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs, accountmanagers en strategische medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers aan deze sessie zien beknopte presentaties over concrete, (lopende) projecten voor vluchtelingen in de bouw, de logistiek en de installatietechniek. Bij deze projecten gaat het om een combinatie van taal, scholing, stage en werk. De presentaties worden gegeven door regio-coördinatoren én vertegenwoordigers van de samenwerkende opleidingsbedrijven uit de verschillende sectoren. Sommige van de te presenteren projecten lopen al wat langer en hebben ook al geleid tot uitstroom naar werk. Er is ruim tijd voor het delen van de ervaringen. Hierbij komen vragen aan de orde als: Wat loopt goed? Welke uitdagingen kom je tegen? En: Hoe verder? Ter inspiratie en om van elkaar te leren.

Naar overzicht sessies

Sessie 20: Je kan de boom in! Samen groeien naar een inclusieve arbeidsmarkt   

Sprekers: Kim Schumacher, adviseur Duurzame Inzetbaarheid & Inclusief Werkgeverschap bij de AWVN; Annemieke Visscher, kennismanager Inclusief Werkgeven bij de AWVN
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 tot - 15.00 uur

Doelgroep: Publieke beleidmakers en uitvoerders die te maken hebben met werkgevers
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Kennis van beleid, procedures en regelingen m.b.t. werkgevers op zoek naar kandidaten uit de doelgroep van de banenafspraak én kennis van de Werkgeversgerichtheidsscan
Type sessie: Interactieve sessie met discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deelnemers beschikken na de sessie over handvatten en vooral veel inspiratie om aan de slag te gaan met werkgeversgerichtheid van uw organisatie.

Naar overzicht sessies

Sessie 21: workshop Vraaggericht coachen   

Spreker: Anita Hellemons, trainer en adviseur bij SociaalWerkbedrijf DSW en trainer voor SBCM
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Jobcoaches, werkbegeleiders, trajectbegeleiders, personeelsfunctionarissen, leidinggevenden
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: MBO, HBO. Van belang is dat de deelnemer een begeleidende of ondersteunende functie heeft
Type sessie: Kennisoverdracht, workshop

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Tijdens deze sessie ervaren de deelnemers wat vraaggericht coachen is en welk effect het geeft. We werken met kennisoverdracht en oefeningen. Deelnemers maken kennis met het gedachtegoed van vraaggericht coachen, en nog belangrijker: met het effect van dit gedachtegoed. Er is geen sprake van een methode; we kijken meer naar eigen houding, houding van de ander en het effect wat dit heeft op coachen.

Deelnemers ervaren in welke mate zij een effect hebben op de ander. Ze worden zich bewust van de vragen die gesteld worden en leren vragen zo te stellen dat de ander zich eigenaar voelt van de eigen ontwikkeling.

Naar overzicht sessies

Sessie 22: Werken aan integraal vakmanschap   

Sprekers: werkbedrijf regio Helmond-De Peel Senzer
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur 

Doelgroep: (Gemeentelijke) klantmanagers, beleidsadviseurs, managers en strategisch medewerkers gemeenten/UWV/SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisdeling en discussie aan de hand van een praktijkvoorbeeld

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Door de invoering van de Participatiewet is de wetgeving ontschot, maar in de praktijk blijkt dat medewerkers van gemeenten, UWV en SW-bedrijven vaak nog maar met één doelgroep werken. Medewerkers van het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Senzer gaan echter op een integrale manier werken om zo een integraal aanbod te creëren. In deze sessie komen vragen aan bod als: Hoe verliep het ontwikkelingsproces naar een integraal aanbod? Wat betekent dit voor de organisatie? Wat vraagt dit van de medewerkers? Hoe beïnvloedt dit de relatie met de klanten, de ondernemers en andere samenwerkingspartners in de regio en de communicatie met deze groepen? Deelnemers aan deze sessie krijgen inzicht in wat er bij komt kijken als een organisatie integraal wil werken.

Naar overzicht sessies

Sessie 23: Intervisie stelselvraagstukken Matchen op Werk   

Sprekers: Leden van Team Matchen op Werk, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Te volgen: vanaf ronde 4 van 14.00 tot 16.00 uur. (let op: deze sessie duurt dus 2 uur)

Doelgroep: Medewerkers gemeenten en andere geïnteresseerden
Maximaal aantal deelnemers: 60 personen
Kennisniveau: Kennis van en ervaring met werkgeversdienstverlening en samenwerking in de arbeidsmarktregio’s
Type sessie: Intervisie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In deze intervisiesessie gaat team Matchen op Werk van het ministerie van SZW in gesprek met gemeenten en andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s. Vorig jaar op de Praktijkdag was het officiële startschot voor het ophalen van de knelpunten die arbeidsmarktregio’s ervaren bij het Matchen op Werk. Daaruit zijn zes knelpunten in het stelsel naar voren gekomen. Het gesprek zal gaan over de technische verkenningen naar oplossingen voor knelpunten in het stelsel die team Matchen op Werk momenteel uitvoert. In deze verkenningen kijken we hoe we landelijke randvoorwaarden voor het optimaal functioneren van de (werkgeversdienstverlening in de) arbeidsmarktregio’s kunnen versterken. Nu is het tijd voor de volgende stap de  “brede toetsing”. Het team Matchen op Werk wil graag in gesprek over de opbrengsten van de verkenningen tot nu toe: zijn de beelden herkenbaar? Missen we belangrijke invalshoeken? Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn: de regierol in de arbeidsmarktregio’s; regionale budgetten en targets, vereenvoudiging en harmonisatie van re-integratie-instrumenten en publiek-private samenwerking (PPS). We starten met korte presentaties van deze onderwerpen en gaan vervolgens uiteen voor intervisierondes per thema.

Naar overzicht sessies

Sessie 24: Verdringingstoets, is het nodig?    

Sprekers: Anne van Delft, beleidsmedewerker Ministerie van SZW, Jurgen Woudwijk, procesmanager Divosa en een vertegenwoordiger van een gemeente
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 en ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur 

Doelgroep: Klantmanagers, beleidsadviseurs- en medewerkers die te maken hebben met de verdringingingstoets
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht, workshop

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Op 6 maart staat de behandeling van Initiatiefwet verdringingstoets op de agenda van de Eerste Kamer. Doel van de initiatiefwet is het tegengaan van ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt door het introduceren van een toets. De toets moet worden uitgevoerd voordat de gemeente afspraken maakt met een bedrijf of instelling over de inzet van mensen met een uitkering. Sommigen vragen zich af of gemeenten bij het inzetten van instrumenten als 'werken met behoud van uitkering', tegenprestatie of 'social return' wel voldoende aandacht hebben voor mogelijke verdringingseffecten. Deelnemers aan de workshop worden eerst bijgepraat over de actuele stand van zaken rond de behandeling van de initiatiefwet in de Eerste Kamer. Vervolgens kunnen ze ontdekken wat gemeenten kunnen doen om verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen. 

Naar overzicht sessies

Sessie 25: Wat betekent de Algemene verordening gegevensbescherming voor transparantie van kandidaten?   

Sprekers: Marieke ten Cate - Hoofd Juridische Zaken UWV
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: n.v.t.
Maximaal aantal deelnemers: 25
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht, workshop

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Op dit moment vormt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de wettelijke basis voor het omgaan met persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 wordt deze echter vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van toepassing is. Wat zijn de implicaties voor transparantie van het bestand en het werken met SONAR & WBS?

Naar overzicht sessies
 

Voor wie?

De Praktijkdagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf.

Wanneer? 

Donderdag 8 maart 2018 van 9.45 uur tot 15.00 uur. Inloop vanaf 9.00 uur.  

Waar?    

De Reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede

Routebeschrijving naar deze locatie. 

Aanmelden 

U kunt zich hier aanmelden voor de Praktijkdag op donderdag 8 maart 2018.
 

Beperkte deelname private partijen

Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de praktijkdag een bevestiging van toelating.

Tot ziens op donderdag 8 maart in de Reehorst in Ede!

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.