Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

21 juni 2012
Notitie Samenwerking werkgeversdienstverlening met ontwikkelvarianten gemeenten en UWV beschikbaar. Door de gewijzigde wet SUWI moeten UWV en gemeenten hun samenwerking richting werkgevers binnen nieuwe kaders vormgeven.
21 juni 2012
De Programmaraad biedt een ondersteunend platform via één overall secretariaat, beleidsondersteuning en communicatie. De communicatie verloopt via de informatiekanalen Werkpleinjournaal en Samen voor de klant.
21 juni 2012
Gemeenten en UWV werken sinds enkele jaren samen op het terrein van re-integratie en digitale intake, vooral op de werkpleinen. Eind 2011 hebben de G4 directeuren en de RvB UWV verkent hoe de samenwerking op het gebied van betalen/backoffice kan worden vormgegeven. Zodanig dat het voor de samenwerkende partijen een besparing oplevert en er meer eenvoud ontstaat voor de burger.
15 juni 2012
De vormgeving van de complementaire (sub)regionale samenwerking wordt door de Programmaraad ondersteund en beschreven in het koersdocument. Er zijn drie werkgroepen die de visie van de Programmaraad in concrete voorstellen uitwerken: Werkzoekenden dienstverlening, Werkgevers dienstverlening en Informatisering & Shared Services (WISS).
12 juni 2012
Op de landkaart SW-bedrijven is overzichtelijk te zien welke SW-bedrijven waar actief zijn in Nederland en welke werkgebieden ze bestrijken.
05 juni 2012
Op de Werkpleinen gaat de komende jaren veel veranderen. De Programmaraad van VNG, Divosa en UWV heeft samen een koers voor het regionaal arbeidsmarktbeleid en de samenwerking tussen gemeenten en UWV vastgesteld. Ze willen een snelle start maken met de nieuwe koers en hebben daarom ‘aanjagers’ aangesteld die de regio’s hierbij gaan helpen.
16 mei 2012
De arbeidsmarkt is momenteel stevig in beweging, mede hierdoor worden er 30 Werkpleinen ingericht als zogenaamd regionaal werkplein.
16 mei 2012
De colleges van B&W van de gemeenten Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal hebben samen een plan gemaakt voor de herstructurering van de NV IW4. IW4 voert nu de sociale werkvoorziening uit voor deze gemeenten. Met de komst van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) krijgen gemeenten minder geld voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening.
02 mei 2012
In Friesland gaan het werkgeversservicepunt van de gemeente en het UWV intensief samenwerken richting de werkgevers. Centraal uitgangspunt voor de samenwerkende gemeenten en het UWV werkbedrijf, is de werkgeversvraag.
22 april 2012
Het domein werk en inkomen is in beweging. Gemeenten moeten nadenken over nieuwe manieren om vraag naar en aanbod van werk op elkaar te laten aansluiten. Dat betekent ook anders kijken naar de werkpleinen. De VNG heeft bouwstenen ontwikkeld om gemeenten daarbij te helpen.

Pagina's