Regionaal convenant arbeidsmarkt

Regionaal convenant arbeidsmarkt
Bijna 1500 banen voor mensen met arbeidsbeperking Op vrijdag 6 maart tekenen werkgevers-, werknemers- en onderwijsorganisaties, UWV en gemeenten het convenant ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’. Ze spreken af om samen te werken om in tien jaar tijd 1462 reguliere banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

In 2013 hebben de sociale partners en het kabinet in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt om landelijk 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen (‘de banenafspraak’). Met het ondertekenen van het convenant zetten de partijen zich in om de doelstellingen uit het Sociaal Akkoord in de Gooi en Vechtstreek waar te maken. Voor de regio betekent dit het streven 1462 banen te realiseren in tien jaar tijd. De overheid moet voor 212 reguliere banen zorgen en de overige werkgevers voor 1250 banen. 

Werkkamer

Om dit aantal banen te realiseren is de Werkkamer opgericht. In de Werkkamer maken gemeenten, werkgeversorganisaties (VNO NCW West en MKB Nederland), werknemersorganisaties (FNV en CNV), het onderwijs (ROC-Amsterdam college Hilversum) en UWV, afspraken over de realisatie van de banenafspraak. De leden uit de Werkkamer willen door samen te werken, bijdragen aan het realiseren van een inclusieve regionale arbeidsmarkt, waarbij mensen, ongeacht hun leeftijd, fysieke situatie of culturele achtergrond, kunnen deelnemen aan het sociaal en economisch verkeer. 

De samenwerkingsafspraken tussen de leden van de Werkkamer zijn vastgelegd in het convenant ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’. ‘Samenwerken en doen’ zijn leidende motieven bij de uitvoering van het convenant. Dit betekent dat leden van de Werkkamer elkaar aanspreken op de afspraken uit het convenant en gezamenlijk toezien op de naleving daarvan. Voorzitter van de Werkkamer is de Hilversumse wethouder Arjo Klamer.

Afspraken

Alle partijen zetten zich in voor het realiseren van zoveel mogelijk reguliere banen voor mensen met een arbeidsbeperking en gaan hierbij uit van tenminste 1462 banen in 2025. Op basis van het convenant wordt de komende tijd o.a. het volgende gedaan:

  • Gemeenten reiken een keurmerk uit aan ‘inclusieve werkgevers’. Deze werkgevers bieden werkplekken aan voor mensen met een arbeidsbeperking. Het keurmerk wordt in de Werkkamer ontwikkeld.
  • Gemeenten en werkgeversorganisaties organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor werkgevers in de regio.
  • UWV verricht onderzoek en analyseert de arbeidsmarkt.
  • Gemeenten en UWV maken afspraken over een eenduidige en uniforme dienstverlening voor werkgevers. Werkgeversorganisaties adviseren hierover.
  • Werkgeversorganisaties zorgen ervoor dat de vragen/behoeften van werkgevers inzichtelijk worden gemaakt en zetten zich in om ‘ambassadeurs’ te werven. De ambassadeurs zijn werkgevers die zich verbinden aan de doelstellingen uit het convenant, dragen de doelstellingen actief uit en fungeren als boegbeeld.
  • Werknemersorganisaties dragen de doelstellingen van het convenant actief uit onder hun leden, dragen bij aan het stimuleren van ‘jobcarving’, gaan verdringing tegen en houden toezicht op de naleving van cao’s en.
  • Het onderwijs zet zich actief in om het opleidingsaanbod aan te laten sluiten op de vraag van werkgevers, zet zich actief in voor een sluitende aanpak van (kwetsbare) jongeren richting de arbeidsmarkt en zet zich in voor een optimale aansluiting bij praktijkscholen en het speciaal onderwijs.

Monitoring en evaluatie

De voortgang van de doelstellingen wordt gevolgd en elk half jaar gerapporteerd door de Regio Gooi en Vechtstreek. UWV heeft een nulmeting uitgevoerd en monitort de realisatie van de banenafspraak. Het actuele aantal extra banen wordt afgezet tegen de banen uit de nulmeting.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.