Schakelpunt Landelijke Werkgevers

Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers is nodig want:

  • het is een extra kans om werkzoekenden aan een baan te helpen,
  • het ondersteunt landelijk opererende werkgevers om hun vacatures te vervullen i.h.k.v. de Participatiewet,
  • en het versterkt regio’s bij het optimaliseren van hun werkgeversdienstverlening.

Het Schakelpunt draagt zo bij aan het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt.

Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers

Werkgevers met vestigingen in meerdere arbeidsmarktregio’s/gemeenten die uitkeringsgerechtigden in dienst willen nemen willen graag een set uniforme afspraken met UWV, gemeenten en sw-bedrijven over het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit biedt kansen om nog meer mensen naar werk toe te leiden.

De motie van de Kamerleden Potters en Dijkgraaf riep arbeidsmarktregio’s eerder al op om samen één aanspreekpunt te maken voor landelijk opererende werkgevers. De Programmaraad – waarin VNG, UWV, Cedris en Divosa samenwerken – wil met de oprichting van het Schakelpunt Landelijke Werkgevers tegemoet komen aan deze wens. Het Schakelpunt draagt ertoe bij dat, voor zover mogelijk, er regio-overstijgende afspraken tussen gemeenten, UWV en arbeidsmarktregio’s komen, waardoor er meer mensen aan een baan worden geholpen.

Eén loket

Het Schakelpunt wordt hét loket voor landelijke werkgevers en arbeidsmarktregio’s,  faciliteert hen door het ontwerpen van arrangementen en door te zorgen voor verbinding met de verschillende arbeidsmarktregio’s (UWV, gemeenten en sw-bedrijven). Dit moet leiden tot een aanpak die rekening houdt met de belangen en wensen van werkgevers én met de wensen en mogelijkheden van arbeidsmarktregio’s.

Uiteraard is het belangrijk dat de te maken afspraken en arrangementen uitvoerbaar en realistisch zijn. Voor de legitimiteit en de effectiviteit van het Schakelpunt is het essentieel dat de aanpak kan rekenen op vertrouwen en draagvlak bij zowel werkgevers als arbeidsmarktregio’s. Daarom investeert het Schakelpunt veel in contacten met werkgevers en in het netwerk van regio’s, gemeenten en sw-bedrijven. Dit laatste is onder meer belangrijk omdat de werkgeversinstrumenten niet alleen tussen regio’s, maar ook binnen regio’s kunnen verschillen.

Afstemming

Het Schakelpunt stemt activiteiten af met het al bestaande Landelijke Werkgeversservicepunt van UWV. Goede afstemming moet uiteindelijk leiden tot een werkend en door partijen gedragen landelijk loket dat bijdraagt aan betere dienstverlening voor landelijke werkgevers.

De Programmaraad streeft ernaar dat het Schakelpunt op 1 september 2017 operationeel is. Zeker in het begin zal er sprake zijn van pionieren en ‘learning by doing’. Het project gaat van start met zes werkgevers, met wie inmiddels al contacten zijn gelegd. Deze zes werkgevers zijn: Albert Heijn, ministerie van Defensie, ISS, Kruidvat, Post NL en Randstad Techniek. 

Uiteindelijk moet het Schakelpunt Landelijke Werkgevers ervoor zorgen dat er een geaccepteerd kader van afspraken komt dat voldoet aan de behoefte van werkgevers en mogelijkheden van arbeidsmarktregio’s. Het Schakelpunt dient verbinding te leggen met alle regio’s en grondige kennis te hebben van het bestaande aanbod aan werkgeversinstrumenten. Door te stimuleren, faciliteren en te organiseren draagt het Schakelpunt zo bij aan het samenbrengen van vraag en aanbod in het kader van de Participatiewet en een inclusieve arbeidsmarkt.

Meer informatie

Vond u deze pagina interessant?