Samenwerking bij UWV Portaal

Heldere taakverdeling

Gebruikers van het UWV Portaal hebben allerlei wensen en eisen. Deze worden verzameld en daarna meegenomen bij het doorvoeren van wijzigingen. Om het wijzigingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen, is er een goede overlegstructuur nodig. De rollen en taken van gemeenten, UWV en andere betrokken partijen moeten duidelijk zijn afgebakend. Daarmee is een grote inbreng van gebruikers gewaarborgd. We noemen deze overlegstructuur de governance van het UWV Portaal.

Vernieuwing van overlegstructuur

De governance is in 2016 vernieuwd. In de nieuwe opzet spelen drie groepen een centrale rol:

  • Strategisch gebruikersoverleg;
  • Gezamenlijk wijzigingsoverleg;
  • ​Implementatie- en ondersteuningsoverleg.

Strategisch gebruikersoverleg

Dit overleg stelt de gezamenlijke wijzigingsagenda vast, op basis van een voorstel van het Gezamenlijk wijzigingsoverleg. Het Strategisch gebruikersoverleg bepaalt dus de prioriteiten bij wijzigingen. Het is vervolgens aan UWV om deze wijzigingen te realiseren. Het Strategisch gebruikersoverleg is ook verantwoordelijk voor de coördinatie bij de werkagenda ICT van de Programmaraad.

Soms is het beter dat het opdrachtgeversberaad voor Suwinet zich buigt over een oplossing. Dan geeft het Strategisch gebruikersoverleg de wensen voor een wijziging door. Ook komt het voor dat een oplossing niet past binnen de huidige systemen. Dan plaatst het Strategisch gebruikersoverleg de wensen op een agenda voor de langere termijn.

De deelnemers aan het Strategisch gebruikersoverleg zijn:

  • vertegenwoordigers van Cedris, Divosa, G4 en VNG/KING;
  • vertegenwoordigers van de partijen in het Gezamenlijk wijzigingsoverleg;
  • het landelijk team samenwerking gemeenten van UWV;
  • de projectleider Transparantie van de Programmaraad;
  • een van de aanjagers van de Programmaraad.

 

Gezamenlijk wijzigingsoverleg

Dit overleg inventariseert functionele wensen en eisen van gebruikers en werkt deze uit in wijzigingsverzoeken aan UWV. Daarnaast wordt de gezamenlijke wijzigingsagenda opgesteld. Zowel gemeenten als UWV doen mee aan het Gezamenlijk wijzigingsoverleg. Ook SW-bedrijven zijn vertegenwoordigd.

Expertgroep Werk

Het regiocoördinatoren overleg Implementatie, Ondersteuning en Transparantie en het Gemeentelijk overleg UWV Portaal zijn samengegaan onder voorzitterschap van Gert van Norel (gemeente Enschede) en ondersteuning van Yvette Memelink van VNG Realisatie. De Expertgroep Werk vertegenwoordigt de gemeenten in de arbeidsmarktregio’s op landelijk niveau. De leden zetten hun kennis in voor het verbeteren van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers met specifieke aandacht voor transparantie en ICT. De expertgroep Werk communiceert snel via een gesloten forum dat steeds actueel is. Om de 6 weken ontmoeten de de leden elkaar. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Transparantie.  

Ondersteuning door Programmaraad

De Programmaraad faciliteert en stimuleert het gebruikersoverleg bij het UWV Portaal. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de projectleider Transparantie. Zij is lid van het Strategische gebruikersoverleg. Waar nodig onderneemt de projectleider actie. Zo zorgt ze ervoor dat er een handreiking komt voor het gebruik van het UWV Portaal door SW-bedrijven.

Vond u deze pagina interessant?