Matchen op werk

Wat is het programma Matchen op Werk in de Arbeidsmarktregio’s 2017 – 2021? 

De economie trekt aan en dat biedt kansen! Kansen om duurzaam aan het werk te komen (en te blijven). Dit geldt ook voor mensen die van UWV en gemeente extra ondersteuning nodig hebben. De arbeidsmarkt beperkt zich niet tot gemeentegrenzen; op regionaal niveau kan vraag en aanbod bij elkaar komen. Om de kansen van de aantrekkende economie te verzilveren is het noodzakelijk dat gemeenten, hun SW-bedrijven, UWV, het onderwijs, private bemiddelaars, werknemers en werkgevers in de arbeidsmarktregio’s samenwerken. Samen kunnen zij de vraag van werkgevers en het aanbod van werkzoekenden bij elkaar brengen. Gemeenten en UWV hebben hierin een wettelijke taak, maar het zijn uiteindelijk de werkgevers die werkzoekenden een kans kunnen geven op een baan. Het is dus van groot belang dat werkgevers zoveel mogelijk ontzorgd worden met goede werkgeversdienstverlening door de publieke partijen. Werkgevers vragen hierbij om een eenduidig en herkenbaar regionaal werkgeversservicepunt, met een inzichtelijk regionaal bestand van werkzoekenden en een zoveel mogelijk regionaal geharmoniseerde set van instrumenten.
  
Met het programma Matchen op Werk ondersteunt het ministerie van SZW samen met de andere partijen in de arbeidsmarktregio bij het versterken van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s.  

Actueel

Sinds oktober 2016 heeft het ministerie van SZW, regelmatig in samenwerking met de Programmaraad, verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Er zijn gesprekken gevoerd met landelijke partijen, wethouders en professionals die werken aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en matching. De resultaten hiervan vindt u onder andere in het verslag van de bestuurdersconferentie 'Samen aan het werk' op 6 maart 2017 en in de Mindmaps van de bijeenkomst op 25 oktober 2016 (zie downloads in rechterkader op deze pagina). Over de voortgang van programma Matchen op Werk zijn verschillende brieven naar de Tweede Kamer gestuurd. De meest recente brief is verstuurd op 5 december 2017. Tijdens de bijeenkomsten kwam een aantal aandachtspunten steeds terug. Dit zijn elementen die, volgens aanwezigen, bijdragen aan het realiseren van effectieve coördineerde werkgeversdienstverlening. Deze elementen heeft het ministerie samengevat in de ‘stip aan de horizon’ (pdf, 1.96 MB) voor optimale regionale werkgeversdienstverlening. Het zijn elementen, aangegeven door de regio’s en werkgevers, die een gezamenlijke beweging in gang kunnen zetten om de werkgeversdienstverlening nog effectiever te maken. De “stip aan de horizon” is geen blauwdruk, maar biedt houvast.  Om de werkgeversdienstverlening te versterken zijn er twee dingen voor nodig: op eerste plaats zijn partijen in de arbeidsmarktregio’s aan zet. SZW ondersteunt ze hierin op maat en vraaggericht. Daarnaast is SZW als stelselverantwoordelijke bezig om randvoorwaarden voor samenwerking in de arbeidsmarktregio’s te optimaliseren.

SZW stimuleert de regionale ambities en inspanningen voor het versterken van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio. De pijlers uit de ‘stip aan de horizon’ bieden houvast bij het formuleren hiervan. In 2017 zijn daarom alle arbeidsmarktregio’s uitgenodigd om aan te geven of zij de gecoördineerde werkgeversdienstverlening in hun regio willen versterken en of zij daarbij ondersteuning kunnen gebruiken vanuit SZW. Uiteindelijk zijn 33 regio’s op deze uitnodiging ingegaan en hebben we van 33 regio’s plannen mogen ontvangen met ambities en ondersteuningsvragen. Op 27 november 2017 hebben tijdens een Peer Review-dag alle regio’s hun plannen aan elkaar en werkgevers en inhoudsdeskundigen gepresenteerd. Vervolgens is er door de staatssecretaris een bedrag van 5 miljoen beschikbaar gesteld om deze regio’s in 2018 te faciliteren bij het uitvoeren van de ingediende plannen en bij het ontzorgen van werkgevers. Dit beschikbare geld is op basis van de ingediende plannen verdeeld over activiteiten die op regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau worden opgepakt.  

Vanaf de zomer van 2018 gaan de partijen in de arbeidsmarktregio’s aan de slag met het uitvoeren van de plannen die zij in 2017 hebben ingediend en die zijn besproken op de Peerreview dag op 27 november 2017. Hierbij worden zij op maat ondersteund vanuit het ministerie van SZW. Klik hier voor een uitgebreidere toelichting over deze ‘regionale pijler’ van programma Matchen op Werk.

Nieuwsbrieven 2018

 

 

De pijlers van Programma Matchen op Werk: regionaal ondersteuningstraject (pijler 1) en landelijk huiswerk (pijler 2)

Partijen in de arbeidsmarktregio zijn verantwoordelijk voor regionale samenwerking en werkgeversdienstverlening. Het ministerie van SZW wil, samen met landelijke partners in de Programmaraad, regionale partners daarbij graag vraaggericht en op maat ondersteunen. Uitgangspunt is om wat al regionaal loopt te versterken en te werken aan een integrale aanpak voor alle doelgroepen die met ondersteuning vanuit de gemeente of UWV aan het werk kunnen. 

Naast deze ondersteuning op maat voor de arbeidsmarktregio’s verkent het ministerie van SZW op landelijk niveau een aantal stelselvraagstukken. Ook dit wordt samen met de landelijke partners in de programmaraad en de regionale partners gedaan. Ook is er een aantal thema’s die veel arbeidsmarktregio’s als aandachtspunt hebben benoemd. Op deze thema’s wordt een regiooverstijgend traject vormgegeven (zie verder hieronder onder pijler 1).

Pijler 1: Regionaal ondersteuningstraject

In 2017 heeft de toenmalig staatssecretaris van SZW alle arbeidsmarktregio’s uitgenodigd om aan te geven of zij de gecoördineerde werkgeversdienstverlening in hun regio willen versterken en of zij daarbij ondersteuning kunnen gebruiken vanuit SZW. 33 regio’s hebben plannen ingediend met ambities en ondersteuningsvragen, waarvoor  een bedrag van 5 miljoen beschikbaar is gesteld . Op basis van de ingediende plannen zijn de 5 miljoen verdeeld. Daarbij is allereerst gekeken of er vraagstukken en knelpunten zijn die in veel regionale plannen terugkwamen. Dit bleek bij de volgende vier onderwerpen het geval te zijn:  

Besloten is om 2 van de 5 miljoen te gebruiken voor deze vier bovenregionale ondersteuningsprojecten. Alle 35 arbeidsmarktregio’s kunnen deelnemen aan deze vier projecten.
 
De overige 3 miljoen is bestemd voor regio-specifieke ondersteuningsvragen die betrekking hebben op het versterken van de werkgeversdienstverlening en passen binnen de stip aan de horizon. Denk aan in het bijzonder activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de samenwerking en afstemming in de arbeidsmarktregio en aan een gecoördineerde werkgeversbenadering. Deze middelen zijn per decentralisatie-uitkering uitgekeerd aan de betreffende centrumgemeenten. Daarbij is de verantwoordelijke wethouder gevraagd om nadere afspraken te maken met het UWV, gemeenten en werkgevers over de besteding van deze middelen. 

De verdeling van de middelen is door medewerkers van het programma Matchen op Werk met alle arbeidsmarktregio’s bilateraal besproken.

Pijler 2: Landelijk huiswerk

Bij het versterken van de werkgeversdienstverlening spelen twee typen knelpunten: enerzijds gaat het om regio-specifieke knelpunten, die vragen om ondersteuning op maat in de arbeidsmarktregio. Anderzijds gaat het om stelselvraagstukken en knelpunten die regiooverstijgend van aard zijn. Deze knelpunten vragen om een beleidsmatige visie van het ministerie van SZW als stelselverantwoordelijke. Met betrekking tot deze stelselvraagstukken wordt momenteel in kaart gebracht waar een visie of besluitvorming van SZW benodigd is, en waar  pilots en experimenteerruimte meer voor de hand liggen. Dit doet het ministerie van SZW op basis van signalen van de betrokken partijen, waaronder gemeenten, UWV, de SW bedrijven, werkgevers, werknemers, en een aantal landelijke koepels. Het gaat daarbij om de volgende stelselvraagstukken: 

  • Het versterken van de regierol in de arbeidsmarktregio’s.
  • Het werken met regionale budgetten en targets.
  • De behoefte aan meer uitwisseling van matchingsgegevens tussen UWV en gemeenten.
  • Vereenvoudiging en harmonisatie van de re-integratie instrumenten.
  • De positie van de SW bedrijven in de arbeidsmarktregio’s.
  • Het benutten van publiek-private samenwerking in de arbeidsmarktregio’s.

Op de praktijk dag van de Programmaraad (8 maart 2018) zijn de in kaart gebrachte probleemstellingen en oplossingsrichtingen eveneens besproken.  

Na de zomer 2018 zal de Staatssecretaris de Tweede Kamer informeren over de stand van zaken van programma Matchen op Werk, waarbij onder andere de onderwerpen aan bod zullen komen waarbij bestuurlijke besluitvorming aan de orde is.

Regionale ondersteuningsplannen Matchen op Werk

Het versterken van de werkgeversdienstverlening staat in elke arbeidsmarktregio op de agenda. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd even makkelijk. Daarom is ondersteuning vanuit de Rijksoverheid gewenst. Ondersteuning om vanuit de regio’s de kwaliteit van de uitvoering te versterken. Aan alle arbeidsmarktregio’s is gevraagd om in een concrete ondersteuningsaanvraag te laten weten of ze een stap verder willen zetten richting de stip aan de horizon, wat deze stap zou zijn (ambitie en plan van aanpak) en welke ondersteuning benodigd is om die stap ook daadwerkelijk te kunnen zetten (concrete ondersteuningsvraag).

33 van de 35 arbeidsmarktregio’s hebben bij het ministerie van SZW een ondersteuningsplan ingediend waarin ze aangeven hoe zij zich willen inzetten om de gecoördineerde werkgeversdienstverlening in de regio te versterken en welke ondersteuning zij daarbij van SZW nodig hebben.

AchterhoekGroningenNoord-LimburgZeeland
AmersfoortGroot AmsterdamNoordoost-BrabantZuid-Holland Centraal
DrechstedenHaaglandenHolland RijnlandZuid-Kennemerland
DrentheHelmond - De PeelRijnmondZuid-Limburg
FlevolandMidden-BrabantRivierenland - TielZuidoost-Brabant
Food ValleyMidden-GelderlandStedendriehoek en Noord-VeluweZwolle
FrieslandMidden-LimburgTwente 
Gooi- en VechtsteekMidden-UtrechtRijk van Nijmegen 
GorinchemNoord-HollandWest-Brabant 

Contact

Mocht u vagen en of opmerkingen hebben over dit project kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres postbusmow@minszw.nl.