Matchen op werk

Achtergrond

De economie trekt aan en dat biedt kansen! Kansen om duurzaam aan het werk te komen (en te blijven). Dit geldt ook voor mensen die van UWV en gemeente extra ondersteuning nodig hebben. De arbeidsmarkt beperkt zich niet tot gemeentegrenzen; werkgevers kunnen werk bieden aan mensen uit een veel groter gebied! Om deze kansen te benutten is het belangrijk dat gemeenten, hun sw-bedrijven, UWV, het onderwijs, private bemiddelaars, werknemers en werkgevers in de arbeidsmarktregio’s samenwerken. Samen kunnen zij de vraag naar en het aanbod van werkzoekenden bij elkaar brengen. Het is dus van groot belang dat de samenwerking in de arbeidsmarktregio optimaal is. Gemeenten en UWV hebben hierin een wettelijke taak. Zij werken samen binnen regionale werkgeversservicepunten en maken op regionaal niveau afspraken over de samenwerkingsagenda met sociale partners in het regionaal Werkbedrijf.

Partijen in de arbeidsmarktregio zijn verantwoordelijk voor regionale samenwerking en werkgeversdienstverlening. Het ministerie van SZW wil, samen met landelijke partners in de Programmaraad, regionale partners daarbij graag vraaggericht en op maat ondersteunen. Uitgangspunt is om wat al regionaal loopt te versterken en te werken aan een integrale aanpak voor alle doelgroepen die met ondersteuning vanuit de gemeente of UWV aan het werk kunnen. 

Bestuurdersconferentie 6 maart 2017

Sinds oktober 2016 heeft het ministerie, regelmatig in samenwerking met de Programmaraad, verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Er zijn gesprekken gevoerd met landelijke partijen, wethouders en professionals die werken aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en matching. De resultaten hiervan vindt u in het verslag van de bestuurdersconferentie 'Samen aan het werk' op 6 maart 2017 en in de Mindmaps van de bijeenkomst op 25 oktober 2016 (zie downloads in rechterkader op deze pagina). Over de uitkomsten en de aanpak ‘Matchen op werk’ is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Tijdens de bijeenkomsten kwam een aantal aandachtspunten steeds terug. Dit zijn elementen die, volgens aanwezigen, bijdragen aan het realiseren van effectieve coördineerde werkgeversdienstverlening.

Het werken met:

  • één regionaal werkgeversservicepunt in de arbeidsmarktregio voor de matching van alle doelgroepen;
  • één manager om (gecoördineerde werkgeversdienstverlening in) het werkgeversservicepunt aan te sturen;
  • een gezamenlijk regionaal budget voor de matching van alle doelgroepen;
  • een gezamenlijk regionaal target voor gecoördineerde werkgeversdienstverlening in het werkgeversservicepunt;
  • een geharmoniseerd regionaal pakket van instrumenten en voorzieningen;
  • een inzichtelijk en regionaal klantenbestand voor matching van alle werkzoekenden.

Deze onderdelen heeft het ministerie samengevat in de ‘stip aan de horizon’ (pdf, 1.96 MB) voor optimale regionale werkgeversdienstverlening. Het zijn elementen, aangegeven door de regio’s, die een gezamenlijke beweging in gang kunnen zetten om de werkgeversdienstverlening nog effectiever te maken. SZW stimuleert graag regionale ambities en inspanningen voor het versterken van gecoördineerde werkgeversdienstverlening. De vijf pijlers uit de ‘stip aan de horizon’ kunnen houvast bieden bij het formuleren hiervan.

Ondersteuning

Het ministerie wil arbeidsmarktregio’s die een stap verder willen zetten, vraaggericht en op maat ondersteunen (pdf, 348 kB) bij het versterken van gecoördineerde werkgeversdienstverlening. Het ministerie nodigt alle arbeidsmarktregio’s uit om voor 15 oktober 2017 aan te geven of zij een stap verder willen zetten richting de stip aan de horizon, wat deze stap is (plan van aanpak) en welke ondersteuning daarbij gewenst is (ondersteuningsvraag).

Deelname is niet verplicht. Regio’s mogen zelf bepalen of zij op de uitnodiging ingaan. Na de sluitingsdatum van 15 oktober zal het ministerie aan de hand van de binnengekomen plannen en ondersteuningsvragen inventariseren waar behoefte aan is en vervolgens of en welk ondersteuningsaanbod mogelijk is (landelijk en richting afzonderlijke arbeidsmarktregio’s).

Klik hier voor de handreiking (pdf, 984 kB) voor het indienen van een ondersteuningsvraag. Deze bevat een toelichting en een aanvraagformulier (pdf, 984 kB). Voor het invullen van de aanvraag kunt u ook gebruik maken van de word-versie van het aanvraagformulier (Word, 440 kB).  

Voorbeelden

Waar kunt u aan denken als het gaat om een ondersteuningsvraag? Is er behoefte aan regiospecifieke ondersteuning, bijvoorbeeld professionalisering (vakmanschap), versterken van communicatie van het WSP, verbeteren van de werkprocessen, onderzoek, inzet van extra expertise enzovoort? Of denkt u aan een landelijk ondersteuningsaanbod, bijvoorbeeld kennisuitwisseling, bijeenkomsten, opleidingen enzovoort?  Afhankelijk van de ingediende ondersteuningsvragen kan het ministerie bezien of verschillende regio’s vergelijkbare behoeften hebben, waardoor eventueel een regio-overstijgende invulling gegeven kan worden. Hieronder een tweetal bestaande voorbeelden:

  • Voorbeeld ondersteuning bij verbeteren van (regionaal) werkgeversservicepunt: “Om de bekendheid van het werkgeversservicepunt te vergroten hebben werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland samen met de Programmaraad een inspiratielijst opgesteld. De lijst speelt in op de vragen: op  welke manieren willen werkgevers door het regionale werkgeversservicepunt worden benaderd? en welke communicatiemiddelen kunnen worden ingezet?”
  • Voorbeeld ondersteuning bij onderzoek naar effectiviteit werkgeversdienstverlening: Via het kennisprogramma Vakkundig aan het werk kunnen gemeenten samen met kennisinstellingen subsidie aanvragen om de effectiviteit van hun werkgeversdienstverlening te onderzoeken. Het kennisprogramma wordt, in opdracht van het ministerie van SZW uitgevoerd door ZonMw. Samenwerkingspartners zijn Divosa, VNG, UWV en het  ministerie van VWS. 

Inspiratie voor nieuwe ondersteuningsmogelijkheden:

Heeft u een ondersteuningsvraag waarvan u denkt dat het niet binnen een van de onderdelen van de stip aan de horizon past, maar dat wel van belang is voor het versterken van de gezamenlijke werkgeversdienstverlening dan kunt u het ministerie mailen (link postbus). Dan kunt u bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Regionale ondersteuningsplannen Matchen op Werk

Het versterken van de werkgeversdienstverlening staat in elke arbeidsmarktregio op de agenda. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd even makkelijk. Daarom is ondersteuning vanuit de Rijksoverheid gewenst. Ondersteuning om vanuit de regio’s de kwaliteit van de uitvoering te versterken. Aan alle arbeidsmarktregio’s is gevraagd om in een concrete ondersteuningsaanvraag te laten weten of ze een stap verder willen zetten richting de stip aan de horizon, wat deze stap zou zijn (ambitie en plan van aanpak) en welke ondersteuning benodigd is om die stap ook daadwerkelijk te kunnen zetten (concrete ondersteuningsvraag).

33 van de 35 arbeidsmarktregio’s hebben bij het ministerie van SZW een ondersteuningsplan ingediend waarin ze aangeven hoe zij zich willen inzetten om de gecoördineerde werkgeversdienstverlening in de regio te versterken en welke ondersteuning zij daarbij van SZW nodig hebben.

AchterhoekGroningenNoord-LimburgZeeland
AmersfoortGroot AmsterdamNoordoost-BrabantZuid-Holland Centraal
DrechstedenHaaglandenHolland RijnlandZuid-Kennemerland
DrentheHelmond - De PeelRijnmondZuid-Limburg
FlevolandMidden-BrabantRivierenland - TielZuidoost-Brabant
Food ValleyMidden-GelderlandStedendriehoek en Noord-VeluweZwolle
FrieslandMidden-LimburgTwente 
Gooi- en VechtsteekMidden-UtrechtRijk van Nijmegen 
GorinchemNoord-HollandWest-Brabant 

Disclaimer

SZW wil samen met de regio’s open en van onderop een ondersteuningsaanbod formuleren dat aansluit bij de behoeften en wensen van de regio’s. Of dit gerealiseerd kan worden, hangt af van een nieuw Kabinet en de middelen die beschikbaar komen. Daarom is de volgende disclamer op zijn plaats:
Het ministerie benadrukt dat aan de uitnodiging aan de regio’s  om een plan van aanpak/ondersteuningsaanvraag in te dienen, geen verwachting dan wel vertrouwen kan worden ontleend dat daarmee (automatisch) het recht ontstaat op ondersteuning in natura en/of financiële ondersteuning. Uiteindelijk bepaalt het ministerie aan de hand van de inventarisatie of en aan welke regio’s een bepaald ondersteuningsaanbod gedaan wordt – hetzij omdat hun plannen zijn  overgenomen hetzij om andere redenen - en aldus wie daarvoor in aanmerking kunnen komen. Voor nadere toelichting op deze disclaimer zie de handreiking

Contact

Mocht u vagen en of opmerkingen hebben over dit project kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres postbusmow@minszw.nl