Ondersteuning Programmaraad

WAT DOET DE PROGRAMMARAAD?

De Programmaraad faciliteert arbeidsmarktregio’s met advies, kennisdeling en interactie. Het uitgangspunt hierbij is dat het eigenlijke werk moet gebeuren in de regio’s zelf.

Concreet werkt de Programmaraad aan het realiseren van één aanspreekpunt voor ondernemers in iedere regio, heldere communicatie over de Banenafspraken en harmonisatie van instrumenten. Ook het verbeteren van vindbaarheid van de werkgeversdienstverlening en het vergroten van de slagkracht van de Werkgeverservicepunten zijn aandachtspunten.

Om dit te bereiken ontplooit de Programmaraad in 2016 de volgende activiteiten:

  • ondersteunen van arbeidsmarktregio’s en Werkgeversservicepunten, bijvoorbeeld door een overzicht te maken van relevant onderzoek op basis waarvan arbeidsmarktregio’s hun plannen van aanpak kunnen aanscherpen;
  • werken aan een landelijk aanspreekpunt voor landelijke of bovenregionale werkgevers;
  • delen van kennis en informatie over de Banenafspraken;
  • ondersteunen van arbeidsmarktregio’s bij het inzichtelijk maken en harmoniseren van werkgeversinstrumenten, onder meer door het promoten van de instrumenten jobcreation/jobcarving en jobcoaching;
  • opzetten van een communicatiecampagne, samen met sociale partners, om de bekendheid en de vindbaarheid van de Werkgeversservicepunten te vergroten;
  • stimuleren van de samenwerking in de regionale Werkbedrijven door het organiseren van bijeenkomsten, het delen van kennis en intercollegiale intervisie;
  • stimuleren van publiek-private samenwerking in overleg met de sociale partners;
  • delen van kennis en informatie over het instrument social return;
  • ontwikkelen van een scan (een ‘zelfonderzoek’) over de werkgeversgerichtheid van Werkgeverservicepunten;
  • ontwikkelen van een masterclass voor Werkgeverservicepunten.