Functiecreatie banenafspraak

Laatst bijgewerkt op 30 april 2019
Omschrijving: 

Functiecreatie is het efficiënter organiseren van bedrijfsprocessen door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen. Zo doet gekwalificeerd personeel het werk waarvoor het is opgeleid en worden elementaire taken uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Toelichting doelgroep: 

De informatie is bestemd voor accountmanagers Werkgeversservicepunten, HR-professionals, en betrokken partners bij regionaal Werkbedrijf.

Kosten/Subsidiebedrag: 

Kosteloos advies en ondersteuning door UWV aan werkgevers, in sommige arbeidsmarktregio’s in samenwerking met gemeenten (soms ook aangeboden door gemeenten).

Ondersteuning vanuit SBCM aan professionals bij SW-bedrijven en gemeenten door middel van training (tegen kostprijs), en (advies)producten.

Werkgeversorganisatie AWVN biedt haar leden ondersteuning en advies aan door functiewaarderingsspecialisten bij het creëren van laagdrempelige functies.

Kosten van private dienstverleners zijn niet te geven. Deze zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken en dienstverlening.

Doelstelling: 

Voor bedrijven is het doel van functiecreatie personeel efficiënter in te zetten (en waar mogelijk goedkoper) zonder dat dit ten koste gaat van de productie dan wel leidt tot een hoger rendement. 

Algemene informatie: 

Bij functiecreatie worden in het bedrijfsproces de complexe taken onderscheiden van de minder complexe taken. Daarvoor worden de functies en de werkprocessen in het bedrijf onder de loep genomen en opnieuw ingericht. Uitgangspunt is dat de werkprocessen die in het bedrijf plaatsvinden, soepel moeten blijven verlopen of zelfs worden geoptimaliseerd.

Functiecreatie wordt soms verward met jobcarving. Jobcarving is het op maat maken van een specifieke functie voor een medewerker met een arbeidsbeperking door taakafsplitsing. Jobcarving vraagt om marginale aanpassingen op bestaande functies terwijl functiecreatie uitgaat van herinrichting van bedrijfsprocessen en functies. Functiecreatie vergt dan ook een uitgebreide analyse van de bedrijfsprocessen. Deze is veel omvangrijker dan de analyse van deelprocessen of enkel een paar functietaken die nodig is bij jobcarving. Functiecreatie vraagt veelal om het opzetten van een business case oftewel het financieel onderbouwen van het herinrichten van bedrijfsprocessen. Zie voor goede voorbeelden van functiecreatie in de praktijk ook de bijlagen en links.

In de praktijk worden de termen functiecreatie, jobcarving en tegenwoordig ook jobcrafting veel door elkaar gebruikt. Lees daarom gerust ook de informatie onder jobcarving voor meer handvaten en goede voorbeelden.

Werkwijze

Ondersteuning door UWV (Inclusief werken)

UWV zet het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie in, om werkgevers te adviseren hoe ze hun organisaties inclusiever kunnen maken met passend werk voor nieuwkomers, maar ook beter passend werk voor de huidige medewerkers. Door het werk anders te organiseren kunnen bedrijven en instellingen mogelijkheden creëren voor mensen die graag willen werken maar (nog) niet beschikken over de juiste kwalificaties. Werk dat past bij hun mogelijkheden kunnen zij uit handen nemen van de huidige medewerkers die nu te kampen hebben met hoge werkdruk. Die medewerkers krijgen daardoor de ruimte om het werk waarvoor zij gekwalificeerd zijn beter uit te voeren. Ook ontstaat er ruimte voor verdere professionele ontwik­keling van alle betrokkenen.

Het bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie wordt gebaseerd op een grondige analyse, eerst van de organisatie als geheel, de conceptuele bedrijfsanalyse, daarna van de werkprocessen binnen afzonderlijke afdelingen, de operationele arbeidsanalyse.
Beide vormen van analyse leveren informatie op die nodig is om voorstellen te ontwikkelen voor herverdeling van taken, het herontwerp van werk. Deze voorstellen komen tot stand in samenspraak met de betrokken medewerkers en leidinggevenden, en worden beschreven in de vorm van scenario’s. Per scenario worden de randvoorwaarden voor realisering benoemd, o.a. ten aanzien van begeleiding, inwerken, training en opleiding, evenals de implicaties voor de huidige medewerkers. Tot de externe randvoorwaarden behoort de beschikbaarheid van geschikte kandidaten in de regio, en de arrangementen die UWV, SW en gemeente hanteren.
Tot slot wordt een globale indicatie gegeven van kosten en baten, voor- en nadelen per scenario. Voor meer informatie: Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie

Ondersteuning door SBCM

Bedrijfseconomisch is het van belang om ook de financiële business case te onderbouwen. Het SBCM biedt daartoe het ‘financiële model functiecreatie’. Met het financiële model kunnen werkgevers berekenen wat de kosten en baten van functiecreatie voor hun bedrijf zijn. Zie ook de Financiële Business cases en praktijkmodellen.

Door het maken van een business case krijgen werkgevers inzicht in de economische waarde van het werken met functiecreatie. Uitgangspunt is daarbij dat om bedrijfseconomische redenen werken met functiecreatie minimaal kostenneutraal moet zijn.

Naast concrete instrumenten en praktijkvoorbeelden over functiecreatie heeft SBCM nog een trainingsaanbod om professionals op te leiden tot gekwalificeerde jobcreators. SBCM houdt een bestand bij van gekwalificeerde jobcreators en organiseert voor deze groep kennisdelingsbijeenkomsten. Verder werkt SBCM samen met veel sectoren op het gebied van functiecreatie. Voor meer informatie kijk op functiecreatie SBCM .

Ondersteuning door AWVN

Jobcarving, ook wel functiedifferentiatie genoemd, maakt het mogelijk een functie (geschikt) te maken, zodat iemand met een arbeidsbeperking deze kan uitvoeren. Met een functiewaarderingsspecialist van AWVN wordt onderzocht hoe op een laagdrempelige manier passende functies gecreëerd kunnen worden. Functies die tevens bijdragen aan het behalen van bedrijfsdoelstellingen. Bij functiewaardering door AWVN vormt de onderneming het uitgangspunt. De lat ligt daar waar de functie een relevante bijdrage aan de bedrijfsdoelen oplevert – soms met een aanvulling op het loon voor een medewerker door de overheid. AWVN kan ook over het werving- en selectieproces adviseren. Tot slot is er de Zelfcoach voor werkgevers die zelf aan de slag gaan met inclusief werkgeven. Hier vindt u veel informatie over het waarom van inclusief werkgeven, over hoe te starten en over wat een werkgever hiervoor nodig heeft. De informatie is met name gericht op de doelgroep van de banenafspraak. De Zelfcoach is gratis en bevat handige tips, sprekende voorbeelden, checklists, stappenplannen, informatieve brochures en relevante links.

Betrokken organisaties

UWV en Werkgeversservicepunten, SBCM (A&O fonds SW bedrijven) en SW-bedrijven, AWVN.

Contact: 

Werkgevers kunnen voor bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie kosteloos terecht bij UWV via e-mailadres: inclusievearbeidsorganisatie@uwv.nl.

Voor advies kunnen zij ook contact opnemen met het Werkgeversservicepunt in de arbeidsmarktregio via Werk.nl

Voor informatie over de business cases of het financiële model van SBCM:      (070) 376 58 47 of  info.sbcm@caop.nl

Voor informatie of ondersteuning door AWVN: de AWVN-werkgeverslijn:      (070) 850 86 05 of  werkgeverslijn@awvn.nl.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.