Functiecreatie banenafspraak

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2019
Omschrijving: 

Functiecreatie is het efficiënter organiseren van bedrijfsprocessen door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen. Zo doet gekwalificeerd personeel het werk waarvoor het is opgeleid en worden elementaire taken uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Toelichting doelgroep: 

De informatie is bestemd voor accountmanagers Werkgeversservicepunten, HR-professionals, en betrokken partners bij regionaal Werkbedrijf.

Kosten/Subsidiebedrag: 

Kosteloos advies en ondersteuning door UWV aan werkgevers, in sommige arbeidsmarktregio’s in samenwerking met gemeenten (soms ook aangeboden door gemeenten).

Ondersteuning vanuit SBCM aan professionals bij SW-bedrijven en gemeenten door middel van training (tegen kostprijs), en (advies)producten.

Werkgeversorganisatie AWVN biedt haar leden ondersteuning en advies aan door functiewaarderingsspecialisten bij het creëren van laagdrempelige functies.

Kosten van private dienstverleners zijn niet te geven. Deze zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken en dienstverlening.

Doelstelling: 

Voor bedrijven is het doel van functiecreatie personeel efficiënter in te zetten (en waar mogelijk goedkoper) zonder dat dit ten koste gaat van de productie dan wel leidt tot een hoger rendement. 

Algemene informatie: 

Bij functiecreatie worden in het bedrijfsproces de complexe taken onderscheiden van de minder complexe taken. Daarvoor worden de functies en de werkprocessen in het bedrijf onder de loep genomen en opnieuw ingericht. Uitgangspunt is dat de werkprocessen die in het bedrijf plaatsvinden, soepel moeten blijven verlopen of zelfs worden geoptimaliseerd.

Functiecreatie wordt soms verward met jobcarving. Jobcarving is het op maat maken van een specifieke functie voor een medewerker met een arbeidsbeperking door taakafsplitsing. Jobcarving vraagt om marginale aanpassingen op bestaande functies terwijl functiecreatie uitgaat van herinrichting van bedrijfsprocessen en functies. Functiecreatie vergt dan ook een uitgebreide analyse van de bedrijfsprocessen. Deze is veel omvangrijker dan de analyse van deelprocessen of enkel een paar functietaken die nodig is bij jobcarving. Functiecreatie vraagt veelal om het opzetten van een business case oftewel het financieel onderbouwen van het herinrichten van bedrijfsprocessen. Zie voor goede voorbeelden van functiecreatie in de praktijk ook de bijlagen en links.

In de praktijk worden de termen functiecreatie, jobcarving en tegenwoordig ook jobcrafting veel door elkaar gebruikt. Lees daarom gerust ook de informatie onder jobcarving voor meer handvaten en goede voorbeelden.

Werkwijze

Ondersteuning door UWV

De methodiek Inclusieve Arbeidsorganisatie die het UWV hanteert, omvat diverse werkwijzen en instrumenten die nodig zijn om tot duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te komen. Er zijn instrumenten voor onder andere werving en selectie van geschikte kandidaten, begeleiding op de werkplek en loopbaanontwikkeling. Essentieel onderdeel is de methode Inclusief herontwerp van werkprocessen (IHW), ter ondersteuning van werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking en weinig opleiding duurzaam willen opnemen in hun arbeidsorganisatie.

Door middel van arbeidsanalyse worden in bestaande werkprocessen de elementaire taken opgespoord. Dit zijn werkzaamheden die geen vooropleiding vereisen en vaak routinematig van aard zijn. De vereiste vaardigheden kunnen al doende worden aangeleerd (learning on the job). In de meeste bedrijven is dit type werkzaamheden wel latent voorhanden, maar dan als onderdeel van functies die op zijn minst een startkwalificatie vereisen (MBO-2, HAVO, VWO). Vervolgens wordt nagegaan of de elementaire taken aan bestaande functies kunnen worden onttrokken, zonder dat dit leidt tot verstoring van de werkprocessen of ongewenste neveneffecten voor andere werknemers. Combinatie van deze elementaire taken levert een takenpakket op, waarvoor vervolgens geschikte kandidaten uit de doelgroep worden gezocht. Met adequate begeleiding zijn deze nieuwe medewerkers binnen een aantal maanden goed ingevoerd in de organisatie en kunnen zij, naar vermogen, een productieve bijdrage leveren. De andere medewerkers kunnen zich daardoor op hun kerntaken richten, de taken waarvoor zij bij uitstek gekwalificeerd zijn.

Ondersteuning door SBCM

Bedrijfseconomisch is het van belang om ook de financiële business case te onderbouwen. Het SBCM biedt daartoe het ‘financiële model functiecreatie’. Met het financiële model kunnen werkgevers berekenen wat de kosten en baten van functiecreatie voor hun bedrijf zijn. Zie ook de Financiële Business cases en praktijkmodellen.

Door het maken van een business case krijgen werkgevers inzicht in de economische waarde van het werken met functiecreatie. Uitgangspunt is daarbij dat om bedrijfseconomische redenen werken met functiecreatie minimaal kostenneutraal moet zijn.

Naast concrete instrumenten en praktijkvoorbeelden over functiecreatie heeft SBCM nog een trainingsaanbod om professionals op te leiden tot gekwalificeerde jobcreators. SBCM houdt een bestand bij van gekwalificeerde jobcreators en organiseert voor deze groep kennisdelingsbijeenkomsten. Verder werkt SBCM samen met veel sectoren op het gebied van functiecreatie. Voor meer informatie kijk op functiecreatie SBCM .

Ondersteuning door AWVN

Jobcarving, ook wel functiedifferentiatie genoemd, maakt het mogelijk een functie (geschikt) te maken, zodat iemand met een arbeidsbeperking deze kan uitvoeren. Met een functiewaarderingsspecialist van AWVN wordt onderzocht hoe op een laagdrempelige manier passende functies gecreëerd kunnen worden. Functies die tevens bijdragen aan het behalen van bedrijfsdoelstellingen. Bij functiewaardering door AWVN vormt de onderneming het uitgangspunt. De lat ligt daar waar de functie een relevante bijdrage aan de bedrijfsdoelen oplevert – soms met een aanvulling op het loon voor een medewerker door de overheid. AWVN kan ook over het werving- en selectieproces adviseren. Tot slot is er de online tool JIP . Deze is ontwikkeld om werkgevers te ondersteunen met het in praktijk brengen van inclusief ondernemen.

Praktijkvoorbeeld werkgeversservicepunt Haaglanden

Het werkgevers servicepunt Haaglanden heeft een quickscan ontwikkeld. Hiermee kunnen professionals snel de mogelijkheden in beeld brengen voor het creëren van arbeidsplaatsen bij een werkgever. De quickscan is nog geen bedrijfsadvies functiecreatie, maar biedt na een eerste verkoopgesprek inzicht in de mogelijkheden.

De quickscan bestaat uit de scan zelf, een protocol en een rapportage. Daarnaast is er een aantal functieprofielen opgesteld die goed ingezet kunnen worden voor het creëren van de functies. Het betreft profielen voor ondersteunende functies bij een gemeente, op basisscholen en in de profitsector. Ter ondersteuning van de functiecreatie is er een lijst beschikbaar van werksoorten waaruit een functie kan worden samengesteld.

Betrokken organisaties

UWV en Werkgeversservicepunten, SBCM (A&O fonds SW bedrijven) en SW-bedrijven, AWVN.

Contact: 

Werkgevers kunnen voor bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie kosteloos terecht bij UWV via e-mailadres: inclusievearbeidsorganisatie@uwv.nl.

Voor advies kunnen zij ook contact opnemen met het Werkgeversservicepunt in de arbeidsmarktregio via Werk.nl

Voor informatie over de business cases of het financiële model van SBCM:   (070) 376 58 47  info.sbcm@caop.nl

Voor informatie of ondersteuning door AWVN: de AWVN-werkgeverslijn:      (070) 850 86 05   werkgeverslijn@awvn.nl.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.