No-Risk polis banenafspraak

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2019
Omschrijving: 

Een no-riskpolis biedt dekking tegen het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Normaal gesproken moet een werkgever bij ziekte loon doorbetalen. Maar voor een werknemer met no-riskdekking die ziek wordt ontvangt de werkgever een Ziektewet-uitkering van UWV. Die compenseert de loonkosten voor de werkgever bij ziekte.

Doelgroep (voor wie kan dit instrument, methode of interventie worden ingezet?): 
Toelichting doelgroep: 

De regeling no-risk geldt voor de doelgroep van de banenafspraak (bijvoorbeeld Wajong via UWV of Participatiewet via gemeenten) en voor mensen in een dienstbetrekking beschut werk op grond van de Participatiewet.

Kosten/Subsidiebedrag: 

Het betreft een vergoeding aan de werkgever in geval van ziekte van de betreffende werknemer. Deze wordt door UWV uitgevoerd en door het Rijk gefinancierd.

Doelstelling: 

Het doel van de no-riskpolis is ervoor te zorgen dat de werkgever geen financieel risico loopt bij het in dienst nemen van iemand uit de doelgroep in geval van ziekte. Veel werkgevers zijn bang dat deze medewerkers meer verzuimen waardoor ze worden geconfronteerd met hoge kosten. Dan gaat het om de directe kosten die te maken hebben met loondoorbetaling en re-integratie, maar ook om indirecte kosten door arbeidsongeschiktheid of het vaststellen van de premie.

Algemene informatie: 

Werkgevers kunnen gebruikmaken van de no-riskpolis van UWV voor de doelgroep van de banenafspraak én voor mensen in (nieuw) beschut werk. Een zieke werknemer uit de doelgroep krijgt – ongeacht de oorzaak van de ziekte – een Ziektewet-uitkering van UWV. De werkgever mag deze met het loon verrekenen.

Wel houdt de werkgever de re-integratieverantwoordelijkheid voor de zieke werknemer. Maar de no-riskdekking zorgt er wel voor dat de zieke werknemer de komende jaren niet meetelt bij het vaststellen van de ZW-premie. Verder worden werkgevers na twee jaar gevrijwaard van extra lasten door arbeidsongeschiktheid van werknemers als zij eerder een no-riskpolis hadden.

Voor 2015 hebben VNG en UWV een afspraak gemaakt over de no-riskpolis voor de gemeentelijke doelgroep van de banenafspraak. Werkgevers die in 2015 op grond van de Participatiewet in aanmerking komen voor een gemeentelijke no-riskpolis worden ook na 1 januari 2016 gevrijwaard van hogere WGA-lasten voor die werknemers.

Met ingang van 1 januari 2016 is wettelijk geregeld dat UWV de no-risk polis ook uitvoert voor de doelgroep banenafspraak en mensen met de voorziening beschut werk. De no-risk polis is met de wet van 17 november 2016 structureel beschikbaar ook voor de gemeentelijke doelgroep van de banenafspraak en de mensen met de voorziening beschut werk. Daardoor zijn werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen er tot in lengte van jaren van verzekerd dat zij er financieel niet voor opdraaien als deze werknemer ziek wordt.

Ervaringscijfers van UWV met de voormalige Wajong wijzen uit dat de doelgroep zich jaarlijks 0,3 keer ziek meldt bij UWV. Dat is lagere frequentie dan het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking. Wordt een medewerker uit de doelgroep toch ziek, dan kan de werkgever op basis van de no-riskpolis een Ziektewet-uitkering claimen bij UWV. Wordt de claim gehonoreerd en betreft het iemand uit de doelgroep van de Participatiewet, dan geeft UWV dat door aan de betreffende gemeente. De gemeente betaalt tijdens de ziekte van de werknemer de loonkostensubsidie niet door aan de werkgever.

Zie de voorwaarden voor wie de no-risk polis automatisch geldt op website UWV. UWV zet ook voor andere specifieke doelgroepen de no-risk polis in. In dat geval is er een maximale duur van 5 jaar vanaf de start van een dienstverband. De no-risk polis in het kader van de banenafspraak alsmede voor beschut werk geldt gedurende het hele werkende leven indien iemand ziekt wordt en voorziet in maximaal 2 jaar loondoorbetaling na ziekmelding. 

Financiering van de regeling

Het betreft een vergoeding aan de werkgever in geval van ziekte van de betreffende werknemer. Deze wordt door UWV uitgevoerd en door het Rijk gefinancierd.

Per 1 januari 2016 is de uniforme no-riskpolis via UWV ook beschikbaar voor mensen in een dienstbetrekking beschut werk (op grond van artikel 10b van de Participatiewet). Hiervoor zijn nog eens extra middelen beschikbaar gesteld aan UWV.

Voor de periode 2016-2020 wordt het budget voor de Ziektewet-uitkering gehaald uit de Integratie-uitkering Sociaal Domein (onderdeel gemeentefonds) en vloeien  de middelen terug naar het Rijk. Zie de brief aan de Tweede Kamer d.d. 21 november 2014 en de toelichting op de wet harmonisatie instrumenten Participatiewet (Kamerstukken II, 34 194, nr. 3). Omdat de taak nu (structureel) van gemeenten naar UWV verschuift, gaan ook de bijgehorende middelen over naar UWV. Over de feitelijke hoogte van de uitnames vanaf 2021 wordt nog gesproken met de VNG.

Werkwijze

De werkgever meldt de werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak of de werknemer met een voorziening beschut werk ziek bij UWV op de gebruikelijke manier. Dit kan via de Verzuimmelder op het UWV Portaal.

Nadat de werkgever het burgerservicenummer van de werknemer heeft ingevuld kan hij direct meldingen doen en beheren. De gegevens die hij invoert worden meteen gecontroleerd, zodat eventuele fouten meteen worden opgemerkt. De werkgever kan ook anderen machtigen om zijn gegevens te beheren. De werkgever moet de zieke werknemer altijd binnen zes weken nadat hij ziek is geworden ziekmelden bij UWV.

Zie overzicht breed offensief voor de toekomstige ontwikkeling van de no-riskpolis.

Betrokken organisaties

UWV 

Contact: 

Regionaal Werkgeversservicepunt in de arbeidsmarktregio.

UWV Telefoon Werkgevers:  088 – 898 92 95 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.