Premiekorting of mobiliteitsbonus banenafspraak

Laatst bijgewerkt op 25 januari 2017
Omschrijving: 

De premiekorting, ook wel mobiliteitsbonus genoemd, is een belastingmaatregel waarbij een werkgever een korting krijgt op de af te dragen premies en werkgeverslasten, indien hij iemand met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak valt, in dienst neemt.

Doelgroep (voor wie kan dit instrument, methode of interventie worden ingezet?): 
Toelichting doelgroep: 

Potentiële werknemers met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak (bijvoorbeeld Wajong via UWV of Participatiewet via gemeenten) vallen.

Kosten/Subsidiebedrag: 

Vanaf 1 januari 2016 is de premiekorting 2.000 euro per jaar voor een werknemer met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak valt.

Doelstelling: 

De mobiliteitsbonus is een instrument om werkgevers te stimuleren om iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst te nemen. De mobiliteitsbonus heeft de vorm van een premiekorting op de premies werknemersverzekeringen die door de werkgever zelf kan worden geregeld via de aangifte loonheffing bij de Belastingdienst.

Algemene informatie: 

Per 1 januari 2016 is er één premiekorting voor de doelgroep banenafspraak. De hoogte ervan is 2.000 euro per jaar en voor maximaal drie jaar, mits het dienstverband doorloopt.

Deze premiekorting komt vanaf 1 januari 2018 te vervallen en wordt vervangen door een systeem van loonkostenvoordelen. Dit wordt met de Wet tegemoetkomingen loondomein gerealiseerd. De omzetting lost de verzilveringsproblematiek voor kleine bedrijven op, met behoud van doel en strekking van de premiekortingsregelingen. De werking van het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak loopt tot en met 1 januari 2021. De effecten van de regeling worden meegenomen in de evaluatie van de harmonisatie instrumenten Participatiewet in 2019.

Er is geen overgangsrecht voor bestaande gevallen. Dat betekent dat voormalige mobiliteitsbonussen in 2015 voor de Wajong per ingang van 2016 aangepast zijn aan de huidige 2.000 euro op jaarbasis.

Met de wetswijziging van 17 november 2016 van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de stroomlijning van de loonkostensubsidie, is de premiekorting voor mensen met scholingsbelemmeringen ook geharmoniseerd op 2000 euro per jaar, voor maximaal drie jaar. Deze maatregel is per 1 januari 2017 in werking gegaan. 

Korte toelichting op mensen met scholingsbelemmeringen: 

  • Een werknemer jonger dan 18 jaar, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs en gaat binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij een werkgever in dienstbetrekking werken. Op verzoek geeft UWV een verklaring scholingsbelemmering af waarin staat dat de werknemer tot de doelgroep arbeidsgehandicapte werknemer behoort.
  • Een werknemer van 18 jaar of ouder, krijgt geen uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs, en gaat binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij een werkgever in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring scholingsbelemmering af waarin staat dat de werknemer tot de doelgroep arbeidsgehandicapte werknemer behoort.

Deze en andere vereenvoudigingen in de Participatiewet en Wet banenafspraak zijn op een rij gezet in een overzichtelijk schema (pdf, 89 KB).

Procedure/werkwijze

De werkgever past zelf de premiekorting toe bij de loonaangifte.

Is de arbeidsgehandicapte werknemer 56 jaar of ouder en zou de werkgever tevens recht hebben op een mobiliteitsbonus voor 56 plussers? Dan wordt alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak toegepast. Beide premiekortingen mogen niet tegelijk toegepast worden.

Werkgevers kunnen de Regelhulp premiekortingen invullen om vast te stellen of er recht is op een premiekorting, wat de hoogte en de duur ervan is en hoe de premiekorting wordt toegepast.

Meer deatil informatie over de regelgeving en berekening van premiekortingen is te vinden in het handboek loonheffingen 2016 van de Belastingdienst.

Betrokken organisaties

Belastingdienst

Contact: 

Belasting Telefoon 0800 – 05 43 (gratis)

Masthead en voorvertoning: 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.