Netwerk

Tips en tools - Werkgevers werven via bestaande netwerken

Wanneer arbeidsmarktregio’s een groter netwerk van werkgevers hebben, kunnen meer kansen voor werkzoekenden van gemeenten en UWV worden gecreëerd. Op deze pagina staan de tips en tools voor het werven van werkgevers via bestaande netwerken zoals werkgeversorganisaties.

Deze tips en tools staan stil bij het nut en doel van het contact met werkgeversorganisaties, hoe u werkgeversorganisaties in kaart brengt en hoe u werkgeversorganisaties aan u kunt binden.

Navigeer snel door gebruik te maken van onderstaande links:

Wat zijn bestaande netwerken van werkgevers?

Werkgevers verenigen zich in verschillende vormen. Zo kennen we de landelijke werkgeversorganisaties, die vaak ook regionaal georganiseerd zijn. Maar er zijn ook regionale verbanden waar werkgevers elkaar ontmoeten. Denk aan bijvoorbeeld winkeliersverenigingen.

Waarom contact met werkgeversorganisaties?

In het opbouwen van eigen netwerken van werkgevers kunnen werkgeversorganisaties als het ware een short cut zijn voor het vergroten van het netwetwerk van werkgevers bij het WSP. Bij werkgeversorganisaties vinden werkgevers elkaar al, om informatie en ideeën met elkaar uit te wisselen. Het is dus een prettige omgeving om hun aandacht te vragen voor het aanbod en diensten van het WSP. Daarnaast is het voordeel van nauw contact met werkgeversorganisaties dat zij informatie kunnen geven over wat er speelt onder hun achterban. Nuttige informatie waar het WSP op kan inspelen. En het is een manier om in relatief korte tijd het WSP bekend te maken bij een groot aantal werkgevers en zo het werkgeversnetwerk van het WSP uit te breiden.

Hoe brengt u werkgeversorganisaties in kaart?

  Veel werkgeversorganisaties zijn landelijk actief. Zie de algemene lijst met werkgeversorganisaties. Naast het in kaart brengen welke van deze landelijke organisaties relevant zijn, kan ook geïnventariseerd worden welke lokale en regionale organisaties of verenigingen er zijn. Dat kan op een aantal manieren:

  • Via werkgevers met wie het WSP al goed contact heeft kan gevraagd worden of zij bij werkgeversorganisaties of vereniging zijn aangesloten. Maar ook: Welke link er te leggen is tussen de agenda van deze organisatie of vereniging en die van het WSP? En hoe deze werkgeversorganisatie en het WSP samen kunnen optrekken om de gemeenschappelijke belangen te bundelen? Op basis van die informatie kan het WSP vervolgens de organisatie of vereniging benaderen met een concreet voorstel voor krachtenbundeling.

  • Via werkgeversorganisatie(s) of verenigingen met het wie het WSP reeds goed contact heeft, kan gevraagd worden met welke andere werkgeversorganisaties zij samenwerken. Om vervolgens geïntroduceerd te worden binnen die netwerken.

  • Via relaties van individuele gemeenten binnen de arbeidsmarktregio die er op het lokale en regionale niveau kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld Rotaryclubs en andere ondernemersverenigingen. Andere verbanden, zoals winkeliersverenigingen, bedrijventerreinverenigingen, ondernemersnetwerken, groepen bedrijven die samen de lokale voetbalclub sponsoren, etc.

  Werven werkgevers via of in samenwerking met werkgeversorganisaties

  Al deze werkgeversorganisaties hebben al communicatiekanalen en -middelen voor het contact met hun achterban. Denk aan bijeenkomsten, nieuwsbrieven, websites, etc. Hier kan het WSP bij proberen aan te haken door informatie aan te bieden, die zowel inhoudelijk als qua vorm aansluit. Dat kan in de vorm van het geven van een presentatie, maar ook door het aanbieden van artikelen. Zie hiervoor ook de ‘tips & tools nieuwsbrief’. Ook kunnen werkgeversorganisaties een bron zijn voor het vinden van goede voorbeelden en eventueel ambassadeurs.

  Voorbeelden

  Elk WSP kan zelf in kaart brengen welke werkgeversorganisaties en verenigingen in de eigen regio relevant zijn. Om dit zoekproces te vergemakkelijken, volgt hieronder een overzicht van de grootste werkgeversorganisaties:

  • VNO-NCW: Zet zich op nationaal en internationaal niveau in voor het ondernemings- en vestigingsklimaat / 070 349 03 49
  • AWVN: Adviseert werkgevers over de HR-strategie, de ontwikkeling van organisatie en medewerkers, en arbeidsvoorwaarden / 070 850 86 00
  • MKB-Nederland: Zet zich in voor het ondernemersklimaat voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland / 070 349 09 09

  Daarnaast zijn er sectorspecifieke / brancheorganisaties, zoals onder meer:

  • FME: Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie / 079 353 11 00
  • LTO Nederland: Een ondernemers- en werkgeversorganisatie voor land- en tuinbouw in Nederland / 070  338 27 00
  • KNV: Koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer en het spoorgoederenvervoer in Nederland / 070 349 09 21
  • ABU: Vertegenwoordiger van ondernemingen in de flexbranche / 020 655 82 55
  • NBBU: Brancheorganisatie voor dienstverleners in de flexbranche / 033 476 02 00
  • Bouwend Nederland: Organisatie van bouw- en infrabedrijven in Nederland / 079 325 22 52
  • Metaalunie: Ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal / 030 605 33 44
  • InRetail: Brancheorganisatie in retail non-food / 088 973 06 00
  • Anko: Onderemingsorganisatie voor Nederlandse kappers / 035 525 95 00

  Behalve in het bedrijfsleven, zijn er veel banen en vacatures in de (semi-)publieke sector en bij maatschappelijke organisaties. In sommige arbeidsmarktregio’s kan dit oplopen tot de helft van alle beschikbare banen. Terwijl overheden en maatschappelijke organisaties voor het vervullen van hun vacatures het WSP vaak nog niet voldoende weten te vinden. Het loont om te kijken welke kansen onderstaande organisaties kunnen bieden voor het vergroten van het werkgeversnetwerk van het WSP. Niet in de laatste plaats omdat veel van deze werkgevers, maatschappelijk betrokken zijn.

  • VNG: Belangenbehartiger van alle Nederlandse gemeenten / 070 373 83 93
  • NVZ: Belangenbehartiger van Nederlandse ziekenhuizen / 030 273 98 83
  • ViaZorg: Werkgeversorganisatie voor de Zeeuwse zorg- en welzijnssector / 0113 25 00 73
  • RegioPlus: Netwerkorganisatie van regionale werkgeversorganisaties van werkgevers in de sector zorg en welzijn / 079 323 03 19
  • Divosa: Vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein / 030 233 23 37
  • Cedris: Vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie / 030 290 68 00
  • PO-raad: Sectororganisatie voor het primair onderwijs / 030 310 09 33
  • VO-raad: Sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs / 030 232 48 00
  • MBO-raad: Brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie / 0348 75 35 00
  • Vereniging Hogescholen: Belangenbehartiger van hoger beroepsonderwijs en hogescholen / 070 312 21 21
  • VSNU: Vereniging van universiteiten en universitair onderwijs / 070 302 14 00
  • Sociaal Werk Nederland: brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening / 030 721 07 21
  • MVO-Nederland: Stimuleert en ondersteunt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij het invullen van hun maatschappelijke rol / 030 230 56 00
  • Actiz: Organisatie van zorgondernemers in Nederland / 030 273 93 93 
  • Aedes: Branchevereniging van woningcorporaties in Nederland / 088 233 37 00