Werkzoekendendienstverlening

WAAROM REGIONALE WERKZOEKENDENDIENSTVERLENING?

Binnen arbeidsmarktregio’s werken UWV, gemeenten, werkgevers, onderwijs en SW-bedrijven samen om werkzoekenden aan het werk te helpen. Het kan gaan om mensen zonder werk of om mensen die werk hebben maar dat dreigen kwijt te raken. Ook scholieren van het speciaal, praktijk- en entreeonderwijs worden idealiter op (sub)regionaal niveau ondersteund bij hun zoektocht naar werk.

Bemiddeling werkzoekenden

Werkzoekenden aan de slag helpen lukt niet zonder werkgevers. Dat geldt zeker voor de bemiddeling van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De dienstverlening aan werkzoekenden en die aan werkgevers zijn dan ook nauw met elkaar verbonden.

De dienstverlening begint met het goed registreren en vindbaar maken van de vacatures en de werkzoekenden in de regio. UWV heeft de wettelijke taak om werkzoekenden in te schrijven en vacatures te registreren. Dit brengt transparantie in de arbeidsmarkt en dat komt ook ten goede aan de werkzoekenden die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen.

Klantmanagers en andere re-integratieprofessionals

Veel werkzoekenden komen op eigen kracht weer aan de slag. De mensen die dat niet lukt komen vroeg of laat op gesprek bij een professional. Deze zoekt uit hoe het komt dat het de werkzoekende niet lukt om aan het werk te komen. Is hij of zij niet gemotiveerd? Zoekt hij of zij verkeerd? Zijn er problemen als schulden of een verslaving die werken in de weg zitten? Is er sprake van een psychische aandoening? Heeft de werkzoekende onvoldoende arbeidsvermogen om in een reguliere baan te kunnen functioneren? Of zijn er andere belemmeringen?

Instrumenten

Om ervoor te zorgen dat werkzoekenden -  met een afstand tot de arbeidsmarkt - aan de slag komen kunnen professionals gebruik maken van tal van instrumenten en regelingen. Het gaat onder meer om financiële tegemoetkomingen aan de werkgever, detachering, begeleiding op het werk, stages, beschut werk en Individuele Plaatsing en Steun (IPS), een tool voor het begeleiden naar werk van mensen met een psychische aandoening. Deze instrumenten en regelingen zijn terug te vinden in de Toolkit. Naast de instrumenten voor werkzoekendendienstverlening in de toolkit bieden we ook de volgende nuttige kennisdocumenten:

Ondersteuning vanuit de Programmaraad

Professionals binnen de arbeidsmarktregio’s kunnen gebruikmaken van de Toolkit Participatiewet die door de Programmaraad is samengesteld. Deze Toolkit – die regelmatig wordt geactualiseerd - bevat veel informatie en handvatten voor de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. 

De programmalijn ‘werkzoekendendienstverlening’ kent een aantal projecten:

  • Beschut werk: leren van elkaar. Begin 2018 is de Programmaraad in samenwerking met het ministerie van SZW gestart met het project Beschut Werk: leren van elkaar. Er zijn in het land vele voorbeelden van gemeenten en andere organisaties waar men al flink aan de slag is met beschut werk. Er zijn ook gemeenten/organisaties die nog worstelen met dit instrument. Doel van het project is om de gemeenten van elkaar te laten leren. Er zijn inmiddels een tweetal intervisiebijeenkomsten geweest waar veel goede voorbeelden zijn gewisseld, maar waar ook veel knelpunten zijn benoemd en gezamenlijk gezocht is naar oplossingen hiervoor.
  • Banenafspraak/quotumwetgeving/ praktijkroute: In de tweede helft van 2018 gaan we onderzoeken hoe we als programmaraad kunnen ondersteunen bij het realiseren van de banenafspraak. Hierbij wordt uiteraard nauw samengewerkt met de programmalijn ‘werkgeversdienstverlening’.
  • Verbinding met onderwijs: We willen in de tweede helft van 2018 onderzoeken op welke manier we de verbinding met onderwijs in de arbeidsmarktregio’s kunnen versterken. Hoe dit er precies uit gaat komen te zien is nog in ontwikkeling.
  • Samenwerking GGZ en Werk en Inkomen: Het doel van dit thema is partijen op inspirerende wijze met elkaar in contact te brengen en kennis met elkaar te delen zodat we mensen met een psychische aandoening nog beter kunnen ondersteunen op weg naar werk en in het duurzaam behouden van werk. Hierbij wordt uiteraard nauw samengewerkt met de programmalijn ‘werkgeversdienstverlening’.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.