Van school naar werk

Voor schoolverlaters van het speciaal (VSO), praktijk (PrO)- en entreeonderwijs is het vaak lastig aan de slag te komen. Sinds januari 2015 kunnen deze jongeren niet langer terecht in de Wajong, tenzij zij duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Jongeren met arbeidsvermogen kunnen een beroep doen op de Participatiewet. Vaak krijgen ze echter geen uitkering, omdat ze thuis wonen en er andere inkomens zijn.

Regierol bij gemeenten

Arbeidsregio’s zijn verplicht ook werkzoekenden zonder uitkering – niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) – dienstverlening aan te bieden. Toen schoolverlaters van het VSO- en PrO-onderwijs nog een beroep konden doen op de Wajong, lag de regierol voor hun integratie bij UWV. Nu zij onder de Participatiewet vallen, ligt de regierol bij de gemeenten. Het ligt voor de hand om gebruik te maken van de expertise die UWV in de loop der jaren heeft opgebouwd met de begeleiding van deze bijzondere groep werkzoekenden.

Stage- en leerwerkplekken

Om met name jongeren goed van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat verschillende partners binnen de arbeidsmarktregio’s werkgevers verleiden om ook (extra) stage- en leerwerkplekken beschikbaar te stellen.

Voor sommige oud-leerlingen van het VSO- en PrO-onderwijs is een reguliere baan niet haalbaar. De klantmanager  gaat dan samen met de klant  op zoek naar alternatieven, denk bijvoorbeeld aan de voorziening beschut werk. Voor een deel van de schoolverlaters wordt meestal pas na verloop van tijd duidelijk of ze het best op hun plaats zijn op de reguliere arbeidsmarkt of in een beschermde omgeving.

Ondersteuning vanuit de Programmaraad

De Programmaraad verzamelt goede voorbeelden (good practices) van het aan het werk helpen van VSO- en PrO-leerlingen en van samenwerkingsprojecten met Werkgeversservicepunten, jeugdzorg, MEE en leerplichtambtenaren. Samen met programma Effectiviteit & Vakmanschap organiseert de Programmaraad leerkringen, workshops en Praktijkdagen om de voorbeelden onder de aandacht te brengen van de arbeidsmarktregio’s. Daarnaast is er een handreiking in ontwikkeling voor het inrichten van de werkprocessen van de begeleiding van deze groep schoolverlaters.