Verbinding met onderwijs

Voor schoolverlaters van het speciaal (VSO), praktijk (PrO)- en entreeonderwijs is het vaak lastig aan de slag te komen. Sinds januari 2015 kunnen deze jongeren niet langer terecht in de Wajong, tenzij zij duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Jongeren met arbeidsvermogen kunnen een beroep doen op de Participatiewet. Vaak krijgen ze echter geen uitkering, omdat ze thuis wonen en er andere inkomens zijn.

Regierol bij gemeenten

Arbeidsregio’s zijn verplicht ook werkzoekenden zonder uitkering – niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) – dienstverlening aan te bieden. Toen schoolverlaters van het VSO- en PrO-onderwijs nog een beroep konden doen op de Wajong, lag de regierol voor hun integratie bij UWV. Nu zij onder de Participatiewet vallen, ligt de regierol bij de gemeenten. 

Stage- en leerwerkplekken

Om met name jongeren goed van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat verschillende partners binnen de arbeidsmarktregio’s werkgevers enthousiasmeren om ook (extra) stage- en leerwerkplekken beschikbaar te stellen.

Voor sommige oud-leerlingen van het VSO- en PrO-onderwijs is een reguliere baan niet haalbaar. De klantmanager  gaat dan samen met de klant  op zoek naar alternatieven, denk bijvoorbeeld aan de voorziening beschut werk. Voor een deel van de schoolverlaters wordt meestal pas na verloop van tijd duidelijk of ze het best op hun plaats zijn op de reguliere arbeidsmarkt of in een beschermde omgeving.

Pilots praktijkleren MBO

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW starten in 2019 pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots richten zich op werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een mbo-certificaat of mbo-diploma vooralsnog niet haalbaar lijkt. Lees meer in de brief die gemeenten hebben ontvangen en de voorwaarden en het aanmeldingsformulier. Meer informatie op S-BB.nl.

Ondersteuning vanuit de Programmaraad

We willen in de tweede helft van 2018 onderzoeken op welke manier we de verbinding met onderwijs in de arbeidsmarktregio’s kunnen versterken. Hoe dit er precies uit gaat komen te zien is nog in ontwikkeling. In ieder geval zal er een brainstormbijeenkomst georganiseerd worden om samen met de betrokkenen te kijken wat er nodig is om deze verbinding op een goede manier tot stand te brengen.