Wetten

Ondersteuning door Programmaraad via zes programmalijnen

De Programmaraad ondersteunt op allerlei manieren de gemeenten en arbeidsmarktregio’s bij de uitvoering van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en de Wet SUWI. Onder meer door het organiseren van bijeenkomsten zoals de Praktijkdagen en het verzamelen van handige tools. Ook zijn instrumenten beschikbaar zoals modelverordeningen en handreikingen die in 2015 zijn ontwikkeld . Uiteraard geeft de Programmaraad veel informatie over ontwikkelingen en goede voorbeelden.

De Programmaraad noemt in het Jaarplan 2016-2017 zes programmalijnen voor deze ondersteuning:

  1. Het werkend krijgen van de arbeidsmarktregio

Het sleutelwoord is samenwerking tussen publieke partners en werkgevers- en werknemersorganisaties in de regio’s. Om deze samenwerking te ondersteunen en te stimuleren, organiseert de Programmaraad bijeenkomsten. Ook zet de Programmaraad aanjagers in, fungeert als vraagbaak. Heeft u vragen? Stel deze via info@samenvoordeklant.nl 

  1. Transparantie van de arbeidsmarkt

De publieke partijen moeten zorgen voor voldoende aanbod van kandidaten die onder de Banenafspraak vallen. De Programmaraad streeft ernaar dat eind 2016 57.500 klantprofielen zichtbaar zijn voor werkgevers en intermediairs. Gemeenten en sw-bedrijven kunnen bij het vullen van UWV-systemen met klantprofielen ondersteuning krijgen van de vliegende brigade van de Programmaraad.

  1. Werkgeversdienstverlening

De Programmaraad ondersteunt de arbeidsmarktregio’s door het uitwisselen van good practices, het delen van actuele informatie en het organiseren van bijeenkomsten (waaronder intervisiesessies met trekkers regionale Werkbedrijven. De Programmaraad werkt aan een landelijk aanspreekpunt voor landelijke of bovenregionale werkgevers. Daarnaast werkt de Programmaraad aan één menukaart van instrumenten (de Toolkit) en geeft individuele aandacht aan deze instrumenten. Het toepassen van ‘social return’ wordt gestimuleerd door het organiseren van bijeenkomsten voor werkgevers en het verspreiden van informatie.

  1. Werkzoekendendienstverlening

Professionals binnen de arbeidsmarktregio’s kunnen gebruikmaken van de Toolkit Participatiewet die door de Programmaraad is samengesteld. Indien u tools hierin mist kunt u deze aanleveren middels het webformulier.

  1. Specifieke aandachtsgebieden 

De Programmaraad ontwikkelt informatiemateriaal en organiseert bijeenkomsten over het inrichten van beschut werk. Ook is er veel aandacht voor het thema ‘psychische aandoeningen’.

  1. Innovatie en verbreding

In deze programmalijn gaat het vooral om de verbinding met de terreinen van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De Programmaraad inventariseert de samenwerkingskansen en de behoefte bij sociale teams aan informatie over werk en inkomen. De Programmaraad organiseert ook bijeenkomsten waarbij goede voorbeelden van vakoverstijgende samenwerking worden gedeeld. 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.