Instrumenten

Ontwikkelen passende arrangementen

Het is van belang om vóór invoering van de Participatiewet enkele instrumenten centraal te ontwikkelen. Hierbij gaat het niet alleen om instrumenten voor de Participatiewet, maar ook om het implementatie-instrumentarium voor de WWB-maatregelen als onderdeel van de Participatiewet en aanverwante regelingen.

Uitgangspunten bij dit thema zijn:

  • Centrale ontwikkeling van producten t.b.v. implementatie;
  • De ondersteuning is gericht op invoering Participatiewet en WWB-maatregelen.

Ondersteuning Programmaraad

Met dit project hebben gemeenten instrumenten in handen in de vorm van handreikingen, modelteksten, rekenmodellen en referentie werkprocessen, rekenmodellen ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling en het vertalen van beleid naar uitvoering. Het doel is per ingangsdatum van de wet (d.d. 1 januari 2015) uitvoering te geven aan de Participatiewet en de WWB-maatregelen.

Voor de invoering van Participatiewet en de WWB-maatregelen worden een aantal concrete producten ontwikkeld, onder meer:

  • Model Plan van aanpak
  • Nieuwe werkprocessen en administraties voor individualisering langdurigheidtoeslag en bijzondere bijstand
  • Handreiking handhaving Invoeren kostendelersnorm in werkprocessen; de gevolgen van de kostendelersnorm voor de handhavingspraktijk
  • Voorbeeldcommunicatie over kostendelersnorm naar klantmanagers en klanten
  • Handreiking beschut werken
  • Voorbeeldcommunicatie over individualisering bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag
  • Ontwikkelen aanbod tegenprestatie, organiseren begeleiding en ondersteuning, deelname activiteiten controleren en handhaven.

Plan van aanpak Participatiewet en Maatregelen WWB

De Programmaraad biedt gemeenten een model plan van aanpak (pdf, 366 KB) voor de invoering van de Participatiewet en de Maatregelen WWB. Het model plan van aanpak biedt houvast met onder andere een checklist en een voorzet voor een projectplanning. In december 2014 heeft de Programmaraad enkele wijzigingen aangebracht in het model plan van aanpak en stelt daarom het document beschikbaar waarin de wijzigingen zichtbaar (pdf, 363 KB) zijn.

Rekentool voor kindgebonden uitkeringen

Deze rekentool geeft een idee van de uitkering en toeslag per maand in 2015. In de berekening zijn alleen de veranderde regels verwerkt voor het kindgebonden budget en voor WWB-, IOAW-, IOAZ-, ANW-, en AOW-uitkering en Toeslagenwet voor alleenstaande ouders.

Modelverordeningen Participatiewet en WWB-maatregelen

De Participatiewet verplicht gemeenten om op een aantal onderdelen hun beleid vast te leggen in verordeningen. De Programmaraad heeft - in samenwerking met gemeenten en de Landelijke Cliëntenraad - in dat kader de volgende concept modelverordeningen ontwikkeld:

De modelverordeningen zijn ook middels een ledenbrief van de VNG onder de aandacht gebracht van alle gemeenten. In die brief wordt ook aandacht gevraagd voor de afstemming van de verordeningen op regionaal niveau op de onderdelen met een duidelijke link met de werkgeversdienstverlening.

Handreiking Participatiewet en WWB-maatregelen

Voor ondersteuning aan gemeenten biedt de Programmaraad diverse handreikingen aan om uitvoering te geven aan de implementatie van de Participatiewet.

Nieuw

Werkwijzer bijzondere bijstand. Maatwerk in het armoedebeleid. Deze werkwijzer biedt handvatten bij het leveren van maatwerk in de bijzondere bijstand. Lees ook de Werkwijzer aanpak gemeente Oss.

Werkprocessen loonkostensubsidieDit model werkprocessen behandelt de nieuwe invulling van loonkostensubsidie.

Werkprocessen

Ook het Model werkprocessen aanvullende inkomensvoorziening (pdf, 201 KB) is beschikbaar. Deze biedt gemeenten een handvat om hun producten te structureren en de uitvoering transparant te maken.

Werkwijzer Tegenprestatie

De werkwijzer biedt gemeenten praktische handvatten om lokaal de tegenprestatie te kunnen invoeren. Daarbij wordt aandacht besteedt aan zowel de beleidsontwikkeling als de uitvoering en handhaving. De Tweede Kamer bepaalde onlangs dat gemeenten ruimte krijgen om de tegenprestatie af te stemmen op de lokale mogelijkheden. De inhoud van de werkwijzer biedt hiervoor aanknopingspunten.

Aan de hand van vier vragen helpt de Werkwijzer Tegenprestatie (pdf, 396 KB) gemeenten en maatschappelijke organisaties om stapsgewijs de tegenprestatie naar vermogen vorm te geven.

Modelteksten

In de Modelteksten Kostendelersnorm en IIT (Word, 176 KB) vindt u een aantal modelbrieven en -beschikkingen met betrekking tot de kostendelersnorm en de individuele inkomenstoeslag. De teksten bestaan uit vaste tekst, optionele tekst (clausules of bouwstenen genoemd) en vrije invulvelden.

Voorlichting aan inwoners

In de Voorlichtingstekst maatregelen WWB en Participatiewet (Word, 104 KB) voor bestaande klanten staan de belangrijkste wijzigingen beschreven. Dit zijn onder andere: