Optimale verdienmodellen

Gemeenten moeten complexe inrichtingskeuzes maken op het terrein van werk en inkomen. Gezien de beperkte financiële kaders, spelen bedrijfsmatige overwegingen hierbij een sterke rol. Gemeenten moeten daarom inzicht hebben in de financiële consequenties van de beleidskeuzes die zij gaan maken en de manier waarop die samenhangen. Op die manier kunnen zij beter geïnformeerd besluiten nemen over de inzet van middelen en de inrichting van processen.

Doel van dit thema is het ontwikkelen van handvatten voor de kosten-baten afwegingen bij de uitvoering van de Participatiewet. Vragen die gesteld kunnen worden: Wat leidt tot meer besparingen: iedereen die een uitkering aanvraagt een re-integratietraject of specifiek maatwerk? Is een uitgebreide diagnosestelling zinvol of leidt een beperkte diagnosestelling tot hetzelfde resultaat? Hoeveel vacatures moet de afdeling werkgevers-benadering binnenhalen om zo veel mogelijk mensen vanuit de uitkering aan de slag te krijgen? Het gaat om alle fasen van het klantproces:

  • De intake en ervoor zorgen dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag gaan.
  • Het (zo snel mogelijk) aan het werk helpen van mensen.
  • De ondersteuning van mensen op een reguliere werkplek met begeleiding en/of loonkostensubsidies.
  • Beschutte arbeid.
  • Participatie met zorg en welzijn.
  • Ervoor zorgen dat mensen zo veel mogelijk stappen zetten op de participatieladder en zo snel mogelijk uitstromen naar regulier werk.
  • De werkgeversbenadering.

Voor alle onderdelen worden in werkgroepen inrichtingsvarianten en indicatoren in beeld gebracht (denk aan aantal klanten, formatie kosten, opbrengsten) en verhoudingsgetallen vastgesteld.

Ondersteuning Programmaraad

De rol van de Programmaraad bij dit thema is het inzicht brengen in een efficiënte bedrijfsvoering. Het bedrijfsvoeringsmodel dat ontwikkeld wordt, kan onnodige dubbelingen in het uitvoeringsproces voorkomen en bijdragen aan een efficiënte aanwending van het beperkte budget binnen gemeenten, werkbedrijven en UWV. Tevens kan het instrument een brug slaan tussen organisaties met verschillende werkwijzen en culturen.

Vragen

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie, neemt u gerust contact met ons op via e-mail info@samenvoordeklant.nl.