Werkbedrijven

Hoe richt u het regionale Werkbedrijf in?

Sociale Partners, gemeenten en UWV willen gezamenlijk op regionaal arbeidsmarktniveau tot meer plaatsingen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Via 35 regionale Werkbedrijven kunnen mensen met een arbeidsbeperking succesvol naar de extra banen uit het sociaal akkoord worden geleid. De vormgeving van de Werkbedrijven is geschetst door de Werkkamer. In de Werkkamer overleggen VNG en Sociale Partners over richtinggevende afspraken voor goede samenwerking in de regio. De afspraak over de Werkbedrijven wordt wettelijk verankerd en uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. Hoe komt uw regio tot het regionale Werkbedrijf?

De Algemene Maatregel van Bestuur is beschikbaar. Zie ook publicaties overige lagere regelgeving.

Ondersteuning Programmaraad

De vorming van de regionale Werkbedrijven vindt plaats onder voorzitterschap van de wethouder/trekker van de arbeidsmarktregio. De Programmaraad ondersteunt de publieke leden (Gemeenten, UWV en optioneel SW-bedrijf) van de regionale Werkbedrijven bij de vorming hiervan door o.m. kennis te delen door voorbeelden van andere regio’s aan te dragen en te verbinden. Op de beslispunten bij de start van uw regionale Werkbedrijf biedt de Programmaraad u ondersteuning aan. Momenteel zijn we voor u aan het ontwikkelen:

 1. Een overzicht met de kenmerken van alle loonwaarde methodieken
 2. Een richtinggevend document met onderdelen welke in een marktbewerkingsplan kunnen staan
 3. Invulling geven aan uw behoeften ten aanzien van het vormen van het regionale Werkbedrijf

Waarom het regionale Werkbedrijf?

Het doel is om te komen tot een samenwerkingsagenda waarin harde afspraken staan om de regionale problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Onder voorzitterschap van de wethouder/trekker van de arbeidsmarktregio worden deze samenwerkingsafspraken gemaakt.

Bij de invulling van het regionale Werkbedrijf kan worden voortgebouwd op de samenwerking die de afgelopen jaren is ontstaan rondom:

Wie vormen het regionale Werkbedrijf?

Het regionale Werkbedrijf is een (bestuurlijk) netwerk/platform en wordt gevormd door minimaal de gemeenten, UWV, werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties. Om de samenwerking tussen uitvoerders in de regio te bevorderen, kan het netwerk worden uitgebreid met SW-bedrijf, arbeidsmarktintermediairs en andere partijen die bijdragen aan de regionale oplossing. Werkgeverskoepels en werknemersbonden benoemen in elke arbeidsmarktregio vertegenwoordigers of ambassadeurs die kunnen bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen.

Beslispunten bij start Werkbedrijf:

 • De samenwerkingsvorm, taken en verantwoordelijkheden van de deelnemers aan het regionale Werkbedrijf, het voorzitterschap, financiering (verdeling van de kosten), aansluiting bij bestaande regionale samenwerking(en) en evaluatie: hoe, wanneer en frequentie.
 • Het formuleren van de opdracht door de deelnemers van het Werkbedrijf voor uitvoerders.
 • Het arbeidsaanbod transparant maken en aanbieden van passende kandidaten aan werkgevers.
 • Een marktbewerkingsplan in relatie tot overige regionale activiteiten zoals Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid en Regionale Werkgeversdienstverlening.
 • Het samenstellen van een geharmoniseerd basispakket met instrumenten in de regio (gemeenten onderling in de arbeidsmarktregio en gemeenten en UWV), waaronder ook één loonwaardebepaling methodiek in de arbeidsmarktregio.

Plan van aanpak regionale arbeidsmarkt

 

De Programmaraad biedt opstellers van het plan van aanpak (marktbewerkingsplan) voor het regionale Werkbedrijf een handreiking met concrete handvatten en werkbare suggesties.

Deze uitgave (pdf, 4,5 MB) is een hulpmiddel voor de opstellers met als doel: 

 • Bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van werkzoekenden in een arbeidsmarktregio (in eerste instantie voor de doelgroep Banenafspraak).
 • Inzichtelijk maken van de regionale arbeidsmarktontwikkelingen en plannen.
 • Eenduidige ondersteuning bieden bij arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken.

Braincandies regionale Werkbedrijven

Eind 2014 zijn interviews gehouden met direct betrokkenen bij de vorming van de regionale Werkbedrijven. Over de uitdagingen die zij tegenkomen én de (mogelijke) oplossingen. Daarnaast zijn ideeën en ervaringen verzameld tijdens onder andere intervisiesessie, implementatiedagen en bestuurlijke bijeenkomsten. De braincandies die dit opleverde, kunnen andere regio’s benutten bij de (door)ontwikkeling van hun Werkbedrijf. Laat uw brein stimuleren, faciliteren en inspireren door deze braincandies.

Overige producten

Praktijkvoorbeelden