Producten

Voor de implementatie van de Participatiewet en WWB-maatregelen ontwikkelt de Programmaraad concrete producten. Op deze pagina vindt u alle ontwikkelde producten én een overzicht van alle producten die nog komen. De meeste producten zijn in 2015 ontwikkeld.

Toelichting over wijzigingen Verzamelwet SZW 2016

De Eerste Kamer heeft op 24 november jl. ingestemd met de Verzamelwet SZW 2016. De Verzamelwet 2016 wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van SZW, waaronder de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ. De Verzamelwet bevat geen grote beleidsmatige wijzigingen, maar vooral technische wijzigingen. Ook dienen enkele wijzigingen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies.

Breed offensief

Factsheet Overzicht maatregelen breed offensief, ontwikkeld door VNG

Kennisoverdracht Wajong

Binnen het thema kennisoverdracht Wajong draagt UWV kennis en informatie over de Wajong doelgroep over.

Reeds beschikbaar: 

 • Kennisbank Wajong waar regelmatig producten en informatie worden toegevoegd zoals:
  • Cijfers over doelgroep
  • Instructie Jobcoaching
  • Toepassing Werkvoorzieningen in de praktijk
  • Overzicht van VSO/Pro scholen in Nederland
  • Voorbeelden van afspraken met werkgevers in de regio’s
  • Overzicht van afgesloten Landelijke Convenanten met werkgevers
  • Voorbeelden van alternatieve en innovatieve arrangementen naar werk
  • Online FAQ’s (en Helpdesk)
  • Digitaal Handboek met producten

Instrumenten

Binnen dit thema worden concrete instrumenten en handreikingen ontwikkeld bij invoering van de nieuwe wetgeving Participatiewet en de WWB-maatregelen.

Reeds beschikbaar: 

Nog op te leveren producten:

Regionale Werkbedrijven

De Programmaraad ondersteunt de publieke leden (gemeenten, UWV en optioneel SW-bedrijf) van de regionale Werkbedrijven bij de vorming hiervan met de volgende producten:

Nog op te leveren producten:

 • Ontwikkelvarianten regionaal Werkbedrijf 

Banenafspraak

Ten behoeve van het realiseren van de banenafspraak (naar 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking) zijn de volgende producten/informatie beschikbaar:

Nog op te leveren producten:

 • Factsheets over banenafspraak

Optimale verdienmodellen

De Programmaraad ontwikkelt een rekenmodel dat inzicht geeft in de verhoudingen tussen de verschillende variabelen in de bedrijfsvoering. Op de implementatiedag van 16 april 2015 is het laatste product uit het programma “een optimale weg naar participatie” gepresenteerd: een uitgewerkt sturingsmodel

Toolkit Communicatie

Op verzoek van communicatieadviseurs van gemeenten ontwikkelt de Programmaraad kernboodschappen en modelteksten voor verschillende uitingen:

Checklist Participatiewet en WWB-maatregelen

Presentaties implementatiedagen

Sinds 1 januari 2014 organiseert de Programmaraad regelmatig een implementatiedag Participatiewet:

Presentaties Praktijkdagen

Sinds 1 januari 2016 heeft de Programmaraad de implementatiedagen omgedoopt naar Praktijkdagen:

Beeldbank

In het kader van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is er een beeldbank met rechtenvrij beeldmateriaal aangelegd.

Animaties

Rechtenvrije animaties over de onderwerpen

Vragen

De Programmaraad wil met de aangeboden producten zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften in de regio en hoort daarom graag waar uw vragen en wensen liggen. Heeft u vragen of wilt u aan de Programmaraad kwijt waar u behoefte aan heeft? Neem dan contact op via info@samenvoordeklant.nl.