Groepsdetachering

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2019
Omschrijving: 

Bij groepsdetachering of groepswerk gaan diverse medewerkers aan de slag bij een regulier bedrijf, maar wordt de begeleiding en personele bezetting geregeld door de detacherende organisatie zoals bijvoorbeeld een sociaal werkbedrijf. De detacherende organisatie zorgt daarnaast ook voor de administratieve afhandeling. De werkgever betaalt een vergoeding voor het geleverde werk (inleenvergoeding). Groepsdetachering of groepswerk biedt een goede mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers.

Toelichting doelgroep: 

Deze informatie is bestemd voor accountmanagers werkgeversservicepunten en Sociale Werkvoorzieningsbedrijven, HR-professionals, en betrokken partners bij regionale Werkbedrijven.

Kosten/Subsidiebedrag: 

De kosten van groepsdetachering zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen de werkgever en de inlenende organisatie. De mensen zijn in dienst bij de detacherende organisatie. De inlenende organisatie loopt geen werkgeversrisico.

Bij groepsdetachering kan een afspraak worden gemaakt op basis van resultaatafspraken (denk bijvoorbeeld aan stuksprijs) of er wordt gewerkt met inleenvergoedingen waarbij er een gemiddelde prijs per uitgeleende werknemer wordt gehanteerd. In tegenstelling tot individuele detachering wordt er niet gewerkt met individuele uurtarieven naar de opdrachtgever.

De prijs of het tarief is afhankelijk van onder meer:

 • de te verrichten taken of werkzaamheden
 • de locatie: vindt het werk plaats bij het reguliere bedrijf of op een eigen faciliteit?
 • neemt de groep een deel van het proces helemaal over en waar ligt het ondernemersrisico?
 • wordt er afgerekend op personeelsinzet of enkel op resultaat?
 • wordt de groep fulltime begeleid door de detacheerder of alleen tijdens de opstartfase?
 • overige zaken als inwerkperiode, training, werkkleding enz.

Zie voor meer informatie over het berekenen van kostprijs en marktprijs bij groepsdetachering onder ‘Werkwijze’.

Doelstelling: 

Groepsdetachering biedt mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om in een reguliere omgeving productief werk te verrichten. Voor werkgevers is groepsdetachering aantrekkelijk omdat het een betrouwbare en goedkope oplossing is voor bedrijfsprocessen met handmatig, repeterend en arbeidsintensief werk. Bovendien biedt groepsdetachering werkgevers de mogelijkheid om bij te dragen aan de doelen van de banenafspraak zonder werkgeversrisico te lopen.

Algemene informatie: 

Medewerkers met grote afstand tot de arbeidsmarkt of medewerkers met een arbeidsbeperking gaan gezamenlijk aan de slag bij een werkgever. Met de juiste begeleiding en organisatie vullen de medewerkers elkaar aan en creëren ze gezamenlijk meerwaarde voor de werkgever. Bovendien dragen werkgevers hiermee bij aan de doelen van de banenafspraak.

De voordelen voor een werkgever zijn: geen hoge administratieve lasten, geen risico in geval van ziekte en flexibel inzetbare medewerkers. De detacherende organisatie verzorgt de inzet van personeel voor het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden.

Verschillen tussen groepsdetachering en individuele detachering zijn:

groepsdetachering vereist altijd een uitgebreid onderzoek om tot een voorstel en contract te komen, bij individuele detachering is dat meestal niet nodig;
• het gaat om het samenstellen en inpassen van een hele groep medewerkers in plaats van een of enkele medewerkers;
• de dagelijkse leiding ligt niet per definitie bij het inlenende bedrijf; bij individuele detachering ligt de aansturing altijd bij het inlenende bedrijf;
• individueel geplaatste medewerkers met een arbeidsbeperking beschikken meestal over meer competenties dan collega’s uit de groepsdetachering;
• het realiseren van een groepsdetachering vergt meer technische, bedrijfskundige of financiële kennis.

Er zijn diverse vormen van groepsdetachering, variërend van het uitsluitend leveren van personeel en begeleiding tot full service-oplossingen.

De volgende vier varianten van groepsdetachering bij werkgevers zijn te onderscheiden:

 • groepsdetachering in de vorm van leveren van personeel zonder leiding;
 • werken op locatie waarbij naast het leveren van personeel ook leiding wordt geleverd;
 • full service-oplossingen voor bedrijven; hierbij wordt alles wat nodig is geregeld, bijvoorbeeld van huisvesting, apparatuur, tot distributie;
 • contractdetachering of het overnemen van werkprocessen, waarbij de opdrachtnemer resultaatverantwoordelijkheid neemt, bijvoorbeeld omdat de opdrachtnemer voor eigen rekening en risico een deel van het werkproces van de klant overneemt.

De keuze voor een variant wordt bepaald door de mogelijkheden en ervaring bij de detacherende organisatie en de wensen van het inlenende bedrijf en opdrachtgever. Grofweg is het ondernemersrisico en de toegevoegde waarde bij full service dienstverlening en contractdetachering hoger dan bij het enkel inzetten van personeelsdiensten in de vorm van een groep personeel met of zonder leiding op locatie.

Zie voor meer informatie over het proces om te komen tot groepswerk bij werkgevers onder werkwijze en de Werkwijzer en het Werkboek Groepswerk bij werkgevers op locatie, publicaties door Locus en SBCM. 

Groepsdetachering in relatie tot de banenafspraak en loonkostensubsidie

Detachering van medewerkers uit het doelgroepregister bij een werkgever, tellen mee bij de telling van de banenafspraak en dragen bij aan het realiseren van 125.000 extra banen. Ook de Wsw-detacheringen tellen mee voor de banenafspraak. Er is echter nog geen definitief besluit genomen over de overdracht van uren bij de inkoop van diensten. Dit betekent dat bij de full service-dienstverlening de uren van medewerkers uit het doelgroepregister meetellen bij het detacherende bedrijf en niet overgedragen kunnen worden aan de opdrachtgever.

Het bepalen van een inleenvergoeding bij groepsdetachering staat los van de wijze waarop de loonwaarde van de werknemer wordt vastgesteld en de hoogte van de loonkostensubsidie. Overigens wordt de loonkostensubsidie op grond van de wet verstrekt aan de formele werkgever. Dat is bij groepsdetachering het detacherende bedrijf aangezien de medewerkers met een beperking daar formeel in dienst zijn.

De loonwaardemeting zelf kan plaatsvinden op een werkplek in het detacherende bedrijf of bij de opdrachtgever waar de werknemer gedetacheerd is. Op basis van de loonwaarde wordt de hoogte van de loonkostensubsidie vastgesteld. Zie voor meer informatie het instrument loonwaardebepaling en loonkostensubsidie.

Werkwijze

Het maken van een business case is essentieel voor een succesvolle aanpak van groepswerk. Dit geldt zowel voor de opdrachtgever als voor het detacherende bedrijf of de opdrachtnemer. In feite moet de toegevoegde waarde voor een opdrachtgever in geld uitgedrukt hoger zijn dan de gemaakte kosten.

De Werkwijzer Groepswerk en het Werkboek Groepswerk bij werkgevers biedt professionals van gemeenten en SW-bedrijven handvatten om groepsdetachering te werven en met succes uit te voeren. Deze procesaanpak wordt hieronder op hoofdlijn beschreven. Zie voor de volledige procesaanpak met praktische tips en drie praktijkvoorbeelden de Werkwijzer groepswerk en het Werkboek groepswerk bij werkgevers.

Kostprijs groepswerk

De kostprijs wordt feitelijk opgebouwd uit alle kosten voor activiteiten of maatregelen die nodig zijn om de opdracht of werkzaamheden voor de opdrachtgever te kunnen realiseren.

Een aanbieder weet hoeveel euro per uur een bepaalde activiteit, of een medewerker met een bepaalde loonwaarde, moet opbrengen. Op basis daarvan wordt het gemiddeld uurtarief dat een opdracht moet opbrengen, berekend. Daarna wordt in kaart gebracht welke andere kosten moeten worden gemaakt. Op deze manier ontstaat inzicht in de kostprijs.

Als de detacheerder aanvullende investeringen moet doen om de opdracht te kunnen uitvoeren, is het zaak afspraken te maken over de wijze waarop die investeringen worden terugverdiend. Denk hierbij aan looptijd van de opdracht, terugverdientijd van investering en eventueel de verplichting aan de opdrachtgever om deel van de investering apart te vergoeden als de opdracht niet wordt verlengd of tussentijds wordt beëindigd.

Marktprijs groepswerk

De marktprijs is de prijs die wordt geoffreerd en gecontracteerd tussen het detacherende bedrijf en de opdrachtgever. Voor het bepalen van deze marktprijs maken detacherende bedrijven gebruik van een dubbele omgevingsanalyse. Deze bestaat in de kern uit de volgende twee analyses.

 1. Analyse van de zakelijke omgeving van het detacherende bedrijf; welke partijen in de zakelijke omgeving bieden vergelijkbare diensten aan? En welke tarieven en randvoorwaarden hanteren zij voor deze diensten?

 2. Analyse van de zakelijke omgeving van de opdrachtgever of het inlenende bedrijf; in welke zakelijke omgeving opereert de opdrachtgever? Opereert deze in een markt waar geconcurreerd wordt op prijs en volume? Of opereert de opdrachtgever in een markt waarin sprake is van concurrentie op imago en op stijl (een luxe markt)? Wat zijn in die specifieke markt de gangbare tarieven voor de diensten? De verschillen in tarief zijn vaak aanzienlijk; in de prijsvechtersmarkt gaat het om hoge volumes tegen heel scherpe prijzen. In de luxe markt is het omgekeerd; hoge marges op de prijs en minder volume.

De prijs die uiteindelijk wordt gekozen voor de aanbieding van groepsdetachering bij de werkgever moet concurrerend zijn met die van de andere aanbieders in die markt.

Procesaanpak voor realisatie groepsdetachering of groepswerk

Het realiseren van groepswerk bij een werkgever kan gezien worden als een proces dat bestaat uit de volgende vier fasen:

 1. marketing en acquisitie

In deze stap gaat het achtereenvolgens om kennismaking met een geïnteresseerd bedrijf voor groepsdetachering, het vertalen en analyseren van de wensen en mogelijkheden bij de potentiele opdrachtgever, en tot slot het vastleggen van het partnerschap.

 1. voorbereiding

Na het vastleggen van het partnerschap in een intentieverklaring begint de voorbereiding. In de voorbereiding zijn er vier onderwerpen die parallel aan de orde zijn en om uitwerking vragen:

 • ontwikkelen en behouden van vertrouwen

Zeker bij een nieuwe opdrachtgever zijn het ontwikkelen en behouden van vertrouwen van belang. Een aantal basisregels daarbij zijn: kom gemaakte afspraken na, voldoe aan de verwachting van de opdrachtgever en overtref deze waar mogelijk. Maar ook: maak onvoorziene knelpunten direct bespreekbaar en overleg regelmatig.

 • werkprocessen en de infrastructuur

Bij het aanpassen van werkprocessen en infrastructuur wordt gebruik gemaakt van de eerdere analyses tijdens de acquisitiefase. Tegelijkertijd gaat het erom samen met de opdrachtgever de puzzel te maken en de drie basisingrediënten op elkaar te laten aansluiten, namelijk: vereiste competenties selecteren in relatie tot de (her)inrichting van het werkproces en het inrichten of aanpassen van de werkplek op basis van de groepsmedewerkers.

 • opbouw van de werkorganisatie

In deze stap gaat het om de samenstelling van personeel en organisatie van de groepsdetachering. Het draait hierbij om: werving en selectie van medewerkers, inwerken van de nieuwe medewerkers, ontwikkelen van de samenwerking in de leiding en begeleiding, en samenstelling van het kernteam tijdens de voorbereidingsfase.

 • sociale ontwikkeling en integratie

Bij het onderwerp sociale ontwikkeling staat de acceptatie van de gedetacheerde medewerkers centraal. Het gaat om acceptatie door het regulier personeel en om de wijze waarop over de ‘uitbesteding’ wordt gecommuniceerd binnen het bedrijf van de opdrachtgever.

 1. uitvoering

De uitvoeringsfase begint op het moment dat alle voorbereidingen zijn afgerond. Alle medewerkers zitten op hun plek en zijn voldoende ingewerkt om hun werk te kunnen

doen. Er is voldoende routine en werksnelheid opgebouwd om mee te kunnen in het werkproces. Zaken als planning, overleg en bijsturing zijn voldoende verkend om ze in de praktijk te kunnen toepassen. Het dagelijks proces draait met inzet van alle betrokkenen.

Tijdens de uitvoeringsfase zijn de volgende succesfactoren vaak bepalend voor het resultaat en de duurzaamheid van een groepsdetachering:

 • contract en relatiebeheer
 • optimaliseren van de opdracht
 • ​leiding en begeleiding
 • ontwikkelen van medewerkers
 • instrumenten en hulpmiddelen

In deze fase gaat het om uitvoering aan de ene kant en tegelijkertijd het onderhoud van contractuele afspraken en het onderhoud van de relaties.

 1. nazorg en onderhoud

Deze fase bestaat uit het optimaliseren van de werkwijze, mogelijk het uitbreiden van groepswerk door nieuwe opdrachten en/of het bijstellen van de contractafspraken.

Praktijkverhaal

Betrokken organisaties

Werkgeversservicepunten, SBCM (A&O fonds SW bedrijven), SW-bedrijven en Locus.

Contact: 

Voor advies kunnen werkgevers ook contact opnemen met het Werkgeversservicepunt in de arbeidsmarktregio.

Informatie over de ondersteuning door Locus bij groepsdetachering is kun je opvragen via: 06 13 98 67 16, vragen@locusnetwerk.nl. Voor meer informatie over locus zie www.locusnetwerk.nl

Informatie over de mogelijkheden van groepswerk en training groepswerk op locatie is te verkrijgen bij SBCM, 070 376 58 47 of info.sbcm@caop.nl

Een overzicht van sociale werkbedrijven, informatie en ondersteuning bij het realiseren van groepsdetachering is te vinden op onbeperkt ondernemen.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.