Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkgeversdienstverlening

Wat is de kern van werkgeversdienstverlening?

Werkgevers optimaal ondersteunen bij het vinden van passend personeel en daarmee kansen creëren voor mensen die om verschillende redenen moeizaam de weg naar werk vinden. Dat is in essentie de werkgeversdienstverlening die vanuit de 35 arbeidsmarktregio’s wordt georganiseerd. Voor deze dienstverlening is er in elke regio een loket: het Werkgeversservicepunt. 

Waarom is werkgeversdienstverlening belangrijk?

Een goede werkgeversdienstverlening is van niet te onderschatten belang. UWV en gemeenten, de samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio’s, streven naar een arbeidsmarkt inclusief mensen met een arbeidsbeperking, (langdurig) werklozen uit verschillende regelingen, 55-plussers, jongeren en statushouders. De dienstverlening richt zich dan ook op werkgevers die bij het zoeken naar nieuw personeel oog hebben voor deze kandidaten.

De dienstverlening aan werkgevers is bewust regionaal opgezet. Enerzijds overstijgen arbeidsmarktthema’s de gemeentegrenzen, anderzijds is de situatie in elke regio anders. Spelen er vraagstukken die de regio overstijgen? Dan kan een arbeidsmarktregio terecht bij het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten.

Werkgeversservicepunt spil in de dienstverlening

De werkgeversdienstverlening wordt aangeboden vanuit het Werkgeversservicepunt in de regio. Hier kunnen werkgevers terecht voor informatie, advies en specialistische expertise. Er is een breed aanbod aan diensten.

Binnen het Werkgeversservicepunt werken gemeenten en UWV samen om de werkgevers in de regio zo goed mogelijk te bedienen. Zij staan daarvoor in direct contact met werkzoekendendienstverleners en sociaal ontwikkelbedrijven.

Intensieve samenwerking met andere partijen

Publieke organisaties kunnen het niet alleen en dat beseffen ze terdege. Om werkgevers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, zoeken zij de samenwerking met onder andere private partijen.

Een belangrijk samenwerkingsverband is het regionaal Werkbedrijf. Aan deze netwerkorganisatie doen gemeenten, UWV, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en uitzendbedrijven mee. Zij kijken naar oplossingen voor uitdagingen op de regionale arbeidsmarkt en nemen zo samen de verantwoordelijkheid voor het geheel.

De kracht van de samenwerking is dat elke partij haar eigen rol heeft en specifieke expertise
inbrengt. Een voorbeeld hiervan is het regionaal mobiliteitsteam. Dit team helpt mensen met
praktische oplossingen (ander) werk te vinden.

Ook de dienstverlening van uitzendorganisaties en re-integratie- en jobcoach organisaties heeft een
grote meerwaarde voor de publieke dienstverlening. De Programmaraad stimuleert daarom publiek-
private samenwerkingsvormen in de regio’s.

Ondersteuning door de Programmaraad

De Programmaraad ondersteunt de arbeidsmarktregio’s door te faciliteren, verbindingen te leggen
en te inspireren. Het motto is Samen voor de Klant. De Programmaraad zorgt voor advies,
kennisdeling, ontmoeting en interactie, in de vorm van praktijkvoorbeelden, handreikingen,
projecten en bijeenkomsten.

  • Toolkit Programmaraad: een overzicht van de regelingen die werkgevers helpen om banen te creëren, inclusief handvatten, methodieken en interventies. 
  • Waaierkaart: een digitale kaart met handige tips (op basis van verschillende onderzoeken) om werkgevers te ondersteunen bij hun inspanningen om mensen aan het werk te helpen.
  • Werkgeversgerichtheidsscan: de tool geeft arbeidsmarktregio’s inzicht in de manier waarop de werkgeversdienstverlening is georganiseerd en de mogelijke stappen voor verbetering.
  • Roadmap Wat werkt bij grote werving?: de routekaart helpt om veel mensen (minstens tien) in te zetten bij een werkgever die acuut een grote vraag naar medewerkers heeft.