Toolkit Programmaraad

Block

De toolkit Programmaraad bevat alle (wettelijke) regelingen die professionals kunnen inzetten om werkgevers en werkzoekenden te helpen de doelen van de Participatiewet en de banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren.

Daarnaast staan in de toolkit handvatten, methodieken en interventies met daar waar beschikbaar links naar praktijkvoorbeelden. Mist u een tool in de toolkit? Breng deze dan aan door het invullen van het formulier.

Waarom kiezen voor een medewerker met een arbeidsbeperking? Daarvoor zijn verschillende overwegingen. Hieronder volgen de redenen die werkgevers zelf aangeven.

Aanbieden van vacatures voor mensen met een arbeidsbeperking

Inzicht in de opleidingen/trainingen/masterclasses die de lid-organisaties van de Programmaraad, SBCM, ARTRA en BvK op dit moment aanbieden aan professionals die uitvoering geven aan de werkgeversdienstverlening.

Sinds de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 kunnen gemeenten beschut werk inzetten voor mensen die uitsluitend mogelijkheden hebben om te werken in een dienstbetrekking in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden.

De website ‘De Routewijzer naar werk’ biedt informatie aan mensen met psychische kwetsbaarheid op zoek naar werk of gedurende re-integratie naar werk.

In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die tot de doelgroep van de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register.

E-learningsprogramma's WERK-portal.nl voor werkzoekenden en werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

De aanleiding voor het experiment Regelluw is het grote aantal verschillende en ingewikkelde regelingen, waarmee werkgevers te maken krijgen als zij mensen met een beperking in dienst willen nemen.

Financiële business cases en praktijkmodellen voor inclusief ondernemen.

Functiecreatie is het efficiënter organiseren van bedrijfsprocessen door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen.

Bij groepsdetachering of groepswerk gaan diverse medewerkers aan de slag bij een regulier bedrijf, maar wordt de begeleiding en personele bezetting geregeld door de detacherende organisatie zoals bijvoorbeeld een sociaal werkbedrijf. De detacherende organisatie zorgt daarnaast ook voor de administratieve afhandeling.

Geef werkgevers meer kennis over werken met mensen met een beperking Voor veel werkgevers is het werken met mensen met een beperking nieuw. Zij hebben vaak weinig kennis over hoe zij deze groep het beste kunnen begeleiden. SBCM heeft de kennis uit de SW-sector gebundeld in vier praktische handreikingen die werkgevers op weg helpen.

Handvat gesprek over inzet op inclusief ondernemen

Harrie Helpt is een training voor medewerkers die een collega met een arbeidshandicap op de werkvloer (gaan) begeleiden. De letters van Harrie staan voor: hulpvaardig, alert, rustig, realistisch, instruerend en eerlijk.

Het jeugd-LIV is een belastingmaatregel ingevoerd per 1 januari 2018 en is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

Bij jobcarving worden de verschillende taken van een baan (of verschillende banen) geanalyseerd en opnieuw samengevoegd tot een nieuwe baan (of banen). Een functie kan zo geschikt worden gemaakt voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Voor werkgevers die hiermee aan de slag gaan, zijn ondersteunende voorzieningen beschikbaar.

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV of gemeenten beschikbaar. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) is een belastingmaatregel ingevoerd per 1 januari 2017 en is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als zij mensen met een arbeidsbeperking – voor wie de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen. Voor mensen met een arbeidsbeperking en een Wajong-uitkering, kan loondispensatie worden aangevraagd bij UWV.

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een belastingmaatregel ingevoerd per 1 januari 2018 en is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

Een loonwaardebepaling is een onderzoek op de werkplek waarbij de loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking ten opzichte van werknemers zonder beperking wordt gemeten en vastgesteld.

Een no-riskpolis biedt dekking tegen het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Normaal gesproken moet een werkgever bij ziekte loon doorbetalen. Maar voor een werknemer met no-riskdekking die ziek wordt ontvangt de werkgever een Ziektewet-uitkering van UWV. Die compenseert de loonkosten voor de werkgever bij ziekte.

Gemeenten zorgen sinds 2015 voor uitvoering van de Participatiewet. Dit vraagt om fundamentele herziening van de uitvoeringspraktijk van de sociale zekerheid. In het programma ‘Optimale weg naar Participatie’ van de Programmaraad is een sturingsmodel ontwikkeld waarmee gemeenten de opgave zo goed en effectief mogelijk kunnen invullen.

De Praktijkroute is een extra toegangsroute om mensen met een arbeidsbeperking in het doelgroepregister van de banenafspraak op te nemen.

De premiekorting, ook wel mobiliteitsbonus genoemd, is een belastingmaatregel waarbij een werkgever een korting krijgt op de af te dragen premies en werkgeverslasten, indien hij iemand met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak valt, in dienst neemt.

Voor werknemers met een uitkering en een arbeidsbeperking is het mogelijk om een proefplaatsing te krijgen. Een werknemer werkt dan een paar maanden bij een werkgever met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. De periode van de proefplaatsing vervangt de proeftijd aan het begin van een dienstverband.

De Regelhulp financieel CV van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een tool om snel te zien wat de financiele voordelen zijn als een werkgever iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt.

Deze routekaart is met name gemaakt om GGZ- en Werk & Inkomenprofessionals te helpen beter samen te werken. De routekaart levert een bijdrage aan kennisdeling en -opbouw door de bestaande kennis en ervaringen toegankelijk te maken.

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben Cedris en SBCM het ‘Spoorboekje banenafspraak’ samengesteld.

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV of gemeenten beschikbaar. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf.

Gemeenten en UWV werken in steeds meer gemeenten samen om dienstverlening te verlenen aan werkzoekenden die dreigen door te stromen vanuit de WW naar de bijstand. Daarbij worden verschillende vormen van dienstverlening ingezet.

De toolkit ' Transparantie banenafspraak' bevat materiaal waarmee het werkproces wordt ondersteund om kandidaten voor de banenafspraak transparant te maken in één systeem en met een eenduidig klantprofiel.

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV of gemeenten beschikbaar.

De werkgeversgerichtheidscan brengt je een inzicht in de manier waarop de regionale werkgeversdienstverlening is georganiseerd.

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV en gemeenten beschikbaar.

De Wet werk en zekerheid versterkt de rechtspositie van flexwerkers. Ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker. En de WW is er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Zoeken naar geschikte kandidaten met een arbeidsbeperking voor de invulling van een werkplek in het kader van de banenafspraak.

Block