Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

12 maart 2018
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert in 2018 drie Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Op 8 maart vond de eerste Praktijkdag van dit jaar plaats in de Reehorst in Ede.
07 maart 2018
Het kennisdocument Beschut werk geeft antwoord op veel gestelde vragen over het instrument beschut werk uit de Participatiewet. Het document wordt regelmatig geactualiseerd naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving, uitvoering en beleid.
07 maart 2018
Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Eerste Kamer over de contouren van de loondispensatie in de Participatiewet.
06 maart 2018
Op 8 februari was er een estafettebijeenkomst voor de projectleiders en andere direct betrokkenen bij de uitvoering van de regionale samenwerkingsplannen. In bijeenkomsten wordt kennis en ervaringen gedeeld en gezocht naar oplossingen voor dilemma’s en problemen die zich onderweg voordoen. Dat uitwisselen en zoeken naar oplossingen gebeurde 8 februari volop, en we laten u daar graag in meedelen.
06 maart 2018
Mirjam Staas is nog niet zo lang projectcoördinator in de regio Haaglanden. Eerst is de samenwerking goed georganiseerd en de aanvraag voor de impulsregeling opgesteld, toen is een coördinator gezocht”, vertelt ze. Haaglanden had een al een stevige samenwerkingsbasis. Als een van de weinige regio’s is er nog een Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) actief.
06 maart 2018
De helft van de mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) herstelt wat betreft de symptomen. Maar na herstel blijkt het moeilijk te zijn om weer mee te doen in de maatschappij. Bijna negentig procent van de mensen met EPA kunnen in de jaren na herstel maatschappelijk niet goed meekomen, is de conclusie uit onderzoek van Stynke Castelein, hoogleraar Herstelbevordering bij EPA. ‘De grootste zorgbehoefte ligt op maatschappelijk gebied’, zegt Castelein in een artikel in Zorg en Welzijn.
06 maart 2018
De methode IPS - Individuele Plaatsing en Steun – staat steeds meer in de belangstelling. IPS wordt nu door heel Nederland ingezet om mensen met ernstige psychische aandoeningen aan betaald werk te helpen. Wat houdt de methode in en wat betekent de toepassing hiervan voor de samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en sociaal domein? Drie arbeidsmarkregio’s vertellen over hun ervaringen.
06 maart 2018
Van ervaringsdeskundigen valt veel meer te leren dan vaak gedacht. Dat is de boodschap die Dagmar Voss en Erik Verbart willen overbrengen. In een interactieve sessie rond een viertal stellingen vertellen zij hoe ze aankijken tegen de ondersteuning door professionals. Hun tip: bied mensen ook na een traject een vangnet.
06 maart 2018
In het veld van Werk & Inkomen werken UWV en gemeenten samen aan goede contacten met werkgevers en een gecoördineerde werkgeversdienstverlening in regionale samenwerkingsverbanden zoals werkgeversservicepunten (WSP). De vorm en inhoud van die samenwerkingsvormen verschillen per arbeidsmarktregio. Om mensen met een psychische aandoening beter naar werk te begeleiden is het goed als GGZ en de WSP’en krachten en expertise bundelen, door de inzet van de eigen netwerken en de inbreng van de specifieke kennis en expertise.

Pagina's