Overslaan en naar de inhoud gaan

Loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen loonkostensubsidie krijgen voor werknemers waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Dit compenseert een lagere productiviteit.

De werkgever kan loonkostensubsidie (LKS) ontvangen voor een werknemer met een arbeidsbeperking die onder de verantwoordelijkheid van een gemeente valt. Hierdoor betaalt de werkgever alleen loon voor werkelijke productiviteit.

Wat houdt loonkostensubsidie in?

Loonkostensubsidie is een instrument binnen de Participatiewet die bedoeld is voor werkgevers. De regeling geldt voor werknemers waarvoor een gemeente verantwoordelijk is. De werkgever komt in aanmerking voor LKS als de werknemer door een ziekte of handicap minder dan het referentiemaandloon kan verdienen.

De subsidie is een compensatie in de loonkosten voor de verminderde arbeidsproductiviteit van de werknemer. De werkgever betaalt op deze manier alleen voor de werkelijke productiviteit. Hiermee wordt de werkgever gestimuleerd om iemand met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en houden. 
De hoogte van de subsidie wordt in het algemeen bepaald aan de hand van de loonwaarde van de werknemer. In de eerste 6 maanden van het dienstverband is ook een forfaitaire loonkostensubsidie mogelijk.

Loonkostensubsidie is te vergelijken met loondispensatie. Deze regeling geldt voor mensen met een Wajong- of IVA-uitkering van UWV. Voor de werkgever is ook de no-riskpolis een belangrijke regeling bij het aannemen van mensen met een ziekte of handicap.

Wat zijn de doelgroepen?

Werkgevers kunnen loonkostensubsidie aanvragen voor:

  • werkzoekenden met een arbeidsbeperking onder de Participatiewet;
  • mensen uit de doelgroep van de banenafspraak, behalve de mensen met een Wajong-uitkering van UWV die in het doelgroepregister staan;
  • mensen uit de doelgroep van beschut werk;
  • niet-uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • werknemers die door de gemeente naar werk zijn begeleid en na aanvang van het dienstverband toch een verminderde loonwaarde blijken te hebben.

Gemeenten stellen zelf vast voor wie loonkostensubsidie wordt gegeven. Dat kan ook voor andere doelgroepen zijn, bijvoorbeeld vanwege al langer bestaande lokale of regionale afspraken.

Hoe hoog is de subsidie?

Het uitgangspunt is dat de werknemer met voltijdse arbeid niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen. De hoogte van LKS wordt berekend aan de hand van de loonwaarde. De subsidie vergoedt het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het referentiemaandloon. Voor de berekening van LKS is een handige rekentool beschikbaar.

Het subsidiebedrag kan maximaal 70 procent van het referentiemaandloon zijn. De werkgever ontvangt daarnaast nog een vergoeding voor de werkgeverslasten: op dit moment 23 procent van de loonsom waarover loonkostensubsidie wordt verstrekt. Als het cao-loon hoger is dan het referentiemaandloon, zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.

De loonwaarde wordt door een deskundige zo objectief mogelijk op de werkplek bepaald. Een medewerker is minimaal twee maanden aan het werk voordat de meting plaatsvindt, om een goed zicht te hebben op zijn arbeidsprestaties. Dat kan ook via bijvoorbeeld een werkervaringsplaats of een proefplaatsing.

Hoelang duurt LKS?

In principe is de duur onbeperkt zolang er een dienstverband is. Bij ziekte van de werknemer loopt LKS gewoon door.

De ontwikkeling van de werknemer wordt wel in de gaten gehouden. Op afgesproken momenten is er opnieuw een meting om de loonwaarde vast te stellen. Zodra de loonwaarde gelijk is aan 100 procent, stopt de subsidie. In dat geval blijft de werknemer geregistreerd staan in het doelgroepregister. De werkgever behoudt het recht op de no-riskpolis.

Wanneer is een forfaitaire loonkostensubsidie mogelijk?

Dat kan in het begin van het dienstverband. Een forfaitaire loonkostensubsidie wordt ingezet als iemand in dienst treedt en geldt voor een periode van maximaal 6 maanden. Dan wordt de loonwaarde nog niet bepaald. De subsidie bedraagt 50 procent van het referentiemaandloon. Vanaf de zevende maand wordt de loonkostensubsidie betaald naar loonwaarde.

Hoe wordt LKS toegekend?

De werkgever of werknemer vraagt loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven. Zij kunnen dat ook samen doen. 
Met ingang van 1 juli 2023 kan de aanvraag worden ingediend tot 6 maanden na aanvang van het dienstverband. Dit geldt voor schoolverlaters die afkomstig zijn uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO en voor mensen die vallen onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeente.

De gemeente is verplicht om binnen vijf weken een beslissing te nemen, nadat de loonwaarde is vastgesteld of nadat is bepaald dat de loonwaarde niet hoeft te worden vastgesteld. Om het werken met loonkostensubsidie aantrekkelijker te maken voor werkgevers en gemeenten, is een preferent proces loonkostensubsidie ontwikkeld. De meeste gemeenten maken gebruik van dit uniforme proces.