Jobcoaching

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2019
Omschrijving: 

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV of gemeenten beschikbaar. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf. 

De volgende voorzieningen kunnen afhankelijk van de situatie en de beperking worden ingezet:

 • jobcoach;
 • tolkvoorzieningen (intermediaire voorzieningen);
 • meeneembare hulpmiddelen; 
 • vervoer woon-werk;
 • aanpassingen werkplek.

Hieronder wordt ingegaan op de voorziening jobcoaching. De overige voorzieningen zijn apart opgenomen in de toolkit.

Toelichting doelgroep: 

Werkzoekenden of werknemers met een arbeidsbeperking, waaronder de werkzoekenden en werknemers die onder de banenafspraak vallen.

Kosten/Subsidiebedrag: 

In principe vergoeden UWV of de gemeente de inzet van een jobcoach tot maximaal drie jaar. Werkgevers kunnen ook een vergoeding te krijgen voor eigen inzet van jobcoaching (interne jobcoach).

Doelstelling: 

Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door UWV of gemeente om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking werkzaamheden in een reguliere functie kunnen (leren) uitvoeren. De jobcoach wordt ingezet om een medewerker met een arbeidsbeperking op de werkplek te begeleiden.

Algemene informatie: 

Werknemers die belemmeringen ervaren van een ziekte of handicap bij hun werk of bij het volgen van onderwijs kunnen een beroep doen op een voorziening bij UWV voor een jobcoach. Uitgangspunt is dat het met de voorziening wel mogelijk is het werk te doen of onderwijs te volgen.

Mensen die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen kunnen via de gemeente een vergoeding voor een jobcoach krijgen. Mensen met arbeidsmogelijkheden die niet in staat zijn om bij voltijdse arbeid het minimumloon te verdienen maken deel uit van de doelgroep 'loonkostensubsidie'. Op grond van artikel 10da van de Participatiewet kunnen zij aanspraak maken op een jobcoach (begeleiding op de werkplek).

De voorzieningen voor UWV-klanten betreffen landelijke regelingen. Gemeenten hebben veel beleidsvrijheid om de verstrekking van voorzieningen zoals die voor jobcoaches uit te werken in eigen beleid.

Een jobcoach helpt werknemers bij het inwerken. Of hij maakt een persoonlijk trainingsprogramma om het werk te leren. Hij begeleidt werknemers ook op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar voor incidentele problemen. Een werkzoekende die wil weten of hij of zij begeleiding van een jobcoach kan krijgen, kan contact opnemen met een arbeidsdeskundige van UWV of met de eigen gemeente. Kijk voor meer informatie ook op de website van UWV.

De regelingen voor het inzetten van een jobcoach voor werkzoekenden met een arbeidshandicap bij UWV en die voor werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen, zijn niet geharmoniseerd. 

Zie overzicht breed offensief voor de toekomstige ontwikkelingen t.a.v. jobcoaching

Brochure Aan de slag met jobcoaching

Lees de Brochure Aan de slag met jobcoaching (pdf, 1.04 MB) van de Programmaraad. Deze  handreiking is bedoeld om gemeenten en arbeidsmarktregio’s antwoord te geven op deze vragen en hen te helpen bij het maken van keuzes ten aanzien van het beleid en de uitvoering. Dat gebeurt door een beeld te schetsen van wat jobcoaching behelst, voor wie het een geschikt instrument is en welke regelingen UWV, gemeenten en grote steden zoal hanteren. De handreiking sluit af met een pleidooi om ook vooral goed naar de borging van de kwaliteit te kijken.

Landelijke regeling UWV

Werkzoekenden bij UWV die door hun beperking uitsluitend door inzet van jobcoaching - formeel ‘persoonlijke ondersteuning ’- hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, hebben twee opties: of zelf een aanvraag doen voor jobcoaching of de werkgever vragen een subsidieaanvraag voor ondersteuning in te dienen.

Een werkgever die interne jobcoaching voor zijn of haar werknemer wil organiseren, heeft te maken met het Protocol Interne Jobcoach 2015. UWV hanteert dit protocol bij de beoordeling van de aanvraag door een werkgever.

Vraagt een werknemer zelf jobcoaching aan, dan is het Protocol Jobcoaching (2016) van toepassing. Belangrijk verschil met interne jobcoaching is dat alleen een jobcoach van een door UWV erkende jobcoachorganisatie de werknemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden mag ondersteunen.

Harmonisering in vier arbeidsmarktregio’s

Begin 2015 hebben UWV en de vier arbeidsmarktregio's rond de vier grote gemeenten besloten de regelingen rond het instrument jobcoaching te harmoniseren.

Binnen elke arbeidsmarktregio kunnen gemeenten besluiten zich aan te sluiten bij de afspraken van de G4 en UWV of bij het protocol van UWV of te kiezen voor een eigen invulling binnen het regionale Werkbedrijf.

Werkwijze

De interne jobcoach-regeling van UWV en de afspraken tussen UWV en de G4 maken het mogelijk dat een werkgever de jobcoaching voor medewerkers met een arbeidshandicap eenduidig organiseert en zo voorkomt dat er verschillende jobcoaches op de werkvloer rondlopen. 

Jobcoach regeling UWV

Mensen met een arbeidsbeperking en zicht op een baan kunnen samen met de beoogd jobcoach bij UWV jobcoaching aanvragen als individuele voorziening. Het is wel belangrijk om te checken of de jobcoach is aangesloten bij een door UWV erkende jobcoachorganisatie. Welke jobcoachorganisaties zijn erkend, is terug te vinden op de lijst met erkende jobcoachleveranciers. Zie voor meer informatie ook de website van UWV.

De toekenning wordt individueel vastgesteld. Elk half jaar beoordeelt UWV of de jobcoach nog nodig is. De begeleiding duurt maximaal drie jaar. Het is de bedoeling dat een medewerker met arbeidsbeperking daarna het werk zelfstandig kan doen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de begeleiding door de jobcoach na drie jaar verlengd worden.

Bij toekenning van de aanvraag, bedraagt de vergoeding voor de jobcoach-ondersteuning gedurende het eerste jaar maximaal 10 procent van de werktijd. In een uitzonderlijke geval is dat maximaal 15 procent van de werktijd.

Gedurende het tweede jaar is de vergoeding voor maximaal 5 procent van de werktijd. Alleen in uitzonderlijke gevallen is dat 7,5 procent. In het derde jaar is de begeleiding maximaal 3 procent en in uitzonderlijke gevallen 6 procent.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal gewerkte uren. UWV betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de jobcoach. Van de vergoeding moet de jobcoach ook de reisuren en eventuele reiskosten betalen.

Interne Jobcoach regeling UWV

Een werkgever die een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst wil nemen, kan ook zelf de jobcoaching organiseren door een medewerker aan te stellen of een externe jobcoach in te huren voor meerdere medewerkers. In dat geval kan de werkgever gebruik maken van de regeling Interne Jobcoaching UWV 2015. Ook deze voorziening staat alleen open voor medewerkers met een arbeidsbeperking die zonder jobcoach niet in staat zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

Daarbij stelt UWV de volgende voorwaarden aan de dienstbetrekking van de betreffende medewerker:

 • de duur van de dienstbetrekking bedraagt ten minste zes maanden én
 • de medewerker werkt in deze dienstbetrekking ten minste twaalf uur per week én
 • er is sprake van een loonwaarde van minimaal 35 procent van het wettelijk minimumloon
 • ​er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst waaruit genoemde voorwaarden blijken (dus geen 0-uren overeenkomst).

In uitzonderlijke gevallen kan UWV een individuele aanvraag beoordelen voor minder dan twaalr uur per week of voor iemand met een loonwaarde van minder dan 35 procent. Dan moet bij de start het aantal uren per week minimaal acht uur zijn en de loonwaarde minimaal 20 procent, met daarbij de uitdrukkelijke voorwaarde dat het aantal uren en de loonwaarde binnen een jaar wordt uitgebreid naar respectievelijk minimaal twaalf uur en 35 procent loonwaarde.

De vergoeding voor interne jobcoach is niet per uur; het zijn vastgestelde normbedragen. De hoogte daarvan is afhankelijk van het begeleidingsregime dat iemand nodig heeft en loopt van 'licht' naar 'midden' naar 'zwaar.' Er zijn ook verschillen tussen de begeleiding in het eerste, tweede en derde jaar.

Raadpleeg bij UWV het besluit beleidsregel UWV normbedragen voorzieningen voor de normbedragen voor 2019.

Subsidie voor interne jobcoaching wordt toegekend voor de periode van één jaar. Loopt een dienstbetrekking tijdens een interne jobcoachperiode af, dan stopt ook de subsidie. Vraagt de werkgever na de eerste interne jobcoachperiode opnieuw subsidie aan, dan heeft UWV de mogelijkheid om opnieuw één jaar subsidie te verlenen. Een werkgever kan voor een medewerker in principe voor maximaal drie interne jobcoachperioden van een jaar subsidie krijgen.

Bij een proefplaatsing is de periode waarvoor de subsidie wordt verleend gelijk aan de periode van de proefplaatsing. Zie voor meer informatie en de eisen die UWV hieraan stelt het instrument proefplaatsing.

Verder stelt UWV een aantal eisen aan de kwaliteit van de interne jobcoach. Bij de aanvraag voor subsidieverstrekking moet de werkgever aantonen dat de door de werkgever beoogde interne jobcoach:

 • een training heeft gevolgd om werknemers met structureel functionele beperkingen te begeleiden op de werkplek (bijvoorbeeld een Harrie-training, via een kenniscentrum de training praktijk-opleider plus);
 • aantoonbaar ervaring heeft met het geven van werkinstructies;
 • aantoonbaar ervaring heeft met de werkzaamheden die de werknemer moet uitvoeren;
 • voor een deel van zijn werkuren vrijgesteld is om de begeleiding op zich te kunnen nemen.

Werkgevers vragen subsidie aan voor een interne jobcoach door een formulier in te vullen. Daarnaast heeft de werkgever ook het formulier ‘Gegevens werknemer interne jobcoach’ nodig voor elke medewerker met een arbeidsbeperking voor wie de jobcoach wordt aangevraagd. 

Afspraken UWV en G4

De G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en UWV hebben afgesproken om het instrument jobocaching op elkaar af te stemmen. Een werkgever die zelf een kan een jobcoach inzet, kan hiervoor een subsidiebedrag aanvragen bij UWV als het een klant van UWV betreft of bij de gemeente als het een klant van de gemeente of niet-uitkeringsgerechtigde betreft. De G4 volgen de subsidiebedragen voor het lichte en middenregime van UWV, maar kennen geen zwaar regime. Er blijft ook een verschil in de tijd dat een jobcoach kan worden ingezet. Bij UWV is dat maximaal drie jaar. Bij de gemeenten is dat in principe maximaal twee jaar.

De maximale bedragen van de G4 en UWV (2015) voor inzet van een jobcoach door de werkgever (exclusief BTW) zijn:

De werkgever kan ook gebruikmaken van een jobcoach van een publieke of marktpartij. Voor de inzet van een individuele jobcoach als individuele voorziening voor een werknemer kent UWV een apart bekostigingsmodel en een ander beoordelingskader. De G4-arbeidsmarktregio’s volgen dit duurdere model niet en houden bovenstaande maximale bedragen aan.

Wel volgen de gemeenten in de vier arbeidsmarktregio’s de eisen die UWV stelt aan externe jobcoachorganisaties en de ervarings- en opleidingseisen van interne en externe jobcoaches. Ook de taken, verantwoordelijkheden en het aantal jaren dat een jobcoach kan worden ingezet, zijn geharmoniseerd. Er was afgesproken om 2015 te gebruiken als leerjaar.

Praktijkverhalen

Betrokken organisaties

UWV, gemeenten en arbeidsmarktregio's.

Contact: 

Werkgevers die iemand met een ziekte of handicap willen aannemen, kunnen terecht bij het regionaal Werkgeversservicepunt

Voor vragen over specifieke ondersteuning en voorzieningen kunnen werkgevers ook terecht bij de landelijk UWV Telefoon Werkgevers: 088 – 898 92 95 of bij de gemeente.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.