Tolkvoorziening en meeneembare voorzieningen (individuele voorziening)

Laatst bijgewerkt op 12 mei 2019
Omschrijving: 

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV of gemeenten beschikbaar. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf.

De volgende voorzieningen kunnen afhankelijk van de situatie en de beperking worden ingezet:

  • jobcoach;
  • tolkvoorzieningen (intermediaire voorzieningen);
  • meeneembare hulpmiddelen;
  • vervoer woon-werk;
  • ​aanpassingen werkplek.

Hieronder wordt ingegaan op de tolkvoorziening en de meeneembare voorzieningen. De overige voorzieningen zijn apart opgenomen in de toolkit.

Toelichting doelgroep: 

Werkzoekenden of werknemers met een structurele (fysieke) arbeidsbeperking, waaronder de werkzoekenden en werknemers die onder de banenafspraak vallen.

Kosten/Subsidiebedrag: 

Subsidie of vergoeding van de kosten per voorziening onder voorwaarden en na goedkeuring van de aanvraag.

Doelstelling: 

De tolkvoorziening en de meeneembare voorzieningen worden verstrekt om werken in een verder passende functie mogelijk te maken voor werknemers en werkzoekenden met een zintuiglijke of structurele fysieke beperking.

Algemene informatie: 

Tolkvoorzieningen (landelijke regeling voor werknemers)

De tolkvoorzieningen - ook wel de intermediaire voorzieningen - genoemd omvat feitelijk de dienstverlening speciaal voor doven, blinden en motorisch gehandicapten. Denk aan een doventolk of een voorleeshulp. Mensen met een structurele fysieke arbeidsbeperking krijgen extra ondersteuning vergoed om te kunnen functioneren op de werkvloer.

De ondersteuning kan worden geboden door een tolk NGT (Nederlands gebarentaal), een tolk NmG (Nederlands ondersteund met gebaren), een schrijftolk of een tolk voor doofblinden. De bemiddeling van en voorlichting over de tolkvoorziening loopt via Tolkcontact.

UWV is de uitvoerende instantie voor deze voorziening, zowel voor werknemers met een Wajong-uitkering als voor de mensen met een arbeidshandicap die onder de Participatiewet vallen. Daartoe heeft de VNG namens alle gemeenten afspraken gemaakt met UWV

De werknemer vraagt de tolkvoorziening zelf aan. Er zijn een aantal basis voorwaarden waaraan moet worden voldaan. UWV toetst de aanvraag en beslist binnen acht weken. Over het algemeen wordt de inzet van een tolkvoorziening tot maximaal 15 procent van de werktijd vergoedt. In bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij reorganisatie, opleiding op het werk of een nieuwe functie, kan soms tijdelijk meer inzet worden vergoed.

De tolkvoorziening in de leefsituatie valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Meer informatie hierover vindt u op Tolkcontact.

Meeneembare hulpmiddelen (landelijke regeling voor werknemers)

Meeneembare hulpmiddelen zijn voorzieningen die nodig zijn om het werk goed te kunnen doen met een arbeidsbeperking. Het gaat om voorzieningen of hulpmiddelen die niet standaard aanwezig zijn bij een bedrijf. Denk aan een brailleleesregel of orthopedische werkschoenen, maar ook een rolstoel of scootmobiel vallen onder de meeneembare hulpmiddelen. De werknemer kan hiervoor een vergoeding aanvragen bij UWV. Dit geldt niet alleen voor werknemers met een Wajong-uitkering maar ook voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen.

Naast de basis voorwaarden is het van belang dat het hulpmiddel nog niet gekocht is. UWV werkt veelal met vaste leveranciers. UWV toetst de aanvraag en beslist binnen acht weken als alle noodzakelijke gegevens zijn ontvangen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het hulpmiddel door UWV besteld of de werknemer wordt geïnformeerd waar de voorziening besteld mag worden. UWV vergoedt de goedkoopste voorziening die geschikt is. Er is sprake van een drempelbedrag van 138,72 euro (2019) voor het toekennen van een voorziening. Zie normbedragen-voorzieningen-2019.

Werkwijze

Voor het aanvragen van de landelijke voorzieningen te weten tolkvoorzieningen en meeneembare hulpmiddelen is een standaard werkproces ontwikkeld. UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de tolkvoorzieningen en de beoordeling en uitvoering van de meeneembare voorzieningen voor zowel werknemers met een arbeidsbeperking en een Wajong-uitkering als werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen.

> zie voor informatie over voorzieningen "Ik heb een voorziening nodig".

> zie voor aanvraagformulier ‘Voorzieningen bij een visuele, auditieve of motorische handicap’ 

Betrokken organisaties

UWV

Arbeidsmarktregio’s en gemeenten

Contact: 

Werkgevers die iemand met een ziekte of handicap willen aannemen, kunnen terecht bij het regionaal Werkgeversservicepunt.

Voor vragen over specifieke ondersteuning en voorzieningen kunnen werkgevers terecht bij de UWV Telefoon Werkgevers: 088 – 898 92 95. 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.