Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd

16 april 2018
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). 100.000 banen in de marktsector die in 2026 gerealiseerd moeten zijn en 25.000 banen bij de overheid die in 2024 gerealiseerd moeten zijn. De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden.
 
De wet regelt een aantal belangrijke zaken die werkgevers nodig hebben om de mensen uit de doelgroep op de banen te plaatsen en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd. Het tweede deel van de afspraak uit het sociaal akkoord is de quotumregeling. De quotumregeling kan ingaan als het aantal banen van de banenafspraak niet wordt gehaald. De wet regelt ook een aantal zaken voor de situatie wanneer deze quotumheffing er komt.
 
Dit kennisdocument (pdf, 912 kB) geeft op pagina 4 de hoofdlijnen van de banenafspraak en quotumregeling aan en geeft vervolgens antwoord op veelgestelde vragen. Op pagina 4 staat de inhoudsopgave met daarin de onderwerpen die aan de orde komen.
 
De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:
  • De aanpassing die ervoor zorgt dat banen blijven meetellen, ook als de doelgroep niet meer voldoet aan de doelgroep criteria (het loslaten van de zogenaamde ‘t+2-regel’.
  • Het activeren van de quotumregeling voor de sector overheid per 1 januari 2018.
  • Het voornemen om de quotumheffing met één jaar na activering van de quotumregeling uit te stellen.
  • Het voornemen om de quotumregeling weer te kunnen stopzetten (deactiveren) als de aantallen voor de banenafspraak weer zijn gehaald.
De vragen en antwoorden in dit document zijn tot stand gekomen in samenwerking met UWV, VNG, VNO-NCW, MKB-Nederland, Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), branchevereniging voor sociale werkgelegenheid Cedris, Divosa, MBO-Raad, Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO), Stichting van de Arbeid, de Programmaraad (VNG, UWV, Divosa en Cedris) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
Aan de informatie in dit Kennisdocument kunnen overigens geen rechten worden ontleend. Het ministerie van SZW heeft dit kennisdocument wel met grote zorgvuldigheid tot stand gebracht en de stand van zaken van de wetgeving per 1 januari 2018 verwerkt.
 
 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.