Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

01 januari 2012
Gezien de sterk opgelopen jeugdwerkloosheid in Nederland en ook in de regio Zeeland, is zowel landelijk als regionaal besloten dat het tijd is voor actie. Door het Rijk wordt via de centrumgemeenten een bedrag van € 25 miljoen beschikbaar gesteld aan de 35 arbeidsmarktregio’s om de gezamenlijke aanpak van de jeugdwerkloosheid in Nederland een nieuwe impuls te geven.
01 januari 2012
Bij de start van het actieplan Jeugdwerkloosheid-1 (APJW)-1 in september 2009 waren er 3.097 werkzoekende jongeren in de regio Zuid-Limburg. De dreiging was een verdubbeling naar 6.000 werkzoekende jongeren. Mede door uitvoering van een aantal maatregelen in het kader van het APJW is de stijging omgezet in een gestage daling naar 2.100 in september 2011. Sinds die tijd is echter ook weer een geleidelijke stijging waarneembaar naar 2.915 per 1 mei 2013.
01 januari 2012
Onze jongeren zijn de toekomst, ons sociaal kapitaal, de bron van energie, creativiteit en vernieuwing. Met een samenleving die aan het vergrijzen is, kunnen we het ons niet permitteren dat we ons jong talent niet inzetten voor de regio. Het optimaal benutten van talenten en mogelijkheden doet zowel recht aan jongeren zelf, als aan de sociaal, economische en maatschappelijke ontwikkeling van onze regio op korte en langere termijn. Daarom moeten we met elkaar investeren in onze jongeren.
01 januari 2012
De jeugdwerkloosheid in Nederland loopt in de huidige crisis snel op. In april 2013 is ruim 1 op de 7 jongeren (15 – 25 jaar) werkloos. De jeugdwerkloosheid (16%) is twee keer zo hoog als de totale werkloosheid (8,2%). Naast deze CBS-cijfers zijn er in de eigen regio de cijfers van het UWV. Het UWV registreert de niet werkende werkzoekenden (nww) 15 t/m 26 jaar. In de arbeidsmarktregio Eindhoven is er bij het aantal jonge nww-ers in de periode december 2011 tot december 2012 een veel snellere stijging dan landelijk, namelijk het dubbele.
01 januari 2012
In de arbeidsmarktregio Stedenvierkant wordt gewerkt aan het tweede Actieplan Jeugdwerkloosheid. Voor 1 juli jl. is door de gemeente Apeldoorn als centrumgemeente onder de titel 'Samen Werk Maken van Werk' een projectplan ingediend bij het Rijk. Dat in samenwerking met de regiogemeenten. Het betreft een plan op hoofdlijnen en procesvoorstel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het plan inmiddels goedgekeurd. Concreet betekent dit dat voor de arbeidsmarktregio Stedenvierkant ruim 800.000,- euro beschikbaar is voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.
01 januari 2012
Volgens de laatste cijfers van april 2013 stonden in Gelderland-Zuid 2.072 jongeren geregistreerd als werkzoekende, wat een stijging is van 14% ten opzichte van apnl 2012 (volgens SBB- cijfers juni 2013). Van alle arbeidsmarktregio's Is in Gelderland-Zuid het aantai geregistreerde werkzoekende jongeren over de periode april 2012 tot april 2013 het minst hard gestegen, 14% ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 55%.
01 januari 2012
De arbeidsmarktregio Noord-Limburg heeft de intentie uitgesproken naar het Rijk dat zij zich extra wil inspannen om de jeugdwerkloosheid regionaal aan te pakken. Op 12 juni jl. heeft Venlo, namens de regiogemeenten en de samenwerkingspartners een intentieverklaring ondertekend. Noord-Limburg wil er met elkaar extra de schouders onder zetten, vanuit het besef dat de aanpak ter voorkoming en bestrijding van de jeugdwerkloosheid een gedeelde verantwoordelijkheid kent.
01 januari 2012
In de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek zijn 2.346 niet-werkende werkzoekenden (nww) tot 27 jaar geregistreerd (UWV, april 2013). Van de 2.346 nww-ers tot 27 jaar heeft 62% (1.457) een startkwalificatie. 261 nww-ers tot 27 jaar hebben een HBO/WO opleiding afgerond (ruim 10%). Uit het overzicht, van de jongere werkzoekenden naar beroepsgroepen, blijkt dat circa 30% van de jongeren valt in de beroepsgroep verzorging en dienstverlening, circa 30% in de transport, circa 15% in de economische-administratieve beroepen en de rest verdeeld zich over andere beroepsgroepen. Het totaal aantal openstaande vacatures bedraagt 1.916 in de regio IJsselvechtstreek in het eerste kwartaal van 2013. In het eerste kwartaal van 2012 waren dat 2.516 vacatures en in het vierde kwartaal van 2012 waren dat 2.074 vacatures. Het aantal vacatures daalt. De vacatures zijn met name te vinden in de lagere en middelbare beroepen. In de lagere beroepen met name in de sectoren techniek en industrie, openbare orde en veiligheid, verzorging en dienstverlening. In de middelbare beroepen met name in de sectoren techniek en industrie, economie en administratie, verzorging en dienstverlening.
01 januari 2012
Momenteel staan ongeveer 2919 jongeren in onze regio geregistreerd als werkzoekend. Naar verwachting stijgt dit aantal vanwege de economische recessie en maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien sluiten binnenkort grote groepen studenten hun studie af en zijn samen met de vele ongeregistreerde, werkloze jongeren op zoek naar een plaats op de arbeidsmarkt.
01 januari 2012
Onder leiding van een stuurgroep is in 2009 is de aanpak van jeugdwerklosheid in de arbeidsregio Midden-Brabant van start gegaan. De aanpak liep tot eind 2012. Eind 2012 is de aanpak geëvalueerd en zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een regionale conferentie. De resultaten zijn voor de portefeuillehouders van de Midden-Brabantse gemeenten aanleiding geweest het Regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009 onafgebroken voort te zetten voor de periode 2013-2014.

Pagina's