Proefplaatsing banenafspraak

Laatst bijgewerkt op 08 november 2016
Omschrijving: 

Voor werknemers met een uitkering en een arbeidsbeperking is het mogelijk om een proefplaatsing te krijgen. Een werknemer werkt dan een paar maanden bij een werkgever met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. De periode van de proefplaatsing vervangt de proeftijd aan het begin van een dienstverband. 

Toelichting doelgroep: 

Het instrument proefplaatsing is in ieder geval voor potentiële werknemers met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak (bijvoorbeeld Wajong via UWV of Participatiewet via gemeenten) vallen.

Kosten/Subsidiebedrag: 

Bij een proefplaatsing is de werkgever geen loonkosten aan de werknemer verschuldigd. De werknemer behoudt gedurende de proefplaatsing zijn of haar uitkering.

Doelstelling: 

Het doel van de proefplaatsing is na te gaan of de medewerker het werk aan kan en op zijn plaats is binnen de organisatie. Bovendien kan tijdens de proefplaatsing de productiviteit of de zogeheten loonwaarde [verwijzing] van de potentiële werknemer op de werkplek worden onderzocht. Dit met het oog op het verstrekken van loonkostensubsidie (Participatiewet) of loondispensatie (Wajong). Na een proefplaatsing mag de werkgever geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

Algemene informatie: 

De duur van de proefplaatsing wordt regionaal of lokaal bepaald. Publieke partijen kunnen dit regelen binnen het landelijk wettelijke kader en eventueel aanvullende lokale verordeningen.

Door UWV wordt de randvoorwaarde gesteld dat de proefplaatsing gevolgd moet worden door een contract van zes maanden om gebruik te kunnen maken van de proefplaatsing. Het uitgangspunt is altijd dat een werkgever iemand met een arbeidsbeperking een plek wil geven binnen zijn bedrijf en zich daarvoor tijdens de proefplaatsing inzet.

Twee maanden proefplaatsing is doorgaans voldoende om te zien wat iemand kan.

Voor potentiele werknemers met een Wajong achtergrond kan UWV de standaardperiode van twee maanden proefplaatsing inzetten. Alleen indien de verwachting is dat er meer tijd nodig is kan de termijn voor langere periode ( tot maximaal zes maanden) worden vastgesteld. Zie ook proefplaatsing UWV. Alleen als er sprake is van ziekte tijdens de proefplaatsing kan de proefplaatsing verlengd worden in afstemming met UWV.

Voor de werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen en niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen (doelgroep loonkostensubsidie gemeenten), kan de proefplaatsing maximaal drie maanden duren. (Wettelijke basis artikel 10d, lid 3 van de Participatiewet).

Het is belangrijk om gedurende de proefplaatsing vast te stellen wat de feitelijke loonwaarde van een werknemer met arbeidsbeperking is zodat de werkgever wat de hoogte is van de loonkostensubsidie of -dispensatie als hij hem of haar in dienst neemt.

Voorgenomen wetswijzigingen

Op grond van de huidige wet kan maximaal drie maanden proefplaatsing worden ingezet met het oog op de reële vaststelling van de loonwaarde die van belang is om de hoogte van loonkostensubsidie in de Participatiewet te bepalen. Er is een wetsvoorstel om het mogelijk te maken in het eerste halfjaar van een dienstbetrekking een loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon in te zetten (dus zonder loonwaardebepaling). Na dit halfjaar wordt de loonkostensubsidie gebaseerd op de op de werkplek vastgestelde loonwaarde. Dit wetsvoorstel is 5 juli 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. Op deze mogelijkheid kan worden geanticipeerd vanaf het moment van indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Zie ook het Wetsvoorstel vereenvoudiging en stroomlijning Participatiewet en de kamerbrief maatregelen vereenvoudiging Participatiewet en Wet banenafspraak hierover.

Procedure/werkwijze

De procedure voor de aanvraag kan per arbeidsmarktregio verschillen. Het regionale Werkbedrijf of het Werkgeversservicepunt in de arbeidsmarktregio kan informatie verstrekken en ondersteuning bieden. Gaat het om iemand met een Wajong-uitkering, dan kan de werkgever samen met de werknemer de proefplaatsing direct bij UWV aanvragen via een digitaal aanvraagformulier.

Hieronder twee voorbeelden van regionale afspraken met betrekking tot de proefplaatsing:

Regionale afspraak in de vier grootste arbeidsmarktregio’s (G4)

De gemeenten in de arbeidsmarktregio’s van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn met UWV overeengekomen om standaard een termijn van twee maanden proefplaatsing voor werknemers met een arbeidsbeperking te hanteren. In die twee maanden wordt ook de loonwaarde op de feitelijke werkplek vastgesteld.

In uitzonderlijke gevallen waarin de maximale termijn van twee maanden proefplaatsing onvoldoende blijkt, wordt in overleg bepaald of verlenging van de proefplaatsing mogelijk is.

Regionale afspraak arbeidsmarktregio Zwolle

Uitgangspunten in de arbeidsmarktregio Zwolle zijn:

  • de werkgever stelt in principe zelf de duur van de proefplaatsing voor;
  • er wordt zo kort mogelijk met behoud van uitkering gewerkt;
  • ​bij gebleken geschiktheid wordt een contract aangeboden.

Twee maanden proefplaatsing is doorgaans voldoende om te zien wat iemand kan.

Blijkt twee maanden toch te kort, dan kan de werkgever de proefplaatsing verlengen tot maximaal zes maanden. Wordt er alleen verlengd om de loonwaarde te bepalen, dan mag de maximale proefplaatsing niet langer zijn dan drie maanden.

Betrokken organisaties

Werkgeversservicepunten of regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio’s.

Contact: 

Werkgeversservicepunt in de arbeidsmarktregio via werk.nl

UWV Telefoon Werkgevers 0900 92 95

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.