Werkgeversservicepunten

HOE ORGANISEREN?

Goede werkgeversdienstverlening bestaat uit een helder en herkenbaar aanbod. Dat vraagt om één gezamenlijke visie, één ict-systeem, goede afstemming van de activiteiten en één aanspreekpunt waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en specialistische expertise. Hoe aantrekkelijker en helderder het aanbod, hoe eerder een werkgever bereid is een medewerker uit een bijzondere doelgroep werk aan te bieden.

In de meeste arbeidsmarktregio’s voeren UWV, gemeenten en de SW-sector de werkgeversdienstverlening uit in een Werkgeversservicepunt. Sommige regio’s kennen één centraal Werkgeversservicepunt (op het tabblad Arbeidsmarktregio's vindt u een actueel overzicht van de regionale Werkgeversservicepunten), andere regio’s werken met verschillende lokale of subregionale vestigingen.

Ondersteuning van werkgevers

Werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen, kunnen op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Het aanbod van UWV en gemeenten bestaat onder meer uit:

  • Professionele begeleiding door jobcoaches. Een jobcoach begeleidt de werknemer in een baan. De werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. De werkgever krijgt begeleiding bij het benutten van de talenten van de werknemer.
  • Loonkostensubsidie. De werkgever die iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt die niet in staat is het minimumloon te verdienen, kan voor deze werknemer loonkostensubsidie aanvragen.
  • Werkplekvoorzieningen. De werkgever die iemand met een ziekte of handicap aanneemt, moet misschien het werk of de werkplek aanpassen. Voor een bedrijfsadvies over dergelijke aanpassingen kan de werkgever terecht bij het regionale of landelijke Werkgeversservicepunt.

SW-accountmanagers

De inzet van accountmanagers van SW-bedrijven bij de Werkgeversservicepunten leidt vaak tot goede resultaten. SW-accountmanagers hebben veel contacten met bedrijven over concrete werkzaamheden. Ook hebben zij ruime ervaring met het instrument ‘detachering’ en het werken met mensen met een arbeidsbeperking.

Voor projecten die de regio overstijgen kan een arbeidsmarktregio een beroep doen op Locus of UWV.

Ondersteuning vanuit de Programmaraad

De Programmaraad ondersteunt de arbeidsmarktregio’s door het uitwisselen van good practices, het delen van actuele informatie en het organiseren van bijeenkomsten (waaronder intervisiesessies met trekkers regionale Werkbedrijven. De Programmaraad werkt aan een landelijk aanspreekpunt voor landelijke of bovenregionale werkgevers. Daarnaast werkt de Programmaraad aan één menukaart van instrumenten (de Toolkit), communiceert over deze instrumenten en geeft bijvoorbeeld speciale aandacht aan jobcoaching en functiecreatie.

Om de aanpak in de regio’s te versterken gaat de Programmaraad voor Werkgeverservicepunten een werkgeversgerichtheidsscan ontwikkelen en een masterclass opzetten. Ook kan een regio een review laten doen door de Programmaraad naar de regionale werkgeversdienstverlening. Verder zijn er plannen om een op aanvraag een van team van experts te formeren die de regio kan inschakelen op de werkvloer of op bestuurlijk niveau.