Aanbieden van vacatures voor mensen met arbeidsbeperking

Laatst bijgewerkt op 19 mei 2019
Omschrijving: 

Aanbieden van vacatures voor mensen met een arbeidsbeperking

Doelgroep (voor wie kan dit instrument, methode of interventie worden ingezet?): 
Toelichting doelgroep: 

De informatie is bestemd voor accountmanagers Werkgeversservicepunten, HR-professionals, en betrokken partners bij regionaal Werkbedrijf

Kosten/Subsidiebedrag: 

Geen directe kosten bij publieke dienstverleners. Kosten bij private dienstverleners zijn variabel en afhankelijk van het type afspraak.

Doelstelling: 

Inzicht in aanbieden van vacatures voor mensen met een arbeidsbeperking en organisaties die daarbij kunnen ondersteunen.

Algemene informatie: 

Om een vacature onder de aandacht van de doelgroep te brengen, meldt de werkgever de vacature bij het regionale Werkbedrijf of het regionale Werkgeversservicepunt in zijn arbeidsmarktregio. Zie voor een overzicht van de arbeidsmarktregio’s. In de ideale situatie heeft de werkgever een vast contactpersoon bij het regionale Werkgeversservicepunt die het bedrijf kent en bij de verschillende publieke organisaties gericht kan zoeken naar kandidaten.

Praktijkverhalen

Een werkgever met bedrijven of vestigingen in verschillende regio’s kan contact opnemen met het Landelijk WerkgeversServicepunt.

Praktijkverhaal

Daarnaast kan een werkgever zelf direct een vacature voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking in te voeren op werk.nl.

In het zoeken naar een geschikte kandidaat kan een werkgever zich laten ondersteunen door het (regionale) Werkgeversservicepunt waarin gemeenten, UWV en SW-bedrijven samenwerken. Een overzicht van SW-bedrijven die kunnen ondersteunen bij het vinden van geschikte kandidaten is te vinden op de website onbeperkt ondernemen.

Praktijkverhaal

Naast ondersteuning vanuit publieke organisaties zijn er ook private organisaties die u kunnen helpen bij het werven van geschikte werknemers met een arbeidsbeperking; denk bijvoorbeeld aan gespecialiseerde re-integratiebureaus, of detacheringsorganisaties die u van dienst kunnen zijn. Ook kunt u bij koepelorganisaties terecht als OVAL, of ABU voor hun leden.

Praktijkverhalen

Verder zijn er netwerken van werkgevers – vaak online of regionaal - met de ambitie om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven binnen hun bedrijf. Ook via deze netwerken wordt contact met mensen uit de doelgroep georganiseerd en komen werkgevers in contact met potentiële werknemers.

Praktijkverhaal

Ook het inzetten van reguliere kanalen als het werven via personeel en zakelijk netwerk of het plaatsen van advertenties kan tot succes leiden.

In alle gevallen vraagt het werven van mensen met een arbeidsbeperking een duidelijke boodschap dat de werkgever open staat voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld een expliciete vermelding in de vacaturetekst. Anders is voor mensen met een arbeidsbeperking de drempel om te solliciteren vaak te hoog.

Tot slot een paar tips voor het aanbieden van vacatures voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking:

Tip 1: Maak een gerichte vacaturetekst

Neem in de vacature bijvoorbeeld een van de volgende teksten op:

  • ‘dit bedrijf nodigt mensen met een arbeidsbeperking uit om te solliciteren’
  • ‘ons bedrijf staat open voor mensen met een arbeidsbeperking’
  • ‘ons bedrijf nodigt mensen met een arbeidsbeperking uit om te solliciteren, mits ze voldoen aan de minimale functie-eisen’
  • ‘iedereen die voldoet aan de functie-eisen en een arbeidsbeperking heeft, wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek’.

Deze vorm van voorkeursbeleid vraagt wel om commitment van het management én de ondernemings- of medezeggenschapsraad. Voor mensen met een arbeidsbeperking is voorkeursbeleid (positieve discriminatie) meestal toegestaan. Zie voor meer informatie hierover de Werving & Selectie Gids van het College voor de Rechten van de Mensen.

Praktijkverhalen:

Tip 2: Check vacatureteksten op eisen en wensen

In een vacaturetekst staan de eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen. Kandidaten met een arbeidsbeperking voldoen vrijwel nooit aan alle eisen en wensen. Een werkgever die meer kansen wil bieden, kan nog eens goed naar de eisen- en wensenlijst kijken: wat zijn minimale eisen en wat is extra en dus eigenlijk een wens?

Tip 3: Check of het wervings- en selectieproces voldoende afgestemd op werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Ga na of een procedure of reactie op maat voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking mogelijk is. Kan de HR-afdeling een visueel beperkte sollicitant bijvoorbeeld bellen in plaats van een brief sturen? Hoe zit het met een parkeerplaats voor de deur in geval van een sollicitatiegesprek? Is er rekening gehouden met de tolk die meekomt op sollicitatiegesprek? Moet het gesprek worden voorbereid in eenvoudig taalgebruik? Kortom, besef dat er drempels kunnen zijn die voor werkzoekenden zonder arbeidsbeperking veelal geen issue zijn, afhankelijk van de type beperking van de sollicitant.

Tip 4: Onbekend maakt onbemind - ontmoeten van mensen met arbeidshandicap

Als er binnen het bedrijf weinig kennis of ervaring is met mensen met een arbeidshandicap, is het een optie het personeel kennis laten maken met mensen met een arbeidshandicap door mee te doen aan bijeenkomsten of ontmoetingen. Bijvoorbeeld:

  • Laat het jaarlijkse bedrijfsuitje of afdelingsuitje plaatsvinden in een omgeving waar medewerkers in contact komen met mensen met een arbeidsbeperking. Zie bijvoorbeeld zinnigezaken.nl.
  • Meedoen met Prokkel: een bijzondere ontmoeting tussen personeel en mensen met een verstandelijke beperking. Zie prokkel.nl.
  • Deelnemen aan een Community Breakfast: een ontmoeting tijdens het ontbijt tussen managers van bedrijven en jongeren met een beperking op zoek naar werk. Meer weten: revalidatiefonds.nl.

Werkgevers kunnen ook hun bedrijf openstellen voor jongeren met een arbeidsbeperking. Enkele voorbeelden:

  • Organiseer snuffelstages. Iedere school voor voortgezet speciaal onderwijs zoekt voor zijn leerlingen tijdelijke stageplaatsen van een of enkele weken. Neem hiervoor contact op met lokale scholen.
  • Stel lokale scholen voor speciaal onderwijs of voor praktijkonderwijs (VSO-PrO) in de gelegenheid om bijvoorbeeld een dagdeel per week de lessen te laten plaatsvinden in uw bedrijf of laat ze op een bedrijfsbezoek komen.
  • Stel stageplekken open voor jongeren met een beperking.

Tip 5: Wanneer de kandidaat niet past

Wanneer een werkzoekende met een arbeidshandicap niet helemaal in de vacature past, maar wel geschikt is, is het te overwegen om de functie op maat aan te passen aan deze kandidaat. Kunnen anderen de taken overnemen die de kandidaat niet kan? Zie ook jobcarving  en functiecreatie.

Werkwijze

De werkwijze hangt feitelijk af van de ondersteuner die een werkgever kiest bij het uitzetten van een vacature voor een kandidaat met een arbeidsbeperking. Los hiervan, blijft het belangrijk om vacatures die openstaan voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking expliciet te melden bij het regionaal Werkbedrijf. Werkgevers doen er goed aan expliciete afspraken te maken over de ondersteuning die de publieke organisatie(s) kunnen bieden bij het zoeken naar geschikte kandidaten en welke subsidies mogelijk zijn. Denk aan instrumenten als proefplaatsing, no-risk polis en andere vormen van ondersteuning die zijn voorzien in de banenafspraak.

Praktijkverhalen

Betrokken organisaties

Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio’s en Werkgeversservicepunten

Private partners als HR-leveranciers, uitzendbureaus of re-integratie partners

Contact: 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.