Toolkit Participatiewet

De toolkit ‘Participatie en banenafspraak’ bevat alle (wettelijke) regelingen die professionals kunnen inzetten om werkgevers te helpen de doelen van de Participatiewet en de banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren.

Daarnaast zijn er onder de kop ‘ondersteuning en advies’ ook aanpakken of methodieken opgenomen om werkzoekenden met een arbeidshandicap aan het werk te helpen.

Overzicht tools

Pagina's

  • Waarom kiezen voor een medewerker met een arbeidsbeperking? Daarvoor zijn verschillende overwegingen. Hieronder volgen de redenen die werkgevers zelf aangeven.

  • Aanbieden van vacatures voor mensen met een arbeidsbeperking

  • Inzicht in de opleidingen/trainingen/masterclasses die de lidorganisaties van de Programmaraad, SBCM en ARTRA op dit moment aanbieden aan professionals die uitvoering geven aan de werkgeversdienstverlening. 

  • Sinds de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 kunnen gemeenten beschut werk inzetten voor mensen die uitsluitend mogelijkheden hebben om te werken in een dienstbetrekking in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden.

  • De website ‘De Routewijzer naar werk’ biedt informatie aan mensen met psychische kwetsbaarheid op zoek naar werk of gedurende re-integratie naar werk.

  • In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. UWV beheert dit register.

  • De aanleiding voor het experiment Regelluw is het grote aantal verschillende en ingewikkelde regelingen, waarmee werkgevers te maken krijgen als zij mensen met een beperking in dienst willen nemen. Binnen het experiment Regelluw is in de arbeidsmarktregio Zwolle een aanpak ontwikkeld die de...

  • Financiële business cases en praktijkmodellen voor inclusief ondernemen

  • Functiecreatie is het anders inrichten van bedrijfsprocessen en de meer complexe taken onderscheiden van de minder complexe taken om hoger geschoold personeel en lager geschoold personeel of mensen met een arbeidsbeperking op hun competenties te laten functioneren binnen een organisatie. 

  • Bij groepsdetachering of groepswerk gaan diverse medewerkers aan de slag bij een regulier bedrijf, maar wordt de begeleiding en personele bezetting geregeld door de detacherende organisatie zoals bijvoorbeeld een sociaal werkbedrijf. De detacherende organisatie zorgt daarnaast ook voor de...

Pagina's